صرفا جهت اطلاع

الف) درخواست مرخصی بدون حقوق:
1.مرخصی بدون حقوق از نظر قانونی یک سال کامل از اول سال تحصیلی تا آخر سال می باشدکه متقاضی می بایست قبل از پایان شهریور ماه هرسال، نسبت به طی مراحل اداری آن و تسویه حساب اقدام نماید و نهایتا تا 3 سال امکان پذیر می باشد.
2.مرخصی بدون حقوق کمتر از یک سال فقط برای رفاه حال همکاران و با موافقت رئیس اداره،مشروط بر آن که اختلالی در امر آموزشی و پرورشی ایجادنکندمقدورمی باشد،لازم بذکر است سقف مرخصی بدون حقوق کمتر از یک سال،حداکثر 2 ماه می باشد که اگر بیشتر از 2 ماه شد، یک سال کامل محسوب می گردد.مرخصی بدون حقوق تا 2 ماه نیاز به تسویه حساب ندارد.
3.همکارانی که نوع استخدام آنان آزمایشی باشد، نمی توانند از مرخصی بدون حقوق سالیانه استفاده نمایند مگر در موارد خاص که می توانند از مرخصی بدون حقوق اضطراری حداکثر تا 2 ماه استفاده نمایند.
4.هرهمکاری که تمایل به استفاده ازمرخصی بدون حقوق داشته باشد،می بایست نمون برگ مربوطه را تحت اتوماسیون تکمیل نماید،لذاانتظار داردهیچ همکاری قبل ازتکمیل نمون برگ وقبل ازتاییدمدیر مدرسه، جهت دریافت مرخصی بدون حقوق به اداره مراجعه ننماید.
5.تا زمانیکه بستر ثبت امضای همکاران ومدیریت مدارس درنمون برگ های تحت اتوماسیون فراهم نشده است،مراحل درخواست به شکلی صورت پذیردکه درخواست،تحت اتوماسیون تکمیل و ارسال گردد که در این صورت شماره و تاریخ نامه نیز درج خواهد شد.سپس درخواست مزبور راچاپ و پس از درج امضای متقاضی و مهر و امضای مدیرمدرسه، با همراه داشتن برگه تایید شده به اداره مراجعه نماید.
6.بدیهی است زمانیکه امضای متقاضی و مهر و امضای مدیرمدرسه بصورت الکترونیکی در نمون برگ های تحت اتوماسیون ثبت می گردد،چاپ درخواست لازم نخواهدشدو همکارمتقاضی پس از ارسال درخواست، بصورت حضوری به اداره مراجعه و فرایند درخواست را تکمیل خواهد نمود.
7.ارسال درخواست ازطریق اتوماسیون،تحت هرشرایطی به منزله موافقت بامرخصی نمی باشد.لذاهمکار متقاضی برای اطمینان ازتاییددرخواست خودلازم است به اداره مراجعه وپیگیری نمایدتادرنهایت برگ درخواست تایید شده، تحویل امور اداری گردد.
ب) مرخصی استحقاقی حج واجب نوبت اول:
1.هرهمکاری درطول دوران خدمت یک بار و به مدت 30 روز و با ارائه مدارک و مستندات، حق استفاده از مرخصی استحقاقی یک ماهه برای تشرف به حج تمتع را دارد. این مرخصی برای حج عمره قابل احتساب نمی باشد.
2.دراین رابطه می بایست نامه کاروان مبنی برابتداو انتهای تشرف بصورت مکتوب وبه همراه نمون برگ درخواست تاییدشده به امور اداری تحویل گرددو مدیران مدارس نیز ابتدا و انتهای مرخصی را پس از اتمام مرخصی،با قید دقیق تاریخ شروع به کار، به اداره ارسال نمایند.
3.اضافه می نماید مدت مازاد بر 30 روز مرخصی بدون حقوق منظور خواهد شد.
ج) مرخصی فصلی عوامل اجرایی مدارس:
1.مدیران،معاونین و ... عوامل اجرایی مدارس،بر اساس ماده 47 آیین نامه مرخصی ها از تعطیلات فصلی (تیر و یا مرداد ماه) به مدت یک ماه استفاده خواهند کرد.
2. عوامل اجرایی مدارس درتعطیلات تابستان و زمانیکه درمرخصی یک ماهه تعطیلات فصلی نمی باشند،می بایست دو روز در هفته (دوشنبه و چهارشنبه) الزاما طبق روال معمول در واحدهای آموزشی حضور فعال داشته و به انجام وظایف خود اهتمام ورزند.
3.استفاه همکاران بند 1 ازتعطیلات فصلی لازم است پس ازتکمیل نمون برگ مربوطه و با هماهنگی مدیر آموزشگاه و اداره مربوطه ولحاظ نمودن نوبه بندی به نحوی که موجب تعطیلی مدارس درایام مذکور نگردد، بلامانع است.
