چگالي

در این رابطه D یا ρ چگالی ماده ، m جرم جسم و V حجم اشغال شده توسط آن ماده می‌باشد

 

 

453.jpg
4563.jpg


1169.jpg


آیا تا به حال ، جرم مواد را با هم مقایسه کرده‌اید؟
آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که شیر سنگینتر است یا آب؟


 
شناوری وته نشینی:

اگر چگالی جسمی کمتر از آب باشد شناور می شود .اگر چگالیش بیشتر از آب باشد ته نشین می شود ,واگر چگالیش برابر با آب باشد غوطه ور می گردد.

پس شناوری یا ته نشینی اجسام به چگالی آنها بستگی دارد.

دردنیای واقعی چگالی آب به فشار ,گرماو...بستگی دارد .هر چه به عمق دریا می رویم چگالی آب بیشتر می شود.
 

چگالی تعدادی از مواد

 


مطالب مشابه :


درس هشتم(چگالی)

چگالی هوا: یک ترازوی حساس نشان می دهد که یک بطری پراز هوا کمی سنگین تر از همان بطری خالی از
چگالي

چگالی هوا: یک ترازوی حساس نشان می دهد که یک بطری پراز هوا کمی سنگین تر از همان بطری خالی از
چگالی

چگالی نسبی. مقایسه چگالی دو مایع با یکدیگر یا مقایسه چگالی یک جامد با یک مایع خیلی راحت است.
چگالی

علوم تجربی شهر ستاره ها(کوهبنان - چگالی - علمی - علوم تجربی شهر ستاره ها چگالی هوا:
کانال هوا

کانال هوا. استاندارد باید فشار سرعتی بدست آمده از فرمول فوق را در ضریب تصحیح چگالی هوا ضرب
برچسب :