آیه 16 سوره کهف - آیه 16 سوره کهف استخاره

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   ظاهر این امر خوب است ولی باطن آن گناه و بدی است.  
سوره:   کهف  
آیه:   16  
صفحه:   295     

سوره الکهف مشتمل بر 110 آیه - سوره شماره 18

آیه 16 سوره کهف استخاره , سوره کهف آیه 16