سوالات رایج در مورد بیمه و ...

سوالات رایج در مورد بیمه و ...

سوالات رايج در مورد افراد تحت تكفل

 • بيمه شده اصلي ، كدام يك از افراد خانواده خود را مي تواند تحت پوشش بيمه اي قرار دهد؟
  برابر ماده 58 قانون تامين اجتماعي ،افراد خانواده بيمه شده كه مي توانند تحت پوشش بيمه شده اصلي قرار بگيرند و از خدمات پزشكي بيمه تامين اجتماعي برخوردار شوند ،عبارتند از :
 • همسر(زن) بيمه شده
 • شوهر بيمه شده در صورتي كه معاش او توسط بيمه شده زن تامين شود و سن او بالاي 60 سال باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي (موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي ) ، از كار افتاده كلي شناخته شود .
 • فرزندان بيمه شده: - فرزندان دختر تا پيش از ازدواج و به شرط اين كه شاغل نباشند
  - فرزندان پسر حداكثر تا18 سال
  - فرزندان پسر بالاي 18سال در صورتي كه اشتغال به تحصيل داشته باشند يا بر اثر بيماري و نقص عضو بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان، (موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي ) تحت تكفل پدر باشند.
 • پدر و مادر ،مشروط براين كه سن پدر بالاي 60سال و سن مادر بالاي 55 سال باشد يا به تشخيص كميسيون هاي پزشكي (موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي )از كار افتاده كلي باشند و در هر حال ازسازمان مستمري دريافت ننمايند و تحت پوشش صندوق بيمه اي و حمايتي ديگري نباشند. هم چنين در كفالت فرزند ديگري نباشد.
 • فرزندان تا چه زماني تحت تكفل محسوب مي شوند؟
  - فرزندان دختر تاپيش از ازدواج و به شرط اين كه شاغل نباشند.
  – فرزندان پسر تا22 سالگي به شرط عدم اشتغال به كارمي توانند از مزاياي دفترچه درماني برخوردار شوند
  – فرزندان پسر بالاي22 سال ، در صورتي كه اشتغال به تحصيل داشته باشند يا بر اثر بيماري و نقص عضو بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان (موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي )تحت تكفل پدر باشد.
 • براي تحت پوشش قرار دادن والدين خود چه اقداماتي بايد انجام داد؟
  براي تحت تكفل در آوردن پدر و مادر ،در صورتي كه واجد شرايط لازم باشند ، مي بايست ضمن ارايه مدارك ، براي تكميل فرم در خواست به شعبه محل بيمه پردازي مراجعه كرد تا مراحل اداري لازم شامل انجام بازرسي فني ، صدور راي توسط واحد امورفني بيمه شدگان و معرفي به واحد نام نويسي براي صدور دفتر چه درماني صورت پذيرد مدارك لازم شامل:
  - اصل و تصوير شناسنامه والدين
  - اصل و تصوير شناسنامه و دفترچه درماني بيمه شده اصلي
  - يك قطعه عكس
  - ارايه تعهد نامه مبني بر عدم دريافت مستمري از سازمان يا ساير منابع ديگر با تذكر پيامد هاي ناشي از عدم رعايت ماده 97 قانون تامين اجتماعي
  - تاييد كميسيون پزشكي (موضوع ماده91 قانون تامين اجتماعي ) در صورتي كه والدين ازكارافتاده كلي باشند
 • فرزندان دختر تا چه سني تحت پوشش بيمه اي پدر ومادر باقي خواهند ماند؟
  فرزندان دختر ، تا هر سني به شرط آن كه ازدواج نكرده و يا شاغل نباشند ، تحت تكفل پدر بوده واز پوشش بيمه اي وي برخوردار خواهند بود . البته تا سن 18 سالگي نيازي به ارايه شناسنامه براي تمديد اعتبار دفترچه درماني آنان نيست اما از 18 سالگي به بعد ، تمديد اعتبار دفترچه درماني فرزندان دختر با ارايه شناسنامه امكان پذير مي گردد.
 • آيا فرزندان دختردر صورت جدايي از همسر خود ، مي توانند دوباره تحت تكفل پدر قرار گيرند؟
  در صورتي كه فرزند دختر پس از ازدواج ، از همسر خود طلاق بگيرد يا همسرش فوت كند و مستمري بگير سازماني نباشد ، مي تواندمجددا تحت تكفل پدر قرار بگيرد و از حمايت هاي درماني برخوردار گردد.
 • آيا خواهران وبرادران بيمه شده مي توانند تحت تكفل او قرار بگيرند؟
  خير ، خواهران و برادران بيمه شده، نمي توانند به واسطه او ،تحت پوشش تامين اجتماعي قرار بگيرند.مگر اينكه ، بيمه شده مقرري بگير بيمه بيكاري باشد و خواهر يا برادر خود را در صورت احراز شرايط ، تحت تكفل خود قرار دهد.
 • درچه صورت ،شوهر مي تواند تحت پوشش بيمه همسر خود قرار بگيرد؟
  درصورتي شوهر تحت تكفل همسر خود قرار مي گيرد كه تحت پوشش هيچ نظام حمايتي ديگري نباشد واز هيچ جايي مستمري يا مزد دريافت نكند و داراي استطاعت مالي نباشد يعني معاش او وفرزندانش توسط همسرش تامين شود و يا اين كه سن شوهر بالاي 60 سال باشد يا از نظر كميسيون پزشكي (موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي ) ، از كار افتاده كلي شناخته شده باشد .
 • آيا بيمه شده زن مي تواند فرزندان خود را تحت پوشش بيمه خود در آورد؟
  بله ، در صورتي كه شوهر ،تحت پوشش هيچ نظام حمايتي ديگري نباشد و از جايي مستمري يا حقوق دريافت نكند.

