لیست رشته هاي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي،منابع جزوات ارشد دانشگاه آزاد90:

لیست رشته هاي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي،منابع جزوات ارشد دانشگاه آزاد90
 15227 علوم انساني الهیات و معارف اسلامی كارشناسي ارشد 
 15301 علوم انساني مدیریت اجرایی كارشناسي ارشد 
 15289 علوم انساني روابط بین الملل كارشناسي ارشد 
 15291 علوم انساني علوم کتابداری و اطلاع رسانی كارشناسي ارشد 
 15294 علوم انساني جامعه شناسی ورزشی كارشناسي ارشد 
 15306 علوم انساني علوم ارتباطات اجتماعی كارشناسي ارشد 
 15307 علوم انساني تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی  كارشناسي ارشد 
 15298 علوم انساني روانشناسی شخصیت كارشناسي ارشد 
 15289 علوم انساني روابط بین الملل كارشناسي ارشد  
 15310 علوم انساني تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی كارشناسي ارشد 
 15297 علوم انساني اقتصاد انرژی كارشناسي ارشد 
 15295 علوم انساني تربیت بدنی و علوم ورزشی كارشناسي ارشد  
 15237 علوم انسانی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد 
 15156 علوم انسانی حقوق عمومی کارشناسی ارشد 
 15200 علوم انسانی علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی کارشناسی ارشد 
 15245 علوم انسانی جمعیت شناسی کارشناسی ارشد 
 15201 علوم انسانی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد 
 15209 علوم انسانی مدیریت غیر دولتی کارشناسی ارشد 
 15211 علوم انسانی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کارشناسی ارشد 
 915210 علوم انسانی مدیریت فن آوری اطلاعات - منسوخ کارشناسی ارشد 
 15262 علوم انسانی تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد 
 15214 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  
15232 علوم انسانی مطالعات زنان - منسوخ کارشناسی ارشد 
 15234 علوم انسانی جغرافیا برنامه ریزی توریسم کارشناسی ارشد 
 15238 علوم انسانی مردم شناسی کارشناسی ارشد 
 15236 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد 
 15239 علوم انسانی جامعه شناسی کارشناسی ارشد 
 15254 علوم انسانی سنجش و اندازه گیری کارشناسی ارشد 
 15271 علوم انسانی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد 
 15243 علوم انسانی جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی کارشناسی ارشد 
 15216 علوم انسانی توسعه اقتصادی برنامه ریزی کارشناسی ارشد 
 15150 علوم انسانی فرهنگ و زبانهای باستانی کارشناسی ارشد 
 15242 علوم انسانی ژیومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد 
 15260 علوم انسانی مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد   
 15240 علوم انسانی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد 
 15215 علوم انسانی امور فرهنگی کارشناسی ارشد 
 15213 علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 
 15235 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد 
 15212 علوم انسانی ادیان و عرفان اسلامی کارشناسی ارشد 
 15128 علوم انسانی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد 
 15230 علوم انسانی تاریخ کارشناسی ارشد 
 15228 علوم انسانی علوم سیاسی کارشناسی ارشد 
 15229 علوم انسانی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد 
 15226 علوم انسانی کودکان استثنایی کارشناسی ارشد 
 15222 علوم انسانی زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد 
 15218 علوم انسانی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد
 