4. مدت یک ماه تعطیلات فصلی عوامل اجرایی مدارس درصورت عدم استفاده، قابل ذخیره نخواهد بود.
د) مرخصی استحقاقی نیروهای سرایدار رسمی و پیمانی:
1.طول مدت مرخصی استحقاقی سالیانه نیروهای سرایدار رسمی و پیمانی،درطول سال تحصیلی به مدت یک ماه می باشدکه درصورت عدم استفاده کامل ازاین مرخصی،حداکثر 15 روز آن ذخیره خواهدشد.به عنوان مثال اگرهمکار سرایداری از 22 روزمرخصی استحقاقی استفاده نموده باشد،8 روز آن ذخیره خواهد شد.که دراین رابطه تکمیل نمون برگ مربوطه که دراتوماسیون تعبیه شده است ومهر و امضای مدیر مدرسه و کارشناسی خدمات الزامی است.
2.عدم تکمیل وارسال نمون برگ مرخصی ذخیره شده سرایدار و درج نشدن آن درپرونده پرسنلی،به منزله نداشتن مرخصی ذخیره شده می باشد لذا به کلیه همکاران توصیه می گردد درصورت داشتن مرخصی ذخیره شده، نسبت به تکمیل و تایید آن پیگیر باشند.
هـ) مرخصی نیروهای قرارداد انجام کار معین:
1.طول مدت مرخصی استحقاقی همکاران قراردادانجام کارمعین به مدت 26روز درسال وآن هم درتعطیلات فصلی تابستان می باشد.
2.مرخصی استعلاجی،بدون حقوق و زایمان بصورت عادی ومثل همکاران رسمی و پیمانی شامل حال نیروهای قراردادی نمی گردد.لذادرصورت نیاز به مرخصی استعلاجی،حقوق آنها از آموزش و پرورش قطع و ازطریق تامین اجتماعی البته پس از طی مراحل قانونی پرداخت خواهدشد.
3.درصورت داشتن گواهی استعلاجی تا 3 روز، با این همکاران مطابق شرایط همکاران رسمی عمل گردد.
و) مرخصی استعلاجی:
مرخصی استعلاجی بنا بر طول مدت گواهی استعلاجی بر 3 بخش تقسیم می گردد:
و-1) از 1 تا 3 روز:
1.گواهی پزشکی همکار از 1 تا 3 روز درهر ماه رامدیرمدرسه بنا به لحاظ اطلاع و اشراف به مسائل و با قبول مسئولیت اداری وشرعی می تواند تایید و به اداره ارسال نماید.
2.برای ارسال غیبت موجه و غیرموجه از طریق اتوماسیون دربخش پیش نویس ها با انتخاب گزارش غیبت (علت و مدت مشخص) نسبت به ارسال گزارش اقدام نمایید.
3.درصورت تاییدگواهی استعلاجی 1تا3 روز،اگراسکنرداشتیدمی توانیدگواهی پزشکی رااسکن وبصورت پیوست نامه گزارش غیبت موجه در بخش پیش نویس ها به اداره اطلاع رسانی نموده و اصل گواهی پزشکی را درپرونده پرسنلی همکار درمدرسه بایگانی نمایید ولیکن اگراسکنرنداشتیدگزارش را ازطریق اتوماسیون ارسال وشماره و تاریخ نامه راپشت برگه گواهی پزشکی ثبت واصل گواهی را توسط نامه رسان به ناحیه ارسال نمایید.
و-2) از 4 تا 21 روز:
1.همکارمتقاضی و یا فردمطلع دیگر با مراجعه به اداره و ارائه گواهی پزشکی که درظهر آن کدپرسنلی، شماره تلفن همراه،نام آموزشگاه ومدت استفاده ازمرخصی استعلاجی قبلی درطول سال تحصیلی جاری ثبت شده است،نسبت به دریافت معرفی نامه به درمانگاه اقدام نماید.
2.پس ازدریافت معرفی نامه از اداره، باهمراه داشتن مدارک و مستندات، برای تاییدبه درمانگاه فرهنگیان مراجعه نماید.گواهی های کمتر از 21 روزهمه روزه توسط یکی از پزشکان حاضر در درمانگاه مورد بررسی و تایید قرارمی گیرند که گواهی تایید شده می بایست به اداره تحویل گردد.
و-3): بیش از 21 رزو:
1.افرادی که طول مدت گواهی استعلاجی آنان چه بصورت یک دفعه و چه بصورت متناوب درطول یک سال تحصیلی بیشتر از 21 روز باشد،می بایست مثل ردیف 1 بند و -2 نسبت به دریافت معرفی نامه اقدام و با همراه داشتن معرفینامه ومدارک مربوطه و فقط در روز شنبه از ساعت 10 الی 12 به درمانگاه فرهنگیان مراجعه نمایند.
