آیه 20 سوره مزمل

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   بواسطه ی اذن و دستور پروردگار در آن خیری است.  
سوره:   مزمل  
آیه:   20  
صفحه:   575     
سوره المدثر مشتمل بر 56 آیه - سوره شماره 74

آیه 20 سوره مزمل ,