 15224 علوم انسانی آموزش زبان فرانسه کارشناسی ارشد 
 15225 علوم انسانی مشاوره کارشناسی ارشد 
 15219 علوم انسانی ديريت تكنولوژي با 4 گرايش نوآوري تكنولوژي - استراتژيهاي توسعه صنعتي - انتقال تكنولوژي - سيستهاي تحقيق و توسعه کارشناسی ارشد 
 15220 علوم انسانی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی کارشناسی ارشد 
 15221 علوم انسانی مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد 
 15266 علوم انسانی حسابداری کارشناسی ارشد 
 15223 علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد 
 15130 علوم انسانی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد 
 15255 علوم انسانی فلسفه کارشناسی ارشد 
 15256 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد 
 15257 علوم انسانی فلسفه علم کارشناسی ارشد 
 15217 علوم انسانی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد 
 15258 علوم انسانی حقوق بین الملل کارشناسی ارشد 
 15259 علوم انسانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد 
 15246 علوم انسانی مطالعات منطقه ای کارشناسی ارشد 
 15253 علوم انسانی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد 
 15247 علوم انسانی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد 
 15252 علوم انسانی باستانشناسی کارشناسی ارشد 
 13264 علوم انسانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد 
 15126 علوم انسانی اندیشه سیاسی در اسلام کارشناسی ارشد 
 15233 علوم انسانی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد 
 15281 علوم انسانی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارشناسی ارشد 
گرایشهای 1-روزنامه نگاری 2- تحقیق در ارتباطات اجتماعی 15288 علوم انسانی ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد 
 15287 علوم انسانی مدیریت مالی کارشناسی ارشد 
 15286 علوم انسانی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد 
 15244 علوم انسانی علوم تربیتی برنامه ریزی و برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد 
 15280 علوم انسانی علوم تربیتی با 3 گرایش کارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودیهای 88 و به بعد 35123 علوم پايه شیمی گرایش شیمی دریا - جديد كارشناسي ارشد 
 35142 علوم پايه علوم کامپیوتر كارشناسي ارشد  
35141 علوم پايه اقيانوس شناسي فيزيكي (فيزيك دريا) با 2 گرايش ديناميك اقيانوسي و هواشناسي دريا - جديد كارشناسي ارشد  
35117 علوم پايه هواشناسی - جدید كارشناسي ارشد 
 35124 علوم پایه علوم زمین شناسی کارشناسی ارشد 
 35127 علوم پایه زیست شناسی دریا کارشناسی ارشد 
 35120 علوم پایه بیولوژی ماهیان دریا کارشناسی ارشد 
 35121 علوم پایه ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد 
 35122 علوم پایه آموزش ریاضی کارشناسی ارشد 
 35119 علوم پایه مهندسی حفاری و استخراج نفت کارشناسی ارشد 
 35125 علوم پایه ریاضی آنالیز جبر هندسه توپولوژی کارشناسی ارشد 
 35118 علوم پایه آمار کارشناسی ارشد 
منسوخ از ورودی 89 به بعد 935117 علوم پایه هواشناسی کارشناسی ارشد 
 35126 علوم پایه ژئوفیزیک کارشناسی ارشد 
 35133 علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد 
 35129 علوم پایه علوم دریایی و اقیانوسی هیدروگرافی کارشناسی ارشد  
935123 علوم پایه شیمی گرایش شیمی دریا - منسوخ کارشناسی ارشد 
 35128 علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد 
 35136 علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد 
 35130 علوم پایه آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا کارشناسی ارشد  
75137 هنر برنامه ريزي شهري - جديد كارشناسي ارشد 
 75134 هنر مرمت و احيا بناها و بافتهاي تاريخي كارشناسي ارشد  
75125 هنر مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی - منسوخ كارشناسي ارشد  
75136 هنر طراحي شهري - جديد كارشناسي ارشد  
75135 هنر برنامه ريزي منطقه اي - جديد كارشناسي ارشد 
 75129 هنر ارتباط تصویری کارشناسی ارشد 
 75128 هنر کارگردانی نمایش کارشناسی ارشد 
 75127 هنر پژوهش هنر کارشناسی ارشد 
 75126 هنر نقاشی کارشناسی ارشد  
975125 هنر مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی - جدید کارشناسی ارشد 
 75122 هنر معماری کارشناسی ارشد 
 75123 هنر تصویر سازی کارشناسی ارشد 
75131 هنر طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای - منسوخ کارشناسی ارشد 
 75130 هنر ادبیات نمایشی کارشناسی ارشد 
 75124 هنر طراحی صنعتی کارشناسی ارشد 
 55117 پزشکی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کارشناسی ارشد  
45167 كشاورزي خاکشناسی - 4 گرایش كارشناسي ارشد  
45190 كشاورزي صنايع چوب كارشناسي ارشد 
45165 كشاورزي توسعه روستائی 4 گرایش توسعه کشاورزی،توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی ،مدیریت توسعه - جدید كارشناسي ارشد 
 25203 فنی مهندسی مهندسی هوا و فضا دینامیک پرواز وکنترل کارشناسی ارشد 
 25180 فنی مهندسی مهندسی کنترل کارشناسی ارشد 
 25192 فنی مهندسی معماری سیستم های کامپیوتری کارشناسی ارشد 
 25196 فنی مهندسی سرامیک کارشناسی ارشد 
 25197 فنی مهندسی مهندسی مدیریت صنایع نساجی کارشناسی ارشد 
 25198 فنی مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف کارشناسی ارشد 
 25199 فنی مهندسی مهندسی اکتشاف معدن کارشناسی ارشد 
 25187 فنی مهندسی مهندسی سازه کارشناسی ارشد 
 25195 فنی مهندسی مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد 
 25202 فنی مهندسی طراحی کاربردی کارشناسی ارشد 
 25204 فنی مهندسی ساخت و تولید کارشناسی ارشد 
 25205 فنی مهندسی مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد 
 25206 فنی مهندسی مهندسی مخازن هیدروکربوری کارشناسی ارشد 
 25207 فنی مهندسی تبدیل انرژی کارشناسی ارشد 
 25208 فنی مهندسی مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد 
 25209 فنی مهندسی مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد 
 25210 فنی مهندسی مهندسی ومدیریت ساخت کارشناسی ارشد 
 25213 فنی مهندسی مهندسی هوا فضا آیرودینامیک کارشناسی ارشد 
 25194 فنی مهندسی مهندسی متالوژی مواد(جوشکاری) کارشناسی ارشد 
 25200 فنی مهندسی مهندسی تکنولوژی نساجی کارشناسی ارشد 
 25201 فنی مهندسی مهندسی شیمی کارشناسی ارشد 
 25215 فنی مهندسی مهندسی نفت (پالایش) کارشناسی ارشد 
 25191 فنی مهندسی هوش مصنوعی کارشناسی ارشد 
 25214 فنی مهندسی صنایع پلیمر کارشناسی ارشد 
 25218 فنی مهندسی مهندسی هوا فضا مهندسی فضایی کارشناسی ارشد 
 25217 فنی مهندسی صنایع رنگ کارشناسی ارشد 
 25220 فنی مهندسی مهندسی نفت(حفاری و بهره برادری) کارشناسی ارشد 
 25188 فنی مهندسی مهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی کارشناسی ارشد 
 25178 فنی مهندسی مهندسی الکترونیک کارشناسی ارشد 
 25219 فنی مهندسی مهندسی شیمی صنایع غذایی کارشناسی ارشد 
 25189 فنی مهندسی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد 
 25190 فنی مهندسی مدیریت سیستم و بهره وری کارشناسی ارشد 
 25193 فنی مهندسی مهندسی خوردگی و حفاظت مواد کارشناسی ارشد 
 25179 فنی مهندسی مهندسی زلزله کارشناسی ارشد 
 25186 فنی مهندسی حمل و نقل کارشناسی ارشد 
 25212 فنی مهندسی مهندسی هوا فضا طراحی سازه های فضایی کارشناسی ارشد 
 25185 فنی مهندسی سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد 
 25184 فنی مهندسی مهندسی پزشکی بیو مکانیک کارشناسی ارشد 
 25183 فنی مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد 
 25182 فنی مهندسی مهندسی پزشکی بیو الکتریک کارشناسی ارشد 
 25176 فنی مهندسی مهندسی برق قدرت کارشناسی ارشد 
 25181 فنی مهندسی مهندسی پزشکی بیومتریال کارشناسی ارشد 
 25177 فنی مهندسی مهندسی مخابرات کارشناسی ارشد 
 25216 فنی مهندسی مهندسی هوا فضا جلو برندگی کارشناسی ارشد 
 45158 کشاورزی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد 
 45182 کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد 
 45168 کشاورزی صنایع فراورده های کشاورزی کارشناسی ارشد 
 45151 کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد 
 45109 کشاورزی مدیریت کشاورزی کارشناسی ارشد 
 45156 کشاورزی مرتعداری کارشناسی ارشد 
 45160 کشاورزی شیلات کارشناسی ارشد 
 45161 کشاورزی محیط زیست کارشناسی ارشد 
 45162 کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی ارشد 
 45163 کشاورزی باغبانی کارشناسی ارشد 
 45164 کشاورزی تاسیسات آبیاری کارشناسی ارشد  
945165 کشاورزی توسعه روستائی 4 گرایش توسعه کشاورزی،توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی ،مدیریت توسعه - منسوخ کارشناسی ارشد 
 45184 کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی ارشد  
945167 کشاورزی خاکشناسی کارشناسی ارشد 
 45157 کشاورزی آبخیزداری کارشناسی ارشد 
 45154 کشاورزی علوم دامی کارشناسی ارشد 
 45159 کشاورزی چوب شناسی و صنایع چوب کارشناسی ارشد 
 45153 کشاورزی بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد 
 45181 کشاورزی سازه های آبی کارشناسی ارشد 
 45152 کشاورزی شناسایی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد 
 45183 کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد 
 45180 کشاورزی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد 
 45185 کشاورزی علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد 
 45155 کشاورزی جنگلداری کارشناسی ارشد 
 45166 کشاورزی حشره شناسی کارشناسی ارشد

