نمونه سوالات اکسل

نمونه سوالات excel

مجتمع فنی و حرفه ای یکتا رایانه

1-اگر مقادیر سلولهای a1=true و  b2=false و c2=ms  باشد حاصل عبارت =count(a1;b2;c2) کدام است

الف – 2                                      ب- 3                             ج- 1                                          د- صفر

2- در اکسل کلید میانبر برای رسم نمودار کدام است

الف – f2                                      ب- f12                           ج- f8                                          د- f11

3- فرمول =sum(B1:B4)/count(B1:B4)معادل کدام یک از فرمولهای زیر است ؟

الف round(B1:B4)               ب- sum(count(B1:B4))    ج-    average(B1:B4)د- count(sum(B1:B4))

4- برای ویرایش محتویات خانه های excel از چه کلیدی استفاده می شود ؟

الف – f1                          ب- f2                                         ج- f3                                          د- f4

5- هنگام استفاده از عددی ثابت در سلولهای مختلف از آدرس دهی ............ استفاده می کنیم

الف نسبی                          ب- ترکیبی                                        ج- مطلق                          د- قطبی

6- نتیجه تابع =round(445.24;0)چیست

الف 445                          ب-         445.2                               ج- 440                           د- 446

7- برای حذف یک کاربرگ از کدام گزینه استفاده می کنیم

الف – از کلید del استفاده می کنیم      ب- از منوی edit  گزینه delete sheet را انتخاب می کنیم

ج- کاربرگ را نمی توان حذف نمود    د- روی صفحه گسترده راست کلیک کرده و گزینه delete  را انتخاب می کنیم

8- کدام گزینه از کارهای excel نمی باشد

الف – انجام امور نشر رومیزی             ب- تهیه دفاتر حسابداری   ج- تهیه نمودارهای گرافیکی    د- فاکتور فروش

9- در نوار فرمول ، فرمولها با کدام یک از علائم زیر قابلیت اجرایی پیدا می کنند

الف /                                          ب- -                             ج- >                                          د-=

10- برای مرتب نمودن لیست طبق حروف الفبا به صورت نزولی از چه گزینه ای استفاده می شود؟

الف – sort \descending                ب- sort\ascending          ج- sort               د- همه موارد

مجتمع فنی و حرفه ای یکتا رایانه

11- چگونه می توان در یک فرمول آدرس سلولها را به نوع مطلق تبدیل کرد

الف با استفاده از علامت ]       ب- با استفاده از علامت :     ج- با استفاده از علامت $    د- با استفاده از علامت @

12- کدام گزینه برای تعیین قالب اعداد به صورت پولی می باشد

الف – percentage                        ب- special                         ج- accounting                د- currency

13- برای چاپ تعدادی از سلولها از کدام گزینه استفاده می کنیم

الف print preview             ب- edit \print      ج- file/print area/set print area      د- هیچکدام

14- اسامی work book  های باز در کدام منو قرار دارند

الف – date                                ب- tools                         ج- window                                 د- file

15- اگر a2=false و f5=8.B3=hl  باشد حاصل تابع روبرو کدام است               =max(B3;A2;F5)

الف – error                                      ب- 8                                ج- false                         د- صفر

16- برای تغییر زاویه نمودار سه بعدی از کدام گزینه استفاده می کنیم

الف – از منوی chart  گزینه 3- view                            ب- از منوی chart  گزینه chart type

ج- از منوی chart  گزینه chart option                                    د- از منوی chart  گزینه location

17- از کاربردهای صفحه گستر کدام یک از گزینه های زیر می باشد

الف - مدیریت و سازماندهی داده ها                                ب- استخراج نمودار از داده ها

ج- پردازش و استخراج اطلاعات                                   د- همه موارد

18- کدام یک از گزینه های زیر نرم افزار صفحه گستر می باشد

الف – lotus                                 ب-quattropro                  ج- excel                             د- همه موارد

19- پسوند فایلهای صفحه گسترده کدام یک از گزینه های زیر می باشد

الف – doc                           ب- xls                                 ج- xlz                                 د- pot

20- فایل صفحه گستر را که شامل صفحات کاری می باشد .............. گفته می شود

الف – برگه                                   ب- کتاب کار                             ج- سلول                          د- الف و ب

مجتمع فنی و حرفه ای یکتا رایانه

21- به صفحات مختلف کتاب کارکه شامل سطروستون می باشد و           را در خود ذخیره می کند .... گفته می شود

