سی دی های سری اول موجود در بخش رسانه ها

لیست نوارها وسی دی های موجود در بخش رسانه های دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

 

ردیف

نام درس

نام رشته

ردیف

نام درس

نام رشته

 

1

خواندن و درک مفاهیم 1

 مترجمی زبان

51

ترجمه مکاتبات و اسناد 2

مترجمی زبان

 

2

نامه نگاری

 مترجمی زبان

52

راهنمای ترجمه مکاتبات واسناد 2

مترجمی زبان

 

3

متون وصناعات ادبی

 مترجمی زبان

53

متون فقه 3

حقوق

 

4

داستان کوتاه

 مترجمی زبان

54

قواعد فقه 2

حقوق

 

5

شعر انگلیسی

 مترجمی زبان

55

حقوق مدنی 8

حقوق

 

6

ساخت زبان فارسی

 مترجمی زبان

56

حقوق اداری 2

حقوق

 

7

نگارش فارسی

 مترجمی زبان

57

حقوق مدنی 7

حقوق

 

8

گفت وشنود 1

 مترجمی زبان

58

حقوق تجارت 2

حقوق

 

9

ترجمه نوار و فیلم

 مترجمی زبان

59

حقوق مدنی 1

حقوق

 

10

ترجمه متون ادبی

 مترجمی زبان

60

بزهکاری  اطفال 1

حقوق

 

11

نمونه های نثرساده

 مترجمی زبان

61

جرم شناسی

حقوق

 

12

ترجمه متون مطبوعاتی 1

 مترجمی زبان

62

آیین دادرسی مدنی 3

حقوق

 

13

متون برگزیده نثر ادبی

 مترجمی زبان

63

متون فقه 2

حقوق

 

14

نگارش پیشرفته

 مترجمی زبان

64

حقوق اداری 1

حقوق

 

15

بررسی مقابله ای ساخت جمله

 مترجمی زبان

65

حقوق تجارت 3

حقوق

 

16

ترجمه مکاتبات و اسناد 1

 مترجمی زبان

66

متون فقه 4 (ترجمه وراهنما)

حقوق

 

17

اصول و مبانی ترجمه

 مترجمی زبان

67

حقوق جزای بین الملل ایران

حقوق

 

18

کلیات زبان شناسی  2

 مترجمی زبان

68

حقوق جزای عمومی 3

حقوق

 

19

بیان شفاهی داستان  2

 مترجمی زبان

69

حقوق بین الملل خصوصی 1

حقوق

 

20

بیان شفاهی داستان 1

 مترجمی زبان

70

حقوق تجارت 4

حقوق

 

21

واژه شناسی

 مترجمی زبان

71

آیین دادرسی کیفری 1

حقوق

 

22

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1

 مترجمی زبان

72

کیفرشناسی

حقوق

 

23

ترجمه شفاهی 1

مترجمی زبان

73

حقوق بین الملل عمومی 1

حقوق

 

24

نمونه های شعر ساده انگلیسی

مترجمی زبان

74

حقوق تطبیقی

حقوق

 

25

ترجمه پیشرفته 2

مترجمی زبان

75

حقوق بیمه

حقوق

 

26

ترجمه پیشرفته 1

مترجمی زبان

76

حقوق جزای اختصاصی 1

حقوق

 

27

خواندن و درک مفاهیم 2

مترجمی زبان

77

حقوق مدنی 2

حقوق

 

28

خواندن ودرک مفاهیم 3

مترجمی زبان

78

مالیه عمومی

حقوق

 

29

دستور و نگارش 2

مترجمی زبان

79

حقوق ثبت

حقوق

 

30

مکتبهای ادبی

مترجمی زبان

80

حقوق کار

حقوق

 

31

ترجمه شفاهی 2

مترجمی زبان

81

متون فقه 1

حقوق

 

32

آزمون سازی زبان انگلیسی

مترجمی زبان

82

متون حقوقی 1

حقوق

 

33

ترجمه متون سیاسی

مترجمی زبان

83

قواعد فقه 1

حقوق

 

34

گفت وشنود 2(تمرین)

مترجمی زبان

84

حقوق جزای اختصاصی 2

حقوق

 

35

گفت و شنود 2

مترجمی زبان

85

حقوق اساسی 1

حقوق

 

36

روش تدریس زبان انگلیسی (ترجمه کامل)

مترجمی زبان

86

مبانی علم اقتصاد

حقوق

 

37

آشنایی با ادبیات معاصر ایران

مترجمی زبان

87

حقوق بین المللی خصوصی 2

حقوق

 

38

ترجمه متون مطبوعاتی 2

مترجمی زبان

88

حقوق مدنی 5

حقوق

 

39

خواندن متون مطبوعاتی

مترجمی زبان

89

حقوق مدنی 6

حقوق

 

40

راهنمای کامل خواندن متون مطبوعاتی

مترجمی زبان

90

رویه قضائی

حقوق

 

