نمونه آزمون فنی حر فه ای سوالات درسpt آزمایش مایعات نافذ آزمایشات غیر مخرب

بسمه تعالی

 

 


1-اولین مرحله بازرسی در روشهای N.D.T کدام است؟)  ت4متوسط)

الف)بازرسیU.T                                                                                         

ب)بازرسیV.T

ج)بازرسیM.T

د)بازرسی  R.T

 

2-برای بالا بردن ضریب کارایی بازرسی چشمی درptاز کدام دستگاه استفاده میشود؟( ت4متوسط)

الف)ذره بین                                                                              

ب)میکروسکوپ        

ج)ویدیواسکوپ

د)همه موارد

 

3-کدام روش باعث آسیب پذیری روی قطعه نمیگرد؟(ت4متوسط)

الف)N.D.T                                                                                                                                

ب)D.T

ج)  Tensile test

د)Bend test

 

4-کدام عیوب بوسیله روش PT قابل تشخیص هستند؟(ت 4 متوسط)

الف)عیوب سطحی                                                                                     

ب)عیوب میانی

ج)عیوب داخلی

د)گزینه ب ،ج

 

5-آزمون PT در کدام یک از موارد زیر قابل استفاده میباشد؟(ت4متوسط)

الف)فلزات،پلاستیک،شیشه،سرامیک

ب)چوب،پلاستیک

ج)سفال،شیشه

د)مواد کربنی

                                                                                               

6-کدامیک از موارد زیر جزء عیوب جوشکاری نمی باشد؟(ت اسان)

الف)ترکهای تنشی منطقهH.A.Z

ب)حفره های انقباضی حین جوش

ج)عیوب عملیات حرارتی حین جوش                            

د)عیوب ماشینکاری  قبل  از جوش                               

 

7-شرایط لازم از کاربری مایعات نافذ کدمند؟(ت3متوسط)

الف)عیوب بصورت واضح در سطح قطعه ظاهر شود.

ب)عیوب بصورت عمقی و زیر سطحی

ج)عیوب بصورت خطی(Lamination)

د)هیچکدام

 

8-چه شخصی نسبت به تعیین کیفیت جوش مطابق با استاندارد یا رد آن مسئول میباشد؟(ت4متوسط)

الف)جوشکار                                                                                            

ب)مهندسین جوش

ج)بازرسین جوش

د)همه موارد

 

9-مجموعه ایی از قوانین بین المللی که در خصوص یک موضوع یا موضوعات مختلف بحث میکند و شامل والزامات و غیر الزامات است.(ت4متوسط)

 

الف)کد                                                                                                     

ب)رویه جوشکاری

ج)مشخصات فنی

د)استاندارد

 

10-اساس کار مایعات نافذ در تستPT چیست؟(ت2سخت)

 

الف)خاصیت موئینگی ونفوذ مایع در ترکهای سطحی

ب)کشش سطحی در ملکولهای مایع نافذ

ج)براساس زاویه پاشش مایع نافذ

د)بعد از مرحله ظهور عیوبی که بوسیله ترک میباشد.

 

11-مراحل به کار گیری مایع نافذ بترتیب عبارتند از:( ت2سخت)

الف)تمیزکاری ،مایع پاک کننده،مایع آشکار ساز

ب)تمیز کاری اولیه ،مایع نافذ،مایع آشکار ساز

ج)مایه آشکارساز،مایع پاک کننده،مایع نافذ

د)مایع فلورسنت،مایع پاک کننده ،مایع نافذ

 

12-گسترده ترین روش قابل اعتماد با توجه به ابعاد و اشکال تولیدات فلزی و غیر فلزی کدام است؟( ت5سخت)

الف)U.T                                                                                    

ب)P.T

ج)R.T

د)M.T

 

13-آماده سازی قطعات قبل از آزمایشP.T شامل کدام شرایط زیر است؟( ت2سخت)

الف)تمیز کاری قطعه از گریس،روغن،آب و آلودگیها بدون عملیات مکانیکی

ب)تمیزکاری قطعات با ماشینکاری

ج)تمیز کاری قطعه از روغن گریس،آب،روغن و شات بلاست

د)تمیزکاری قطعات به روش سندبلاست وسنباده کاری

 

14-روشهای بکارگیری مایع نافذ بر روی قطعات کدامند؟( ت2سخت)

الف)روش زهکشی وروش غوطه وری        

ب)اسپری،روش آب پاش

ج) حمام نافذ،فرچه          

 د)روش بارانی، فرچه

 

15-کمترین و بیشترین زمان مکث برای نفوذ مایع نافذ....( ت3متوسط)                                          

