ادامه مطلب در مورد نمونه تحقيق انجام شده جامعه شناسي آموزش و پرورش


جمع بندی نظریات : تاکنون ادبیات متعارف درتحلیل نظام آموزشی مبتنی برروانشناسی کنترل بیرونی بوده و کسانی چون والر و دورکیم برنقش معلم بیشتر تاکید داشته ودانش آموز را درساختار قدرت درکلاس مدنظر قرار نداده اند امادررویکردهای جدید درنظرات کاوی، فریره و گلاسر بیشتربرتعامل دوسویه معلم وشاگرد تاکید شده وبسیاری ازمشکلات آموزشی را گلاسر درنحوه کنار آمدن معلم وشاگرد ارتباط می دهد. روش تحقیق: در این تحقیق پرسشنامه ای با طرح سه پرسش  تحت عنوان " طرح دل نوشته " که از سوی سازمان آموزش و پرورش استان یزد  تدوین شده بود در مدارس شبانه روزی و نمونه دولتی در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان با شیوه نمونه گیری تصادفی  اجرا گردید. دانش آموزان بطور  غیر مستقیم دید گاه و ایده های  خودرا در  مورد  معلم، مدیر و رئیس اداره آموزش و پرورش، دراختیار ما گذاشتند.  ایده های مکتوب دانش آموزان در جداول زیر نشان داده شده است. صرف نظر از ایده های خاصی که برخی دانش آموزان در این پاسخ ها ارائه نمودند نقطه نظرات و ایده هایی را مطرح کرده اند که در آنها در دو مقطع متوسطه و راهنمایی اشتراک نظر وجود دارد. در این ایده ها مناسبات موجود در نظام تعلیم و تربیت مدرسه بویژه در روابط معلم و شاگرد و مدیرو دانش آموز را بطور مستقیم به چالش کشیده اند .بررسی پاسخ های دانش آموزان در واقع درخواستی است که به صراحت در جداول زیر بیان شده است که در حقیقت مناسبات موجود میان مدرسه را به چالش کشیده است.   جدول شماره 1- اگردر این مدرسه معلم بودم()  ردیف سوال: اگردر این مدرسه معلم بودم: فراوانی 1 برقراری روابط دوستانه و خوش رفتاری  و شاد کردن با بچه ها 22 2 تفاوت قائل نشدن بین بچه ها  و رعایت عدالت در مورد آنها 6 3 دادن فرصت اظهار نظر و گوش دادن به حرف بچه ها 3 4 امتحان گرفتن و جزوه گفتن در کلاس 3 5 تنبیه کردن و اجبار بچه ها به درس خواندن 3 6 ارائه مطالب مفید درکلاس 2 7 انجام کارهای تربیتی در کلاس 2 8 انتظار از بچه ها متناسب با توانایی آنها 1 9 دادن انگیزه و امید به پیشرفت به بچه ها 1       ردیف سوال: اگردر این مدرسه مدیر  بودم: فراوانی 1 پاسخگو بودن در برابر خواسته های بچه ها و پی گیری آنها 8 2 تجهیز امکانات و نظارت بر بهداشت مدرسه 5 3 ایجاد فضای شاد و دلپذیر در مدرسه 3 4 برگزاری کلاس های جبرانی و تقویتی 3 5 تفاوت قائل نشدن بین بچه ها 3 6 برنامه ریزی برای آینده مدرسه 2 7 خوش رفتاری و سخت گیر ی نکردن با بچه ها 3 8 دادن امید و انگیزه به بچه ها 2 9 دادن فرصت اظهار نظر به بچه ها 1             ردیف سوال: اگر رئیس اداره آموزش و پرورش بودم: فراوانی 1 سرکشی به مدارس و تشکیل جلساتی با دانش آموزان و پی گیری مشکلات آنها 10 2 تجهیز مدارس و رفع کمبودها 6 3 دادن انگیزه و میل به پیشرفت در بچه ها 4 4 ایجاد فرصت های برابر به بچه ها 3 5 سفارش معلمان به شاد کردن بچه ها 3 6 شناسایی دانش آموزان مستعد 2 7 نظارت بر امور مدارس 2 8 اهمیت دادن به نظرات اولیا 1 9 قدر دانی از معلمان 1                 ردیف سوال: اگردر این مدرسه معلم بودم: فراوانی 1 رفاقت، خوش رفتاری ، مهربانی کردن، دلسوزی و رابطه صمیمانه با بچه ها 38 2 فهماندن مطالب به بچه ها 11 3 