 سوالات رايج در مورد خدمت نظام وظيفه

آيا دوران خدمت نظام وظيفه جزو سوابق پرداخت حق بيمه منظور مي شود ؟
بله ، مدت خدمت نظام وظيفه كليه مشمولين يا شركت داوطلبانه آنان در جبهه ، قبل از اشتغال يا حين اشتغال ، جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تامين اجتماعي محسوب مي گردد. از اين رو، سوابق خدمت نظام كليه بيمه شدگان ، در صورت پرداخت حق بيمه مقرر ، به سوابق بيمه آنان اضافه مي شود ودر برخورداري از مزاياي قانوني نظير مستمري بازنشستگي موثر خواهد بود حق بيمه متعلق به دوران خدمت نظام وظيفه برچه مبنايي محاسبه مي شود؟
حق بيمه متعلقه برا ساس ميانگين حق بيمه آخرين دو سال در زمان تقاضا به ازاء مدت سربازي يا حضور داوطلبانه در جبهه محاسبه مي شود كه هفت سي ام آن توسط بيمه شده و بيست وسه سي ام توسط دولت تامين مي گردد. نحوه احتساب سوابق بيمه اي براي آزادگاني كه بخشي از مدت خدمت سربازي خود را در اسارت به سر برده اند، چگونه است؟
در مورد نحوه محاسبه دوران خدمت سربازي بيمه شدگاني كه اسير بوده اند، آن مدت كه در خدمت سربازي بوده اند، تابع تبصره يك ماده واحد قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب 30/1/83 و همچنين قانون استفساريه قانون مذكور مصوب 28/3/85 مجلس محترم شوراي اسلامي است و در صورت پرداخت حق بيمه متعلقه ، اين دوران جزو سوابق بيمه اي آنان نزد سازمان تامين اجتماعي محسوب خواهد شد و دوراني را كه در اسارت به سر برده اند تابع قانون حمايت از آزادگان بوده و در صورت گواهي ستاد رسيدگي به امور آزادگان ، دو برابر محاسبه شده و بدون پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده (آزاده) جزو سوابق بيمه اي ايشان منظور خواهد شد.