41

فنون یادگیری زبان (ترجمه کامل )

مترجمی زبان

91

حقوق بین الملل عمومی 2

حقوق

 

42

اصول وروش تحقیق 1

مترجمی زبان

92

عربی (الصرف والنحو)

حقوق

 

43

ترجمه متون ساده

مترجمی زبان

93

اصول فقه 2

حقوق

 

44

مقاله نویسی

مترجمی زبان

94

آیین دادرسی مدنی1

حقوق

 

45

کاربرد اصطلاحها و تعبیر ها در ترجمه

مترجمی زبان

95

حقوق بشر دراسلام

حقوق

 

46

آواشناسی انگلیسی

مترجمی زبان

96

پزشکی قانونی

حقوق

 

47

ترجمه متون اقتصادی

مترجمی زبان

97

متون حقوقی 2

حقوق

 

48

راهنمای متون اقتصادی

مترجمی زبان

98

روانشناسی رشد 1

روان شناسی

 

49

کلیات زبان شناسی 1

مترجمی زبان

99

آموزش وپرورش کودکان استثنائی

روان شناسی

 

50

راهنمای کلیات زبان شناسی 1

مترجمی زبان

100

روان سنجی(علی اکبر سیف )

روان شناسی

 

لیست سری دوم cd های موجود

 

 

101

روانشناسی یادگیری

روان شناسی

151

تاریخ ادبیات 3

زبان و ادبیات فارسی

102

تاریخچه و مکاتب روان شناسی

روان شناسی

152

قرائت عربی 2

زبان و ادبیات فارسی

103

سبب شناسی اعتیاد ودرمان آن

روان شناسی

153

ادبیات معاصر

زبان و ادبیات فارسی

104

روان شناسی مشاوره وراهنمایی

روان شناسی

154

زبان تخصصی خارجی 1

زبان و ادبیات فارسی

105

روان شناسی مدیریت

روان شناسی

155

اشعار منوچهری

زبان و ادبیات فارسی

106

انسان شناسی در اسلام

روان شناسی

156

تاریخ زبان فارسی

زبان و ادبیات فارسی

107

روان شناسی عمومی 1

روان شناسی

157

سبک شناسی 1 ( نظم )

زبان و ادبیات فارسی

108

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

روان شناسی

158

گزیده  قصائد خاقانی  شروانی

زبان و ادبیات فارسی

109

آسیب شناسی روانی 2

روان شناسی

159

گزیده حدیقه الحقیقه

زبان و ادبیات فارسی

110

مقدمات نورو پیکولوژی

روان شناسی

160

تاریخ ادبیات 2

زبان و ادبیات فارسی

111

روان شناسی عمومی 2

روان شناسی

161

رستم واسفندیار نظم 2 بخش 2

زبان و ادبیات فارسی

112

آسب شناسی روانی 1

روان شناسی

162

نقد ادبی

زبان و ادبیات فارسی

113

روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

روان شناسی

163

مبانی عرفان و تصوف

زبان و ادبیات فارسی

114

روان شناسی رشد 2

روان شناسی

164

متون تفسیری

زبان و ادبیات فارسی

115

روان شناسی اجتماعی

روان شناسی

165

انواع ادبی

زبان و ادبیات فارسی

116

روان شناسی فیزیولوژی اعصاب و غدد

روان شناسی

166

آشنایی با علوم قرآنی

زبان و ادبیات فارسی

117

آمار توصیفی

روان شناسی

167

صائب تبریزی و شاعران معروف سبک هندی

زبان و ادبیات فارسی

118

اختلالات یادگیری

روان شناسی

168

دستور زبان فارسی 1

زبان و ادبیات فارسی

119

انگیزش و هیجان

روان شناسی

169

تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

زبان و ادبیات فارسی

120

روان شناسی فیزیولوژیک

روان شناسی

170

معانی و بیان 2

زبان و ادبیات فارسی

121

روان شناسی تربیتی

روان شناسی

171

نظم 3 بخش 2 سی قصیده ناصر خسرو

زبان و ادبیات فارسی

122

روان شناسی تجربی

روان شناسی

172

آیین نگارش و ویرایش 1

زبان و ادبیات فارسی

123

متون روانشناسی به زبان خارجه 1

روان شناسی

173

گزیده تفسیرکشف الاسرار نثر2 بخش2

زبان و ادبیات فارسی

124

ارزشیابی شخصیت 

روان شناسی

174

آیین نگارش و ویرایش 1

زبان و ادبیات فارسی

125

روان شناسی بازی

روان شناسی

175

ابیات رودکی

زبان و ادبیات فارسی

126

روان شناسی هوش وسنجش آن

روان شناسی

176

نظم 2 بخش 1  رستم وسهراب

زبان و ادبیات فارسی

127

روان شناسی ادراک واحساس

روان شناسی

177

مقدمات زبا نشناسی

زبان و ادبیات فارسی

128

روان شناسی مرضی کودک

روان شناسی

178

غزلیات و قصاید سعدی نظم 5 بخش 2

زبان و ادبیات فارسی

129

روان شناسی پویائی گروه

روان شناسی

179

مرجع شناسی و روش تحقیق

زبان و ادبیات فارسی

130

بهداشت روانی

روان شناسی

180

بوستان سعدی نظم 5 بخش 1

زبان و ادبیات فارسی

131

مبانی جامه شناسی

روان شناسی

181

معانی وبیان1

زبان و ادبیات فارسی

132

روان شناسی کامپیوتر کاربردی (  spss)

