تمرینات کمک آموزشی برای دانش آموزان کم توان ذهنی پایه اول ابتدایی


%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9
فارسی جلد 1 - صدای آ

149.gif


%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9
فارسی جلد 2 - آموزش اول و آخر

149.gif


%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9
فارسی جلد 2 - آموزش اول و آخر

149.gif


%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9
فارسی جلد 3

149.gif


%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AC%D9
ریاضی جلد 2 - آموزش عدد شش

149.gif


%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AC%D9
ریاضی جلد 3 - جدول ارزش مکانی

149.gif


%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AC%D9
ریاضی جلد 3 - آموزش جمع

149.gif


%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%84%D8
علوم جلد 1 - گیاهان

149.gif


%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%84%D8
علوم جلد 2 - جانوران

149.gif


%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%84%D8
علوم جلد 2 - حواس

149.gif


%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%84%D8
علوم جلد 2 - غذا


مطالب مشابه :


کارگاه آموزشی طرح جابر ویژه مدارس ابتدایی با کتاب عادی

گروه های آموزشی آموزش وپرورش داره آموزش و پرورش ناحیه 2کرمانشاه. های آموزش وپرورش ناحیه
تمرینات کمک آموزشی برای دانش آموزان کم توان ذهنی پایه اول ابتدایی

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
مقاله از مرکز استثنایی ارشاد یک

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
پیام وزیرآموزش وپرورش به مناسبت روز جهانی معلولان

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
بازدید مدیر کل سازمان آموزش فنی وحرفه ای استان از مرکز متوسطه حرفه ای کاوش کرمانشاه

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
فواید توجه به سازه های طرح درس در فرآیند طراحی آموزشی،

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
اوتیسم یا «درخودماندگی» اختلال رشد مغزی در روابط اجتماعی است

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
برچسب :