سوالات تشريحي داخلي جراحي يك از اين قسمت‌هاست:

ارتباط خود، عزت نفس.

كنترل عفونت.

التهاب.

پيري.

بيماريهاي مزمن.

پيشگيري.

متاستاز.

گيرنده‌هاي فشاري.


مطالب مشابه :


نمره ميان‌ترم داخلي جراحي چهار

دانشجو - نمره - جزوه - نمره ميان‌ترم داخلي جراحي چهار - سلام دانشجو - نمره - جزوه
نمرات پايان ترم داخلي جراحي يك نيمسال اول 94-93

دانشجو - نمره - جزوه - نمرات پايان ترم داخلي جراحي يك نيمسال اول 94-93 - سلام
نمرات كلي داخلي جراحي چهار از ده نمره

دانشجو - نمره - جزوه - نمرات كلي داخلي جراحي چهار از ده نمره - سلام جزوه بررسی وضعیت
نمرات پايان ترم داخلي جراحي دو از بخش ارتوپدي نيمسال اول 94-93

دانشجو - نمره - جزوه - نمرات پايان ترم داخلي جراحي دو از بخش ارتوپدي نيمسال اول 94-93 - سلام
بارم بعضي سرفصلهاي پرستاري

رديف. سرفصل. ساعت. نمره. داخليجراحي يك. 1. مفاهيم پايه پرستاري. 25. 9.8. 2. تعادل و اختلال در مايع
راهنمايي مجدد داخلي جراحي چهار مبحث خون

دانشجو - نمره - جزوه - راهنمايي مجدد داخلي جراحي چهار مبحث خون - سلام نمره - جزوه
امتحان ميان ترم داخلي جراحي سه

نمره - جزوه با توجه به هماهنگي كه قبلا انجام شده بود امتحان ميان‌ترم داخلي جراحي سه
امتحان ميان‌ترم داخلي جراحي چهار

دانشجويان عزيز سلام. امتحان ميان‌ترم داخليجراحي چهار قسمت پوست و معلوليت در تاريخ 93/9/23
سوالات تشريحي داخلي جراحي يك از اين قسمت‌هاست:

دانشجو - نمره - جزوه - سوالات تشريحي داخلي جراحي يك از اين قسمت‌هاست: - سلام
نمرات کارشناسی ارشد

دانشجو - نمره - جزوه - نمرات کارشناسی ارشد - سلام پرستاري بيماريهاي داخلي جراحي 1. 2.00. 1.00. 15.80.
برچسب :