منابع کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری مرتعداری  جزوات دانشگاه آزاد و سراسری
منابع کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی         جزوات دانشگاه آزاد و سراسری
منابع کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات ، زراعت    جزوات دانشگاه آزاد و سراسری
منابع کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی        جزوات دانشگاه آزاد و سراسری
منابع کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی           جزوات دانشگاه آزاد و سراسری
منابع کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
منابع کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
منابع کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- علوم خاک
منابع کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-علوم دامی ،پرورش و تولید طیور
منابع  ارشد - مهندسی تولیدات گیاهی
منابع  ارشد - مهندسی منابع طبیعی- شیلات
منابع  ارشد - مجموعه مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب
منابع  ارشد - مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی
منابع  ارشد - مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی
منابع  ارشد - مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی
کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشینهای کشاورزی
کارشناسی ارشد - هواشناسی کشاورزی
کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- مدیریت مناطق بیابانی
کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی
کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- بیو تکنولوژی در کشاورزی
کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی
کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- شناسایی و مبارزه و علفهای هرزه
کارشناسی ارشد - مدیریت کشاورزی
منابع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی،جزوات دانشگاه آزاد و سراسری،ارشد کشاورزی90
منابع ارشد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کلیه گرایشها
منابع ارشد منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی کلیه گرایشها
منابع ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم انسانی،فنی و مهندسی،هنر،معماری،پزشکی،دامپزشکی،علوم پایه،ورزش