سوالات رايج در مورد حق بيمه

منظور از حق بيمه چيست وچطور محاسبه مي شود ؟
حق بيمه وجوهي است كه به حكم قانون تامين اجتماعي وبراي استفاده از مزاياي بيمه تامين اجتماعي به سازمان پرداخت مي شود . حق بيمه شامل 30 درصد مزد يا حقوق است كه هفت در صد آن به عهده بيمه شده ، بيست درصد به عهده كارفرما وسه در صد به وسيله دولت تامين خواهد شد. چه مواردي از دريافتي هاي بيمه شدگان مشمول كسر حق بيمه است؟
به استثناي مزايايي نقدي بازخريد مرخصي ، كمك عايله مندي ، هزينه سفر و فوق العاده ماموريت ، عيدي ، كمك هزينه مسكن وخواربار در ايام بيماري ، حق شير ، حق التضمين ، خسارات اخراج و مزاياي پايان كار ،هر گونه مزاياي نقدي كه تحت هر عنوان به بيمه شدگان پرداخت شود ، مشمول كسر حق بيمه خواهد بود. آيا نام آن دسته از كساني كه براساس قرارداد ساعتي كارمي كنند هم بايد در ليست حق بيمه درج شود؟
افرادي كه تحت عنوان قرار داد ساعتي در كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي اشتغال مي يابند ، كارفرمايان آنها مكلفند حق بيمه آنان رابراساس روزهاي كاركرد ، بدون در نظر گرفتن ساعات كاركرد روزانه ، برمبناي حقوق پرداختي وبا رعايت حداقل و حداكثر دستمزد كسر حق بيمه به سازمان ارسال و پرداخت نمايند. آيا مي تواند هم زمان با اشتغال در يك موسسه دولتي وبا وجود داشتن دفترچه بيمه خدمات درماني ، تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هم قرار بگيرد؟
خير، كليه افراد شاغل در موسسات و دستگاه هاي دولتي نظام حمايتي خاص كه به سبب وضعيت استخدامي خود تحت پوشش نظام حمايتي موسسه محل اشتغال خود قرار مي گيرد ، از شمول مقررات قانون تامين اجتماعي خارج بوده و پرداخت حق بيمه آنها (به طور هم زمان ) به سازمان تامين اجتماعي فاقد وجاهت قانوني است . شايان ذكر است به موجب ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 103 قانون برنامه چهارم ، امكان تغيير نظام بيمه اي شاغلين مشترك هر يك از صندوق ها (با رعايت ضوابط مقرر) امكان پذير مي باشد كه متقاضيان عضويت در صندوق تامين اجتماعي جهت آگاهي از ضوابط مربوطه از جمله ميزان ما به التفاوت متعلقه ، نحوه تاثير سوابق منتقله جهت بهره مندي از مزاياي مقرر در قانون و ... مي توانند به شعب ذي ربط سازمان مراجعه نمايند.

سوالات رايج در مورد ليست و حق بيمه

 • كارفرمايان چه مسئوليتي در مورد كارگران براي ارسال و پرداخت حق بيمه دارند ؟
  هيچ‌كدام از شرايطي كه قانون كار به عنوان شرايط آزمايشي يا شرايط پيش از قرارداد معين كرده است، برطرف‌كننده مسئوليت كارفرما براي بيمه‌كردن كاركنان نيست. كارفرما مكلف است از روز اولي كه فرد را به كار مي‌گيرد، حتي بدون عقد قرارداد و حكم، ليست حق بيمه وي را ارسال كند. ‌
 • براساس قانون تأمين‌اجتماعي، كارفرما يك ماه فرصت دارد كه ليست دستمزد كاركنان را به شعبه تأمين اجتماعي ارايه و حق بيمه مربوط را پرداخت كند. اقدام شعب تأمين‌اجتماعي در مورد تنظيم برنامه زمان‌بندي تسليم ليست، هر چند عملي بسيار مثبت است، اما چرا شعب تأمين اجتماعي از پذيرش ليست كارفرمايان در خارج از برنامه زمان‌بندي، خودداري مي‌كنند؟
  برنامه زمان‌بندي دريافت ليست و حق بيمه براي تسريع و تسهيل كار كارفرمايان تنظيم شده است و در صورت مراجعه كارفرمايان در خارج از برنامه زمان‌بندي اما در مهلت قانوني، شعب تأمين اجتماعي كماكان ملزم به اخذ ليست هستند.
 • براساس ماده34 قانون تأمين‌اجتماعي، در چه صورت يك كارگر مي‌تواند در چند كارگاه كار كند و حق بيمه پرداخت كند؟
  براساس ماده34 قانون تأمين‌اجتماعي، اگر كارگر در دو يا سه كارگاه مشغول به كار باشد، كارفرمايان مكلف هستند نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه وي اقدام كنند. البته در اين مورد بايد رعايت سقف مدنظر قرار گيرد. مشمولين نظام خاص استخدامي مانند استخدام كشوري، لشكري و ساير صندوق‌ها ، مشمول قانون تأمين‌اجتماعي نيستند.
 • آيا مدت زمان استراحت پزشكي بايد در ليست حق بيمه ذكر شود؟
  كارفرما موظف است مدت استراحت پزشكي بيمه شده خودرا كه در دوره بيماري اشتغال به كار نداشته و مزدي نيز دريافت ننموده است ، در ليست همان ماه منظور نمايد.
 • درمدت غرامت‌دستمزد از سازمان آيا كارفرما مجاز به ارسال ليست جهت بيمه شده مي‌باشد ؟
  اگر فرد از سازمان غرامت دستمزد مطالبه كند، كارفرما مكلف به ارسال ليست حق بيمه نيست. كارفرما بايد در مقابل نام فردي كه غرامت دستمزد دارد، بنويسد در ايام غرامت دستمزد بوده ضمناً بعد از بازگشت ، مجدداً شروع بكار وي بايد در ليست ثبت شود.
 • نحوه ثبت ترك كار يا اشتغال به كار بيمه‌شدگان از سوي كارفرمايان چگونه مي‌باشد؟
  طبق ماده 39 قانون تامين اجتماعي كارفرما ملكف ليست حقوق و مزد كاركنان شاغل را با آخرين تغييرات و تا آخرين روز ماه بعد به سازمان ارسال و پرداخت نمايد بنابر اين فرصت كافي جهت ارسال ليست با آخرين تغييرات به كارفرما داد ه شده است ضمن اينكه در صورت ترك كار يا شروع به كار كارگر، كارفرما مي بايست درليستهاي ارسالي و در ستونهاي مربوط درج نمايد.
 • اگر ليست پرداخت حق بيمه يك بيمه شده در جايي دور از شهر اشتغال وي تحويل تأمين اجتماعي شود چه مشكلاتي را پديد مي آورد؟
  در حال حاضر ارائه ليست بيمه شدگان صرفاً به شعبه اي كه كارگاه در حوزه عملكرد آن قرار دارد امكان پذير مي باشد و اميد است با تكميل مراحل بعدي سيستم جديد مكانيزه سازمان (اوراكل) پرداخت حق بيمه و ارسال ليست بيمه شدگان در كليه شعبات امكان پذير گردد.

