نمونه سوالات فصل 4 مطالعات اجتماعی همراه با پاسخ

 

 1ـ چرا نظام اجتماعی به نظام اقتصادی نیازمند است ؟ ( مفهوم نظام اقتصادی )

2ـ فعالیت اقتصادی را تعریف کنید ؟ با ذکر مثال ؟ تولید مایحتاج زندگی بخشی از فعالیت های انجام شده در هر نظام و تهیه وسایل لازم زندگی اختصاص یابد که از آن به فعالیت اقتصادی یاد می شود .

3ـ انواع فعالیت اقتصادی را نام برده با ذکر مثال تعریف کنید ؟

تولیدی : فعالیت کشاورز و کارگر

خدماتی : رفتگران ـ راننده تاکسی ـ پزشک

توزیعی : مغازه ها ـ پختن فرآورده های کارخانه ها

4ـ منظور از رابطه ی اقتصادی چیست مثال بزنید ؟‌

فعالیت های اقتصادی در محیط اجتماعی و در ارتباط با دیگران انجام می شود و موجب برقراری رابطه ای میان فرد و دیگراان می گردد که به آن رابطه ی اقتصادی می گویند . رابطه کارگران با یکدیگر در محیط کار رابطه ی کارگران با مدیر کارخانه

5) رابطه ی دوستانه را با رابطه ی اقتصادی مقایسه نمایید .

6) قائده ی مالکیت را تعریف کنید ؟

7) فایده ی قائده ی مالکیت در جامعه چیست ؟

8) نظام اقتصادی را تعریف کنید ؟ مجموعه روابطی که طول تولید با مبادله ی کامل و خدمات و بر اساس فوائد تعیین شده توسط جامعه قائده ی مالکیت شکل می گیرد نظام اقتصادی می گویند .

درس دوم

1ـ نظام اقتصادی را با خرده نظام خانواده مقایسه نمائید ؟

خرده نظام اقتصادی برخلاف خانواده که از چند بخش محدود تشکیل می شود شامل صدها و هزاران خرده نظام های کوچکتر است که هر یک اجزای متفاوتی دارند بنابراین در بحث از این نظام باید به خرده نظام های تشکیل دهنده ی آن و روابط میان آن اشاره کرد که گاه خود نظام های متعددی را شامل می شوند .

2ـ چرا در نظام اقتصادی می توان به آسانی از نقش ها محبت کرد ؟

چون وقتی به نظام های بزرگتر می رسیم دیگر به نقش ها روبرو نیستیم ، بلکه با خرده نظام های متعددی مواجه هستیم که در مجموع نظام اقتصادی یک شهر ، کشور یا یک منطقه را تشکیل می دهند که مشخص کردن آنها به آسانی صورت نمی پذیرد .

3ـ اگر اقتصاد را در سطح ملی مورد بحث قرار دهیم توجه به چه عاملی مهمتر به نظر می رسد ؟

سیاست اقتصادی ـ در سطح محله ، دولت باید به عنوان عامل مهمی مورد بحث قرار گیرد .

4ـ  اجزا یا خرده نظام های نظام اقتصادی را نام ببرید ؟

نظام تولیدی ـ نظام توضیع ـ نظام پولی و بانکی

5ـ  نظام تولیدی را تعریف نموده بخش های مختلف آن را با ذکر مثال نام ببرید ؟

نظام تولیدی به مجموعه ی نقش ها و خرده نظام هایی می گویند که حول تولید کالا و خدمات شکل می گیرد و خود به سه بخش صنعت ، کشاورزی و خدمات تقسیم می گردد . این نظام از خرده نظام هایی چون صنایع ، کارخانه ها ، کارگاه ها و مزارع ، کشت و صنعت ها ، مراکز آموزشی و ... تشکیل می شود .

6ـ نظام توزیع را با ذکر مثال توضیح دهید ؟ نظام توضیع طول مبادله ی کالا و خدمات به وجود می آید و به صورت شبکه ای در سطح کشور ، از یک سو بخش های تولیدی را به یکدیگر مرتبط می سازد و از سوی دیگر واسطه ی میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان است . بازارهای اصلی استانها ـ بنادرافراد ـ بازارهای محلی و مغازه دار محل

7ـ نظام توز یع چه نقش هایی در اقتصاد ایفا می نماید ؟

مصرف کننده را به تولید کننده مرتبط می سازد .

