نمونه سوال اندیشه اسلامی 1

بسمه تعالي 

نام درس :  اندیشه 1

نام مدرس : منصوری

 

 

                                                                                                         

                            

1- اگر انسان غفلت بورزد وبه خود شناسی نپردازد کدامیک از موارد زیر روی می دهد ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1) به کمال نمی رسد.       2)از مرتبه انسانیت به حیوانیت تنزل می کند.          3)درامیال شهوانی خود غرق می شود .4)همه موارد                                                               2- مهمترین مسئله مربوط به انسان کدامیک از موارذ زیر است؟    1)شناخت خدا          2)حب خدا                            3) شناخت خود انسان                           4) سعادت                    3- در کدامیک از گزینه های زیر قرآن انسان را به خود شناسی دعوت می کند ؟

1 )انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است.             2  )  ایا انسان به یاد نمی اورد که ما اورا آفریدیم ودر حالی که  چیزی نبوده.

3) ای کسانی که ایمان آورده اید به خود بپردازید.              4) همه موارد.      

4- کدام از سخنان امیر المؤمنین (ع) دلالت بر گرایشهای اصیل انسانی دارد؟

1)خدایا تو قلب ها را با محبت خود و عقل ها را با معرفت خود سرشته ای.                            2)خدایا تو به کسی ظلم روا نداشتی 

 3) لوح وجود انسان سفید است                     4) زمام هر جنبنده ای به دست تواست وبازگشت هر آفریده ای به سوی تو است.

5- گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

1)روح انسان فقط دارای بعد شناختی است.                  2)گرایش به  حفظ  ذات و صیانت از خود از گرایشهای اصیل انسانی سرچشمه می گیرد.

3)محبت ومیل به خدا آمیخته با وجود آدمی است.                   4) موارد 2و3

6- از دیدگاه قرآن ایمان مبتنی بر چه چیزهای است؟       1  )شناخت           2) حکمت                 3) معرفت وعلم                 4) اطمینان قلبی

7-  آیه شریفه« وَجَحَدوا ِبها و استَیقَنَتَها أنفُسُهُم ظُلمأ و عُلوأ » دلالت بر چه چیزی دارد؟

1)عدم وجود علم و وجود ایمان                       2)وجود علم وعدم وجود ایمان     3) وجود علم وایمان       4) وجود علم وتحقق ایمان 

8- تنها راه رسیدن به سعادت وخوشبختی برای انسان چیست؟ 1 )دین                2) نشاط وآرامش                    3)ایمان             4) امید ونشاط

9- با توجه به آیه شریفه « در دین اجبار واکراه وجود ندارد وخداوند راه درست را از راه انحرافی روشن کرده است »حقیقت ایمان  چیست؟                                          1) خشیت الهی از لوازم ایمان است.                                                     2) ایمان مبتنی بر معرفت وشناخت است.                                                                                                        3) علم وآگاهی به خداوند از لوازم ایمان است             4) ایمان مبتنی بر شناخت وترس است.                                                                                10- عالم محسوس یا شهادت چگونه عالمی است؟                                                                                                                                                                                          1)از طریق حواس قابل درک نیست   2) فقط از طریق عقل وشهود وروئیت قلبی قابل درک است.  3) از طریق حواس قابل درک است.       4) هیچکدام                      11- محوریترین موضوع در همه ادیان چیست؟       1   )وجود خدا                    2) معاد                                 3)رسالت پیامبران        4) مسأله غیبت               12- این آیه شریفه :« افی الله شک فاطر السماوات و الارض» دلالت بر چه موضوعی دارد؟                                                                                                                   1)موضوع محوری همه ادیان وجود خدا است        2) بدیهی بودن وجود خدا         3) فطری بودن وجود خدا             4) موارد 3و2                                                   13- انسان در موقع خطر خدا را طلب می کند، این مسأله معرف چیست؟                                                                                                                             1)ترس       2) جهل            3)فطری بودن خدا             4)طلب کمک                                                                                                                                                   14- مطالعه وبررسی نظم هستی وحیوانات وگیاهان از کدام راههای شناخت اوصاف الهی است؟                                                                                                                           1)راه عقل                2)سیر در آفاق وانفس                     3)کشف وشهود            4) قرآن وروایات                                                                                                                                           15- آیه شریفه « نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا » دلالت بر کدام صفت الهی دارد؟                                                                                          1)عدل تشریعی          2) عدل جزای                            3)عدل تکوینی                         4)میزان                                                                                                             16- صفت عدل الهی از جمله کدام صفات خداوند می باشد؟   1)صفات ذات           2)صفات فعل          3) صفات  سلبی       4) صفات موجبه                         17- از منظر تفکر امامیه همه اعمال خداوند متصف به کدام صفت الهی می باشد؟                                                                                                                    1)صفات ذات          2)صفات فعل                              3)صفات سلبی             4)صفات موجبه     