ایجاد انگیزه و علاقه و امید دادن به بچه ها 8 4 ایجاد جوی با نشاط و جذاب تر کردن فضای کلاس درس 7 5 تفاوت نگذاشتن بین بچه ها و برخورد یکسان با همه 5 6 برپایی مسافرات های علمی- تفریحی 5 7 دادن فرصت اظهار نظر به بچه ها و گوش دادن به نظرات آنها 4 8 برنامه ریزی مناسب واستفاده از روش های مختلف در تدریس 2 9 تأکید بر موفقیت ها به جای شکست ها 1 10 انتظار از دانش آموزان در حد توانایی آنها 1 11 اعتماد کردن به بچه ها 1     ردیف سوال: اگردر این مدرسه مدیر  بودم: فراوانی 1 دلسوزی کردن ، خوش رفتاری و تعامل و ارتباط بیشتر  با بچه ها 25 2 بردن دانش آموزان به مسافرت های علمی- تفریحی 9 3 برگزاری کلاس های تقویتی و جبرانی 9 4 پی گیری مشکلات بچه ها 6 5 تفاوت قائل نشدن بین بچه ها 5 6 ایجاد فضایی دلچسب و با نشاط در مدرسه 6 7 ایجاد فرصت هایی برای بروز خلاقیت بچه ها 2 8 مشارکت دادن بچه ها در کارهای مدرسه 1 9 برپایی کلاس های آموزش خانواده 1 10 تجهیز کردن مدرسه 3 11 تنظیم برنامه مناسب درسی برای بچه ها 1     ردیف سوال: اگر رئیس اداره آموزش و پرورش بودم فراوانی 1 سرکشی کردن در مدارس و پی گیری مشکلات بچه ها 15 2 تجهیز مدارس و حل مشکلات مالی 10 3 دادن امید و انگیزه پیشرفت به دانش آموزان 5 4 سفارش معلمان به داشتن روابط خوب با دانش آموزان 4 5 قدردانی از معلمان و دانش آموزان 4 6 ایجاد جوی با نشاط در مدارس 2 7 برنامه ریزی برای بچه های خوابگاهی 2 8 برگزاری سفرهای علمی 3 9 کسب رضایت والدین و دانش آموزان 2 10 ارتقا سطح علمی شهرستان 2 11 برپایی جلسات پرسش و پاسخ 1   نتیجه گیری: سيستم مدرسه گلاسر" ما نمي گوييم اين دانش آموز مشكل دارد، بلكه مي گوييم بررسي كنيم ببينيم سيستم چه مشكلي دارد".                       نتیجه گیری:     بازسازی وجه نظرمعلمان نسبت به دانش آموزان بمنظور گرایش به همدلی ومذاکره وگفتگو بادانش آموزان وحذف ابزارهای کنترل بیرونی درروابط وتعاملات متقابل معلمان بادانش آموزان ونگاه انسانی تر به دانش آموزان.     معلمان باید درروند یاددهی به برقراری ارتباط متقابل بادانش آموزان به سازماندهی فعالیت هایی که متضمن برقراری  ارتباط دوسویه بادانش آموزان است توجه کنند.       تحول دررویکرد و روش تدریس معلمان به منظور دستیابی به فضایی شاداب تر برای دانش آموزان                       منابع: 1- فضلی،رخساره ومحمدجعفرجوادی (1383)بررسی مقایسه ای تأثیر روش تدریس فعال وغیر فعال برپیشرفت تحصیلی، فصلنامه تعلیم وتربیت،شماره2،تابستان،شماره مسلسل78 2- کاوی،استفان(1383)هفت عادت مردان مؤثر،ترجمه گیتی خوشدل،نشرپیکان،چاپ دوازدهم،تهران 3-گلاسر ،ويليام(1384): الف)مدارس بدون شكست ،ترجمه ساده حمزه ،انتشارات رشد،چاپ چهارم،تهران ب)نظريه انتخاب، ترجمه مهردا دفيروزبخت،انتشارات رسا،چاپ اول ،تهران 4-گلاسر ، ويليام(1386)هردانش آموزي مي تواند موفق شود ،ترجمه مهرداد فيروزبخت،انتشارات رسا ، چاپ اول ،تهران 5-گلشن فومني،محمدرسول(1382) جامعه شناسي آموزش وپرورش،نشر دوران،چاپ سوم تهران 6- شارع پور، محمود(1386) جامعه شناسي آموزش وپرورش،انتشارات سمت،چاپ سوم ،تهران 7- شركاوي،محمد(1379) جامعه شناسي آموزش وپرورش،ترجمه محمدپوينده،انتشارات  نقش جهان 8- علاقه بند،علي(1383) جامعه شناسي آموزش وپرورش،نشر روان،چاپ سي وسوم ،تهران    


