«یوم تبلی السرائر»چه روزی است؟

بسم الله الرّحمن الرّحیم

در دنیا هرانسانی درون پوستی قراردارد ونقشی ایفا می کند ، ولی زیر پوست و باطن یکدیگر را نمی بینند.فقط ظاهررا می بینند. یکی در پوست دکتری ؛ دیگری درپوست کارگری ؛ پوست مهندسی ؛ پوست وزیری؛ معلمی ،طلبگی و... وهیچ کس از بطن دیگری خبر ندارد.

می گویند :در تهران قدیم پادشاهی زندگی می کرد که باغ وحش بزرگی داشت دراین باغ وحش شیری بود که شاه خیلی به اوعلاقه داشت وهر روزبه خاطر شیر به باغ وحش سر می زد ، از قضا این شیر مریض شد و مرد.

 مسؤل باغ وحش که خیلی ترسیده بود برای اینکه  شاه نفهمد، تصمیم گرفت پوست شیر را بکند ومردی را اجیر کندتا چند ساعتی  نقش شیر رابازی کند.

رفت در بازار یک مرد قوی را انتخاب کرد وبه او گفت : اگر بیاید درباغ وحش ونقش شیر را بازی  کند مزد خوبی به او بدهد.

مرد قبول کرد وپوست شیر را پوشید ورفت درقفس شیر یک گوشه ای نشست .

پادشاه آمد ودید شیر نشسته وبا دمش بازی می کند، خیلی از شیرش خوشش آمد وگفت :عجب شیری چه یالی وچه دمی چه اندامی ، دستور داد یک پلنگی بیاورند تا با این شیر مبارزه کند و بیشتر لذت ببرد.

مرد تا متوجه این موضوع  شد، پیش خود گفت: بدبخت شدم دیدی به خاطر پول بیشتر طمع کردم وجانم را ازدست دادم ...وقتی پلنگ را در قفس رها کردند پلنگ یواش یواش نزدیک شیر شد،مرد آنقدر ترسیده بود ،نزدیک بود قبض روح شود، که پلنگ با صدای آهسته در گوشش گفت: داداش نترس من هم تو پوست پلنگم..!!!!!

پس همه در پوستیم وبه نحوی امورات خود را می گذرانیم .اما روزی داریم به نام «یوم تبلی السرائر»آن روزی است که پوست ها را می کنند تا به حساب ها برسند،آنجا همه چیزآشکار و آبرو ها ریخته می شود وبرای بعضی ها روز سختی است.

 وای به حال کسی که دردنیا طمع کار ومتقلب ودروغگو ست و درپوست های متعدد قرار می گیرد ومردم را فریب می دهد....


مطالب مشابه :


استرابیسم چیست؟

بررسی علل و روش درمان بیماری لوچی چشم . تک چشمی و در صورت عدم درمان منجر به تبلی چشم می
عملکرد آذر ماه 1390

· پایان بازدید از مهدکودکها در راستای اجرای طرح کشوری پیشگیری از تبلی چشم. پنجشنبه 24/9/90
«یوم تبلی السرائر»چه روزی است؟

یگانه امام علی(علیه السلام) - «یوم تبلی السرائر»چه روزی است؟ - چشم، گوش و ساير اعضا،
برای از بین بردن کیست تخمدان

دوستدار سلامت - برای از بین بردن کیست تخمدان - گزيده هاي از استاد خدادادي - دوستدار سلامت
رمان دالان بهشت - قسمت بیست و دوم

که با حسرت رختخواب گرم را نگاه می کردم و بر خلاف محمد و امیر، با تبلی حاضر می چشم ها و این
دالان بهشت4

چشم هایم از که با حسرت رختخواب گرم را نگاه می کردم و بر خلاف محمد و امیر، با تبلی حاضر می
جهان آخرت

و تلّذُ العین و انتم فیها خالدون» ؛ هر چه را خودشان بدان میل کنند و چشم ها «یوم تبلی
رمان دالان بهشت ـ فصل بیست و دوم

که با حسرت رختخواب گرم را نگاه می کردم و بر خلاف محمد و امیر، با تبلی حاضر چشم هایم
یا ستار العیوب . داستان عیب پوشی عباسقلی خان از طلبه مدرسه

در مورد یوم البارزون باید گفت که مثل یوم تبلی السرائر است یعنی روزی که همه ی پنهان ها
برچسب :