الف)کمتر از 3 دقیقه الی 60 دقیقه

ب)بالای 5 دقیقه الی60 دقیقه

ج)طبق تجربه ش

د)اهمیت ندارد

 

16-زمان مکث در مورد کدام مایع اهمیت دارد؟( ت3سخت)

الف)مایع پاک کنند

ب)مایع ظاهر کننده

ج)مایع نافذ

د)مایع رنگی

 

17-چه نوع پاک کننده ایی برای زدودن مایع نافذ اضافی بکار میرود؟( ت3سخت)

 

الف)آمولسیون،حلالهای نفتی،بخارآب

ب)آب صابون،سنباده کاری

ج)فشار هوا،ماشین کاری

د)سنگ زنی،سنباده کاری

 

18- بهترین روش بکار گیری  مایع آشکارسازخیس (WET  POWDRE)بر روی قطعات کدامند؟( ت3متوسط)

الف)برس مالیدن                        

ب)غوطه وری

ج)اسپری  

د)جاری کردن

19-وظیفه ماده آشکار ساز بر روی قطعات چیست؟( ت3متوسط)

 

الف)کشیدن و خارج کردن مایع نافذ از ترکهای سطحی

ب)بیرون کشیدن مواد ناخالص از درون ترکها

ج)کشیدن و خارج نمودن گازهای محبوس در ترکها

د)خشک نمودن و زدودن مواد اضافه

 

20-فاصله زاویه تماس و خیس کنندگی دریک قطره مایع نافذ شامل چند فصل مشترک می باشد؟( ت2متوسط)

الف)یک فصل مشترک

ب)دو فصل مشترک

ج)سه فصل مشترک

د)چهار فصل مشترک

21-مقدار زاویه تماس مایع نافذ با سطوح قطعه کار...( ت2سخت)

الف)زاویه تماس کمتر از 90درجه

ب)زاویه تماس بیشتر از 90 درجه

ج)زاویه تماس کمتر از 30 درجه

د)زاویه تماس بیشتر از 30 درجه

 

 

22-قابلیت خیس کنندگی مایع نافذ تابع چند فصل مشترک کشش سطحی مشترک می باشد؟( ت3سخت)

 

الف)سه فصل مشترک جامد-گاز/ گاز- مایع/جامد- مایع

ب)دو فصل مشترک جامد- گاز/ گاز- مایع

ج)سه فصل مشترک و دو زاویه تماس           

د)دو فصل مشترک و یک زاویه تماس

 

 

23-کدام پیوند باعث چسبندگی و ایجاد کشش سطحی می گردد؟( ت3متوسط)

 

الف)جرم حجمی

ب) نیروی چسبندگی

ج) انرژی کشش

د)دانسیته

 

24-عامل کروی شدن مایع خیس کننده در مایع نافذ چیست؟( ت2سخت)

 

الف)پیوند مولکولی قوی-پیوند چسبندگی ضعیف

ب)پیوند چسندگی قوی-پیوند مولکولی ضعیف

ج)پیوند چسبندگی قوی-پیوندمولکولی قوی

د)پیوندچسبندگی ضعیف-پیوندمولکولی ضعیف

 

25- آئروسل برای چه نوع مایعات تحت فشاردر تست ها بکاربرده میشود.(ت متوسط)

 

الف)اسپری(قوطی افشانه) 

 ب)ریختن 

 ج)غوته وری

 د )پاشش الکترواستاتیک

 

26-استاندارددرج شده بر روی مواد مصرفی نشان دهنده کدام خواص نمی باشد؟ (سخت)

 

الف)نقطه اشتعال

 ب)پایداری حرارتی 

 ج)خیس کنندگی    

 د)فشار درون اسپری

 

27-هرچه حساسیت قطعه(کوچک بودن  عیوب)بیشتر باشد زمان تماس چه مقدار می گردد.؟(ساده)

 

الف)کمترمیشود

ب)بیشتر میشود 

ج)فرقی نمی کند   

 د)ثابت میماند

 

28-کدام استاندارد نوع مواد مصرفی را بیان نمی کند؟(سخت)

 

الف)MIL-I-25135E    

 ب)AMS2644  

ج)ASME

د)ISO5817

                                                                                                                                                                          

29-در قطعات با سطح زبر کدام مایعات نافذ بهترین کارکرد را دارا می باشد؟(متوسط)

 

الف)قابل شستشو باآب متدA

ب)قابل بر طرف کردن با حلالها متدC

ج)قابل بر طرف با معلق کننده آب دوست متدD   

د)قابل برطرف با معلق کننده روغن دوست متدB

 