سوالات رايج در مورد دفترچه درماني

در صورت مفقود شدن دفترچه بيمه درمان چه كار بايد كرد؟
از آنجا كه دفترچه بيمه درماني ، يك مدرك معتبر است و مي تواند مورد سوء استفاده احتمالي قرار بگيرد ، توصيه مي كنيم در اسرع وقت موضوع رابه شعبه مربوطه اطلاع دهيد . براي دريافت دفترچه بيمه المثني هم بايد به شعبه محل بيمه پردازي خود مراجعه و نسبت به تكميل فرم صدور دفترچه بيمه اقدام كنيد. مدارك لازم شامل فرم استشهاد محلي ، شناسنامه و يك قطعه عكس است.با توجه به دفعه صدور المثتي ، با واريز وجهي به عنوان خسارت به حساب مربوطه ، نسبت به صدور دفترچه المثني اقدام خواهد شد . لازم به توضيح است ، در صورتي كه دفترچه بيمه به دليل حوادث غير مترقبه نظير سرقت ، آتش سوزي ، زلزله و... مفقود شده باشد ، با ارايه تاييديه مراجع ذي صلاح نيازي به پرداخت خسارت نخواهد بود . تاريخ اعتبار دفترچه بيمه درماني چه اهميتي دارد؟
دفترچه هاي بيمه درماني ، داراي تاريخ اعتبار مشخصي هستند كه در دفترچه هاي جديد ، روي جلد وتمامي برگه هاي دفترچه ، درج شده است. هنگام مراجعه به مراكز درماني ، كاركنان اين مراكز ، موظف به كنترل مهلت اعتبار دفترچه هاي درماني هستند . از اين رو ، توصيه مي كنيم پيش ازبه سر رسيدن تاريخ انقضاء دفترچه درماني، به شعبه مربوطه مراجعه بفرماييد. با وجود اين ، سازمان تامين اجتماعي به منظور رفاه حال بيمه شدگان و افراد تحت تكفل آنان ، اقدام به افزايش مهلت اعتبار دفترچه هاي درماني نموده است مدت اعتبار دفترچه هاي درمان برچه اساسي تعيين مي شوند؟
مدت اعتبار دفترچه هاي درماني به شرط بر قرار بودن رابطه بيمه پردازي در زمان مراجعه براي تامين اعتبار دفترچه ، به تناسب مدت سابقه بيمه و نوع بيمه ، تعيين خواهد شد. در شرايط كنوني ، كم ترين مدت تامين اعتبار ، 6 ماه و بيشترين مدت تامين اعتبار ، براي بيمه شدگان داراي بيش از 5 سال سابقه (ظرف 6سال قبل از تاريخ در خواست و در صورت داشتن حداقل 9 ماه سابقه در اخرين سال منتهي به تاريخ در خواست ) ، تا آخرين برگه دفترچه درماني است. هم چنين مهلت اعتبار دفترچه هاي درماني كاركنان قرار دادي كارگاه هاي پيمانكاري ، تا 3ماه پس از پايان قرار دادشان افزايش يافته است لازم به توضيح است ، دفترچه درمان بيمه شدگان خاص ، براساس نوع قرارداد ،نحوه پرداخت حق بيمه و ميزان سرانه درمان پرداختي تا آخرين روز دوره پرداخت ، تامين اعتبار مي شود نكته : براي تامين اعتبار دفترچه هاي درمان فرزندان پسر بالاي 18 سال ارايه گواهي اشتغال به تحصيل (يا ارايه گواهي كميسيون پزشكي،در صورت از كار افتادگي كلي )الزامي است .
- براي تامين اعتباردفترچه هاي درمان فرزندان دختر بالاي 15 سال، ارايه اصل شناسنامه مبني برعدم ازدواج و تعهد مبني برنداشتن شغل الزامي است . مقررات كيفري استفاده غير قانوني از دفترچه هاي درماني چيست ؟
براساس ماده 97 قانون تامين اجتماعي ،هر كس به استناد اسناد و گواهي هاي خلاف واقع يا با توسل به عناوين و وسايل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت وارده به سازمان و در صورت تكرار به حبس جنجه اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد . آيا امانت دادن دفترچه درماني به ديگران جرم محسوب مي شود ؟
بله، دفترچه درماني صرفا براي استفاده صاحب اصلي آن صادر شده و اعتبار آن از محل صندوق تامين اجتماعي تامين مي شود و هرگونه سوء استفاده از آن جرم محسوب مي شود و با فرد خاطي برابر ماده 97 قانون تامين اجتماعي برخورد خواهد شد. از چه سني مي بايست براي صدور دفترچه بيمه نوزاد اقدام كرد؟
به محض مراجعه بيمه شده به شعبه محل بيمه پردازي و ارائه مدارك و مستندات مربوطه دفترچه درماني براي فرزند بيمه شده (نوزاد) صادر ميگردد . ضمناً كليه نوزادان بيمه شده تامين اجتماعي مي توانند حداكثر تا يكماه پس از تولد از دفترچه درماني مادران خود استفاده نمايند.

