نمونه سوال خرداد

رديف

ســـــــــــــــؤالات

نمره

1

صحيح يا غلط بودن عبارات زير را مشخص كنيد؟

الف) در بازار رقابتي ، رقابت بين توليد كنندگان به نفع مصرف كنندگان است. (ص     غ     )

ب) در همه ي علوم دانشمندان بدنبال كشف رابطه علّي و معلولي بين پديده ها هستند. (ص     غ     )

پ) طرح شهيد رجايي جزء هزينه هاي جاري دولت مي باشد. (ص     غ     )

ت) سياست دامپينگ به منظور حذف رقبا اعمال مي شود. (ص     غ     )

1

2

جواب صحيح را انتخاب كنيد؟

الف)سازمان توسعه صنعتي ملل متحد.............ناميده مي شود.

فائو                              يونيدو                              گات                              آ.سه.آن

ب) به ترتيب منابع كشور هاي ايران ، ژاپن و استراليا مي باشد.

نفت - گاز - آلومينا                                                            نفت - آلومينا - نيروي متخصص

نيروي انساني -  نيروي متخصص – آلومينا                           نفت و گاز -  نيروي متخصص – آلومينا

پ )‌ بررسي دخل و خرج دولت بر اساس چه چارچوبي صورت مي پذيرد؟

ماليه عمومي                 ماليات                    پرداخت هاي انتقالي                              بودجه

ت ) چه رابطه اي بين نيروي متخصص و توليد جامعه وجود دارد؟

غير مستقيم                    فاقد رابطه                              معكوس                              مستقيم         

1

3

جاهای خالي را با عبارات مناسب كامل كنيد؟

الف)  (                      )انسان محرك وي براي فعاليت اقتصادي است.

ب) معيار سنجش توليد در حسابداري ملي (                      ) است.

پ) اندازه وسعت فقر در هر كشور تابع (                      ) و نا برابري در توزيع درآمد است.

ت) يونيدو فعاليت هاي خود را به دو صورت (                     ) و هماهنگ كننده انجام مي دهد.

1

4

هر يك از موارد ستون ((الف)) را به ستون ((ب)) وصل كنيد.(چهار مورد اضافي است)

    الف                                                                                       ب

4- 1كالا هايي هستند كه در جهت تكميل و رفع يكي از نياز هاي    هزينه هاي سرمايه اي           

انسان مورد استفاده قرار مي گيرد .                                      كالاي تجملي

4-2 مهم ترين عامل توليد                                             هزينه هاي جاري

4-3 شامل يك ماده واحده و چند تبصره است .                        قانون بودجه

4-4 به سه دسته سرمايه گذاري مولد ، زير بنايي و اجتماعي تقسيم مي شود.                                                                                           نيروي انساني

                                                                                لايحه بودجه

                                                                                     سرمايه

                                                                                كالاي واسطه

1

5

به سوالات زير پاسخ كوتاه دهيد؟

الف)مهم ترين متغير مورد مطالعه در حسابداري ملي چيست؟

ب) بورس كالا :‌

پ)فقر مطلق:

ت)عوامل موثر در بهره وري:  

2

6

چهار مورد از وظايف پول را ذكر كنيد ؟

1

7

شرايط تنزيل كردن اسناد اعتباري را بيان كنيد ؟

1

8

كدام دسته از اوراق بهادر خطر ريسك ندارد ؟ چرا ؟

1

9

مفهوم رشد را توضيح دهيد ؟‌

1

10

در قانون اساسي به منظور حفظ محيط زيست و توسعه پايدار چه تدبيري انديشيده شده است ؟

1

11

وظيفه ديوان محاسبات را بنويسيد ؟

5/1

12

ديدگاه طرفداران مداخله دولت در اقتصاد را توضیح دهید ؟

1

13

سه مورد از مهمترين اهداف اكو را بنويسيد ؟

5/1

14

مصرف كنندگان از تجارت بين الملل چه سودي مي برند ؟

1

15

در جدول زير  نرخ هاي مالياتي را در مقابل درآمدهاي مختلف نشان مي دهد ماليات قابل پرداخت شخصي كه ماهيانه 75000 ريال درآمد دارد به تومان چقدر است ؟       

                  درآمد

                    نرخ

درآمد هاي تا               20000          

                    معاف

درآمد هاي تا               30000

5٪      نسبت به مازاد       20000 

درآمد هاي تا               40000

8 ٪     نسبت به مازاد       30000 

درآمد هاي تا              70000 

10٪   نسبت به مازاد        40000     

درآمد بيش از              70000  

15 ٪  نسبت به مازاد        70000

 


مطالب مشابه :


نمونه سوال خرداد اقتصاد دوم انسانی

نمونه سوالات اقتصاد دوم دوم. رشته:انسانی علوم اجتماعی و اقتصاد دانلود سوالات کنکور
نمونه سوالات تستی در س اقتصاد دوم انسانی

نمونه سوالات تستی در س اقتصاد دوم انسانی دانلود فیلم
نمونه سوالات اقتصاد (دوم انساني)

نمونه سوالات اقتصاد (دوم انساني) نمونه سوالات دوم دبیرستان دانلود
نمونه سوال خرداد

مشکل ، نمونه سوالات درس اقتصاد دوم دبیرستان در رشته علوم انسانی تهیه نمونه سوال ترم دوم.
مونه سوالات محاسباتی کنکور اقتصاد دوم انسانی

دانلود سوالات ارشد علوم نمونه سوالات محاسباتی کنکور اقتصاد دوم انسانی
دانلود نمونه سوالات پایانی سال دوم دبیرستان رشته انسانی

دانلود نمونه سوالات پایانی سال دوم دبیرستان رشته انسانی. جامعه شناسی ، اقتصاد
بارم بندی اقتصاد دوم دبیرستان

نمونه سوالات اقتصاد دوم دانش اقتصاد دوم انسانی اجتماعی و اقتصاد دانلود سوالات
دانلود نمونه سوالات رشته اقتصاد نیمسال دوم 91-90

دانلود نمونه سوالات رشته رشته اقتصاد نیمسال دوم انسانی. 122.3K. 1221114.pdf. اقتصاد
نمونه سوالات اقتصاد متوسطه

نمونه سوالات اقتصاد متوسطه اقتصاد دوم ادبیات و علوم انسانی دانلود نمونه سوالات
نمونه سوالات پیشنهادی دوم انسانی خرداد92

نمونه سوالات پیشنهادی دوم انسانی خرداد92 دانلود رایگان فیلم و کتب دبیرستان و
برچسب :