آگهي آنلاين پدر دستگاه هاي اطلاعاتي دنيا براي استخدام فارسي زبانان + عکس

آگهي آنلاين پدر دستگاه هاي اطلاعاتي دنيا براي استخدام فارسي زبانان + عکس

MI5 و MI6 بريتانيا، به عنوان پدر دستگاه هاي اطلاعاتي در حال تقويت برنامه شناسايي و جذب داوطلبان فارسي زبان جاسوسي در خاک ايران يا انگليس و ممالک تابعه اش است؛ برنامه اي که با پيشنهاد حداقل حقوق 23 هزار پوندي براي اشخاص استخدامي همراه شده و البته طبق رويه معمول چنين مشاغلي مي تواند به قيمت جانشان تمام شود.

شواهد و قرائن در حالي از افزايش سرمايه گذاري سازمان هاي اطلاعاتي اصلي جهان براي رصد دقيق تر فعاليت هاي در حال پيگيري در خاک ايران و شناسايي نفوذي هاي فارسي زبان به خاک کشورهاي متبوعشان حکايت دارد که مجموعه MI5 و MI6 بريتانيا، به عنوان پدر دستگاه هاي اطلاعاتي در حال تقويت برنامه شناسايي و جذب داوطلبان فارسي زبان جاسوسي در خاک ايران يا انگليس و ممالک تابعه اش است؛ برنامه اي که با پيشنهاد حداقل حقوق 23 هزار پوندي براي اشخاص استخدامي همراه شده و البته طبق رويه معمول چنين مشاغلي مي تواند به قيمت جانشان تمام شود.
 
بريتانيا نخستين کشوري تلقي مي شود که پنج سال پيش از جنگ جهاني اول يعني در سال 1909 اقدام به راه اندازي يک سرويس امنيتي-اطلاعاتي به شکل امروزي براي مقابله با نفوذ قواي متخاصم در مرزهايش و همچنين نفوذ در خاک دشمن براي شناسايي برنامه ها و عمليات نظامي دولت هاي مقابل انگليس و متحدانش بود. بريتانيا که در خلال جنگ جهاني اول توانست بهره برداري ويژه اي از اين سازمان داشته باشد، خيلي زود بر ضريب نفوذ بهره برداري از سرويس مخفي امنيتي-اطلاعاتي اش افزود و با تقسيم به دو بخش سرويس مخفي اطلاعاتي با ماموريت عمليات هاي خارجي و سرويس اطلاعاتي با ماموريت عمليات هاي داخلي، در اين زمينه فعال تر عمل کرد.

127225_127.jpg    

دستگاه هاي امنيتي – اطلاعاتي از جنگ يا فضايي شبيه جنگ سرد استقبال مي کنند، چرا که چنين فضايي سياستمداران را بيش از هر زمان به سرمايه گذاري مالي و افزايش قدرت دستگاه هاي اطلاعاتي راغب مي نمايد و به همين دليل در دوران بيست و يک سال مابين جنگ جهاني اول و دوم، اين سرويس توسعه پيدا کرد و رشدش با کنترل جريان نازيسم شدت يافت؛ اتفاقي که در نوع خود به فرصت جهش تلقي مي شد و دوران دوم سرويس اطلاعات بريتانيا تلقي مي شود. پس از آن، دوران دوم اين سازمان تلقي مي شود و اين دوران با آغاز جنگ جهاني دوم پايان يافته و دوران سوم سازمان هاي اطلاعاتي انگليس و ممالک تابعه اش آغاز شده که دوران جنگ جهاني دوم است و دوران انفجار حجم اين سازمان محسوب مي شود.

127232_894.jpg  
نخستين طرح سازمان اطلاعاتي بريتانيا از طيف هايي که بايد از ميانشان جاسوس استخدام مي شد


گفته مي شود در همين دوران، براي نخستين بار تمام ظرفيت هاي ممکن درخدمت جاسوسي و ضدجاسوسي بريتانيا قرار گرفت و اين براي نخستين بار بود که سفارتخانه ها و کنسولگري هاي انگليس نيز به عنوان مراکز جاسوسي اين کشور مورد استفاده قرار گرفتند و شيوه هاي سنتي بهره برداري از چنين امکاناتي در سفارتخانه ها به شيوه هاي سازماندهي شده با اين مفهوم که در هر سفارتخانه متناسب با اهميت کشور يک يا چند مامور به طور منظم با پوشش ديپلمات در سفارتخانه ها به کارگرفته شد. در دهه هاي بعد، تمامي دستگاه هاي اطلاعاتي دنيا نيز از رويکرد انگليس تقليد کردند تا آنجا که امروزه يکي از وظايف معمول سيستم هاي امنيتي- اطلاعاتي تمامي دول شناسايي عوامل اطلاعاتي سفارتخانه ها در کشور متبوع هر دستگاه اطلاعاتي و رصد اين عوامل شده است.

