شیوه نامه جشنواره نوجوان خوارزمی

 

شيوه نامه اجرايي جشنواره جوان ونوجوان خوارزمي

(بخش دانش‌آموزي و دوره های کاردانی آموزش و پرورش  )

* مقدمه :

به منظور رشد و شکوفايی استعدادها و خلاقيت های نوجوانان و توسعه و گسترش روحيه پژوهش، تحقيق و نوآوری و حمايت و پشتيبانی مادی و معنوی از دانش آموزان و دانشجويان پژوهشگر و نوآور، جشنواره جوان  ونوجوان خوارزمی در چهارچوب اين شيوه نامه برگزار می شود.

جشنواره نوجوان خوارزمي مختص دانش آموزان دوره راهنمايي و جشنواره جوان خوارزمي مختص دانش آموزان متوسطه مي باشد.

* تعاريف :

-    پژوهش های بنيادی : پژوهش های طراحی شده برای ايجاد درک نوينی از اصول و فرايندهای اساسی و اصلی پديده های صنعتی ، طبيعی و اجتماعی .

-    پژوهش های کاربردی: پژوهش هايي برای ايجاد فناوری جديد و جست و جوی دانشی  که بتواند در مسائل عملی به کار رود و نيز ارائه راهکارهای مناسب براساس يافته های علمی .

-    پژوهش های توسعه ای : پژوهش هايي که در تعميم مطلوب و گسترش بهينه فرايند و شيوه توليد يا حل مسئله انجام می گيرد .

-    اختراع: محصول يا فرايندی که با ترکيب دو يا چند شي مادی ، راه نوينی را برای انجام کاری ارائه می دهد و يا راه حل فنی جديدی را برای حل مشکل پيشنهاد می کند .

-    ابتکار  : بهره برداری موفقيت آميز از ايده های نو و يا دسترسی به دانش فنی و فناوری ساخت محصول به روش جديد و با تکيه بر اختراعات و اکتشافات قبلی.

* اهداف :

1-     توسعه و تعالي فرهنگ مطالعه و پژوهش در جامعه؛

2-     كاربردي کردن علوم؛

3-     ارزش بخشيدن به دستاوردهاي علمي و فني جوانان؛

 4-     شناسايي، رشد و پرورش استعدادها و خلاقيت هاي نوآوران جوان؛

5-     پشتيباني و حمايت علمي و مادي از مبتكران و پژوهشگران جوان؛

6-      آماده سازي نسل جوان ونوجوان  براي ورود به ميدان رقابتهاي علمي و فني؛

7-     هدايت استعدادها و خلاقيت ها در جهت رفع نيازهاي مراكز علمي و صنعتي.

 

 

 

 

 

 

 

اجراي جشنواره :

     كليه دانش آموزان دوره  راهنمايي ومتوسطه و پيش دانشگاهي و دانشجويان مراكز آموزش عالي وابسته به آموزش و پرورش (زير 30 سال) شاغل به تحصيل ، مي توانند در  جشنواره جوان  ونوجوان خوارزمي  بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني آموزش وپرورش شركت نمايند.

 - زمينه‌ها و گروههاي علمي  جشنواره جوان خوارزمي:

الف – علوم پايه :         1- رياضي                        2- فيزيك و نجوم      3- شيمي                       

ب – علوم فني و مهندسي :       1- برق و الكترونيك            2- كامپيوتر              3- مكانيك                    4-     عمران

ج – علوم زيستي و پزشکی :       1- زيست گياهی و جانوری     2- كشاورزي            3- پزشكي                    

د -  علوم انساني :  1- زبان و ادبيات فارسي    2- علوم اسلامی  3- علوم اجتماعي (جامعه شناسی، اقتصاد، تاريخ ، باستان شناسی، جغرافيا و علوم تربيتی)

هـ – هنر :       1- هنرهاي تجسمي              2- معماری                       و- ساير.