18- با کسانی که به آنها تکلیفی ابلاغ نشده از سوی عدالت جزایی خداوند چکونه بر خورد می شود؟                                                                                     1)مجازات نمی شوند.                    2)مجازات می شوند.                            3)فرصت دوباره دارند.                    4)یکسان داوری می شوند.                                    19- مسأله شر کدام صفت الهی را به چالش می کشد؟   1)علم                  2)قدرت مطلق                            3)خیر الهی                   4)هرسه مورد

20- دزدی ،قتل وغارت  و سیل زلزله وطوفان به ترتیب  از نتایج کدام بند از شرها می باشد؟                                                               1)شر فلسفی  -طبیعی                    2)شراخلاقی   -طبیعی                            3)شر طبیعی -مدنی                    4) طبیعی - جهانی

21-محورشر _اعم ازطبیعی و اخلاقی _ چیست؟

    1)همه موجودات             2)طبیعت               3)انسان                     4)اخلاق

22- کدام مورد از ویژگیهای ذاتی عالم ماده است؟

 1)تزاحم              2)تجانس                   3)تضاد                       4)موارد 1و3

23- از دیدگاه قرآن، چرا سختی ومشکلات برای انسان سود مند می باشد؟

1) عاملی برای بیداری از غفلت می باسد.                    2 ) باعث بروز بدی ها وخوبی ها می شود.

 3)  باعث تفکر وتعقل و شادی  میشود                       4  ) باعث پدید آمدن مجموعه زیبای جهان می شود.

24- مفهوم آیه « فعسی أن تکرهوا شیأ و یجعل الله فیه خیرأ کثیرأ » کدامیک از گزینه های زیر است؟

1)شر ناشی از جزئی نگری است      2) شر ناشی از آزادی انسان است.       3)شر ناشی از جهل انسلن به خدا است.        4)شر لازمه جهان مادی است.

25)این تعریف کدام مرتبه از مراتب توحید خداوند را شامل می شود؟

« خدا یگانه وبی همتا وبی مانند است وذات خداوند به گونه ای است که تعدد وکثرت بر نمی دارد.»

1)توحید در خالقیت                  2) توحید ذاتی             3)توحید در ربوبیت                4)توحید در اطاعت

26-بنابرآیات قرآن، چه نوع توبه ای مورد قبول واقع نمی شود؟                                                                                                        1)توبه کردن قبل از ایمان آوردن.             2)اگر گناه زیاد باشد.            3)توبه در حال مرگ.           4)توبه بعد از مرگ.

27-کدام مورد از اسرار نماز است؟         1)تجلی یاد خدا                      2)تجلی وحدت                         3)تجلی اخلاص                4) هر سه مورد

28- منکران معاد با طرد کدام صفت الهی ، زنده کردن و آغاز دوباره را قبول نداشتند؟

 1)قدرت الهی                2)علم الهی                  3) حکمت الهی                  4)عدل الهی

29- کدام گزینه نادرست می باشد؟

1)صفات خدا زائد بر ذات او نیستند.2)انسان بر اثر تکامل روحی می تواند بسیاری از حقایق از جمله صفات جمال وجلال الهی رامشاهده عینی کند.