مطالب مشابه :


مرحله اول-سوالات جامعه شناسی آموزش و پرورش - کتاب شارع پور

وبلاگ اختصاصی جامعه شناسی پیام نورابرکوه - مرحله اول-سوالات جامعه شناسی آموزش و پرورش - کتاب شارع پور -
دانلود نمونه سولات پیام نور -دانلود رایگان سوالات دانشگاه پیام نور

سیاق نشریه حسابداری پیام نور ابرکوه - دانلود نمونه سولات پیام نور -دانلود رایگان سوالات دانشگاه پیام نور - سیاق.
سوالات چهارگزینه ای درس مبانی علم سیاست

1- موضوع سیاست از نظر ارسطو چیست؟ 1) دولت 2) قدرت 3) شهر 4) رسیدگی به امور مردم . 2- کدام اندیشمند سر و کار علم سیاست را با " تخصیص عامرانه ارزشها " در جامعه می
نمونه سوال درس جامعه شناسی آموزش و پرورش رشته علوم اجتماعی

وبلاگ اختصاصی جامعه شناسی پیام نورابرکوه - نمونه سوال درس جامعه شناسی آموزش و پرورش رشته علوم اجتماعی -
نمونه سوالات فنون برنامه ریزی اجتماعی

وبلاگ اختصاصی جامعه شناسی پیام نورابرکوه - نمونه سوالات فنون برنامه ریزی اجتماعی -
بزرگان حسابداری

استاد منصور بروجردیان مولف کتب تخصصی حسابداری عضو انجمن نوابغ و نخبگان عضو انجمن ایده پردازان ایران طراح و برنامه نویس و تحلیلگر سیستمهای یکپارچه
چرا انديشه متفکران مسلمان به جامعه شناسي منتهي نشد؟

بنام خدا. چرا انديشه متفکران مسلمان به جامعه شناسي منتهي نشد؟ نگارش : علی اصغر اکرمی. تابستان ۱۳۹۰. دبیر علوم اجتماعی شهرستان ابرکوه. سال تحصیلی 90- 89.
تعریف و تشریح مفهوم " شخصیت اقتدار طلب " و محافظه کاری

وبلاگ اختصاصی جامعه شناسی پیام نورابرکوه - تعریف و تشریح مفهوم " شخصیت اقتدار طلب " و محافظه کاری -
نمونه سوال درس جامعه شناسی خانواده رشته علوم اجتماعی

وبلاگ اختصاصی جامعه شناسی پیام نورابرکوه - نمونه سوال درس جامعه شناسی خانواده رشته علوم اجتماعی -
چکار کنیم تا وبلاگمان را لینک کنند یا آمار بازدیدهایتان بالا رود ؟

چکار کنیم تا وبلاگمان را لینک کنند یا آمار بازدیدهایتان بالا رود ؟ آيا شما بتازگي وبلاگتان را تأسيس كرده ايد؟ آيا از تعداد كم بازديدكنندگان وبلاگتان عذاب مي كشيد؟
برچسب :