 

      *- مدارك لازم جهت ارائه طرح به ستاد جشنواره :  

   1-   گزارش علمي جامع و كامل طرح؛

2-   فرمهاي تكميل شده مشخصات طراح (فرم شماره1)

3-   مدارك و مستندات مربوط به طرح (نوار ويدئويي، نوار كاست، ديسكت،  ‌ CD ، عكس ، نمودار و … ، دست ساخته‌ها)؛

 

معيارهاي داوري طرح های دانش‌آموزي و دانشجويي وزارت آموزش و پرورش                :

    ملاک های اصلی ارزيابی طرح ها : «خلاقيت و نوآوری ، ارزش علمی و فنی طرح، کاربرد و حل مسئله و مستندسازی علمی» است و شاخص های زير ، مصداق های ملاکهای مذکور در هر حوزه معرفتی و روش علمی مربوط می باشد.

 

الف - پژوهش های کاربردی ، توسعه ای ، اختراعی و ابتکاری فنی و مهندسی ، علوم زيستی و پزشکی و علوم پايه :

1-    خلاقيت و نوآوری  -  2-    سطح فناوری و مقايسه با فناوری های مشابه- 3-    سطح به كارگيري ، انتقال و اشاعه دانش فنی

4-    استفاده از مبانی و روش علمی در اجرای طرح - 5-    كار برد طرح در شرايط واقعي

6-    بهينه بودن طرح با توجه به شاخص های محيطی ، اقتصادی ، تجاری ، مصرف انرژی و منابع انسانی و اجتماعی

7-     انطباق طرح با نيازهای توسعه ای جامعه - 8-   ساخت طرح با توجه به امکانات و منابع داخلی

9-   استفاده از روش علمی و استاندارد در تدوين مستندات  

10-  ويژگی و برجستگی خاص طرح با ذکر نوع ويژگی

 

ب- معيارهای ارزيابی پژوهش های بنيادی کليه زمينه های علمی

1-    نو بودن پژوهش در سطح داخلی و خارجی از نظر موضوع يا روش (خلاقيت و نوآوری )

2-    استفاده از منابع دست اول و معتبر و صحت ارجاع

3-    استفاده از روش تحقيق مناسب و به کارگيری صحيح اصول و شيوه های تحقيق

4-    استفاده از مبانی و روش هاي علمی در پژوهش

5-    قدرت ودقت درتحليل داده ها وكشف اطلاعات جديد

6-  انطباق پژوهش با نيازهای فرهنگی و اجتماعی يا توسعه ای کشور

7-    ارزش علمی يا فنی پژوهش

8-    استفاده از روشهای علمی و استاندارد در تدوين مستندات

9-ويژگی و برجستگی خاص پژوهش با ذکر نوع ويژگی

ج - معيارهای ارزيابی پژوهش های کاربردی و توسعه ای علوم انسانی

1-    بديع بودن موضوع و مسأله پژوهش (خلاقيت و نوآوری)

2-    استفاده از روش تحقيق مناسب و به کارگيری صحيح اصول و شيوه های تحقيق

3-    استفاده از منابع دست  اول و معتبر و صحت ارجاع

4-    استفاده از مبانی و روشهای علمی

5-    کاربرد تحقيق در مسائل فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی ، اقتصادی ، تکنولوژيکی و زيستی

6-     انطباق پژوهش با طرح های توسعه ای کشور و اولويت های ملی و بين المللی (نياز محوری)

7-    امکان استفاده از نتايج پژوهش با توجه به امکانات و منابع داخلی

8-    استفاده از روشهای علمی و استاندارد در تدوين مستندات

9-   بهينه بودن پژوهش باتوجه به شاخص هاي فرهنگي ،اجتماعي ،محيطي ،اقتصادي ،تجاري ،مصرف انرژي ومنابع انساني واجتماعي

10-  ويژگی و برجستگی خاص پژوهش با ذکر نوع ويژگی

د- معيارهاي ارزيابي طرح های هنر ، معماری و آثار ادبی (شعر ، رمان و ...)