 3) ترکیب روش عقلی ونقلی را روش کلامی گویند.           4)تفاوت راه شناخت عقلی با سیر در آفاق وانفس در مقدمات آن دو می باشد.

30- فاعلی که کار خود را با اراده واختیار انجام می دهد چه می گویند؟

 1)فاعل مختار             2) قادر                         3) فاعل موجب                  4) فاعل مجبور

31- اگر ثواب وعقاب اخروی را نتیجه تجسم اعمال دنیوی انسان بدانیم و اگر افرادی که به آنها تکلیفی ابلاغ نشده مجازات نشوند معیار عدل باشد،نام این عدل ها چه می باشد؟

1)جزایی-جزایی         2) تکوینی-تکوینی             3) تشریعی- جزایی             4) تکوینی – جزایی

32- مسأله شر با کدام صفت خداوند در چالش نمی باشد؟

1)علم                      2) قدرت مطلق                3) اختیار                         4) خیر خواهی

33- کدام گزینه درست می باشد؟

1) ترک خیرکثیر، خودشرکثیراست.              2) گرچه جهان مادی درمجموع شراست،خلق آن بهتر از عدم آن است.

3) در عالم فرشتگان هیچ گونه شری وجود ندارد جز جهل.                      4)عذاب الهی ریشه در شرور طبیعی دارد.                                                                                                              «  لطفأ به  سوالات زیر پاسخ تشریحی بدهید. پا سخ خود را پشت برگ پاسخنامه بنویسید»

34- ایمان را تعریف کنید وبنویسید با عمل چه رابطه ای دارد  . (1)

35-برهان عدالت را در اثبات معا د بنویسید .(.1)

36- منظور از توقیفی بودن اسما وصفات الهی چیست نظر امام رضا (ع) را بنویسید.(1)

37-گواهان روز رستاخیز چه کسانی هستند؟ (دومورد ذکر کنید 5/0)

 

                           موفق باشید.

 


مطالب مشابه :


فایل های اندیشه اسلامی1 آیت الله جعفر سبحانی

فایل های اندیشه اسلامی1 آیت الله جعفر سبحانی. سوالات تستی بخش 3 اندیشه اسلامی 1.
اندیشه اسلامی 2 آیت الله جعفر سبحانی و محمد محمد رضایی

اندیشه اسلامی 2 آیت الله جعفر سبحانی و محمد محمد رضایی این کتاب در هیچ سایت و یا وبلاگی موجود
اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 1. دانلود کتاب اندیشه اسلامی 1 مولف:جعفر سبحانی. دانلود پنجاه درس اصول
دانلود کامل کتاب اندیشه اسلامی 1

فرمت فایل : pdf حجم فایل : ۹۰۰ کیلوبایت مولف کتاب : آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی
اندیشه اسلامی1 آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمد رضایی

اندیشه اسلامی1 آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد اندیشه اسلامی 2 آیت الله جعفر
اندیشه اسلامی 2 / پیام نور

اندیشه اسلامی 2 / پیام نور جعفر سبحانی- محمد محمد رضایی مقدمه : دیرینه ترین آثاری که باستان
نمونه سوال اندیشه اسلامی 1

نمونه سوال اندیشه اسلامی 1. بسمه تعالي نام درس : اندیشه 1. نام مدرس :
دانلود کتاب اندیشه 1(نوشته آیت ا.. جعفر سبحانی)

جعفر سبحانی) نوشته شده در چهارشنبه دوم اسفند دانلود کتاب اندیشه اسلامی 1:: موضوعات مرتبط:
برچسب :