انواع الکترودها

انواع الکترودها

مشخصات الکترودها

انتخاب صحیح الکترود برای کار

انتخاب صحیح الکترود( از نظر قطر)

اطلاعات پاکت الکترود

تقسیم بندي الکترودها

الکترودهائی که در جوش اتصال فولاد به کار برده می شوندمفتولهای مغزی با آلیاژ یا بدون آلیاژ دارند که جریان جوش را هدایت می کند. شعلهبرق بین قطعه کار و سرآزاد الکترود می سوزد و الکترود به عنوان یک ماده اضافی ذوبمی شود.

الکترودهای نرم شده دارای علائم اختصاری بوده ( دین 1913 ) که روی بستهبندی آنها نوشته شده است. علائم اختصاری تمام نکات مهمی که در به کار بردن آنالکترود باید مراعات شوند نشان می دهند.

 

sqfdtglajm__300_461_pic01.jpg

مشخصات الکترودها

درجوشکاری مشخصات الکترودها با یک سری اعداد مشخص می گردند. اعداد مشخصه به ترتیب زیر میباشد.  E 60 10

E =  جریان برق

60 =  کشش گرده جوش برحسب پاوند بر اینچ مربع

1 =  حالات مختلف جوشکار ی

0 =  نوع جریان می باشد.

علامت اول

در علائم الکترود بالا E مشخص می نماید که اینالکترود برای جوشکاری برق بوده با استقاده می شود. ( بعضی از الکترودهای پوشش دارهستند که در جوشکاری با اکسی استیلن از آنها استفاده می شوند مانند FC18 ).

درعلامت دوم

عدد 6 و 0 یعنی مشخصه فشار کشش گردهجوش بر حسب پاوند بر اینچ مربع بوده بایستی آن را در 1000 ضرب نمود یعنی فشار کششگرده جوش این نوع الکترود 60000 پاوند بر اینچ مربع است.  Kg/mm2

علامت سوم

حالات جوش را مشخص می کند که همیشه این علامت 1 یا 2یا 3 می باشد. الکترودهائی که علامت سوم آنها 1 باشد در تمام حالات جوشکاری می تواناز آنها استفاده کرد. و الکترودهائی که علامت سوم آنها عدد 2 می باشد در حالت سطحیو افقی مورد استفاده قرار می گیرند. الکترودهائی که علامت سوم آنها 3باشد تنها درحالت افقی مورد استفاده قرار می گیرند.

علامت چهارم

خصوصیاتظاهری گرده جوش و نوع جریان را مشخص می نماید که این علائم از 0 شروع و به 6 ختم میگردند.

1.    چنانچه علامت چهارم یا آخر صفر باشد موارد استعمال این الکترودها تنها با جریانمستقیم یا DC و با قطب معکوس می باشد. نفوذ این جوشکاری زیاد و شکل مهره های جوش آنتخت و درجه سختی گرده جوش تقریباً زیاد می باشد.

 

2.    چنانچه علامت چهارم یک باشد موارد استعمال این الکترود با DC , AC می باشد. شکلظاهری جوش این الکترود صاف و در شکافها و درزها کمی مقعر و درجه سختی جوش کمیزیادتر از گرده اول است.( AC = جریان متناوب و DC = جریان مستقیم می باشد. )

 

3.    اگر علامت چهارم 2 باشد موارد استعمال الکترود با AC , DC می باشد.نفوذ جوشمتوسط و درجه سختی جوش کمی کمتر از دو گروه قبل می باشد نمای ظاهری آن محدب است.

 

4.    اگر علامت چهارم 3 باشد این الکترود را می توان با جریان AC متناوب یا جریانمستقیم به کار برد. درجه سختی گرده جوش این الکترود کمتر از دو گرده اول و دوم وکمی بیشتر از گرده سوم می باشد و نیز در دارای قوس الکتریک خیلی آرام و نفوذ کم وشکل مهره های آن در درزهای شکل محدب می باشد.

 

5.       اگر علامت چهارم 4 باشد این الکترود را می توان با جریان DC , AC به کار برد.

 

موارد استعمال این الکترود برای شکافهای عمیق یا در جائی که چندین گردهجوش به روی هم لازم است می باشد.

1.    چنانچه علامت آخر 5 باشد مشخصه این علامت این است که فقط جریان DC مورد استفادهقرار می گیرد و موارد استعمال آن در شکافهای باز و عمیق است. درجه سختی گرده جوشاین الکترود کم و دارای قوس الکتریکی آرامی است و پوشش شیمیایی آن از گروه پوششالکترودهای بازی است.