الف – برگه                                   ب- کتاب کار                              ج- سلول                          د- ب وج

22-به هر یک از کادرهای کوچک که تشکیل دهنده برگه می باشد ......... گفته می شود

الف – برگه                                   ب- کتاب کار                             ج- سلول                          د- الف وج

23- تعداد ستونها در یک کاربرگ ............. ستون می باشد

الف 128                          ب- 256                                      ج- 250                           د- 512

24- تعداد سطرها در یک کاربرگ ....... سطر می باشد

الف 65536                                  ب- 1024                                     ج- 128                           د- 64

25- کدام گزینه در مورد آدرس سلول صحیح می باشد

الف – نشانی منحصر بفردی است که موقعیت سلول را در برگه مشخص می کند                  ب- الف و ج

ج- تشکیل شده از حروف انگلیسی و اعداد که نام خانه های کاربرگ می باشد                                   د- هیچکدام

26- کدام یک از گزینه های زیر آدرس صحیح یک سلول می باشد

الف f14                           ب- 1f4                           ج- q123                         د- الف و ج

27- کدام یک از گزینه های زیر قالب وظیفه (task pane) را در سمت راست صفحه نمایان می سازد

الف – view/task pane                   ب- Ctrl+f1                         ج- الف و ب                      د- هیچکدام

28- برای انتخاب یک سلول کدام مراحل را باید انجام داد

الف – آدرس مورد نظر را در کادر name box  می نویسیم  

ب- آدرس مورد نظر را در صفحه پیدا گرده و در آن خانه کلیک می کنیم

ج- هیچکدام

د- الف و ب

29- پسوند فایل الگودر excel چیست

الف xls                           ب- dot                           ج- xlt                                         د- txt

30 – با کدام گزینه می توان یک فایل صفحه گستر را به صورت صفحات وب ذخیره نمود

الف – از منوی file گزینه save as web page را انتخاب می کنیم

ب- از منوی file  گزینه save as  و نوع فایل web page  را انتخاب میکنیم

ج- از نوار ابزار دگمه save  را کلیک می کنیم

د- الف و ب

مجتمع فنی و حرفه ای یکتا رایانه

31- برای مشاهده همزمان چند فایل صفحه گستر کدام یک از گزینه ها را اجرا می کنیم

الف – از منوی table  گزینه arrange..  را انتخاب می کنیم

ب- از منوی window گزینه arrange..  را انتخاب می کنیم

ج- از منوی file  گزینه property را انتخاب می کنیم

د- همه موارد

32- برای درج تاریخ جاری کامپیوتر در یک سلول کدام گزینه صحیح می باشد

الف – ctrl+ f4                  ب- ctrl+ del                                 ج- ctrl+ ;                            د- alt+ ;

33- برای درج ساعت جاری سیستم در یک سلول کدام گزینه صحیح است ؟

الف - ctrl+ ;                          ب-ctrl+ shift +;                  ج- shift + ;                      د- alt+ f4

34- برای تعیین اینکه بعد از زدن enter در یک سلول ، کدام خانه مجاور انتخاب شود از کدام گزینه استفاده می کنیم

الف tools/options /general                                                ب- format /options/edit   

ج- tools/customize/options                                              د- tools/options/edit

35- برای ایجاد درج سری جدید کدام گزینه صحیح می باشد

الف - tools/options/edit                                                    ب- format /options/custom list

ج- tools/options/custom lists                                           د- tools/options/general

36- برای درج یک سلول کدام گزینه صحیح است

الف – insert/cells                     ب- edit /cells                  ج- insert/rows                د- format /cells

37- برای درج یک سطرجدید در کاربرگ کدام گزینه درست می باشد

الف – insert/column         ب- insert/ rows               ج- insert/cells                د- format/rows

38- برای درج یک ستون جدید در کاربرگ کدام گزینه درست می باشد

الف- insert/column          ب- insert/rows                ج- format/ column           د- format/ rows

39- برای پنهان کردن سطر در یک کاربرگ کدام گزینه صحیح می باشد

الف – روی سطر راست کلیک کرده گزینه hide را انتخاب می کنیم                   ب- format/rows/hide

ج- tools /rows /hide                                                                                د- الف و ب

40- برای تغییر عرض یک ستون کدام گزینه صحیح می باشد

الف – حاشیه سمت راست عنوان ستون مورد نظر را به میزان دلخواه می کشیم

ب- از منوی میانبر حاصل از راست کلیک روی عنوان ستون گزینه column width  را انتخاب می کنیم

