فرم هاي قرارداد انجام كار معين(مشخص)وقرارداد كار موقت(كارگري) در اجراي تصويب نامه هاي هيئت وزيران

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اعلام كرد :فرم هاي قرارداد انجام كار معين(مشخص)وقرارداد كار موقت(كارگري) در اجراي تصويب نامه هاي هيئت وزيران

فرم هاي قرارداد انجام كار معين(مشخص)وقرارداد كار موقت(كارگري) در اجراي تصويب نامه هاي هيئت وزيران را از لينك پائين دريافت فرمايند.
   
توضيح مهم :
    اصلاحيه : - در بند 4 بخشنامه ، بجاي موضوع بند 4 تصحيح شود: موضوع بند 23 فرم قرارداد انجام كار معين
                                                        -در بند5 بخشنامه، بجاي  بند(الف) رديف 4 تصحيح شود: بند(الف)رديف 23                          

فايلها
28965-فرم هاي قرارداد انجام کار معين(مشخص)وقرارداد کار موقت(کارگري) در اجراي تصويب نامه هاي هيئت وزيران.pdf 62.435 KB
فرم قرارداد مشاغل کارگري ,و قرارداد کار معين.docx 29.185 KB

بسمه تعالی

 

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی  شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰

 

در اجرای تصویب نامه های شماره 43309/42450 مورخ 13/2/1388 و
شماره 213471/ ت47643ه مورخ1/11/1390 هيأت محترم وزيران  و به منظور ایجاد هماهنگی در انعقاد قرارداد با نیروی انسانی مشمول مصوبات مذکور، به پیوست فرم های قرارداد انجام كار معين (مشخص) و قرارداد كار موقت (گارگری)، ارسال میگردد، دستگاه های اجرایی مکلفند با نیروی انسانی فوق الذکر بر این  اساس قرارداد منعقد نمایند .

1- شماره شناسه موضوع بند 2 فرم  قرارداد کار موقت (مشاغل کارگری )  براساس مکاتبه با امور برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی این معاونت تعیین خواهد شد،دستگاه های اجرایی موظفند ظرف مدت 10روز از تاریخ صدور این بخشنامه،فهرست نیروی انسانی واجد شرایط خود را به امور فوق ارسال نمایند .

2- نوع وظایف و مسئولیتهای موضوع بند 19 فرم  قرارداد کار موقت (مشاغل کارگری)  باید توسط دستگاه تکمیل شود .

3- دستگاه های اجرایی پیمانکاران را موظف نمایند که در زمان فسخ قرارداد نیروی انسانی مشمول مصوبات مذکور،نسبت به پرداخت پاداش پایان سال و سنوات خدمت آنان به تناسب خدمت انجام شده، براساس ماده 24 قانون کار اقدام نمایند.

4- ارقام مربوط به حق الزحمه موضوع بند 23 فرم قرارداد انجام کار معین کارکنان باید براساس قانون کار تکمیل گردد (به استثنای درصد مقطع تحصیلی).

5 - درصد مقطع تحصیلی کارکنان قرارداد انجام کار معین (مورد عمل در قرارداد) به ترتیب دیپلم 10%، فوق دیپلم 20%، کارشناسی 30% ، کارشناسی ارشد 40%، دکترای عمومی 50%، دکترای تخصصی (PHD) 60% حداقل دستمزد موضوع بند «الف» ردیف 23 فرم قرارداد انجام کار معین می باشد.

6 - چنانچه میزان حقوق و مزایای کارکنان مشمول قرارداد انجام كار معين (مشخص) ، نسبت به قرارداد قبلی کاهش یابد، دستگاه ههای اجرایی موظفند  با ذکر دلایل وارایه  مستندات  مراتب را به این معاونت اعلام نمایند تا امکان بررسی  موضوع فراهم گردد.

 

 

                                              لطف ا... فروزنده دهکردی


 

فرم قرارداد كار معين (مشخص)

موضوع مصوبه شماره 43309/42450 مورخ 13/2/1388 هيأت محترم وزيران

 فرم قرارداد انجام كار معين (مشخص)                                                                                                             فرم شماره . . . . . . . . . . . . . .  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

1-نام دستگاه(كارفرما):

2-شماره شناسه فرد :

 

3-نام و نام خانوادگي طرف قرارداد:

4-نام پدر:

5- تاريخ تولد:        روز                ماه                سال

6-جنسيت :    زن      0         مرد     0

7-محل تولد:

8-محل صدور شناسنامه:

9-كد ملي :

10-وضعيت تأهل:  مجرد 0 متأهل 0

11-تعداد فرزندان:

12-مدرك تحصيلي: 

13-رشته تحصيلي: 

14-وضعيت نظام وظيفه:   پايان خدمت0   معاف 0   ساير 0

15- وضعيت ايثارگري:

