نامه ای به همسرم

نامه ای به همسرم
عزیزم سلام
دلم تنگ شده از دور دستت را بوسه می زنم.

امید است که طاقت  دلبندم طاق نشده باشد
برای نگاهت دلتنگم و لحظه شماری می کنم تا بیایم و خنده چشمانت را که برق شادی می دهد، ببینم . خنده ات که همیشه خستگی را از مغزم می زداید در ذهنم تصور می کنم.
شبها نگاهم به ساعت است تا ده شب بگذرد و بتوانم صدایت را بشنوم و با صدایم یکی شود.
تنهایی را کم کنم و اندوه دلتنگی را در امواج تلفن بیندازم . خدا می داند چقدر باید از شما دور باشم خدا به فریاد عالم قبر برسد که نمی توانم آنجا با شما تماس بگیرم. البته من شما را می بینم ولی شما مرا نه .
به امید دیدار.

  اکنون ساعت ده و بیست دقیقه است منتظرم تا بتوانم تماس بگیرم .

 خدا نگهدارتان حوصله ات از دست مردان بچه ات تمام نشود. خدا نگهدارتان

همسرت نصرت الله ۱۷/۳/۱۳۸۹ -کابل


مطالب مشابه :


نامه ای به همسرم

نامه ای به همسرم عزیزم سلام دلم تنگ شده از دور دستت را بوسه می زنم. امید است که طاقت دلبندم
جـشـن نـامـزدی

نامه هایی به همسرم - جـشـن نـامـزدی - × خـاطـرات شـیـریـن ایـن روزهـای مـن و هـمـسـرم ×
"تولد همسرم"

نامه هایی به همسرم - "تولد همسرم" - × خـاطـرات شـیـریـن ایـن روزهـای مـن و هـمـسـرم ×
چهل نامه کوتاه به همسرم - نادر ابراهیمی / نامه های سی ام تا چهل ام

کافی کتاب - چهل نامه کوتاه به همسرم - نادر ابراهیمی / نامه های سی ام تا چهل ام - دو خط چایی
نامه اي به همسرم

نامه اي به همسرم يادت هست كه به يكديگر قول داديم با هم قرار بگذاريم و به قرارهايمان وفادار
برچسب :