آزمون چهارگزینه ای املا کلاس هفتم متوسطه برای تمرین در منزل


آزمون چهارگزینه ای املا کلاس هفتم متوسطه برای تمرین در منزل

آزمون املای اول راهنمایی     نام:                                    کلاس:

در جای خالی عبارت­های زیر، کدام یک از کلمه یا کلمه­های داده شده قرار می­گیرد.

1- برادر که در بند.............است نه برادر نه.........است.

الف) خیش – خیش                    ب) خویش – خیش                     ج) خویش – خویش                 د) خیش – خویش

2- همه اگر .............یا نه، بر پای...............

الف) خاستند – خواستند             ب) خواستند – خاستند           ج) خواستند – خواستند                د) خاستند – خاستند

3- جای گل، گل باشد و جای.........،...........

الف) خوار – خار                            ب) خار – خار                           ج) خوار – خوار                                 د) خار – خوار

4- اگر بازجویی خطا از...........        نیابی یکی همنشین چون کتاب

الف) صواب                          ب) ثواب

5- باد..........پیام انسان­ها را با جاهای دور دست می­برد.

الف) سبا                     ب) صبا

6-در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد. املای درست آن­ها را بنویسید.

حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید که ملک و دولت دنیا، اعتماد را نشاید سیم و ضر در صفر به محلَّ خطر است یا دُزد به یک بار ببرید یا خواجه به تفاریغ بخورد، اما هنر، چشمه­ی زاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت بیافتند، غم نباشد که هنر در نفس خودف دولت است، هنرمند هر جا رود غدر بیند و بر سدر نشیند و بی­هنر لقمه چیند و سختی بیند.

7-در جاهای خالی متن زیر کدام یک از واژه­های داخل پرانتز قرار می­گیرد.

ارکان دولت و اعیان حضرت و زورآوران روی زمین، حاضر شدند. شاگرد، چون پیل مست اندر آمد به صدمتی که اگر کوه آهنین بودی از جای برکندی استاد دانست که جوان به قوّت از او برترست بدان بند...... (غریب – قریب) که از وی نهان داشته بود با او در آویخت شاگرد دفع آن ندانست. استاد به دو دست از زمینش بالای سر بُرد و فرو کوفت...... (قریو – غریو) از خلق...... (برخواست – برخاست) ملک فرمود استاد را خلعت و نعمت دادن و پسر را..... (زجر – ضجر) و ملامت کرد که با پرورده­ی خویش دعوی مقاومت کردی و به سر نبردی. گفت: ای پادشاه روی زمین، به زور آوری بر من دست نیافت، بلکه مرا از علم کُشتی دقیقه­ای مانده بود و از دریغ همی داشت. امروز بدان دقیقه بر من...... (قالب – غالب) آمد. گفت: از بهر چنین روزی که زیرکان گفته­اند دوست را چندان قوّت مده که گر دشمنی کند تواند. نشنیده­ای که چه گفت آن که از پرورده­ی خویش جفا دید:

یا وفا خود نبود در عالم                    یا مگر کس درین زمانه نکرد

کس نیاموخت علم تبر، از من            که مرا عاقبت نشانه نکرد

8-در بعضی از جمله­های و عبارت­های زیر غلط املایی وجود دارد. آن­ها را پیدا کنید و درستشان را بنویسید.

1) حاکم از روی نصیحت او در هم کشید و بر او التفاط نکرد.

2) درباره­ی صمیمیّت ایران نمی­خواهم بالغه کنم.

3) یکی از مضاهر خدماتی ذوقی و فرهنگی ایرانیام به اسلام خدماتی است که از راه زبان فارسی به اسلام کرده­اند.

4- هوای سالم و فضای آزاد در پروش نیروی جسمانی و فصاحت گفتار و دلیری کودکان اثر بسزایی دارد.

5- شکر نعمت بگذاردم و زمین خدمت ببوسیدم.

6- دو منزلم استقبال کرد ظاهر حالش را دیدم پریشان و در هیأت درویشان.

7- گفت آن چنان که تو گفتی به خیانتم منصوب کردند.

8- با خدمتکاراتش نیز رأفت و عطوفت داشت.

9- حقایق اسلامی را جامه­ی زیبای شعر و نثر فارسی به نحو احسنت آرایش داده­اند.

10- قوت قالبش نان جُوین و خرما بود.

9- در کدام یک از گزینه­های زیر، واژه­های مترادف وجود دارد؟

الف) خوب جهان را ببین       ب) نثر دل­انگیز خاک     ج) نغمه­ی شیرین آب      د) آینه­ی رازهاست      ﻫ) زمزمه­ی آفتاب

1) ج و د                           2) ج و ﻫ                                                 3) الف و ب                                 4) ب و ﻫ

10- در عبارت زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟

آن زمان که همه­گان تنهایمان می­گزارندف تنها حضور تو تنهایی را تراوت می­بخشد. تنهایمان مگذار. ای حلّال مشکلات پنهان، درمان آن دردها در دست توست. امان از دست­های پنهان شیطان! روح و جان ما را از سلطه­ی پنهان شیطان برهان.