منابع کارشناسی ارشد - جزوات ارشد دانشگاه آزاد و سراسری 1390 کلیه رشته ها
جزوات اساتید طراح سوال و مهم رشته ها از دانشگاههای تهران،دانشگاه تهران،دانشگاه علوم تحقیقات(دانشگاه آزاد اسلامی)وموسسات تهران
منابع کارشناسی ارشد کلیه رشته ها ازاد و سراسری
جزوه های ارشد همه رشته های دانشگاههای مختلف کشور

منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کلیه رشته ها
کنکور ارشد دانشگاه آزاد کشاورزی و ارشد آزاد منابع طبیعی
منابع آزمون كارشناسي ارشد 90 و جديدترين اخبار آزمون ارشد 90
منابع آزمون دکترای ۹۰ کلیه رشته ها دانشگاه سراسری نیمه متمرکز و دانشگاه آزاد اسلامی
جزوات اساتید طراح سوال و مهم کارشناسی ارشد و دکتری کلیه رشته ها تماس بگیرید.
منابع آزمون كارشناسي ارشد سال 90
سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری ۱۳۹۰
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه سوالات دکترای کلیه رشته ها
منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز دانشگاه سراسری ۱۳۹۰
سوالات آزمون دکتری نیمه متمرکز کلیه رشته ها ارسال با ایمیل و پست پیشتاز
دانلود رایگان جزوه،كتاب و سوالات کارشناسی ارشد...