8ـ کوچکترین واحد خرده نظام توزیع چیست ؟ مغازه دار محل

9ـ هدف از ایجاد نظام پولی و بانکی چیست ؟

تهیه ، توزیع و حفظ ارزش پولی رایج یک کشور و اسناد معتبر و نظارت بر گردش آنهاست .

10ـ در مرکز نظام پولی و بانکی چه واحدی قرار دارد ؟

بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری خرده نظام های آن هستند .

11ـ نظام پولی و بانکی چگونه به شکل گیری فعالیت اقتصادی می پردازد .

همپای نظام توزیع در سراسر کشور گسترده است و در شکل دهی به فعالیت های اقتصادی نقش دارد . در تنظیم قیمت ها و تورم از راه دستکاری برجهم پول در گردش

افراد را تشویق می کند که سرمایه های خود را در بانک پس انداز کنند ـ از پول های مجاور افراد سرمایه های عظیمی برای بانک فراهم می شود که می تواند در بازرگانی و تولیدی سرمایه گذاری کند .

12ـ اگر سود سپرده های بلند مدت بانکی از 15 درصد به 20 درصد افزایش یابد چه پیامدهایی را به دنبال دارد .

افراد را تشویق می کند که سرمایه های خود را در بانک پس انداز کنند.

پول از میان مردم جمع می شود ، در نتیجه ، تقاضا برای کالا کم می شود و بازار راکد می گردد از پول های محدود افراد سرمایه های عظیمی توسط بانک ها جمع می شود که می توانند آنها را در بخش هاث بازرگانی و تولیدی سرمایه گذاری کنند .

درس سوم

1ـ رابطه ی اقتصاد با محیط طبیعی را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

کشوری که بخش عظیمی از سرزمین های آن را صحراهای سوزان و بی آب و علف تشکیل می دهد . رشد کشاورزی با مشکل روبرو خواهد شد و برعکس کشاورزی می تواند پیشه ی افراد باشد ـ کشوری که در جهت منابع طبیعی و معدن دچار کمبود است اگر بخواهد صنعتی رو به رشد داشته باشد شکل مواد اولیه پیدا می کند .

2ـ با ذکر مثال توضیح دهید که چگونه می توان تاثیر محیط طبیعی را کاهش داد

با رشد صنعت ، کشوری مانند ژاپن با وجود فقدان منابع طبیعی لازم نیز توانسته در ردیف کشورهای صنعتی و پیشرفته قرار گیرد .

3) رابطه ی اقتصاد و صنعت را توضیح  دهید ؟ عامل دیگری که بر اقتصاد تاثیر می گذارد ، یا ابزار تولید،‌صنعت و فناوری ( تکنولوژی )‌ است . بستگی اقتصاد به صنعت را به سوی شناخت این عامل می کشاند .

4)‌رابطه ی صنعت و رشد علم را توضیح دهید ؟

رشد و توسعه ی صنعت و فناوری تابع رشد علم است یعنی علم با کشف قوانین حاکم بر جهان طبیعت راه را برای ساختن ابزار های مناسب جهت کنترل و بهره وری از آن فراهم می سازد .

5ـ رشد و توسعه صنعت و فناوری تابع چه عواملی است ؟ رشد و علم

6ـ وابستگی رشد  علم و ارزش های جامعه را توضیح دهید ؟ امروزه کار کردن در بخش کشاورزی بلکه در دیگر بخش های نظام اقتصادی نیز به مهارت و آموزش بیشتری نیاز دارد نه تنها علاوه بر این مدیریت نیز به عنوان جز جدا نشدنی دور موسسه تولیدی و حتی بازرگانی مستلزم آموزش و کسب مهارت هایی است که آموزش رسمی مقدمه ای برای آن محسوب می شود .

7) رابطه ی اقتصاد و نظام آموزشی را توضیح دهید ؟

نظام آموزشی با نظام اقتصادی رابطه ی تنگاتنگ دارد تا آنجا که بخش عظیمی از نظام آموزش کشور ـ چه آموزش عمومی ـ چه عالی ـ تابعی از نظام اقتصادی و نیازهای آن محسوب می شود .

