نمونه سوالات اصول حسابداری2

1- نرخ هر ساعت کار در کارخانه توليدي آلفا مبلغ 20000 ريال مي‌باشد، چنانچه دو نفر از کارگران اين کارخانه به نامهاي آقايان عليزاده و محسني در هفته گذشته به ترتيب  56 و 52 ساعت کار کرده باشد و با در نظر گرفتن حق بيمه (سهم کارگر 7% و سهم کارفرما 23%) و نرخ ماليات 10%، مطلوبست: محاسبه درآمد عادي و اضافه کاري، درآمد خالص و ناخالص و ثبت اسناد حسابداري مربوطه در دفتر روزنامه شرکت.

  2- پرداختهاي جزئي شرکت بازرگاني اعتماد از طريق تنخواه گرداني که در تاريخ 1/5/1385 و با صدور چک شماره 352132 بانک صادرات ايران به مبلغ 1800000 ريال در اختيار آقاي گرامي گذاشته شده صورت مي‌گيرد، چنانچه نامبرده پرداختهايي بابت هزينه آب به مبلغ 120000 ريال، هزينه تلفن 250000 ريال، هزينه تعميرات جزئي 150000 ريال، هزينه پست و مراسلات 200000 ريال، هزينه پذيرايي 380000، هزينه اداري35000 ريال، هزينه متفرقه 65000 ريال داشته و موجودي نقد ايشان نيز 500000 ريال باشد: مطلوبست : الف) ثبت حسابداري مربوط به ايجاد و مصرف تنخواه  ب) تهيه خلاصه تنخواه گردان با توجه به اينکه کسر يا اضافه تنخواه بر عهده شرکت نمي‌باشد.

 3- در تاريخ 12/6/1385 آقاي اميري و آقاي محمدي تصميم گرفتند شرکت تضامني گلبرگ را ايجاد نمايند، آقاي اميري مبلغ 50000000 ريال وجه نقد به عنوان سهم الشرکه به حساب صندوق شرکت واريز نمود، آقاي محمدي نيز زميني به ارزش دفتري 15000000 و ارزش متعارف 20000000 ريال، اثاثيه‌اي به ارزش دفتري 7000000 ريال و ارزش بازار 5000000 ريال بابت سهم الشرکه خود اختصاص داد:

مطلوبست: صدور اسناد حسابداري تاسيس شرکت تضامني گلبرگ.

 4- مديران شرکت توليدي- صنعتي اميدان تصميم گرفتند چنانچه سود سالانه شرکت از مبلغ 450000000 ريال فراتر رفت، 12% مازاد آن را به عنوان پاداش بين کارگران شرکت تقسيم نمايند، چنانچه سود سال 1384 شرکت 585000000 ريال باشد، مطلوبست:   

 الف) محاسبه پاداش متعلقه قبل از کسر پاداش و پس از کسر ماليات          ب) محاسبه مبلغ پاداش متعلقه پس از کسر ماليات و پاداش.

 5- آقايان الف و ب شرکاء شرکت تضامني البرز که هر کدام داراي سرمايه‌اي به مبلغ 25000000 ريال و با نسبت 4  و 2 در سود و زيان سهيم مي‌باشند در تاريخ 30/7/1385 با ورود آقاي ج به عنوان شريک جديد موافقت نمودند، چنانچه آقاي ج با پرداخت مبلغ 30000000 ريال مالک 50% شرکت گردد، مطلوبست: ثبت اسناد حسابداري ورود شريک جديد در دو حالت با ايجاد سرقفلي و بدون ايجاد سرقفلي.