      127231_228.jpg  
تصويري از نخستين دستگاه هاي شنود سازمان اطلاعاتي بريتانيا


اين رصد در دوران جنگ سرد همزمان با چهارمين دوره فعاليت سازمان اطلاعاتي بريتانيا شدت يافت و خلاقيت در شناسايي و برخورد با دشمنان، به خصوص در مقطع زماني اي که بسياري از کشورهاي رقيب و يا دوست بريتانيا با همکاري اين کشور يا بدون همکاري بريتانيا و تنها با گرته برداري از MI6 يا همان SIS اقدام به راه اندازي سرويس هاي اطلاعاتي نمودند، جزو اقدامات معمول MI5 يا همان SIS شد. در اين دوران که دولت ها عمدتاً در دو گروه در حال جنگ مسلحانه بودند، بريتانيا هرچند ديگر اثري از شکوه امپراتوري گذشته را نداشت و روز به روز در حال تحليل رفتن بود، اما همچنان با تکيه بر ابزارهايش که بخش اعظم آن مهره هاي اين کشور در رده هاي مختلف سياسي و اقتصادي ديگر کشورها بودند، ضرباتش را با مشت هاي ديگران مي زد و اين نيز دستاورد ديگري براي دستگاه اطلاعاتي اين کشور بود.
  127226_454.jpg
نمايي از ساختمان مشترک MI5 و MI6
بريتانيا پس از اين دوران در پنجمين دوره فعاليت سازمان جاسوسي خود يعني از 1990 تا 2000، از اين دستاورد بيشتر بهره برداري کرد و با سنجش حساسيت و انگيزهاي دستگاه هاي اطلاعاتي ديگر کشورها، به شکل مستقيم و قابل شناسايي و يا غيرمستفيم و غيرقابل شناسايي اطلاعات واقعي و يا در مواردي تحريف شده را به دستگاه هاي ديگر کشورها علي الخصوص آمريکا اختصاص مي داد و دستش را در جيبش مي کرد تا اين کشورها، اشخاصي که مصالحشان را تهديد مي کنند و انگليس نيز از ناحيه آنها احساس خطر مي کند، حذف کنند و از اين حيث در دو دهه اخير اشخاص معدودي به عنوان جاسوس بريتانيا در ديگر کشورها دستگير شده اند. با آغاز دوره ششم که پس از واقعه يازده سپتامبر 2001 بود و بسياري از ديگر دستگاه هاي اطلاعاتي نيز همچون پدرشان اقدام به بازطراحي بخش هايي از سيستم امنيتي کشورشان کردند، اعتبارات اين دستگاه اطلاعاتي نيز رشد يافت.
  127224_392.jpg
بمب گذاري هاي تندروهاي ايرلند در انگليس و ايرلند شمالي که ديگر کمتر اثري از آنها ديده مي شود
در حالي که روزگاري بمب گذاري و تهديدات ايرلندي ها، بخش وسيع و در عين حال نزديک به هدفي براي MI5 محسوب مي شد، امروزه تهديدهايي که از چندهزار مايل آن سوتر از مرزهاي اين کشور مورد توجه قرار مي گيرد، بيشتر مورد توجه است و اعتبارات در سازمان اطلاعات داخلي بيشتر متوجه سوژه هايي از تيره هاي مهاجر اين کشورها و همچنين سرمايه گذاري براي جاسوسي از درون حاکميت يا گروه هاي تروريستي کشورهاي تهديد براي امنيت يا سياست هاي اقتصادي بريتانيا شده است.
  127222_105.jpg
نمايي از بخش فارسي وب سايت MI5


در اين دوران که تکنولوژي در جاسوسي و ضدجاسوسي حرف اول و آخر را مي زند و به واسطه حجم بالاي تبادل اطلاعات، امکان ارسال هزاران پيام رمزدار جاسوسي در قالب يک شعر با آپلود يک فايل رمزدار بر روي سايت هاي عمومي آپلود وجود دارد و بسياري از شيوه هاي قديمي منسوخ شده، بريتانيا در اين حوزه همکاري عظيمي با مراکز دانشگاهي مطرحش داشته و برگزاري فستيوالي براي شکستن قفل هاي ارائه شده توسط اين سازمان و جذب چهره هاي شاخص اين فستيوال ها نيز در همين زمينه طبقه بندي شده است.     127223_785.jpg
نخستين مرحله تست هاي هوش سايت SIS