رزمنده 0

جانباز 0

آزاده 0

خانواده شهيد 0

16-

واحد سازماني:

17-عنوان شغل:

18-نوع قرارداد:  جديد   0           تمديد 0           اصلاح  0

19-محل جغرافيايي خدمت:

20- مدت اين قرارداد:

21- محل اجراي قرارداد:

22- موضوع قرارداد : به موجب اين قرارداد تعيين امور مشخص (وظايف و مسئوليت‌ها) از سوي دستگاه (كارفرما) صورت مي‌گيرد

23- حق‌الزحمه انجام كارمشخص به شرح عوامل زير تعيين مي‌شود:

وجوه موضوع اين قرارداد در صورت انجام كار موضوع قرارداد و گواهي واحد مربوطه با رعايت مقررات مالي و پس از كسر كسور قانوني و حق بيمه تأمين اجتماعي از محل اعتبارات قابل پرداخت است.

تبصره 1 – عيدي و پاداش سال (عيدي) براساس مصوبه هيأت محترم وزيران قابل پرداخت است.

تبصره 2 – در صورت ارجاع كار اضافي به طرف قرارداد مجموعاً تا سقف 120 ساعت ماهانه با تأييد مدير مربوطه و در نظر گرفتن مدت حضور به ازاي هر ساعت معادل يك ساعت دستمزد ماهيانه «بند الف»  قابل پرداخت است.

الف – حداقل دستمزد:

 

ريال

ب – كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار  :

 

ريال

ج – كمك هزينه مسكن:

 

ريال

د –  كمك هزينه عائله‌مندي (حق‌اولاد براي هر فرزند) :

 

ريال

هـ -درصد مقطع تحصیلی مورد عمل: 

 

ريال

ز – جمع حقوق :

 

ريال

24– جمع كل مبلغ در طول مدت قرارداد                          ريال

25- طرف قرارداد از نظر خدمات درماني، بازنشستگي، حوادث ناشي از كار و غير آن و ساير خدمات مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود و و حق بيمه مقرر همه ماهه براي قانون تأمين اجتماعي به صندوق ذي‌ربط واريز خواهد شد.

26- در صورتي كه طرف قرارداد جهت انجام وظايف محوله به مأموريت اعزام گردد به ازاي هر روز مأموريت با بيتوته معادل 3% و بدون بيتوته معادل 5/1% حداقل دستمزد با رعايت مقررات مربوط قابل پرداخت است.

27- مدت مرخصي سالانه 30 روز در سال مي‌باشد 5/2 روز در ماه و مرخصي استعلاجي براساس ضوابط و مقررات تأمين اجتماعي عمل مي‌گردد.

28- بابت سنوات پايان قرارداد يك ماه حقوق قابل پرداخت است.

29- تعهدات قرارداد:

-        طرف قرارداد متعهد است مطابق شرح وظايف مقررات و ضوابط نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام كند.

-        طرف قرارداد اقرار مي‌كند مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب سال 1337 نيست.

-        عقد قرارداد هيچ‌گونه تعهدي مبني بر استخدام رسمي يا پيماني از سوي دستگاه براي طرف قرارداد ايجاد نمي‌كند.

-        طرف قرارداد مسئول حفظ و نگهداري وسايل و اموال در اختيار است و در صورت ايجاد خسارت مي‌تواند با تشخيص خود من‌جمله از محل قرارداد خسارات مربوطه را جبران كند.

30- مدير واحد مربوطه به عنوان ناظر بر حسن اجراي قرارداد مشخص مي‌شود.

31- اين قرارداد در 5 نسخه تنظيم شده كه هر 5 نسخه حكم واحد را دارد و پس از امضاء و مهر و ثبت معتبر خواهد بود.

32-تاريخ اجراي قرارداد:

33-شماره و تاريخ صدور قرارداد:

نام و نام خانوادگي و امضاي طرف قرارداد:

 

 

نام و نام خانوادگي و امضاي نماينده دستگاه اجرايي:

 


 

فرم قرارداد مشاغل کارگری

موضوع مصوبه شماره 213471/ ت47643ه مورخ 1/11/1390 هيأت محترم وزيران))

  فرم قرارداد كار موقت (کاارگری)                                                                                                      فرم شماره . . . . . . . . . . . . . .  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

1- نام دستگاه(كارفرما):

2- شماره شناسه کارگری:

 

3- نام و نام خانوادگي طرف قرارداد:

4- نام پدر:

5- تاريخ تولد:       روز                ماه                سال

6- جنسيت :    زن      0         مرد     0

7- محل تولد:

8- محل صدور شناسنامه:

8- كد ملي :

9- وضعيت تأهل: مجرد 0 متأهل 0

10- تعداد فرزندان:

11- مدرك تحصيلي: 

12- رشته تحصيلي: 

13- وضعيت نظام وظيفه:

پايان خدمت 0          معاف 0              ساير 0

14- واحد سازماني:

15- عنوان شغل:

16- نوع قرارداد:  جديد   0           تمديد 0           اصلاح  0

17-

مدت اين قرارداد:  از تاریخ:                  تا تاریخ:

18-  محل اجراي قرارداد:

19- موضوع قرارداد :

20- دستمزد ماهیانه به شرح عوامل زير تعيين مي‌شود:

وجوه موضوع اين قرارداد در صورت انجام كار موضوع قرارداد و گواهي واحد مربوطه با رعايت مقررات مالي و پس از كسر كسور قانوني و حق بيمه تأمين اجتماعي از محل اعتبارات قابل پرداخت است.