8) در صورتی که نظام آموزشی نتواند نیروهای مورد نیاز بخش اقتصادی را تربیت کند چه پیامدهایی را به دنبال دارد ؟ در صورتی که نظام آموزشی نتواند نیروهای مورد نیاز صنعت خدمات و حتی کشاورزی را تربیت کند ،‌افول اقتصادی امری طبیعی خواهد بود به همین دلیل بر تربیت نیروهای متخصص تاکید می شود .

9) رابطه ی اقتصادی و نیازهای افراد را توضیح دهید ؛ نظام اقتصادی به نوع نیازهای افراد جامعه بستگی دارد زیرا در فعالیت اقتصادی هدف اصلی رفع نیازهای افراد است ـ البته منظور نیاز گرسنگی و تشنگی نیست که در انسان و حیوان به تلاش برای غذا منجر می شود بلکه هر نوع تمایلی است که در جامعه شکل می گیرد .

10) چرا نظام اقتصادی به نیازهای افراد جامعه وابسته است ؟‌

نظام اقتصادی به نوع نیازهای افراد جامعه بستگی دارد . زیرا در فعالیت های اقتصادی هدف نهایی رفع نیازهای افراد است .

11) هدف نهایی اقتصاد چیست ؟

رفع نیازهای افراد

12) انواع نیازها را نام برده مثال بزنید ؛

زیستی ـ زیست اجتماعی ـ اجتماعی

خواب ، پوشاک و مسکن ـ چراغ راهنمایی و رانندگی - آموزش

13ـ عوامل موثر در شکل گیری نیازها کدامند ؟

ارزش ها و فرهنگ های جامعه و به تبع آن جریان اجتماعی شدن نقش اساسی دارد .

14ـ نظام اقتصادی از چه طریقی با فرهنگ ارتباط می یابد .

از طریق نیازها

15ـ هسته ی اصلی نظام سیاسی چه نام دارد ؟‌دولت

16ـ منظور از بودجه چیست ؟ روشی است که دخل و خرج دولت را معلوم می کند .

17ـ چرا افزایش و کا هش هزینه های دولت بر اقتصاد تاثیر می گذارد ؟

زیرا در نظام اقتصادی دولت هم مصرف کننده ی بزرگ و هم تولید کننده بزرگ است و تا حدی توزیع کننده در نتیجه هر گونه تصمیم گیری وی در اقتصاد بر نظام اقتصادی تاثیر فراوان می گذارد .

19) بزرگترین مصرف کننده ، تولید کننده ،‌و مصرف کننده چیست ؟ دولت

20) اگر دولت تصمیم بگیرد حقوق کارمندان را 20 درصد افزایش دهد چه نتایجی را به دنبال دارد ؟

از یک سو دولت باید منبع جدیدی را بیابد تا بتواند این پول را تهیه کند . از سوی دیگر مقدار پول وارد بازار می شود و بر قیمت ها اثر می گذارد .

21) نقش خانواده را نظام اقتصادی بیان کنید ؟

خانواده به عنوان نظامی که یکی از نتایج آن تولید نسل است ـ از یک سو برای نظام اقتصادی ، مصرف کننده فراهم می کند و از سوی دیگر نیروی کار را مهیا می سازد .

درس چهارم

1) پیامدهای مناسب نظام اقتصادی در نظام اجتماعی کل را بیان کنید ؟‌

حفظ حیات مادی ، تحول جامعه

2) پیامدهای نامناسب نظام اجتماعی در نظام اجتماعی کل را بیان کنید ؟ ارزشی شدن پول، تضاد طبقاتی

٣-نقش ااقتصاد را در تحول نظام اجتماعی توضیح دهید؟

۴-تغییرات سریع اقتصادی چه پیامد هایی را به دنبال دارد؟

۵-علل فرو پاشی شوروی سابق چه بود

۶-تضاد طبقاتی را توضیح دهید؟

٧-تضاد طبقاتی چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟

٨-ارزش شدن پول را توضیح دهید؟

درس پنجم

نقش های مهم فرد را در اقتصاد  نام ببرید ؟‌ شاغل ـ مصرف کننده

·    3) شغل را تعریف کنید ؟‌ فعالیت فرد در یک نقش را شغل می گویند .

3ـ‌منظور از شاغل بودن چیست ؟

گاه فرد در نظام اقتصادی ،‌نقش تولید کننده یا مصرف کننده ارائه دهنده خدمت یا توضیح کننده را بر عهده گیرد در این حالت او را شاغل می نامند .