 6- با استفاده از اطلاعات ذيل صورت مغايرت بانکي حساب جاري شماره 5050 شرکت توليدي آبشار نزد بانک الف را تهيه و مانده واقعي موجودي حساب بانک را محاسبه نموده سپس اسناد حسابداري لازم را در دفتر روزنامه شرکت ثبت و در دفتر کل نمايش دهيد:

مانده حساب بانک طبق صورتحساب دريافتي از بانک مبلغ 7200000 ريال، مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت مبلغ 14000000 ريال، کارمزد بانکي و حواله واريزي توسط بدهکاران که اعلاميه‌هاي آن جهت شرکت ارسال نشده به ترتيب مبلغ 100000 و 600000 ريال، وجوه در راه مبلغ 400000 ريال، چکهاي معوق 6000000 ريال، برداشتي بانک بابت اصل و بهره وام دريافتي مبلغ 2200000 ريال، چکهاي لاوصول مبلغ 2500000 ريال، حسابدار بانک چک شرکت آبشار به مبلغ 1500000 ريال را از حساب جاري 5550 کسر نموده است، حسابدار شرکت واريزي نقدي مورخ 11/4/1385 به مبلغ 100000 ريال را اشتباهاً به مبلغ 9800000 ريال در حساب بانک ثبت نموده‌است.

 

  7- يک فروشگاه بزرگ اقدام به فروش کالاهاي خود به صورت اقساطي مي‌نمايد، چنانچه کالايي که به بهاي تمام شده 35000000 ريال خريداري گرديده در تاريخ 29/7/1383 به مبلغ 50000000 ريال، براي مدت 20 ماه به فروش رفته باشد،

مطلوبست: سود ويژه سال 1383 و 1384 فروشگاه را با استفاده از روش فروش اقساطي محاسبه نمائيد.

نمونه سوال آزمون اصول حسابداري 2 )سری دوم )


 1- شرکت مهرگان در تاريخ 1/1/1381 نسبت به صدور 14000000 ريال اوراق قرضه 10 ساله با نرخ سود 14% اقدام نمود. چنانچه سود اوراق در پايان هر سال پرداخت ‌گردد، اسناد حسابداري صدور اوراق قرضه و پرداخت سود را صادر نمائيد.

 2-  شرکت سهامي راستين با سرمايه‌اي متشکل از 1500 سهم عادي به ارزش اسمي هر سهم 2000 ريال در تاريخ 01/10/1386 تشکيل گرديد، در اين تاريخ سهامداران 45% از مبلغ مذکور را نقداً پرداخت نمودند و متعهد شدند مابقي سهام را در ماههاي آتي پرداخت نمايند.

مطلوبست : ثبت روزنامه موارد فوق را در دفتر روزنامه شرکت سهامي راستين صادر و ثبت نمائيد.

 3- با استفاده از اطلاعات ذيل، ثبتهاي حسابداري لازم در خصوص تنخواه‌گردان شرکت سامان را به دو روش ثابت و متغير صادر و مبلغ تنخواه گردان را در پايان سال تسويه نمائيد :

•        در تاريخ 1/11/1384 اختصاص مبلغ 3200000 ريال به عنوان تنخواه‌گردان در اختيار آقاي ملکي

•    ارائه مدارک هزينه انجام شده شامل هزينه آب به مبلغ 40000 ريال، هزينه برق به مبلغ 30000 ريال، هزينه سوخت مصرفي به مبلغ 50000 ريال و هزينه اياب و ذهاب به مبلغ 100000 ريال در تاريخ 20/11/1384 توسط آقاي ملکي

•    ارائه مدارک هزينه انجام شده شامل هزينه تعميرات جزيي ساختمان به مبلغ 80000 ريال و انجام هزينه متفرقه به مبلغ 100000 ريال، در تاريخ 21/11/1384 توسط نامبرده

•     در تاريخ 30/11/1384 مبلغ هزينه‌هاي انجام شده به آقاي ملکي پرداخت گرديد.

4- با استفاده از اطلاعات ذيل، دفتر روزنامه پرداختهاي نقدي موسسه توانا را تهيه و اسناد حسابداري لازم را ثبت نمائيد.

