فرم های خام و جدول ارزشیابی مدیران پایه و کارکنان:

فرم های خام و جدول ارزشیابی  مدیران پایه و کارکنان:

بخشنامه ارزشیابی

فرم شماره2

فرم شماره 3

فرم شماره 4

فرم شماره 6

جدول شماره 3


مطالب مشابه :


ارزشيابي كاركنان( نمونه فرم های ارزشیابی کارکنان ( کادر اداری - معلمان ))

وبسایت شخصی سيدخليل شاکری (شاکر)سردرود - ارزشيابي كاركنان( نمونه فرم های ارزشیابی کارکنان
ارزشیابی کارکنان

ارزشیابی کارکنان فرم ارزشیابی معلمان واحدهای کسب عنوان مدیر / معلم/ کارمند نمونه
فرم ارزیابی عملکرد سال 92-91

فرم ارزیابی فرم اختصاص ارزیابی عملکرد که با توافق طرفین و با توجه به شرح وظایف کارکنان
راهنمای تکمیل فرم هاي ارزیابی عملکرد کارکنان سال تحصیلی 92-91

راهنمای تکمیل فرم هاي ارزیابی عملکرد کارکنان در شاخص تشویقات، براي معلم نمونه در
فرم های خام و جدول ارزشیابی مدیران پایه و کارکنان:

دبیرستان نمونه دولتی توحید - فرم های خام و جدول ارزشیابی مدیران پایه و کارکنان: - وبلاگ دانش
امحاء‌فرم ارزشیابی‌کارکنان به دستوردولت

امحاء‌فرم ارزشیابیکارکنان به دستوردولت پنجشنبه هفتم شهریور 1392 8:11. صراط:
برچسب :