4ـ یکی از آثار اشتغال بر زندگی فرد بزرگ سال شناخته شدن است آن را توضیح دهید؟

افراد در طول زندگی خود همواره مصرف کننده هستند ولی در همه ی ادوار زندگی شاغل نیستند و تنها در سنین خاصی شاغل هستند جوانی دوره ای است که در این نقش تولید کنندگی به مصرف کنندگی افزوده می شود یکی از وجوه بزرگ سال شناخته شدن جوان داشتن شغل است .

5ـ شرط مهم ازدواج برای پسران چیست ؟‌شاغل بودن

6ـ چرا شاغل بودن شرط اصلی و مهم ازدواج پسران محسوب می شود ؟

این است که در روزگار ما ، شان و منزلت اجتماعی ،‌قدرت و نفوذ و برخورداری از امکانات مادی تا حد زیادی به شغل بستگی دارد .

7ـ چرا رضایت از شغل یکی از جنبه های مهم سعادت فردی محسوب می شود ؟‌

چون در واقع بخش عظیمی از اوقات زندگی خویش به فعالیت شغلی  مشغول هستیم و در صورتی که موفقیت آمیز نباشد و فرد را خرسند نسازد او از بخش عظیمی از زندگی اش بهره برده است .

8) چرا شغل یکی از راههای اصلی بروز خلاقیت محسوب می شود مثال بزنید ؟‌

زیرا در روزگار ها افراد نمی توانند مهارت های زیادی را در زمینه ی مختلف کسب کنند . برای معلم بهترین عرصه بروز خلاقیت همان کلاس و درس دادن و آزمون است .

9) چرا انتخاب شغل مهم است ؟ چون بر همه ی زندگی وجوه آینه ی فرد تاثیر می گذارد . زیرا انتخاب همسر و زندگی موفق با وی و تربیت فرزندان نیز به آن بستگی دارد .

10) نتایج و آثار شاغل شدن را بیان کنید ؟‌

بزرگسالی ـ شرط ازدواج سیرـ شان و نفوذ و مدیریت اجتماعی . بروز خلاقیت ـ احساس استقلال ـ رضایت شغلی ـ بهره وری مادی ـ قدرت و نفوذ

درس ششم

1ـ‌آیا هر فرد می تواند هر شغلی را انتخاب کند توضیح د هید ؟ استعداد ـ‌علاقه ـ‌مهارت

2ـ علاقه را به عنوان یکی از عوامل موثر در شغل توضیح دهید ؟ اولین شرایط انتخاب شغل است فردی که از روی ناچاری و برای فرار از بیکاری به شغلی روی آورده است ،‌فردی که به اجبار والدین آنها برای آن شغل تامین می کنند این فرد به اندازه ی فردی که در کار علاقه دارد و با شور و شوق در کار حاضر می شود فرق دارد .

3ـ‌ استعداد را به عنوان یکی از عوامل موثر در شغل توضیح د هید ؟

هر شغل توانایی ذهنی و جسمی خاصی را می طلبد .

4ـ چرا تناسب استعداد ـ باهوش )‌و یک اصل شناخته می شود ؟‌ زیرا اگر فردی کم هوش شغلی را برگزیند که انجام آن به هوش و توانایی زیادی احتیاج داشته باشد به خوبی از عهده این کار برنخواهد آمد و دچار شکست و محدودیت خواهد شد . همچنین اگر فردی باهوش شغل را انتخاب کند که به هوش و توانایی احتیاج نداشته باشد فرد زده از کار و سرد و خسته می شود .

5ـ چرا مشاغلی مثل پزشکی و مهندسی مورد  علاقه بیشترجوانان است ؟‌ به دلیل مزایایی که شغل پزشکی و مهندسی دارد این مشاغل ، شغل مطلوب تلقی می شده و به همین علت مورد علاقه و رغبت جوانان است و هزاران جوان در کنکور برسر آن به رقابت می پردازند .

6ـ انواع استعداد های انسانی را نام ببرید . مثال بزنید ؟‌ زیستی اجتماعی ـ ذهنی و هوشی

7ـ انواع مهارت را نام برده ؟ مثال بزنید ؟‌ دستی ـ معمار

ذهنی ـ مهندس ساختمان

8) مهارت دستی چگونه به دست می آید ؟‌ با شاگردی در کنار دست استاد کار و تجربه به دست می آید .

