مدار الکتریکی ساده

مدار شامل الکتریکی ساده شامل ولت سنج وآمپرسنج

daz_fiz1_03_15_B.jpg

سوال:درشکل زیر بعد از بستن کلید

الف:آمپرسنج A2 چه عددی رانشان می دهد؟

جواب: 0.5A چون A1و  A2   هردودریک شاخه قراردارند لذا یک عدد را نشان می دهند.

1111111.jpg

الف:اگرمقاومت لامپ 400 اٌهم باشد ولت سنج چه عددی رانشان می دهد؟

بااستفاده از قانون اٌهم داریم:
V=IR
V=0.5 * 400=200 v

سوال:درمدارهای شکل زیرباطری هاولامپ ها مشابه هستند بعد ازبستن کلید:

222.jpg

الف:درکدام شکل آمپرسنج عددبیشتری رانشان می دهد؟


ب:درکدام شکل آمپرسنج جریان صفررانشان می دهد؟


مطالب مشابه :


مدار الکتریکی :

جلسه اول. مدار الکتریکی: یک حلقه از عناصر الکتریکی را مدار الکتریکی گویند. حلقه: حلقه یا باز
رله های الکتریکی

رله نوعی کلید الکتریکی است که با هدایت یک مدار الکتریکی دیگر باز و بسته می‌شود.
مدار الکتریکی کلید تبدیل سوم راهنمایی

کار وفناوری یاسوج - مدار الکتریکی کلید تبدیل سوم راهنمایی - وبلاگ آموزشی-علمی-تفریحی
مدار الکتریکی ساده

فیزیک دبیرستان - مدار الکتریکی ساده - من ازپایان نمی ترسم هراس من زتسلیم است
برچسب :