1) یک                         2) دو                     3) سه                   4) چهار

11- هم خانواده­ی کدام گزینه، نادرست است؟

1) حافظ ¬ محفوظ                        2) تکلّم ¬ کمال                  3) مخصوص ¬ خاص               4) خدمات ¬ خادم

12- در عبارت زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟

استعدادهایی نذیر بوعلی، فارابی، ابوریحان، خیّام، خواجه نصرالدّین توسی، ملاّصدرا و صدها عالم طبیعی و مورّخ و جغرافیدان و پزشک و ادیب و فیلسوف و عارف در این بنای عظیم فرهنگ اسلامی پرورش یافتند.

1) یک                                            2) دو                                   3) سه                                      4) چهار

13- در گروه کلمات زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟

اقلّیّت مسلمان – اخلاص  ایرانیان- مضاهر خدمات- به نحواحسن – ادبا و عرفا- معانی لطیف- اعم از معماری- ایرانیانی عالی قدر- بسیار کم نظیر- اختصاص دادن

1) یک                                               2) دو                                    3) سه                                 4) چهار

14- در کدام گزینه، مترادف وجود دارد؟

1) تکمیل و توسعه                    2) پیشوایی و مقتدایی             3) فلسفه و عرفان                      4) فرهنگ و زبان

15- کدام گزینه با بقیّه فرق دارد؟

1) زیبایی و جمال                          2) سیما و چهره                       3) اعتدال و تناسب                   4) متفکّر و محزون

16- نسبت «زهد» با «پارسایی» چیست؟

1) مترادف                                    2) متضاد                                 3) هم خانواده                            4) هم آوا

17- کدام دو واژه با هم مترادف نیستند؟

1) زیور و پیرایه                            2) جنّت و فردوس                   3) خاندان و آل                           4) سایه و ضلال

18- در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟

1) با خدمتکارانش نیز رعفت و عطوفت داشت.                              2) بیش از حدّ لزوم سخن نمی­گفت.

3) پیش دو ابروی چون حلال محمّد                                                3) از سجده بر می­خواست و هر دو را در بر می­گرفت.

19- در عبارت زیر، چند واژه به صورت گفتاری به کار رفته است؟

اسلام آیین و قانونی است که متعلّق به همه­ی افراد بشره و بر زبون خاصّی تکیه نمی­کنه، بلکه هر ملّتی با خطّ و زبان خود می­تونه بدون هیچ مانع از آن پیروی کند.

1) یک                     2) دو                3) سه                 4) چهار

                           


مطالب مشابه :


جواب نوشتن درس چهارم

ادبیات سال سوم راهنمایی - جواب نوشتن درس چهارم - درجهان هستی تمامی آفرینش های
جواب نوشتن درس سوم

ادبیات سال سوم راهنمایی - جواب نوشتن درس سوم - ادبیات سال سوم قالب های
ترجمه ی دروس عربی سوم راهنمایی

ترجمه ی دروس عربی سوم راهنمایی جواب سوالاتتون رو تو بخش نظرات بزنید (خوب اینکه فارسی
درس آزاد فارسی جدید التالیف سوم راهنمایی

درس آزاد فارسی جدید التالیف سوم راهنمایی - تمرین. ۱-برای هر ضرب المثل های کتاب فارسی
خودارزیابی و نوشتن درس چهارم ادبیات سوم راهنمایی

خودارزیابی و نوشتن درس چهارم ادبیات سوم راهنمایی فارسی مدارس راهنمایی های زیر با
آزمون چهارگزینه ای املا کلاس هفتم متوسطه برای تمرین در منزل

مرجع تخصصی آموزش ادبیات فارسی], کلاس هفتم متوسطه برای تمرین در اول راهنمایی
پاسخ تمرین های کتاب ریاضی اول دبیرستان

پاسخ تمرین های کتاب ریاضی اول دبیرستان (فارسی-فارسی) مطالب درسی سوم راهنمایی.
جواب تمرینات کتاب فیزیک سوم دبیرستان

جواب تمرینات کتاب فیزیک سوم دبیرستان پیش دانشگاهی, جواب فعالیت های فیزیک زبان فارسی
آموزش درس به درس زبان انگليسي سوم راهنمايي(کل کتاب)همراه با تمرین

گروه زبان انگلیسی راهنمایی مراغه آموزش درس به درس زبان انگليسي سوم همراه با تمرین
برچسب :