•    پرداخت مبلغ 15000000 ريال وجه نقد به آقاي اسدي بابت حقوق ماهانه ايشان در تاريخ 31/6/1381
•    پرداخت مبلغ 4000000 ريال بابت خريد کالا طبق فاکتور شماره 123 در تاريخ 07/07/1381
•    پرداخت قسط وام به تعاوني اعتبار ثامن الائمه (ع) به مبلغ 2000000 ريال در تاريخ 16/10/1381
•    پردخت بدهي به شرکت سبا به مبلغ 5000000 ريال بابت فاکتور خريد شماره 6500 در تاريخ 8/12/1381 ، شايان ذکر است اصل بدهي به شرکت صبا مبلغ 5500000 ريال بوده است.
5-  مانده حساب بانک شرکت بارز در تاريخ 31/6/1386 طبق صورتحساب ارسالي بانک مبلغ 5000000 ريال و طبق دفاتر شرکت نيز مبلغ 2000000 ريال بوده است، با استفاده از اطلاعات ذيل صورتحساب مغايرت بانکي (به روش مانده واقعي) را تهيه و ثبتهاي حسابداري لازم را صادر نمائيد :

•    بانک مبلغ 7500000 ريال از اسناد دريافتني شرکت را وصول کرده که شرکت از آن بي اطلاع بوده است.
•    در پايان وقت اداري روز 30/06/1386 مبلغ 5000000 ريال توسط حسابدار شرکت به حساب بانک واريز گرديده اما اين مبلغ در صورتحساب بانک منعکس نشده است.
•   سفته واخواستي و هزينه واخواست سفته که بانک از حساب شرکت برداشت نموده و شرکت از آن بي‌اطلاع بوده به ترتيب مبلغ 4000000 ريال و 500000 ريال بوده است.
•  يک فقره چک به مبلغ 3000000 ريال در وجه يکي از بستانکاران صادر گرديده که تا پايان بهمن ماه جهت وصول به بانک ارائه نگرديده است. 
•  بانک در تاريخ 26/06/1386 مبلغ 1000000 ريال از يکي از بدهکاران دريافت داشته که اعلاميه واريزي آن تا پايان شهريور براي شرکت بارز ارسال نشده است.         
• يک فقره چک به مبلغ 4000000 ريال که بابت خريد اثاثيه اداري صادر شده بود اشتباهاً توسط بانک به مبلغ 3000000 ريال در حساب جاري ثبت شده است.

6-  آقايان الف، ب و ج در تاريخ 1/1/1385 شرکت تضامني الف و شرکاء را تاسيس نمودند. براي اين منظور آقاي الف و ب نسبت به واريز مبلغ 10000000 ريال وجه نقد (براي هر نفر) به صندوق شرکت اقدام نمودند اما    آقاي ج يک باب مغازه به ارزش دفتري 10000000 ريال و ارزش بازار (توافق شده) 20000000 ريال را بابت سهم الشرکه خود اختصاص داد. چنانچه سود شرکت تضامني در سال مالي 1385 مبلغ 4000000 ريال و سودوزيان طبق مانده اول دوره سهم الشرکه ايشان تسهيم گردد.

مطلوبست : اسناد حسابداري در خصوص تاسيس شرکت و تقسيم سود بين شرکاء را در دفتر روزنامه ثبت نمائيد.                   

7- ميزان ساعات کارکرد آقاي رضايي (يکي از کارکنان شرکت توليدي آلفا) طي هفته گذشته 62 ساعت بوده است، چنانچه نرخ هر ساعت کار عادي ايشان 45000 ريال، نرخ ماليات بر درآمد 10% ، نرخ بيمه سهم کارمند 7% ، و نرخ اضافه کاري 40% بيشتر از نرخ ساعات کارکرد عادي باشد :

مطلوبست : محاسبات لازم در خصوص حقوق و دستمرد فوق را انجام و اسناد حسابداري لازم را در دفتر روزنامه شرکت آلفا ثبت نمائيد.

 8- شرکت سهامي عام سهند در تاريخ 1/2/1387 تاسيس و تعداد 6000 سهم عادي را به ارزش اسمي هر سهم 1000 ريال و تعداد 4000 سهم ممتاز به ارزش اسمي هر سهم 1000 ريال منتشر نمود. در تاريخ مذکور هر سهم عادي در بازار به قيمت 1200 ريال و هر سهم ممتاز به قيمت 850 به فروش رفت.

با استفاده از اطلاعات فوق، اسناد حسابداري در خصوص صدور و فروش سهام فوق را در دفتر روزنامه شرکت سهامي عام سهند ثبت نمائيد.
   آزمون اصول حسابداري 2 (سری سوم)

1-  آقايان حسين، رضا و علي در تاريخ 1/1/1384 با سهم‌الشرکه‌اي به مبلغ 5000000 ريال (براي هر نفر و با نسبت مساوي در سود و زيان) نسبت به تاسيس يک شرکت تضامني اقدام نمودند.

