نمونه سوالات زیست شناسی (2)

به نام خدا

اداره آموزش وپرورش ناحيه 5 اصفهان

نمونه سوالات زیست شناسی دووآزمایشگاه

 

 1           

صحيح يا غلط بودن جملات زير را مشخص كنيد .

الف ) سرم ، ايمني فعال ايجاد مي كند .

ب ) در هنگام پتانسيل آرامش ، پتانسيل درون سلول نسبت به بيرون منفي است .

ج ) در بيماري نزديك بيني تصاوير اشياي نزديك جلوي شبكيه تشكيل مي شود .

د ) بازهاي T و C   هردو يك حلقه اي هستند .

 

 

1

2

الف ) لنفوسيت ها از سلول هاي ………… در مغز استخوان منشا مي گيرند .

ب ) با بسته شدن كانال هاي دريچه دار …………… پتانسيل غشا به حالت استراحت باز مي گردد.

ج ) دستگاه عصبي در هيدر به شكل يك ………………… است .

د ) هيپوتيروئيديسم در كودكان ممكن است سبب …………… و………………… گردد .

 

25/1

 

3

الف ) كدام گلبول هاي سفيد در دفاع غيراختصاصي نقش دارند ؟

ب ) در التهاب هيستامين از چه سلول هايي آزاد مي شود و نقش اين ماده در دفاع چيست ؟

 

1

4

چه تفاوتي بين عملكرد پروتئين هاي مكمل و اينترفرون ، در مقابله با ميكروب ها وجود دارد ؟

 

5/0

5

به پرسش هاي زير پاسخ دهيد .

الف ) لنفوسيت B  پس از اتصال با آنتي ژن به چه سلول هايي تبديل مي شود ؟

ب ) چرا پس از ورود ويروس HIV  به بدن ، قدرت دفاعي بدن كاهش مي يابد ؟

 

1

6

نمونه اي از دفاع غيراختصاصي در بي مهرگان را بنويسيد .

5/0

7

مركز عصبي هر يك از اعمال زير را بنويسيد .

الف ) تنظيم دماي بدن                 ب ) عملكرد هوشمندانه

5/0

8

مشخصات ريشه پشتي نخاع را بنويسيد .

5/0

9

الف ) رابط بين نيمكره هاي مخ چيست ؟

ب ) لايه داخلي مننژ چه نام دارد ؟ نقش اين لايه چيست ؟

ج ) چرا انعكاس هاي نخاعي سريع تر از انعكاس هاي ارادي است ؟

 

25/1

10

انتقال پيام عصبي از نورون پيش سيناپس به ميون ( سلول عضله ) چگونه صورت مي گيرد ؟

 

5/0

11

الف ) گيرنده هاي دما در درون بدن به چه محركي حساس هستند ؟

ب ) چه عاملي به تغذيه قرنيه و عدسي چشم كمك مي كند ؟

ج ) چرا تصاويري كه روي نقطه كور افتاده اند ديده نمي شوند ؟

 

75/0

12

كدام قسمت گوش داخلي در حفظ تعادل بدن نقش دارد ؟ چگونه ؟

1

13

چگونه مارهاي زنگي مي توانند در تاريكي مطلق طعمه خود را شكار كنند ؟

25/0

14

دو تفاوت هورمون و انتقال دهنده عصبي را بنويسيد .

 

15

علت لاغري افراد مبتلا به ديابت چيست ؟

5/0

16

هريك از اعمال زير توسط چه هورموني كنترل مي شود ؟

الف ) تنظيم سديم خون                         ب ) فعال شدن ويتامين D

5/0

17

محل توليد هر يك از هورمون هاي زير را بنويسيد .

الف ) هورمون DH A                                    ب ) گلوكاگون

5/0

18

الف ) در DNA باكتري ها چند دوراهي همانندسازي ايجاد مي شود ؟

ب ) همانندسازي DNA توسط كدام آنزيم صورت مي گيرد ؟ خاصيت ويرايش اين آنزيم چيست ؟

 

1

 

19

قطعه اي DNA داراي 200 نوكلئوتيد است .در صورتي كه نوكلئوتيدهاي آدنين دار آن 30 عدد باشد تعداد 3 نوع نوكلئوتيد ديگر را به دست آوريد .

75/0

 

20

الف ) قند و باز اختصاصي موجود در RNA را نام ببريد .

ب ) چرا رشته پلي نوكلئوتيد داراي قطبيت است ؟

 

1

21

تعريف كنيد .

الف ) نوكلئوزوم

 ب ) كروموزوم هاي همتا

 

1

 

 

22

 الف ) جنسيت ملخ داراي كروموزوم هاي جنسي XO را مشخص كنيد .

ب ) در كدام گروه از موجودات زنده جانور نر كروموزوم جنسي XX  دارد .

 

5/0

23

هر يك از اعمال زير در كدام مرحله ميوز صورت مي گيرد ؟

الف ) از بين رفتن رشته دوك                                                    ب ) جدا شدن كروماتيدها

ج ) حداكثر فشردگي كروموزوم ها

 

75/0

24

در چرخه سلول :

الف ) همانندسازي ميتوكندري در كدام مرحله رخ مي دهد ؟

ب ) همانندسازي DNA  در كدام مرحله رخ مي دهد ؟

ج ) سيتوكينز چيست ؟

 

 

75/0

25

باتوجه به طرح كروموزوم نمونه نوع جهش را در موارد الف و ب مشخص كنيد .

 

 

 

5/0

26

شكل مقابل كدام مكانيسم خود تنظيمي را نمايش مي دهد ؟

اين مكانيسم چگونه ميزان هورمون را تنظيم مي كند ؟

 

5/0

27

درچشم پلاناریاقسمت های شماره گذاری شده رانام گذاری کنید.

                                 موفق باشید

 

75/0

 


مطالب مشابه :


فعالین نماز دبیرستان دخترانه شهید قیصری(مهر ماه)

• مديريت آموزش وپرورش ناحيه 6 اصفهاناتوماسيون اداري ناحيه 6
فعالین نماز دبیرستان دخترانه شهید قیصری(آبان ماه)

سلام اینجا دبیرستان دوره اول شهید قیصری است.مدرسه ما در شهر اصفهان و منطقه خوراسگان واقع
نمونه سوالات زیست شناسی 1

اتوماسيون اداري. اداره آموزش وپرورش ناحيه 5 اصفهان 6. الف
نمونه سوالات زیست شناسی (2)

اتوماسيون اداري. اداره آموزش وپرورش ناحيه 5 اصفهان. 6. نمونه اي از
آدرس و شماره تلفن خانه معلم های سراسر کشور

اتوماسيون اداري. 6. اصفهان. 5567898. تهيه شده توسط : کارشناسي تعاون ناحيه 3 قم
طرح درس ماده ژنتیک

گروه زيست شناسي ناحيه 5. اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اتوماسيون اداري.
سازمان و فعاليت‌هاي ضد فساد اداري در كشورهاي هنگ كنگ و مالزي

- در دفاتر ناحيه‌اي - برنامه جامع اتوماسيون اداري شامل يك طرح اصفهان خ بزرگمهر
Communicative Language Teaching

آموزش وپرورش ناحیه 2 استان اصفهان اتوماسيون اداري ناحيه 2
تاريخ، نحوه پرينت كارت و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون

در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 12 ، 13 اصفهان (13 اتوماسيون اداري
‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

اصفهان. اصفهان اتوماسيون اداري مدیریت امور
برچسب :