آيا مي توان براي نوزاد چهارم در خواست صدور دفترچه درماني كرد؟
طبق قانون ، فرزند چهارم و به بعد ، مشمول حمايت درماني بيمه اي نمي باشند اما سازمان براي حمايت از بيمه شده ، با دريافت حق سرانه درمان ، كه مبلغ آن هر ساله توسط وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي گردد و توسط شوراي عالي تامين اجتماعي ابلاغ مي گردد ،اقدام به صدور دفترچه براي آنان مي كند.

نكته :

صدور دفترچه جهت فرزند چهارم و به بعد طبق بند ج تبصره يك ماده يك قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26/2/72 مجلس محترم شوراي اسلامي ،حق بيمه فرزند (موضوع ماده 58 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354) براي فرزند چهارم وبه بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي شوند به صورت جداگانه و مطابق تعرفه تعيين شده در يافت مي گردد.

آيا امكان تعويض يا تمديد اعتبار دفترچه هاي درماني در ساير شعب سازمان وجود دارد؟
بله، در حال حاضر كليه بيمه شدگان و مستمري بگيران و افراد تحت تكفل آنان مي توانند در صورت مراجعه به شعب سراسر كشور (به جز شهر محل بيمه پردازي خود) نسبت به تجديد و تامين اعتبار دفترچه درماني به شرط دارا بودن شرايط احراز و استحقاق درمان اقدام نمايند .  افراد بالای 60 سال که سابقه بیمه ندارند آیا می توانند با پرداخت کامل حق بیمه بازنشسه شوند. خیر اما اگر کارگر و یا کارمند در کارگاهی که فاقد پرداخت حق بیمه بوده است در صورت اثبات ادعا ( کارکرد و اشتغال ) حتی در سنوات و سالهای گذشته میتوانند از طریق مراجع ذی صلاح قانونی و مجاری قانونی  از حق بیمه و مزایای بازنشستگی و غیره بهره مند گردد . 

