بيمارستانهاي طرف قرارداد شركت بيمه ميهن سرپرستي استان ايلام

ليست بيمارستانهاي طرف قرارداد شركت بيمه ميهن سرپرستي استان ايلام

نام مركز

نوع خدمت

شماره تلفن

آدرس

بيمارستان امام خميني (ره)

بيمارستان

3334500

ايلام -خ آيت الله حيدري

بيمارستان شهيد مصطفي خميني

بيمارستان

3338228

ايلام -ميدان شهيد كشوري

بيمارستان كوثر

بيمارستان

5-2224970

ايلام-بلوارامام علي (ع)

بيمارستان آيت الله طالقاني

بيمارستان

2243127

ايلام-بلوار شهيد بهشتي

بيمارستان حضرت قائم

بيمارستان

9- 3341003

ايلام – بلوار سيد الشهدا

بيمارستان امام علي(ع)

بيمارستان

7 -  4224668

سرابله-جاده قديم ايلام

بيمارستان امام حسين (ع)

بيمارستان

8223390

مهران


مطالب مشابه :


بيمارستان‌هاي طرف قرارداد با بيمه تكميلي بازنشستگان تأمين اجتماعي معرفي شدند

تكميلي بازنشستگان تأمين اجتماعي هاي طرف قرارداد با بيمه دي در استان ايلام هم
به جاي اجراي قانون، بيمه ها را زيرنظر تأمين اجتماعي بردند

با عقد قرارداد با با بيمارستانهاي طرف دفترچه بيمه تأمين اجتماعي
بيمارستانهاي طرف قرارداد شركت بيمه ميهن سرپرستي استان ايلام

بيمارستانهاي طرف قرارداد شركت بيمه ليست بيمارستانهاي طرف گذاري تامين اجتماعي)
بيمـه درمـان تكميلـي

سازمان تامين اجتماعي و يا از بيمارستانهاي غير طرف غير طرف قرارداد بيمه گر
طرح تامين رفاه پزشكان يا بيمه شدگان

پزشك طرف قرارداد سازمان تامين بيمه شده تامين اجتماعي از بيمارستانهاي
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان وعشاير

صندوق بيمه اجتماعي قوانين بيمه تامين اجتماعي; مراكز و بيمارستانهاي طرف قرارداد
بیمه تکمیلی تاکسیرانان شهر تهران

غیر از طرف قرارداد ، پس از بيمه تامين اجتماعي; و بيمارستانهاي طرف
مقررات صندوق تامين خسارت هاي بدني

۲- بطلان قرارداد بیمه . سايت بيمه تامين اجتماعي; مراكز و بيمارستانهاي طرف قرارداد طلايي
برچسب :