1-    نوآوری ، ابتکار و مدرن بودن -2-    قدرت انتقال مفاهيم - 3-    هماهنگی اجزا و ساماندهی قالب کلی

4-    کاربرد روشهای علمی - 5- کاربرد مفاهيم فرهنگ و ادب ملی و مذهبی- 6- برجستگی خاص طرح با ذکر نوع ويژگی

7-     ظرافت ، دقت ، شيوايي و جذابيت به کار رفته(فصاحت وبلاغت درآثار ادبي) - 8- ناب و انحصاری بودن

9-    ايجاد انگيزش متعالی و آموزه های خردورزی- 10- فراگيری ، تحت پوشش قراردادن و تأثير بر جوامع

 

 

توضيح :

* مديران  محترم دوره راهنمايي لازم است در نظر داشته باشند:

1-      جشنواره نوجوان خوارزمی جایگزین مسابقات کارگاهی وآزمایشگاهی دروس حرفه وفن وعلوم تجربی گردیده است.لازم است دبیران محترم این دروس دستورالعمل اجرایی رامطالعه ودانش آموزان علاقمند راتوجیه نمایند.

2-      شيوه نامه اولين دوره جشنواره نوجوان خوارزمي ارسال گرديد تا مديران محترم راهنمايي موارد لازم را در اسرع وقت به اطلاع دانش آموزان ودبیران حرفه وفن وعلوم تجربی برسانند.

3-      هزينه طراحي و انجام طرح هاي دانش آموزي قابل پرداخت است.

4-      طرح هاي برگزيده داوري شده  و به رتبه هاي اول تا سوم جوايز نفيس در مرحله ي استاني اهداء مي گردد.

5-      از مديران فعال تقدير بعمل می آید.

 

6-    مديران محترم راهنمايي جهت اطلاع بيشتر مي توانند به وبلاگ جشنواره جوان خوارزمي شهرستان راميان به آدرس :       j-j-kharazmi.blogfa.com

يا به پژوهش سراي دانش آموزي خوارزمي – دبير جشنواره جوان خوارزمي : آقاي علي اكبر اصغري در روزهاي      یکشنبه ودوشنبه هرهفته مراجعه نمايند.(یکشنبه صبح ودوشنبه بعدازظهر)

-پژوهشسرای دانش آموزی خوارزمی آمادگی خودرا جهت اعزام کارشناس ومشاور برای توجیه دانش آموزان اعلام می دارد.

شماره تلفن پژ وهش سراي دانش آموزي شهرستان راميان :

 6222230 –  0174                         فاكس: 6221087 - 0174


مطالب مشابه :


جشنواره خوارزمی

پژوهش 93 - جشنواره خوارزمی - اگر خود را برای آینده آماده نسازید بزودی متوجه خواهید شد که متعلق
لیست برخی از طرحهای دوره ششم جشنواره جوان خوارزمی

جشـــــــــنواره خوارزمـــــــے - لیست برخی از طرحهای دوره ششم جشنواره جوان خوارزمی -
معرفی کوتاه جشنواره خوارزمی

جشنواره جوان خوارزمی. این بخش مختص افراد زیر ۳۰ سال می‌باشد. تا کنون ۱۰ دوره آن برگزار شده و
جشنواره خوارزمی

صدراشیمی - جشنواره خوارزمی - شیمی پنجره ای برای شناخت هستی و هستی بخش است
شيوه نامه جشنواره جوان خوارزمي، فرم ها ي ثبت نام، داوري و بخشنامه هاي مربوط

علمی - پژوهشی - شيوه نامه جشنواره جوان خوارزمي، فرم ها ي ثبت نام، داوري و بخشنامه هاي مربوط
شیوه نامه جشنواره نوجوان خوارزمی

جشنواره جوان خوارزمی شهرستان رامیان - شیوه نامه جشنواره نوجوان خوارزمی - فعالیت های جشنواه
تفاوت جشواره جوان خوارزمی و جشواره خوارزمی 92

ایده های نوین مهندسی اختراعات و ابداعات - تفاوت جشواره جوان خوارزمی و جشواره خوارزمی 92 - modern
جشنواره جوان خوارزمی

بیست و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی و سی امین جشنواره جوان خوارزمی از تاریخ 23 اردیبهشت
لیست برخی از طرحهای دوره هفتم جشنواره جوان خوارزمی

جشـــــــــنواره خوارزمـــــــے - لیست برخی از طرحهای دوره هفتم جشنواره جوان خوارزمی -
برچسب :