طرح درس مبانی

مشخصات کلي

طرح درس شماره 2

عنوان درس:

کادر در هنرهاي بصري

موضوع درس:

انواع کادر و اهميت آن در هنرهاي تجسمي

صفحات:

10-9

تاريخ اجرا:

15/7/1387

مجري طرح(نام دبير):

زهره ميرزاکوچکي بروجني

هنرستان نوايي (ناحيه ي 5 اصفهان)

کلاس: دوم گرافيک

تعداد دانش آموزان:  15 نفر  

مدت تدريس:  90 دقيقه

فعاليت هاي پيش از درس

تدوين هدفهاي رفتاري

فراگير پس از پايان درس قادر خواهد بود :

1-     کادر را تعريف کند.

2-     انواع کادر را نام ببرد.

3-     مراحل رسم يک يا چند کادر را در يک صفحه A4 و ... شرح دهد .

4-     انواع کادر را در صفحه رسم کند.

5-     اهميت کادر را در هنرهاي تجسمي توضيح دهد.

6-     چند نمونه کادر را در کلاس نشان دهد.

تعيين فضاي آموزشي

-       کارگاه درس مباني هنرهاي تجسمي مجهز به :

15 ميز رسم، سخت افزارهاي لازم جهت نمايش CD از قبيل کامپيوتر و Data Show، پانل براي نمايش کارهاي هنرجويان.

شيوه هاي تدريس

 مجموعه ايي از شيوه هاي فعال تدريس از جمله :پرسش و پاسخ،نمايش و کار عملی کارگاهی و ...

وسايل کمک آموزشي

CD آموزشي ، تصاوير ، تابلو ، ماژيک Whiteboard، چند مجله و روزنامه مختلف با تصاوير زياد ، تهيه ي تصاوير برش خورده با انواع کادر، آماده سازي انواع کادر با يک تصاوير.

زمان

فعاليت هاي حين درس

ارزشيابي تشخيصي و

آماده سازي

هنرهاي تجسمي را تعريف کند، انواع عناصر بصري را نام ببرد و تعريف کند و براي هر کدام مثال بزند.

20

دقيقه

ارائه درس جديد

-       رسم يک کادر مربع شکل (با ابعاد مشخص شده توسط هنرآموز) به کمک خطکش و مداد در وسط برگه ي A4 توسط هنرجو.(بدون شرح)

-       به نمايش گذاشتن کادرهاي کشيده شده ي هنرجويان رو ي پانل و پيدا کردن صحيح ترين کادر کشيده شده توسط هنرجويان با کمک هنرآموز.

-       شرح طرز رسم کادر صحيح رسم شده توسط هنرجويان رسام.

-       ارائه کامل شيوه ي رسم توسط هنرآموز ضمن تعريف کادر .

-       نشان دادن تصاوير آماده شده و نصب آنها روي پانل و بيان انواع کادر و اهميت آنها توسط هنر آموز با تأکيد بر کادرهاي اصلي.

-       نمايش CD آماده شده در رابطه با موضوعات ذکر شده.

 

45

دقيقه

فعاليت هاي بعد از تدريس

فعاليت هاي تکميلي

(جمع بندي و نتيجه گيري)

جمع بندي مطالب و نوشتن سر فصل هاو خلاصه ي مطالب گفته شده بر روي تابلو توسط هنر آموز.

5

دقيقه

ارزشيابي تکويني

رسم 6 کادر مربع به ابعاد 8*8 به طور دقيق به کمک خط کش و مداد بر روي يک صفحه ي A4

15

دقيقه

تعيين تکليف

1-   آماده سازي تصاوير با کادرهاي اصلي (براي هر نوع کادر حداقل 3 نمونه) و کولاژ آنها بر روي يک صفحه A4 و توضيح نوشتاري رابطه ي کادر با موضوع تصوير مورد نظر.

2-   رسم کادرهاي اصلي به صورت جداگانه و بزرگ بر روي صفحات A4 و کولاژ عناصر بصري با مقواي سياه يا بريده هاي تصاوبر جرايد و ... در هريک از کادر ها و بررسي عملکرد عناصر بصري و تصاوير کولاژ شده در کادر ها توسط هنرجويان و هنرآموز.

3-   رسم يک کادر مربع به ضلع 15cm بر روی کاغذ گلاسه A4 با راپيد.

4-   رسم 6 کادر مربع به ضلع 8 cm  بر روی کاغذ گلاسه A4 با راپيد.

 


مطالب مشابه :


نقاشي براي دانش آموزان

art bower - نقاشي براي دانش آموزان - هنر های تجسمی،طراحی،نقاشی،خط،موسیقی
نكاتي براي برگزاري بهتر ايستگاه نقاشي كودكان

بانك طرح ها و ايده هاي خلاقانه فرهنگي - نكاتي براي برگزاري بهتر ايستگاه نقاشي كودكان - مسائل
طرح درس

گروه گرافيك و نقاشي - طرح درس - تقويم طرح را مي توان براي يك سال تحصيلي و يا دوره سه ماهه
مسابقه نقاشي و كاريكاتور-اما اينبار نقاشي تصوير كادر اجرايي اردو

بانك طرح ها و ايده رسم كردن و كشيدن نقاشي است . براي استفاده بهتر از فرصت اين
تکنیک های طراحی و نقاشی

نقاشانِ آبرنگ كار اغلب از اين تكنيك براي نقاشي ابرها ، امواج ابتدا يك طرح كم رنگ مدادي
نقاشی دردوره ابتدایی

اين طرح ها به مرور و با رشد كودك ، كامل تر مي شوند و نقاشي پلي براي برقراري ارتباط با
طرح درس مبانی

گروه گرافيك و نقاشي - طرح درس نمايش CD از قبيل کامپيوتر و Data Show، پانل براي نمايش کارهاي
طرح نقاشي ديواري شهيد هاشمي اجرا شد

طرح نقاشي ديواري سطح شهر4 برابر مي‌كند، براي نخستين بار طرح جديد نقاشي ديواري شهيد
برچسب :