ج- ستون مورد نظر را انتخاب کرده مسیر format /column/width را اجرا می کنیم

د- هر سه مورد

مجتمع فنی و حرفه ای یکتا رایانه

41- برای تقسیم یک کاربرگ به چند قسمت کدام گزینه درست است

الف – window/split                                   ب- علائم split  را به محل مورد نظر drag & drop  می کنیم

ج- در excel این کار امکان پذیر نیست   د- الف و ب

42- برای حذف محتویات یک سلول کدام گزینه درست است

الف – راست کلیک روی سلول و انتخاب گزینه delete                     ب- انتخاب delete  از منوی edit

ج- انتخاب سلول و کلید delete  را فشار می دهیم                            د- الف و ب

43- برای حذف یک سلول کدام گزینه درست می باشد

الف – راست کلیک روی سلول و انتخاب گزینه delete                     ب- انتخاب گزینه delete از منوی edit

ج- انتخاب سلول و کلید delete  را فشار می دهیم                            د- الف و ب

44- برای افزودن برگه جدید به کتاب کار کدام گزینه را اجرا می کنیم

الف – insert/worksheet                                                    ب- format /worksheet

ج- - از منوی میانبر حاصل از راست کلیک روی یکی از برگه ها گزینه insert را انتخاب می کنیم          د- الف و ج

45- برای تغییر نام یک برگه ..........

الف – روی عنوان برگه دابل کلیک می کنیم                      ب- راست کلیک روی عنوان برگه و انتخاب گزینه rename

ج- انتخاب برگه و ادامه مسیر format/sheet/rename                    د- همه موارد

46- برای کپی یا انتقال یک برگه به کتاب کار دیگر کدام گزینه را اجرا می کنیم

الف – edit/ more or copy sheet                 ب- راست کلیک روی برگه و انتخاب گزینه move or copy

ج- الف و ب                                                                      د- هیچکدام

47- کدام یک از گزینه های زیر در ساختار فرمول کاربرد دارد.

الف تابع                                       ب- آدرس مرجع                 ج- عملگر                         د- همه موارد

48- کدام گزینه ساختار یک تابع را نشان می دهد

الف – تابع (ورودی داده )                  ب- function(average)       ج- هیجکدام                          د- الف و ب

49- برای دسترسی به نام تابع و استفاده از آنها

الف – shift+ f3                      ب-دگمه fx                        ج- insert/function                        د- همه موارد

50- برای مشخص کردن آرگومان یک تابع توسط چه علامتی از تابع جدا می شود

الف –[ ]                                      ب- ( )                                ج- { }                             د- هیچکدام

مجتمع فنی و حرفه ای یکتا رایانه

51- ارجاع ................در یک فرمول بر اساس موقعیت نسبی که فرمول در آن قرار دارد در نظر گرفته می شود

الف – مطلق                           ب- نسبی                          ج- ترکیبی                                     د- به سبک A1

52- در ارجاع ........ یک سلول در یک فرمول به آن سلول همواره با موقعیت مشخص و ثابت در نظر گرفته می شود

الف – مطلق                        ب- نسبی                          ج- ترکیبی                                     د- به سبک A1

53- چنانچه بخواهیم از اطلاعات سلولهای برگه های دیگر در فرمول استفاده کنیم از جه نوع ارجاعی بهره می گیریم.

الف – مطلق                                 ب- نسبی                          ج- ترکیبی                         د- سه بعدی (3-D)

54- با کدام یک از گزینه ها می توان حاصل جمع  تعدادی از خانه های اطلاعات عددی را بدست آورد .

الف – (∑) Auto sum         ب- تابع =sum()     ج- با استفاده از علامت جمع و آدرس سلولها          د- همه موارد

55- برای تغییر زاویه مشاهده نمودار سه بعدی از کدام گزینه استفاده می کنیم .

الف –chart/3-D view                                             ب- chart /chart type                   

ج- chart /chart option                                          د- chart /location

56- برای چاپ فقط تعدادی از سلولها کدام گزینه درست است

الف – print preview          ب- edit /print      ج- File/print area/set print area    د- هیچکدام

57- در هر کدام از سلولها ی کاربرگ چه نوع اطلاعاتی می توان وارد کرد .