·    9) مهارت ذهنی چگونه کسب می شود ؟ آشنایی علومی چون فیزیک ،‌ریاضی و ... و گذراندن دوره های تخصصی نیاز دارد .

·    10) مهارت یک مدیر را با مهارت های یک مهندسی ساختمان مقایسه کنید ؟‌

مدیر با انسانها ، با همه ی ظرافت های روحی و روانیشان و ارزش ها و اعتقاداتی که برای آنها مقدس است سروکار دارد بنابراین به مهارت های پیچیده تری نسبت به مهندس ساختمان باید داشته باشد و به همان میزان نیز به هوش و اطلاعات نیازمند است .

·    11) منظور از خویشتن پنداری چیست ؟ با ذکر مثال

گاهی اوقات فرد با وجود رغبت و میل اولیه داشتن استعداد و توانایی و مهارت در زمینه شغلی خاص ،‌ پس از مدتی احساس می کرد که آن شغل برای وی مناسب نیست یا برای آن کار ساخته نشده است فرد با فعالیت در آن شغل احساس کمبود می کند وقتی ممکن است آن را رها کند و از شغل به شغل دیگری روی آورد .

12ـ چرا فردی که اطاعت از دستورات رهبران و مدیران جزو تصور وی است نمی تواند مدیر موفقی باشد ؟ چون اگر این فرد را در مقام مدیریت یک اداره بگذارند این تصور اولی در این مقام ناموفق خواهد ساخت زیرا او برای تصمیم گیری و صدور دستور که یکی از احکام کار مدیریت است همیشه منتظر دستور دیگران خواهد بود و در نتیجه به جای اداره کردن دیگران دیگران او را اداره خواهند کرد .

13ـ عوامل موثر در انتخاب شغل را نام ببرید ؟

خویشتن پنداری ـ محیط و شرایط اجتماعی ـ مهارت ـ‌علاقه ـ استعداد و توانایی

درس هفتم

1ـ نمونه از آسیب های نظام اقتصادی را نام ببرید ؟‌

بیکاری ـ تورم ـ گران فروشی ـ مصرف گرایی ـ اسراف

2ـ بیکاری را در عرف تعریف کنید ؟‌

به فردی گفته می شود که می تواند کاری انجام دهد و شغلی داشته باشد ولی شغلی پیدا نمی کند و در آمدی ندارد .

3ـ انواع بیکاری را نام ببرید ؟‌

بیکاری آشکار ـ بیکاری پنهان ـ بیکاری فصلی ـ اشتغال کاذب

4ـ بیکاری آشکار را تعریف کنید ؟

وقتی که فردی شغل و در آمدی نداشته باشد باعث بیکاری آشکار می شود .

5ـ بیکاری فصلی را با ذکر مثال تعریف کنید ؟ نوعی از بیکاری است که در آن فرد مدتی  از سال شغلی دارد ولی در بقیه ایام سال به کار مشغول نیست مانند مشاغل کارگران ساختمانی ـ کارگران کشاورزی

6ـ منظور از اشتغال کاذب چیست مثال بزنید ؟

شغلی است که فرد دارای کار و در آمد است ولی شغل او در نظام اقتصادی نتیجه مطلوب ندارد مانند دلالی ـ کوپن فروشی ـ سیگار فروشی

7ـ بیکاری پنهان را با ذکر مثال تعریف کنید ؟ اگر یک شغلی برای نظام اقتصادی نتیجه مطلوب دارد اما از استعداد و توانایی وی در حد مطلوب استفاده نشده است با این نوع اشتغال بیکاری پنهان می گویند . مثل یک مهندس برق که به تاکسیرانی مشغول است .

8ـ رشد جمعیت را به عنوان یکی از عوامل موثر بر بیکاری با ذکر مثال توضیح دهید ؟

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که رشد جمعیت در آن سریع است باعث عدم تناسب جمعیت و انقلاب اختصاص یکی از علل اصلی بیکاری به شمار می رود .

9ـ نقش نظام آموزشی را در بیکاری توضیح دهید ؟ با ذکر مثال ؟‌

امروزه بسیاری از مشاغل به تخصص نیاز دارد یعنی فرد قبل از به عهده گرفتن باید یک دوره آموزشی را طی کند ،‌مهارت های لازم را بدست آورد .

