روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری

روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری
ارزیابی کاربری های مختلف اساسا به منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی آنها و رعایت تناسبات لازم به دو صورت کمی و کیفی صورت می گیرد.
الف) ارزیابی کمی : این ارزیابی بر اساس مقایسه سرانه های موجود کاربری ها با استاندارد مربوط یا از طریق بررسی نیاز های فعلی و آتی مربوط یا از طریق بررسی نیاز های فعلی و آتی منطقه مورد مطالعه به فضا صورت می گیرد.
ب )ارزیابی کیفی: در این مرحله ویژگی های کیفی معین شده و نسبت آنها به یکدیگر بر اساس چهار ماتریس ذیل بررسی می شود:
1) ماتریس سازگاری 2) ماتریس مطلوبیت 3) ماتریس ظرفیت و 4) ماتریس وابستگی

1. ماتریس سازگاری:
کاربری هایی که در یک منطقه استقرار می یابند نباید موجب مزاحمت و مانع اجرای فعالیت های دیگر گردند. بر این اساس کاربریها از نظر سازگاری ممکن است حالتهای ذیل را داشته باشند:
الف) کاملا با یکدیگر سازگارند: یعنی هر دو خصوصیات مشترکی دارند و فعالیت های آنها نیز بر یکدیگر منطبق باشد، مانند دو مسکونی کم تراکم.
ب) نسبتا ناسازگار: با این ترتیب هر دو کاربری از یک نوع بوده اما در جزئیات اختلاف داشته مانند مسکونی کم تراکم با مسکونی تراکم متوسط.
ج) نسبتا ناسازگار باشند: یعنی اینکه میزان ناسازگاری بین این دو کاربری از سازگاری آنها بیشتر باشند.
د) کاملا ناسازگار باشند : یعنی مشخصات دو کاربری هیچ گونه هم خوانی بت یکدیگر نداشته و در تقابل با یکدیگر باشند مانند کاربری مسکونی با کاربری صنعتی.
ه ) بی تفاوت باشند : یعنی دو نوع کاربری از جهت سازگاری نسبت به هم بی تفاوت باشند.


منبع : پور محمدی ، محمد رضا ، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، سازمان چاپ و انتشارات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم ،1387


مطالب مشابه :


پایان نامه ارزیابی کمی و کیفی کاربری اراضی شهری

به بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهر هریس پس از بررسی کمی و کیفی اراضی شهر هریس
ارزیابی کمی و کیفی کاربری اراضی شهری

به بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهر هریس با به هر یک مورد بررسی و ارزیابی
روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری

روش های ارزیابی کاربری اراضی مربوط یا از طریق بررسی نیاز های فعلی و آتی مربوط یا
روشهای ارزیابی کاربری های شهری

بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهری از حیث موفقیت کاربریها در جهت تحقق اهداف برنامه ریزی
کاربری اراضی شهری

کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع در این مقاله به بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهر
ارزیابی کیفی کاربری های خدمات شهری در مقیاس محله

تطبیقی می باشد که با استفاده از نرم افزار gis به بررسی کاربری اراضی شهری و ارزیابی
برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری

روشهای ارزیابی کاربری اراضی مربوط یا از طریق بررسی نیازهای فعلی و آتی منطقه
روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری

روش های ارزیابی کاربری اراضی مربوط یا از طریق بررسی نیاز های فعلی و آتی مربوط یا از
برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری

روشهای ارزیابی کاربری اراضی مربوط یا از طریق بررسی نیازهای فعلی و آتی منطقه
برچسب :