الف – تاریخ                      ب- فرمول مانند =sum(B3:C5)                      ج- یاداشت و متن     د- همه گزینه ها

58- چگونه می توان در پنجره محاوره ی format cells به سلولهای مورد نظر حاشیه افزود

الف – patterns                ب- alignment                  ج- Borders                                 د- values

59 – با چه گزینه ای می توان قالب سلول را واحد پول تعیین کرد

الف – format cells/number/number                                    ب- format cells/number / currency

ج- format cells/alignment/special                         د- format cells/number/ percentage

60- کدام یک از فرمولهای زیر خانه B2 را با B4 جمع کرده و آنرا بر اطلاعات خانه B3 تقسیم می کند و نتیجه را به توان دو می رساند

الف – ((B2+B4)/B3^2)               ب- ((B2+B4)/B3^2                ج- ((B2+B4/B3)) د- (B2+(B4/B3)^2)

مجتمع فنی و حرفه ای یکتا رایانه

61- کدام گزینه درباره یادداشت متنی نادرست است

الف – می توان یاداشت متنی را ویرایش کرد                      ب- در هر خانه بیش از یک بار یاداشت متنی می توان نوشت

ج- یاداشت متنی در چاپ ظاهر نمی شود   د- در هر خانه نمی توان بیش از یک بار یاداشت متنی نوشت

62- برای اینکه در خانه کپی شده هم از آدرسهای خانه اول بهره گیری شود در هنگام درج فرمول مورد نظردر خانه مزبور اجرای چه شیوه ای لازم است

الف – انتخاب ستون  ب- آدرس دهی نسبی              ج- آدرس دهی مطلق                  د- نسخه برداری از محتوای یک خانه

63- برای محاسبه میانگین اطلاعات عددی خانه های یک محدوده از صفحه کاری از کدام گزینه می توان استفاده کرد

الف – round ,sum                 ب- average                        ج- sum, count                         د- ب و ج

64- کدام گزینه برای جمع کردن محتوای خانه های B2:C4 در خانه فعال درست است

الف - =B2+B3+B4+C2+C3+C4                                         ب- =sum(B2:C4)                       

ج- ابزار Auto sum (∑) و انتخاب خانه های B2:C4                      د- همه موارد

65-از کدام تابع برای پیدا کردن کوچکترین مقدار در بین سلولهای یک محدوده استفاده می شود

الف – max                         ب- average                                 ج- min                           د- count

66- از کدام تابع برای پیدا کردن بزرگترین مقدار در بین سلولهای یک محدوده استفاده می شود

الف – max                         ب- round                                    ج- min                           د- count

67- از کدام تابع برای پیدا کردن تعداد خانه های یک محدوده که مقدار عددی دارند استفاده می شود

الف – max                          ب- round                                    ج- min                           د- count

68- حاصل خروجی تابع =If(A2<>"yekta,B2,c2)کدام است اگر داشته باشیم

C2=v.basic‘B2=Icdl‘A2=yekta

الف – Yekta                 ب- Icdl                           ج- v.basic                                 د- #name#        

69- حاصل فرمول =F2/c14 کدام است اگر F2=22 وC14=0

الف – صفر                                  ب- #DIV/0!                         ج- 22                             د- ###

70- حاصل فرمول =F2/C18 کدام است F2=22 و c14=0 و c18=yekta

الف – صفر                           ب- #VALUE!                              ج- #DIV/0!                      د- #name?

مجتمع فنی و حرفه ای یکتا رایانه

71- اگر چند فاکتور در برگه های دیگر داشته باشیم و بخواهیم جمع کل همه فاکتورها ی صادر شده را محاسبه کرده و در یک کاربرگ مستقل قرار دهیم از چه نوع ارجاعی باید استفاده کرد

الف – نسبی                                   ب- مطلق                              ج- سه بعدی 3-D                د- ترکیبی

72- علامت % برای چه عملی استفاده می شود

الف – برای تبدیل به آدرس دهی مطلق     ب- برای تبدیل عددیک خانه به صورت درصد ج- برای حذف خطای تقسیم بر صفر #DIV/0!                                      د- هیچکدام

72- برای رسم کادر بندی سلولهای انتخاب شده از کدام گزینه format cells استفاده می شود

الف – protection              ب- patterns                          ج- borders                       د- alignment

73- برای نمایش یا مخفی کردن خطوط شبکه ای سلولها از کدام گزینه استفاده می شود

الف – page break                           ب- grid lines                   ج- sheet tabs                 د- هیچکدام

74- ارتباط بین داده های مختلف که بصورت تصویری گرافیکی نشان داده می شود ......... نامیده می شود

الف – نمودار (chart)                         ب- جدول                     ج- پایگاه داده                        د- کتاب کار

