دانشجویان فناوری اطلاعات پودمان آخر

دانشجویان رشته IT  پودمان آخر

کلاس توجیهی دروس کارآموزی ، پروژه  (آقای رنجبر)

در روز چهار شنبه 27/2/91 ساعت 17 برگزار می گردد


مطالب مشابه :


دانشجویان فناوری اطلاعات پودمان آخر

مرکز آموزش گرگان2 دانشگاه جامع علمی کاربردی به سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی.
برچسب :