30-هرگاه قطعات با اشکال هندسی و حجم کم وتعداد بسیار داشته باشیم بهترین روش تست PT کدام روش میتواند باشد؟(ساده)

 

الف)روش B,D   

 ب)روش A  

ج)روشC  

 د)روش E

 

 

31 -آزمایش در معلق کننده های بعدی آبدوست را به چه عنوان نام  می برند؟(متوسط)

 

الف)معلق ساز لیپوفیلیک 

ب)معلق سازهیدروفیلیک

ج)قابل شستشوبا حلالهای ابی

د)قابل شستشو با حلالهای غیر آبی

 

 

32-به مکانیزم برگشت یک دسته پرتو فلورسس شده درمایعات نافذ نامریی بصورت یک پرتو تک رنگ می گویند؟(متوسط)

 

الف)بازتابش                                          

ب)پیک رنگها 

ج)cascading

 د)نور

 

33-کدام ترکیب آشکارساز مرطوب در تست مایعات کاربرد ندارد؟(سخت)

 

الف)سوسپانسیون غیر حلال   

ب)امولسیون غیرحلال

ج)امولسیون حلال نفتی         

د)سوسپانسیون حلال نفتی

 

 

34-کاربرد کدام ظاهر کننده بعد ازنافذ برای سطوح داخلی وسوراخ هایی که به آن دسترسی نداریم قابل استفاده می باشد؟(سخت)

 

الف)پودر خشک      

ب)ظاهر کننده خیس آبی       

ج)ظاهر کننده خیس حلال

د)ظاهر کننده لاستیکی

 

35-مقدار پرتوی فلورس کننده در مایعات نامریی چه میزان می باشد؟(متوسط)

 

الف)کمتر از 100نانومتر    

ب)بین 100 تا285نانومتر

ج)بین 285 تا315 نانومتر    

د)از 315 تا400نانومتر

 

36- واحد شدت تابش نور فلورسنتی بر اساس چه مقداری محاسبه میگردد؟(متوسط)

 

الف)LUX   

ب )LOMINAR             

ج)nm/cm2      

د)micro w/cm2                     

   

37-زمان مورد نیاز جهت ماده ظاهر کننده تقربا چگونه محاسبه میگردد؟(ساده)

 

الف)به مقدار نصف زمان تمیز کاری   

ب)به مقدار دو برابر مایع نفوذ کننده


مطالب مشابه :


خلافی آنلاین/استعلام خلافی خودرو از طریق اینترنت، پیام کوتاه ، تلفن

خودرو از طریق اینترنت استعلام خلافی خودرو از طریق خلافی ماشین از طریق
خلافی آنلاین/استعلام خلافی خودرو از طریق اینترنت، پیام کوتاه ، تلفن

خودرو از طریق اینترنت، پیام استعلام خلافی خودرو از خلافی ماشین از طریق
استعلام خلافي خودرو

استعلام خلافی خودرو از طریق اینترنت: دریافت خلافی ماشین از طریق ، استعلام خلافی
اطلاع از نمره منفی و جریمه و خلافی خودرو و دریافت شناسه قبض و پرداخت جریمه با تلفن همراه

اطلاع از نمره منفی و جریمه و خلافی خودرو و ماشین) به بانک و از طریق اینترنت و
استعلام خلافی خودرو از طریق اینترنت

مجتمع آموزشی پرورشی شهیدمحمدکرمی آبدانان - استعلام خلافی خودرو از طریق اینترنت
نحوه دریافت شناسه قبض و شناسه پرداخت قبض جریمه رانندگی

این وبلاگ از آبان ماه سال1391 فعالیت عشق ماشین. توانید براحتی از طریق دستگاه
شماره پیامک جدید استعلام خلافی خودرو و نمره منفی گواهینامه:

شماره پیامک جدید استعلام خلافی خودرو و نمره منفی گواهینامه: نصب ماهواره و اینترنت;
سامانه استعلام های لحظه ای ، ضروری وآنلاین

سامانه استعلام های جریمه ماشین و تعداد توانید خلافی خورد خود را از طریق سرویس
راههاي پرداخت غير حضوري قبوض آب-برق-گاز-تلفن-مبايل-عوارض شهرداري و پسماند شهرداري و عوارض خودرو

دریافت صورتحساب قبض برق از طریق استعلام خلافی و جریمه و دریافت خلافی ماشین از طریق sms;
نمونه آزمون فنی حر فه ای سوالات درسpt آزمایش مایعات نافذ آزمایشات غیر مخرب

خلافی آنلاین/استعلام خلافی خودرو از طریق اینترنت. کارایی بازرسی چشمی در pt از کدام دستگاه
برچسب :