2.    چنانچه علامت آخر 6 باشد. خواص و مشخصه آن مطابق گروه 6 است با این تفاوت که باجریان Ac مورد استفاده قرار می گیرد.

انتخاب صحیح الکترود برای کار

انتخاب صحیح الکترود برایجوشکاری بستگی به نوع قطب و حالت درز جوش دارد مثلاً یک درز V شکل با زاویه کمتر از 40 درجهبا ضخامت زیاد حداکثر با قطر اینچ که معادل 2 میلیمتر است برای ردیف اول گرده جوشاستفاده می گردد تا کاملاً در عمق جوش نفوذ نماید. ولی چنانچه از الکترود با قطربیشتر استفاده شود مقداری تفاله در ریشه جوش باقی خواهد ماند. که قدرت و استحکامجوش را تقلیل می دهد.

انتخاب صحیح الکترود( از نظر قطر)

بایستی توجه داشت که همیشه قطر الکتروداز ضخامت فلزجوشکاری کمتر باشد هر چند که در بعضی از کارخانجات تولیدی عده ای از جوشکاران الکترود باضخامت بیشتر از ضخامت فلز را به کار می برند. این عمل بدین جهت است که سرعت کارزیادتر باشد ولی انجام آن احتیاج به مهارت فوق العاده جوشکار دارد.

همچنینانتخاب صحیح قطر الکترود بستگی زیاد به نوع قطب ( + یا - ) و حالت درز جوش داردمثلاً اگر یک درز V شکل با زاویه کمتر از 40 درجه باشد بایستی حداکثر از الکترود باقطر پنج شانزدهم اینچ برای ردیف اول گرده جوش استفاده کرد تا کاملاً بتوان عمق درزرا جوش داد. چنانچه از الکترود با قطر زیادتر استفاده شود مقداری تفاله در جوش باقیخواهد ماند که قدرت و استحکام جوش را به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد. در حینجوشکاری گاهی وقتها جرقه هائی به اطراف پخش می شود که دلایل آن چهار مورد زیر است.

1.       ایجاد حوزه مغناطیسی و عدم کنترل قوس الکتریکی

2.       ازدیاد فاصله الکترود نسبت به سطح کار

3.       آمپر بیش از حد یا آمپر بالای غیر ضروری

4.       عدم انتخاب قطب صحیح برای جوشکاری

 

اطلاعات پاکت الکترود

مطابق استاندارد پاکت ها و کارتنهای الکترود بایستیعلامت ها و نوشته هائی داشته باشند که حتی المقدور مصرف کننده را در دسترسی بهکیفیت مطلوب جوش راهنمائی و یاری نمایند.

در روی پاکت الکترود علاوه بر نامکارخانه سازنده , نوع جنس نیز درج می شود که برای مصرف صحیح حائز اهمیت است.

هرپاکت الکترود بایستی علاوه بر اسم تجارتی الکترود, طبقه بندی آن الکترود را حداقلطبق یکی از استانداردهای مهم بیان نماید. برای آگاهی از طول زمان ماندگی الکترود درکارخانه, بازار یا انبار و غیره . شماره ساخت یا تاریخ تولید روی پاکت نوشته یا مهرزده می شود. قطر سیم مغزی الکترود مصرف کننده را در کاربرد صحیح آن با توجه بهصخامت فلز, زاویه سیار , ترتیب پاس و غیره راهنمایی می کند. نوع جریان برق ازاینکه جریان دائم یا جریان متناوب لازم است( با موتور ژنراتور یا ترانسفورماتور میتوان جوش داد) یا هر دو و در جریان دائم نوع اتصال قطبی بایستی یا به عبارت یاعلامت روی پاکت درج شود.

حالت یا حالاتی از جوشکاری که این الکترود در آن حالتیا حالات مناسب است روی پاکت بیان می شود. درج حدود شدت جریان برق ( بر حسبآمپر ) جهت انتخاب اولیه ( تنظیم دقیق شدت جریان ضمن جوشکاری با توجه به عواملمختلف انجام می شود) ضروری است. وزن الکترودها یا تعداد الکترود داخل هر بسته رویپاکت یا بر چسب آن درج می شود. نوشتن مواردی که در بالا به آن اشاره شد, روی پاکتمطابق بیشتر استانداردها اجباری است.