2.این مدارک در کمیسیون پزشکی مطرح و نتیجه بصورت مکتوب به اداره منعکس می گردد.لازم بذکر است که مدت زمان استعلاجی نوشته شده توسط پزشک،صددرصد توسط کمیسیون پزشکی تایید نمی گردد.لذا لازم است همکاری که گواهی استعلاجی برای درمانگاه ارائه نموده است از روز سه شنبه تاپنجشنبه همان هفته پیگیر مدت مرخصی تایید شده باشد.
3.گواهی پزشکی بایدطی نامه رسمی وبوسیله شخص همکار ویادرصورت عدم توان مراجعه خودبیمار، توسط فردمطلع ازبیماری به همراه مدارک پزشکی مرتبط با بیماری درابتدای مرخصی استعلاجی به درمانگاه و کمیسیون ارائه گردد.
4.پزشک معتمدوکمیسیون پزشکی،مجازبه رسیدگی به گواهی های پزشکی استعلاجی همکاران پس از منقضی شدن تاریخ مرخصی استعلاجی نمی باشند،لذامقتضی است به موقع اقدام گردد.
5.پزشک معتمد درمانگاه دکتر اناری و دکتر زمانیان می باشند درضمن دکتر زمانیان مدیرعامل درمانگاه نیز می باشند.
6.مرخصی استعلاجی بیش از4 ماه درشورای پزشکی طرح خواهدشدولازم است درگواهی پزشکی عنوان صعب العلاج درج گردد.
ز) مرخصی بانوان (زایمان):
1.مرخصی استعلاجی (زایمان)بر حسب بخشنامه های موجود 6 ماه می باشدوتغییر آن به 9 ماه واصل نگردیده است واینکه درصورت افزایش مرخصی، این افزایش شامل حال همکارانی که هم اینک در مرخصی می باشند نیز می گردد یا نه، نامعلوم است.(به لحاظ حساسیت موضوع،هرگونه بخشنامه جدید که در این زمینه واصل گردد در اسرع وقت به مدارس اطلاع رسانی خواهد شد.)
2.لازم است پس ازاخذشناسنامه برای نوزادباارائه اصل شناسنامه نوزادوتصویرصفحه اول آن واصل شناسنامه مادر وتصویر صفحه اول و دوم آن(صفحه ای که نام فرزند درآن درج شده است)به مقطع مربوطه مراجعه و نسبت به دریافت مرخصی اقدام گردد.
3.در وضعیت موجودمرخصی بانوان تا فرزند سوم 6 ماه و برای فرزند چهارم 2 ماه می باشد.
4.مدیران محترم پس از اتمام مرخصی، شروع به کار همکار مربوطه را در اولین فرصت به امور اداری ارسال نمایند.
ح: غیبت:
1.در صورتی که همکاری مرتکب غیبت گردیدو طول مدت وعلت غیبت ایشان برای شما نامعلوم می باشد می توانید ازمنوی پیش نویس هاو با ارسال پیش نویس گزارش غیبت(علت و مدت نامشخص) نسبت به ارسال گزارش اولیه عدم حضور همکار اقدام وپس از مشخص شدن طول مدت غیبت و علت آن نسبت به ارسال گزارش غیبت (علت و مدت مشخص) اقدام نمائید.
2.درموقع ارسال گزارش غیبت به نوع غیبت یعنی موجه وغیرموجه دقت فرموده و درصورت وقوع غیبت موجه حتما نسبت به پاک نمودن کلمه غیرموجه ازمتن گزارش اقدام گردد ونسبت به ویرایش بقیه متن گزارش نیز اهتمام لازم داشته باشید.
3.برای ارسال غیبت غیرموجه دقت لازم راداشته باشیدچون وقتی غیبت غیرموجه ارسال وحکم همکار صادر گردیدحذف آن از سابقه و برنامه پرسنلی امکان پذیرنمی باشدوازطرفی اگرغیبت غیرموجه ارسال وحکم صادر وجریمه غیبت ازحساب همکارکسر گرددبه هیچ وجه این مبلغ قابل استردادنخواهدبودونامه های اصلاحی که برای لغوغیبت غیرموجه صادرمی گرددپس ازصدور احکام،قابلیت اجرایی نخواهدداشت،لذا به مدیران محترم توصیه می گردد پس ازحصول اطمینان ازعدم ارائه مدارک ومستندات و احراز غیرموجه بودن، غیبت غیرموجه به اداره ارسال شود.
تذکر مهم:
مدیران محترم توجه داشته باشند ارسال شروع به کار برای مرخصی استعلاجی بیش از3 روز،مرخصی بدون حقوق و مرخصی بانوان (زایمان) با قید دقیق تاریخ شروع به کار الزامی می باشد.