راهنمای خرید برترین منابع و جزوات ارشد دانشگاه آزاد اسلامی:
۱- دریافت قیمت
۲- واریز مبلغ به شماره حساب
۳- اطلاع دادن آدرس پستی

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
   تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  1az4.com[at]gmail.com
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را sms نمائید.

ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸:نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع آزمون ارشد سازه های آبی-دانشگاه ازاد-کل جزوات-قیمت-phdazmoon.com   (حتما آخر پیامک phdazmoon.com را بنویسید).
جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود:
شماره حسابها | آدرس سایتها | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید

نحوه خرید جزوات و منابع کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی:
داوطلب گرامی هزینه جزوات را به یکی از شماره حساب‌هایی که در زیر قید شده بنام مهندس آروین واریز می‌کنید و بعد از واریزی تماس می‌گیرید و شماره فیش واریزی خود و شعبه‌ای که واریز کرده‌اید و آدرسی که ما باید جزوات را به آنجا ارسال کنیم را با کد پستی مقصد اعلام می‌کنید و جزوات طبق اولویت واریز ارسال می‌شود. از زمان واریزی هزینه جزوات تا دریافت پست پیشتاز ۴ تا ۵ روز و پست سفارشی ۷ تا ۱۰ روز.

شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع ارشد ۱۳۹۱:
انتقال کارت به کارت (به نام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶
واریز نقدی به یکی از حسابهای زیر (بنام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک صادرات ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
بانک سامان ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱
بانک کشاورزی ۴۴۳۵۹۲۲۳۱

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی آزاد و نیمه متمرکز سراسری www.PhdAzmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون کار‌شناسی ارشد و کاردانی به کار‌شناسی www.1AZ4.com


مطالب مشابه :


معرفی رشته شیمی در مقطع کارشناسی ارشد و دو گرایش محض و کاربردی

و شیمی کاربردی به دانشگاهها به مدرس شیمی کارشناسی ارشد شیمی
کدام دانشگاهها پذیرش بدون کنکور دانشجو در سال 91 -92 دارند

کدام دانشگاهها پذیرش استخدام 92 ممتاز دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
ظرفیت پذیرش داوطلبان ارشد گروه آموزشی کشاورزی:

دفترچه آزمون کارشناسی ارشد 92. شیمی تجزیه 5- شیمی کاربردی 6- فیتوشیمی 7 ظرفیت ارشد
منابع آزمون دکتری ریاضی دانشگاه آزاد, منابع دکتری ریاضی کاربردی آزاد و دکترای سراسری ریاضی

منابع دکتری شیمی کاربردی. دفترچه آزمون کارشناسی ارشد 92. ظرفیت ارشد آزاد 93.
لیست رشته هاي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي،منابع جزوات ارشد دانشگاه آزاد90:

اخبار تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد. شیمی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
منابع کارشناسی ارشد 1392 ,ارشد 92, آزمون

منابع کارشناسی ارشد 1392 ,ارشد 92, آزمون اخبار کنکور کارشناسی ارشد, خبر کنکور
معرفی رشته شیمی در مقطع کارشناسی ارشد

شیمی کاربردی حد دوره کارشناسی ارشد شیمی دوره منابع آزمون کارشناسی سال 89 ظرفیت
جزوات و منابع آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها - منابع آزمون‌ ورودی دوره‌ کارشناسی ارشد

منابع دکتری شیمی کاربردی. اخبار تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد. تست آزمون کارشناسی ارشد 92
برچسب :