همچنین خواص مکانیکی و شیمیائی , وضعیتذوب و کیفیت قوی, نحوه نگهداری و انبار کردن, درجه حرارت خشک کردن, مواد استعمالبخصوص و پاره ای توصیه های دیگر در روی پاکت برای آگاهی مصرف کننده چاپ شده و یامهر زده می شود.

تقسیم بندي الکترودها

*جنس الکترود

فولاد نرم / فولاد پرکربن/ آلیاژهاي فولاد/ نیکل /فلزات غیر آهنی 

*ضخامت پوشش

پوشش نازک/پوشش متوسط /پوشش ضخیم/پوشش خیلی ضخیم

*پوشش شیمیایی

با پوشش اسیدی / قلیایی/ روتیلی/ سلولزي و مرکب 

*الکترود هاي با پوشش اسیدي

•         پوشش شامل اکسید ها، کربنات هاي منگنز، آهن و مقداري سیلیسیم است.

•         تولید سرباره حجیم وروان

•         جوش با ظاهري صاف و تمیز

•         سهولت جدا شدن سرباره از روي جوش

•         روشن کردن الکترود از قلیايي راحت تر ولی از رتیلی سخت تر است.

•         مقاومت کششی فلز جوش کمتر از مقاومت کششی الکترود هاي روتیلی

•         انبساط طولی نسبي و استحکام ضربه اي بیشتر از الکترود هاي روتیلی

•         قابل کاربرد در هر دو جریان یکنواخت و متناوب

 

*الکترود هاي با پوشش قلیايي

•         پوشش شامل مقدار قابل ملاحظه اي کربنات کلسیم، فلورید و فلداسپار است.

•         رطوبت کم پوشش الکترود و حداقل مقدار هیدروژن موجود در جوش

•         قابل کاربرد براي فولاد هاي کم آلیاژ و پرآلیاژ

•         خواص مکانیکی خوب به ویژه مقاومت ضربه اي

•         نیاز به پیش گرم کردن و خشک کردن الکترود

 

*الکترود هاي با پوشش رتیلی

•         رتیلی یا اکسید تیتانیوم، ترکیب اصلی پوشش است.

•         به علت سرباره غلیظ، استفاده از آن براي جوش هاي نبشی، افقی و عمودي مناسب است.

•         عدم حساسیت به رطوبت

•         پاشیدگی و ترشح کم

•         گرده ظریف و قابلیت جدا شدن آسان سرباره

•         نفوذ جوش متوسط

•         وجود مقداری پتاسیم و سدیم در الکترود

•         ایجاد قوس آرام با نفوذ کمتر به واسطه پتاسیم

 

*الکترود هاي با پوشش سلولزي

·         پوشش الکترود از جنس سلولز (ترکیب شیمیایی غیرکامل از خمیر چوب) می باشد.

·         ایجاد مقدار زیادی  گاز هیدروژن در اثر سوخت پوشش

·         قدرت يونيزه شدن بالا، ولتاژ بالاي قوس، تولید انرژي زیاد و نفوذ جوش خوب

·         سرباره نازک

·          محدودیت استفاده الکترود با جریان یکنواخت و الکترود مثبت

·          امکان جوشکاري در وضعیت هاي مختلف

·         پاشیدگی، سطح جوش خشن و دود زیاد


مطالب مشابه :


بسته آموزشی نقشه خوانی پايپينگ ( Piping Drawing )

ای شما با نقشه های pfd و p & id ، تفاوت ها، اطلاعات موجود در هر کدام و علائم اختصاری پایپینگ
انواع الکترودها

علائم اختصاری تمام نکات مهمی که در به کار بردن کاربرد استانداردها و کد ها در پایپینگ.
جوش و جوشکاری

علائم اختصاری تمام نکات مهمی که در به کار بردن آن سازه، مخزن، تجهیزات صنعتی و پایپینگ
انواع الکترود ها و عوامل موثر در انتخاب الکترود جوشکاری

علائم اختصاری تمام نکات مهمی که در به کار بردن آن الکترود نصب شیرآلات و اتصالات در پایپینگ ;
بازرسی مخازن تحت فشار

بازرسان جهت خواندن و تفسیر سیمبولها/ علائم اختصاری جوشکاری ها به Piping پایپینگ - پنجشنبه
توانایی نقشه خوانی و کاربرد استاندارد نقشه های ایزومتریک:

پایپینگ و ابزار دقیق. des - ابزار دقیق instrument علائم ابزار دقیق در نقشه
برچسب :