اما شايد جالب ترين بخش فعاليت هاي اين سازمان که هم اکنون در MI5 قابل دسترسي عمومي نيز شده، برگزاري تست هاي آنلاين عمومي و سپس تست هاي تخصصي براي شناسايي چهره هاي علاقمند و مستعد فعاليت هاي جاسوسي و ضدجاسوسي از ميان دارندگان «پاسپورت بريتانيايي» است که درصدد جذب فارسي زبانان و برخي مليت هاي ديگر نيز با راه اندازي بخش فارسي MI5 با پيشنهاد حداقل حقوق 23 هزار پوند هستند که البته بخشي از اين نيروها براي بهره گيري در بخش شنود سريع مرکز ارتباطات دولتي بريتانيا (GCHQ) به عنوان مرکز شنود و ارتباطات MI5 و MI6 بکارگيري مي شوند؛ به هر تقدير اين امر در شرايط کنوني که خصومت انگلستان با ايران شدت گرفته است، چندان دور از انتظار نيست.

  127221_658.jpg
سر جان ساورز رئيس کنوني SIS در حال گفت و گو با هيلاري کلينتون در سازمان ملل
با اين اوصاف دستاورد اصلي پدر و قديمي ترين دستگاه هاي اطلاعاتي در دوره ششم فعاليتش چه خواهد بود و آيا در طول دو سال آينده تا پايان احتمالي دوران مديريت سر جان ساورز بر MI6 و جاناتان اونس، تنها مدير تاريخ MI5 که فاقد پيشوندهاي سلطنتي است، با رخداد بزرگي، دوران و به تبع آن جهت گيري هاي تازه اي براي اين سازمان و ديگر سازمان هاي اطلاعاتي تعريف خواهد شد؟ شواهد و قرائن نشان مي دهد دستگاه اطلاعاتي انگليس همانگونه که يک سال پيش از يازده سپتامبر، سرمايه گذاري عظيمي براي مقابله با شليک يک گلوله به قلب سيستم سياسي و اقتصادي کشورش پيش دستي اطلاعاتي کرد، اين بار نيز همچون ديگر دستگاه هاي اطلاعاتي براي برنامه هاي بعدي اش خيز برداشته و شايد اين بار نيز توپ را به ديگر دستگاه هاي اطلاعاتي پاس بدهد تا هزينه هر اتفاق با پاي ديگران نوشته شود.


مطالب مشابه :


فرانسه FRANCE

سفارتخانه ها, ویزا, وقت سفارت - فرانسه france - اطلاعات مربوط به سفر و نحوه اخذ روادید ، آدرس و
آگهی آنلاین پدر جاسوسی دنیا برای استخدام فارسی زبانان

به‌کارگیری ماموران در سفارتخانه ها با توجه به اهمیت کشورهای مورد نظر گفته می شود در همین
چگونگی استخدام افسران اطلاعاتی سازمان سیا

فعالیت جاسوسی سیا مثل فعالیت تجاری اما با سیاست ها در استخدام سفارتخانه ها و
رییس مجلس عوام:امیدواریم شاهد بازگشایی سفارتخانه ها در آینده نزدیک باشیم

اخبار استان کاشان - رییس مجلس عوام:امیدواریم شاهد بازگشایی سفارتخانه ها در آینده نزدیک
آگهي آنلاين پدر دستگاه هاي اطلاعاتي دنيا براي استخدام فارسي زبانان + عکس

جنگ نرم - آگهي آنلاين پدر دستگاه هاي اطلاعاتي دنيا براي استخدام فارسي زبانان + عکس -
سفارتخانه ی مرکزی در بانکوک

آرشیو معماری - سفارتخانه ی مرکزی در بانکوک - معماری معاصر،طب سازه ها - آرشیو معماری
" وحید باغبان" جاسوسي مدرن- قسمت اول

ژانويه سال 2001، اف. بي. آي. حدود 111400 عامل ويژه و 16000 پرسنل پشتيباني استخدام ها مي ‌گويند
تیمسارمنصوری : بسیاری از مولفه‌های لازم را برای استان شدن کاشان داریم

وی از انجام ملاقات‌های متعدد وزیر اطلاعات در این شهرستان‌ها سفارتخانه ها استخدام.
آگهی آنلاین پدر دستگاه های اطلاعاتی دنیا برای استخدام فارسی زبانان + عکس

امنیتی - آگهی آنلاین پدر دستگاه های اطلاعاتی دنیا برای استخدام فارسی زبانان + عکس - حفاظت
استخدام مترجم فارسی توسط ارتش آمریکا + عکس

نیروی امنیتی - استخدام مترجم فارسی توسط ارتش آمریکا + عکس - ما برای مبارزه با دجال آخرالزمان
برچسب :