چنانچه سود شرکت تضامني در سال مالي 1384 مبلغ 4500000 ريال باشد .

مطلوبست : اسناد حسابداري در خصوص تاسيس شرکت و تقسيم سود بين شرکاء را در دفتر روزنامه ثبت نمائيد.                   

 
2-  ميزان ساعات کارکرد آقاي مديري (يکي از کارکنان شرکت توليدي ارگ) طي هفته گذشته 51 ساعت بوده است، چنانچه نرخ هر ساعت کار عادي ايشان 30000 ريال، نرخ ماليات بر درآمد 10% ، نرخ بيمه سهم کارمند 7% ، و نرخ اضافه کاري 40% بيشتر از نرخ ساعات کارکرد عادي باشد :

مطلوبست : محاسبات لازم در خصوص حقوق و دستمرد فوق را انجام و اسناد حسابداري لازم را در دفتر روزنامه شرکت ارگ ثبت نمائيد.

 

3- با استفاده از اطلاعات ذيل، دفتر روزنامه دريافتهاي نقدي موسسه اميري را تهيه و اسناد حسابداري لازم را ثبت نمائيد.

•     دريافت 15000000 ريال وجه نقد از آقاي اميري بابت سرمايه اوليه در تاريخ 1/1/1385

•    دريافت مبلغ 2000000 ريال وجه نقد از شرکت پويا بابت فروش نقدي کالا طبق فاکتور شماره 700 در تاريخ 5/3/1385

•    دريافت وام از تعاوني اعتبار ثامن الائمه (ع) به مبلغ 8000000 ريال و واريز آن به حساب صندوق در تاريخ 6/9/1385

وصول طلب از آقاي محمدي (يکي از بدهکاران) به مبلغ 4800000 ريال بابت فاکتور فروش مورخ 7/10/1385، شايان ذکر است اصل بدهي ايشان مبلغ 5000000 ريال بوده است.

 

4- شرکت سهامي عام پيام در تاريخ 1/2/1386 تاسيس و تعداد 2000 سهم عادي به ارزش اسمي هر سهم 1000 ريال و تعداد 1500 سهم ممتاز به ارزش اسمي هر سهم 1000 ريال منتشر گرديد. در تاريخ مذکور هر سهم عادي در بازار به قيمت 980 ريال و هر سهم ممتاز به قيمت 1500 به فروش رفت.

با استفاده از اطلاعات ذيل، اسناد حسابداري در خصوص صدور و فروش سهام فوق را در دفتر روزنامه شرکت سهامي عام ثبت نمائيد.

 

5- شرکت سهامي مهرگان با سرمايه‌اي متشکل از 1000 سهم عادي به ارزش اسمي هر سهم 2000 ريال در تاريخ 5/4/1384 تشکيل گرديد، در اين تاريخ سهامداران 35% از مبلغ مذکور را نقداً پرداخت نمودند و متعهد شدند 65% مابقي را در ماههاي آتي پرداخت نمايند.

مطلوبست : ثبت روزنامه موارد فوق را در دفتر روزنامه شرکت سهامي مهرگان صادر نمائيد.

 

6- شرکت زاگرس در تاريخ 1/7/1386 نسبت به صدور 50000000 ريال اوراق قرضه 5 ساله با نرخ سود 17% اقدام نمود. چنانچه سود اوراق در پايان هر شش‌ماه پرداخت ‌گردد، اسناد حسابداري صدور اوراق قرضه و پرداخت سود را صادر نمائيد.

