تصحیح املا در پایه ی اول

شیوه ی تصحیح دیکته ی (املای) فارسی در کلاس اوّل ابتدایی

۱- کم یا زیاد گذاشتن علامت (آ) روی حرف (آ)، نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.

۲- کم یا زیاد گذاشتن نقطه یا بالا و پایین گذاشتن نقطه در صورتی که حرفی با حرف دیگر اشتباه شود، برای هر حرفی نیم غلط و در تمام دیکته برای هر حرف یک بار غلط محسوب می گردد. (در حروف ش، ژ، چ، اگر یک نقطه کم بگذارند غلط محسوب نمی گردد چون شکل کلمه عوض نمی شود.)

۳- ننوشتن حرکات فتحه، کسره، ضمّه ( ـَــِـــُ )، غلط به حساب نمی آید.

۴- کم یا زیاد گذاشتن دندانه یک غلط است، ولی برای حروف تکراری فقط یک بار غلط گرفته می شود.

۵- حروف (بـ تأکید، نـ نفی) که باید به فعل بچسبند، اگر جداگانه نوشته شوند، نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود. به عنوان مثال اگر به جای کلمات (برود، نرود) نوشته شود (به رود، نه رود).

۶- کم یا زیاد نوشتن سرکج نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط به حساب می آید.

۷- ننوشتن یک کلمه، یک غلط و از قلم انداختن حروف ربط، اضافه و ضمیر مانند (با، در، از، او) در تمام دیکته نیم غلط برای هر حرف محسوب می شود.

۸- کم یا زیاد گذاشتن تشدید(ــّ)، نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط گرفته می شود.

۹- کم یا زیاد نوشتن یک حرف در کلمه یک غلط، ولی در کلمات تکراری برای بار دوم غلط محسوب نمی گردد.

۱۰- ننوشتن یاء میانجی در کلماتی مانند (خانه ی، کوزه ی) نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.

۱۱- کم یا زیاد نوشتن یک حرف در کلمه یک غلط و در هر مورد جدید، یک غلط به حساب می آید.

۱۲- نچسباندن حروفی که به هم می چسبند، برای مثال به این شکل (گف تند) به جای (گفتند)، در یک کلمه نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می گردد.

۱۳- غلط نوشتن شکل حرف مثلاً صا(دسته با فاصله و بدون دندانه) به جای ط، یا صـ(بدون دندانه) به جای ص(دندانه دار)، نیم غلط محسوب می شود.

۱۴- اگر به جای کسره ی اضافه (ــِـ)، حرف (ـه ه) و یا بالعکس نوشته شود، یک غلط و در سراسر دیکته برای مورد اوّل یک غلط و برای عکس آن نیز یک غلط محسوب می شود.

۱۵- تکراری نوشتن یک کلمه، غلط محسوب نمی آید.

۱۶- جابه جایی کلمات در جمله غلط نیست.

۱۷- نوشتن کلماتی مانند (رفتند) به صورت (رفتن) و بالعکس در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.


مطالب مشابه :


نیشابور بزرگ

نیشابور را در زبان فارسی به صورت نیشابور، و در زبان عربی مجتمع آموزشی فرهنگی سما
الم تر کیف فعل ربک .......

اختلالات يادگيري نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما نیشابور مجتمع شهيد
اثربخشی و كارايی در مدیریت

اختلالات يادگيري نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما نیشابور مجتمع شهيد
آموزگار موفق باید الگوهای تدریس را به خوبی بداند

هر چه بیشتر گروه های آموزشی در زمینه نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما
به مناسبت بيستم فروردين ماه روزملي فن آوري هسته اي زنگ انرژي هسته اي درمدارس شهرستان طبس نواخته شد.

اختلالات يادگيري نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما نیشابور مجتمع شهيد
برگزاري جشن قرآن پايه اول مدارس ابتدايي شهرستان طبس

اختلالات يادگيري نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما نیشابور مجتمع شهيد
ارزشیابی؟

اختلالات يادگيري نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما نیشابور مجتمع شهيد
هشدار آیت ا...مصباح یزدی در مورد هجمه فرهنگ غرب:

اختلالات يادگيري نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما نیشابور مجتمع شهيد
تصحیح املا در پایه ی اول

اختلالات يادگيري نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما نیشابور مجتمع شهيد
آموزش پيش دبستان در فرانسه

اختلالات يادگيري نیشابور مجتمع آموزشی فرهنگی سما نیشابور مجتمع شهيد
برچسب :