الف – حداقل حقوق ماهیانه (30روزه)

 

ريال

ب – بن كارگري(ماهيانه) :

 

ريال

ج – كمك هزينه مسكن (ماهيانه) :

 

ريال

د- كمك هزينه عائله‌مندي (ماهيانه) :

 

ريال

هـ- پايه سنواتي (روزانه): 

 

ريال

و– جمع حقوق (ماهيانه):

 

ريال

21- حقوق یک ساعت کاری با حداقل مزد برابر             ريال  و  حقوق یک ساعت اضافه کارعادی  با حداقل مزد برابر               ريال است 

22- طرف قرارداد از  هر لحاظ تابع قانون کار و قانون تأمين اجتماعي خواهد بود  و از مزایای قوانین  مذکور بهره مند می شود

23- مدت قرارداد حداکثر یکساله می باشد.

24- مدت مرخصي استحقاقی و مرخصي استعلاجي براساس ضوابط و مقررات قانون کار و قانون تأمين اجتماعي می باشد.

25- مزایای پايان قرارداد طبق قانون کار پرداخت می شود.

تعهدات قرارداد:

-        طرف قرارداد متعهد است مطابق شرح وظايف مقررات و ضوابط نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام كند.

-        طرف قرارداد اقرار مي‌كند مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب سال 1337 نيست.

-        عقد قرارداد هيچ‌گونه تعهدي مبني بر استخدام رسمي يا پيماني از سوي دستگاه براي طرف قرارداد ايجاد نمي‌كند.

-        طرف قرارداد مسئول حفظ و نگهداري وسايل و اموال در اختيار است و در صورت ايجاد خسارت دستگاه  مي‌تواند با تشخيص خود من‌جمله از محل قرارداد خسارات مربوطه را جبران كند.

26- مدير واحد مربوطه به عنوان ناظر بر حسن اجراي قرارداد مشخص مي‌شود.

27-اين قرارداد در 5 نسخه تنظيم شده كه هر 5 نسخه حكم واحد را دارد و پس از امضاء و مهر و ثبت معتبر خواهد بود.

28- تاريخ اجراي قرارداد:

29-شماره و تاريخ صدور قرارداد:

نام و نام خانوادگي و امضاي طرف قرارداد:

 

 

نام و نام خانوادگي و امضاي نماينده دستگاه اجرايي:

 

 


مطالب مشابه :


فرمت قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره در خصوص مسائل مربوط به اراضی کارخانه و کلیه املاک آن این قرارداد بین کارخانه
فرم نمونه قرارداد کار

برای دریافت فرم نمونه قرارداد کارگری و کارفرمایی مشمولین قانون کار بر روی گذینه زیر کلیک
فرمت قرارداد EPC

طرح و ایده کارآفرینی - فرمت قرارداد epc - مشاوره و ارائه طرحهای صنعتی از ایده تا اجراء
فرمت قرارداد بازرسی فنی

طرح و ایده کارآفرینی - فرمت قرارداد بازرسی فنی - مشاوره و ارائه طرحهای صنعتی از ایده تا اجراء
نمونه اجاره نامه + قرارداد اجاره + فرم اجاره

شهر من خلخال - نمونه اجاره نامه + قرارداد اجاره + فرم اجاره - برای استفاده بهتر از وبلاگ ، از
فرم هاي قرارداد انجام كار معين(مشخص)وقرارداد كار موقت(كارگري) در اجراي تصويب نامه هاي هيئت وزيران

كارمندان و كارگران -employees & workers - فرم هاي قرارداد انجام كار معين(مشخص)وقرارداد كار موقت
نمونه قرارداد کار موقت مصوب سال 1388 (مربوط به درس حقوق کار)

نمونه فرمت قرارداد كار1388. نمونه فرم قرارداد كار موقت و دائم اداره كار و امور اجتماعی و
فرمت قرارداد تغییرات و تعمیرات

طرح و ایده کارآفرینی - فرمت قرارداد تغییرات و تعمیرات - مشاوره و ارائه طرحهای صنعتی از ایده
نمونه قرارداد کار مدت معین ( موقت )

کانون وکلای آزاد :. - نمونه قرارداد کار مدت معین ( موقت ) -
برچسب :