75- برای ایجاد نمودار از چه گزینه ای استفاده می شود

الف – insert / diagram              ب- insert / chart                ج- نوار ابزار chart              د- ب و ج

76- کدام گزینه برای تغییر نوع نمودار استفاده می شود

الف – chart/chart type      ب- دگمه  chart type از نوار ابزار chart    ج- chart/option   د- الف و ب

77- برای تنظیم سر صفحه و پا صفحه کدام گزینه درست است

الف – file/page setup/header & footer        ب- view /header & footer   ج- الف و ب   د- هیچکدام

78- برای تنظیم چاپ صفحات به صورت افقی کدام گزینه درست است

الف - landscape              ب- portrait                                  ج- print preview                   د- ب و ج

79- دگمه در ابزارheader & footer  چه کاربردی دارد

الف – درج تاریخ                ب- درج روزهای هفته                       ج- درج ساعت                      د- درج شماره سطر

80- برای چاپ محدوده معین از اطلاعات برگه کدام گزینه درست است

الف – file/print preview     ب- file /print      ج- file /print area/ set print area    د- الف و ب

مجتمع فنی و حرفه ای یکتا رایانه

81- برای پاک کردن محدوده چاپ کدام گزینه درست است

الف - file/print preview                                                      ب- edit/ delete               

ج- edit/clear /contents                                                    د- file /print area/clear print area

82- برای تنظیم محل page break  در برگه کدام گزینه درست است

الف – view/ custom view              ب- view / page break preview      

ج- file/print preview                                 د- همه موارد

83- برای چاپ عنوان ستونها در همه صفحات کدام گزینه درست است

الف – file/ page setup /print                      ب- file page setup /sheet/rows to repeat at top

ج- file / print preview/print                        د- هیچکدام

84- برای چاپ عنوان سطرها کدام گزینه درست است

الف - file/ page setup /print                       ب- file page setup /sheet/rows to repeat at top

ج- file / print preview/print                        د- file page setup /sheet/columns to repeat at left

ج- راست کلیک و گزینه format cells               د- هیچکدام

85- برای چرخش متن در داخل یک سلول کدام گزینه درست است

الف – format cells /alignment                                       ب- format cells / patterns 

ج- format cells/border                                                     د- هیچکدام

86- آیا نام کاربرگ ها می تواند همنام باشند

الف – بلی             ب- خیر    ج- نام کاربرگ را نمی توان عوض کرد     د- فقط یک کاربرگ را می توان تغییر نام داد

 مجتمع فنی و حرفه ای یکتا رایانه

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات تئوری آزمون ICDL1 سازمان فنی و حرفه ای

معلم - نمونه سوالات تئوری آزمون icdl1 سازمان فنی و حرفه ای - به وبلاگ "علمی، آموزشی , " معلم خوش
نمونه سوالات رشته های فنی وحرفه ای

سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات نهایی سال سوم متوسطه رشته های حرفه ای دی ۹۰ سوالات و پاسخ
نمونه سوال فتوشاپ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز. نمونه سوالات فنی حرفه ای را مشاهده فرمایید
بانک سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی سال سوم فنی حرفه ای رشته کامپیوتر

برای دریافت نمونه سوالات سایر رشته ها و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش ایجاد
نمونه سوالات icdl درجه 2 - مبانی -ویندوز -اینترنت

آموزشگاه فنی و حرفه ای یاری - نمونه سوالات icdl درجه 2 - مبانی -ویندوز -اینترنت - نمونه سوالات;
نمونه سوالات کاردانی فنی و حرفه ای

نمونه سوالات آزمونهای مقطع کاردانی فنی و حرفه ای نمونه سوالات آزمونهای مقطع کاردانی فنی و
دانلود نمونه سوالات فنی وحرفه ای با پاسخ (مدار الکتریکی،ماشین های الکتریکی AC ،ماشینهای DC ،)

دانلود نمونه سوالات فنی حرفه ای ،با پاسخ (مدار الکتریکی،ماشینهایac ،ماشینهایdc.
(2) نمونه سوالات Microsoft Excel

بانک نمونه سوالات امتحانی فنی و حرفه ای - (2) نمونه سوالات Microsoft Excel -
نمونه سوالات اکسل

نمونه سوالات excel. مجتمع فنی و حرفه ای یکتا رایانه . 1-اگر مقادیر سلولهای a1=true و b2=false و c2=ms باشد
برچسب :