لطفاْ اگر پرسشی در موارد بیمه و ... دارید ترجیهاْ ابتداء در بخش نظرات و نهایتاْ اگر پاسخها نظرتان را تامین نفرمود با شماره همراهم ۰۹۳۹۲۶۵۲۶۱۸ تماس حاصل فرمائید . ضمناْ مشاوره حتی حضوری در محل شما رایگان میباشد . با تشکر حبیبی


مطالب مشابه :


استعلام سوابق بیمه تامین اجتماعی

کلیه بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند به سایت سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کرده و با وارد کردن کد ملی ، شماره بیمه و شماره سریال شناسنامه سوابق بیمه ای خود را مشاهده کنند . برای ورود به سامانه روی عکس زیر کلیک کنید . برای استعلام سوابق ...
سوابق بیمه ای /تأمین اجتماعی

به گزارش جهان به نقل از ایسنا، بیمه‌شدگان تامین اجتماعی برای مشاهده و دسترسی به سوابق بیمه‌ای خود باید از طریق سایت سازمان به نشانی www.tamin.ir مراجعه کنند و بعد با ورود به بخش خدمات آنلاین که در میانه صفحه اصلی قرار دارد گزینه سوابق بیمه‌ای ...
دريافت سوابق بيمه تامين اجتماعي از طريق اينترنت

طبق اهداف دولت الكترونيك سازمان تامين اجتماعي نسبت به راه اندازي سامانه دريافت سوابق بيمه نموده است لذا براي دريافت سابقه بيمه اي تامين اجتماعي لزومي به مراجعه به شعبات تامين اجتماعي وجود ندارد و فقط كافي است كد ملي ، شماره هشت رقمي بيمه ...
شعبه بیمه تأمین اجتماعی و مقاومت! حتی در برابر یک تغییر کوچک

یکشنبه همین هفته بود که برای اخذ پاسخ یک استعلام مبنی بر داشتن یا نداشتن بدهی شرکتی باید به یکی از شعبه‌های تأمین اجتماعی مراجعه می‌کردم. پس از ارائه مدارک لازم از جمله سند شش دانگ زمین شرکت، پاسخ استعلام را خواستم که کارمند بیمه گفت ...
دسترسي به سوابق بيمه تامين اجتماعي از طريق سامانه اينترنتي

مدیریت منابع انسانی - دسترسي به سوابق بيمه تامين اجتماعي از طريق سامانه اينترنتي - موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل قوانين و مقررات ، اخبار ، مقالات ، حكايت و...
استعلام سوابق بیمه تامین اجتماعی افراد با ارائه کارت ملی ارائه می‌شود

به گزارش مهر، غرفه وزارت رفاه و تامین اجتماعی روزانه بیش از 200 مراجعه کننده دارد که بازدیدکنندگان می توانند با ارائه کارت ملی سوابق بیمه ای خود را دریافت کنند. همچنین سرویس استعلام به سازمان بیمه خدمات درمانی، سرویس استعلام عمومی به سازمان های ...
سوالات رایج در مورد بیمه و ...

بله ، مدت خدمت نظام وظيفه كليه مشمولين يا شركت داوطلبانه آنان در جبهه ، قبل از اشتغال يا حين اشتغال ، جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تامين اجتماعي محسوب مي گردد. از اين رو، سوابق خدمت نظام كليه بيمه شدگان ، در صورت پرداخت حق بيمه مقرر ، به ...
مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی

مشاهده سوابق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی بصورت اینترنتی مهیا شد. میتوانند از طریق لینک زیر، با استفاده از شماره بیمه تامین اجتماعی، شماره ملی و شماره سریال شناسنامه (به عنوان رمز ورود)، سوابق خود را مشاهده نمایید: http://savabegh.sso.ir/. برچسب‌ها: ...
بخشنامه ۹مشترک فنی ودرآمدسازمان تامین اجتماعی (بیمه کارفرمایان صنفی(اشخاص حقیقی)و مدیران اشخاص حقوقی

مدیریت دولتی - بخشنامه ۹مشترک فنی ودرآمدسازمان تامین اجتماعی (بیمه کارفرمایان صنفی(اشخاص حقیقی)و مدیران اشخاص حقوقی - واحد تهران جنوب. ... تذکر ۲ : سوابق پرداخت حق بیمه جزئی وهم چنین سوابق منتقله از سایرصندوقها (به استثناء مشمولین قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی ) در احراز شرایط سنی مورد اشاره ملاک عمل نخواهد بود. . نرخ و مبنای پرداخت حق بیمه: ۴- نرخ پرداخت حق بیمه: نرخ پرداخت حق بیمه مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و معادل ۲۷درصد می باشد. ۵- کار فرمایان (اشخاص حقیقی و مدیران ...
برچسب :