خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی

سایت رشد اطلاعات مناسبی در مورد این دو پدیده دارد. برای آشنایی بیشتر با خسوف و کسوف به اینجا  و اینجا مراجعه کنید.


مطالب مشابه :


نمایشگاه نجوم

جلسات باشگاه نجوم مشهد نیز در این من و دانش آموزانم در دبیرستان فرزانگان و الزهرا و
آذرسنج

فیزیک و فرزانگان و فیزیک فرزانگان و الزهرا مشهد در دبیرستان فرزانگان و
خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی

فیزیک و فرزانگان و فیزیک فرزانگان و الزهرا مشهد در دبیرستان فرزانگان و
آینه های کاو و کوژ

فیزیک و فرزانگان و الزهرا - آینه های کاو و کوژ - ارتباط بین معلم و دانش آموزان و ارائه کارهای
تصویر در آینه تخت

فیزیک و فرزانگان و الزهرا - تصویر در آینه تخت - ارتباط بین معلم و دانش آموزان و ارائه کارهای
برچسب :