 
7- با استفاده از اطلاعات ذيل، ثبتهاي حسابداري لازم در خصوص تنخواه‌گردان شرکت پيمان را به دو روش ثابت و متغير صادر و مبلغ تنخواه گردان را در پايان سال تسويه نمائيد :

•     در تاريخ 1/12/1386 اختصاص مبلغ 3000000 ريال به عنوان تنخواه‌گردان در اختيار آقاي محمدي

•    ارائه مدارک هزينه انجام شده شامل هزينه آب به مبلغ 100000 ريال، هزينه برق به مبلغ 200000 ريال، هزينه سوخت مصرفي به مبلغ 300000 ريال و هزينه اياب و ذهاب به مبلغ 400000 ريال در تاريخ 15/12/1386 توسط آقاي محمدي

•    ارائه مدارک هزينه انجام شده شامل هزينه تعميرات جزيي ساختمان به مبلغ 500000 ريال و انجام هزينه متفرقه به مبلغ 60000 ريال، در تاريخ 20/12/1386 توسط نامبرده

•      در تاريخ 21/12/1386 بابت هزينه‌هاي 1560000 ريال به آقاي محمدي پرداخت گرديد.
 


8-  مانده حساب بانک شرکت زاگرس در تاريخ 30/11/1384 طبق صورتحساب ارسالي بانک مبلغ 3000000 ريال و طبق دفاتر موسسه نيز مبلغ 4000000 ريال بوده است، با استفاده از اطلاعات ذيل صورتحساب مغايرت بانکي را تهيه و ثبتهاي حسابداري لازم را صادر نمائيد :

•    يک فقره چک به مبلغ 2000000 ريال که بابت خريد اثاثيه اداري صادر شده بود اشتباهاً توسط بانک به مبلغ 3000000 ريال در حساب جاري ثبت شده است.

•    بانک مبلغ 3000000 ريال از اسناد دريافتني شرکت را وصول کرده که شرکت از آن بي اطلاع بوده است.

•    در پايان وقت اداري روز 29/11/1384 مبلغ 5000000 ريال توسط حسابدار شرکت به حساب بانک واريز گرديده اما اين مبلغ در صورتحساب بانک منعکس نشده است.

•    بانک در تاريخ 25/11/1384 مبلغ 1000000 ريال از يکي از بدهکاران دريافت داشته که اعلاميه واريزي آن تا تاريخ 30/11/1384 براي موسسه ارسال نشده است.         

•    سفته واخواستي و هزينه واخواست سفته که بانک از حساب شرکت برداشت نموده و شرکت از آن بي‌اطلاع بوده به ترتيب مبلغ 1400000 ريال و 100000 ريال بوده است.

•    يک فقره چک به مبلغ 2500000 ريال در وجه يکي از بستانکاران صادر گرديده که تا پايان بهمن ماه جهت وصول به بانک ارائه نگرديده است


مطالب مشابه :


ریاضیات بانکی

مرکز آموزش ثامن الائمه * محاسبه سود مثلا اگر به سپرده ای با نرخ 13% سود علی الحساب
موسسه مالی و اعتباری قوامین، مولی‌الموحدین، ثامن‌الائمه ، مهر، ایرانیان ، انصار، شهر، عسگریه، میزان

ثامنالائمه ، مهر نرخ سود برای ثامن الائمه : موسسه مالي و
آخرین نرخ سود سپردها ی موسسه عسكريه

آخرین نرخ سود سپردها ی موسسه تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) شعبه
متن کامل بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی

حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این 18/4/1386 بانک مرکزی محاسبه و ثامن الائمه
بخشنامه سود سپرده‌‌‌‌‌های بانکی مصوب 24 شهریور سال جاری از تاریخ 1/8/1387

بخشنامه سود سپرده‌‌‌‌‌های بانکی مصوب 24 شهریور سال جاری از تاریخ 1 موسسه آموزش عالی
نمونه سوالات اصول حسابداری2

نحوه محاسبه سود اوراق قرضه 10 ساله با نرخ سود 14% اعتبار ثامن الائمه
لیست بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز اعلام شد

طی نامه‌ای در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۲ ، ضمن اعلام اسامی بانک‌ها و موسسه سود تحت
نرخ جدید سود تسهیلات بانکی

تعاونی اعتبار ثامن الائمه کاهش نرخ سود تسهیلات فرمول محاسبه سود و اقساط
اطلاعیه ساماندهی تعاونی های اعتباری آزاد

همچنين تعاوني‌هاي اعتبار ميزان و ثامنالائمه با سقف نرخ سود محاسبه سود
برچسب :