روان شناسی

182

آیین ونگارش و ویرایش 2

زبان و ادبیات فارسی

133

روان شناسی شخصیت

روان شناسی

183

دستور زبان 2

زبان و ادبیات فارسی

134

کلیات فلسفه  ( اصغر داربه )

روان شناسی

184

مسعود سعد سلمان نظم 3 بخش 2

زبان و ادبیات فارسی

135

مقدمات  روان شناسی سلامت

روان شناسی

185

حافظ 1 نظم 5 بخش 3

زبان و ادبیات فارسی

136

تفکر وزبان

روان شناسی

186

مثنوی 2 نظم 4 بخش 2

زبان و ادبیات فارسی

137

مبانی جامعه شناسی

زبان و ادبیات فارسی

187

گزیده مرصاد العباد

زبان و ادبیات فارسی

138

قواعد عربی 1

زبان و ادبیات فارسی

188

قواعد عریی 3

زبان و ادبیات فارسی

139

نظم 3 بخش 3 نظامی

زبان و ادبیات فارسی

189

نثر 1 تاریخ بیهقی

زبان و ادبیات فارسی

140

کلیله ودمنه 1

زبان و ادبیات فارسی

190

قواعد عربی 4

زبان و ادبیات فارسی

141

نثر3 بخش2 کلیله و دمنه 2

زبان و ادبیات فارسی

191

قواعد عربی 2

زبان و ادبیات فارسی

142

عروض وقافیه

زبان و ادبیات فارسی

192

قرائت عربی 4

زبان و ادبیات فارسی

143

سبک  شناسی 2 نثر

زبان و ادبیات فارسی

193

تاریخ ادبیات 1

زبان و ادبیات فارسی

144

گزیده اشعار فرخی سیستانی و کسائی مروزی

زبان و ادبیات فارسی

194

قرائت عربی 1

زبان و ادبیات فارسی

145

متون برگزیده نثر ادبی

زبان و ادبیات فارسی

195

قرائت عربی 3

زبان و ادبیات فارسی

146

ادبیات معاصر 2 (نثر )

زبان و ادبیات فارسی

196

نظم 4بخش 3 منطق الطیر عطار

زبان و ادبیات فارسی

147

مثنوی 1

زبان و ادبیات فارسی

197

آسیب شناسی روانی 2

تربیت بدنی(همه گرایشها)

148

نثر 3 بخش 3 گلستان

زبان و ادبیات فارسی

198

روانشناسی پویایی گروه

تربیت بدنی(همه گرایشها)

149

حافظ 2 نظم 5 بخش 4

زبان و ادبیات فارسی

199

متون زبان خارجه در مدیریت  آموزشی

تربیت بدنی(همه گرایشها)

150

بدیع

زبان و ادبیات فارسی

200

اصول ومبانی آموزش وپرورش

علوم تربیتی (همه گرایشها)


مطالب مشابه :


سوالات ترجمه مکاتبات و اسناد 1 با پاسخنامه

سوالات ترجمه مکاتبات و اسناد ۱با پاسخنامه. نمونه سوالات ترجمه مکاتبات و اسناد ۱ با پاسخنامه
ترجمه مکاتبات و اسناد 1

انجمن مترجمی زبان پیام نور اندیمشک - ترجمه مکاتبات و اسناد 1 - اخبار ، نمونه سوالات ، کتاب ها
ترجمه مكاتبات و اسناد دو

5231012: 1: ترجمه مکاتبات و اسناد (2) 8915221262: خاطره یزدان پناه: 5231012: 1: ترجمه مکاتبات و اسناد (2)
سی دی های سری اول موجود در بخش رسانه ها

ترجمه مکاتبات و اسناد 1 مترجمی
نمونه سوالات مترجمی (لینک از سایت اگزا)

ترجمه مکاتبات و اسناد 1: 31: 53z.pdf: 871107: ترجمه مکاتبات و اسناد 1: 32: 21z.pdf: 860318: ترجمه مکاتبات و
ترجمه درس ساده لوح بیان شفایی داستان

نمونه سوالات مکاتبات و اسناد 2 با جزوه ترجمه لغات مکاتبات و اسناد 1. سوالات ترجمه پیشرفته 1
تشریفات گمرکی

ترجمه مکاتبات بازرگانی و مسئولیت صحت مندرجات اسناد و مدارک تسلیمی و کامل بودن آنها
برچسب :