مطالب مشابه :


مرخصی تابستانی معلمان

اضافات يك دبير رياضي ( ماه برگ) - مرخصی تابستانی معلمان - mahbarg@yahoo.com
فصل2

، پیام آور ، طرح پزشک خانواده و یا انتقال نیروهای رسمی و پیمانی برگ مرخصی مرخصی
صرفا جهت اطلاع

2.عدم تکمیل وارسال نمون برگ مرخصی ذخیره شده سرایدار و درج نشدن آن درپرونده پرسنلی،به
مقررات اداری و انضباطی در خصوص ورود و خروج کارکنان

2- برگ مخصوص مرخصی ساعتی بایستی قبل از خروج فرد ذینفع از اداره محل خدمت، تهیه و توسط مقام
فرمهای دهیاری (لینکها سالم هستند )

۲-برگ مرخصی دهیاری ۲-برگ دستور پرداخت وجه ۳-بليط كارگر ۴-رسید دریافت چک از
مشکلات رانندگان سواری های بین شهری خوی

شهرستان خوی باایجاد دفتر در داخل ترمینال و در اختیار گذاشتن برگ مرخصی برای تاکسی های
شرایط تردد خودروهای پلاک اروند

شرایط تردد خودروهای پلاک اروند وعوارض ومیزان مرخصی اصل وکالتنامه وکیل به همراه ۲ برگ
شعر های در مورد سربازی

نوشتم نامه ای با برگ انگور — جدا گشتم دو سال از میگه والا فقط به خاطر مرخصی هاش
برچسب :