10) منظور از اتوماسیون چیست ؟

ماشینی شدن و خودکاری یا جایگزینی ماشین به جای انسان و هر چه بیشتر ماشینی کردن کارها .

11)عدم تعادل در نظام اقتصادی به عنوان یکی از عوامل موثر در بیکاری توضیح دهید ؟

افرادی که در شهر ها زندگی می کنند با پدیده ای مانند سیگار فروشی در سرچهار راه ها یا کنار خیابان ها آشنا هستند و احتمالاً شنیده اید که این کار شغل کاذب است بلکه نامشروع نیز شناخته شده است .

·    12) چرا به بعضی از مشاغل کاذب گفته می شود ؟ برای اینکه در نظام اقتصادی اثر مطلوبی ندارد .

·    13) چرا مشاغل واسطه ای جزو مشاغل کاذب حساب می شوند ؟‌

چون صاحبان این مشاغل بدون اینکه در نظام اقتصادی اثر مطلوبی داشته باشد فقط به صورت مجموعه ای از واسطه ها میان تولید کننده و مصرف کننده قرار گرفته اند .

14ـ چه موقع گرایش افراد به کارهای تولیدی کم می شود ؟‌

هنگامی که نظام اقتصادی به نحوی سازمان یافته باشد که سود آوری تجارت و خرید و روش بیش از کار تولیدی باشد گرایش افراد به کارهای تولیدی کم می شود .

15)منظور از رکود اقتصادی چیست و چگونه موجب بیکاری می شود ؟ زمانی که عرضه نیز تقاضائیی دیگر در این حالت فعالیت های اقتصادی رونق می افتد وتولیدکنندگان از تولید بازی مانند افراد از سرمایه گذاری های جدید خودداری می کنند در تنظیم نیروی کار تا زمان بیکاری شوند .

16)توضیح دهید که چگونه زیربنای اقتصادی می تواند در بروز بیکاری موثر باشد ؟ کشوری که نتواند همراه با رشد جمعیت مشاغل جدید ایجاد کند دچار بیکاری می شود .

17) عوامل موثر در بیکاری را نام ببرید ؟ 1ـ‌ رشد جمعیت 2ـ‌ نظام آموزی 2-1 اتوماسیون 3ـ عدم تعادل در نظام اجتماعی 4ـ رکود اقتصادی 5ـ زیربنای اقتصادی

18) عوامل غیر اقتصادی یا خارجی موثر بر اقتصاد را نام ببرید ؟ رشد جمعیت عدم تناسب آموزش با شغل

19) عوامل اقتصادی با مراحلی موثر بر نظام بیکاری را نام ببرید ؟ نبود زیربنای ا قتصادی اتوماسیون رکود اقتصادی عدم تعادل نظام .

 


مطالب مشابه :


سوالات استعداد شغلی آزمون شرکت نفت

سوالات عمومی آزمون استخدامی - سوالات استعداد شغلی آزمون شرکت نفت - آگهي هاي استخدام(شرکت نفت-بانکهای دولتی و ... دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
استخدام بانک مسکن در سراسر کشور، به همرا حزوات و نمونه سوالات استخدامی

27 فوریه 2013 ... ۶– فن آوری اطلاعات. ۷-استعداد و آمادگی شغلی و دروس اختصاصی مربوطه. {اقلیت های مذهبی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند}.
دانلود رایگان سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی ادارات

با مطالعه این فایل استعدادهای پنهان خود را در فرصتهای استخدامی نشان دهید . ... این کتاب را دانلود کنید و با مهمترين اصول اجراي يک مصاحبه شغلي آشنا شوید .
استخدام بنیاد مسضفان انقلاب اسلامی، به همراه سوالات استخدامی

17 ژانويه 2013 ... برای مشاهده عناوین شغلی و رشته های تحصیلی مورد درخواست بنیاد مستضعفان اینجا ... دانلود سوالات هوش و استعداد های تحصیلی آزمون های استخدامی.
نمونه سوالات فصل 4 مطالعات اجتماعی همراه با پاسخ

آموزشی علمی فرهنگی - نمونه سوالات فصل 4 مطالعات اجتماعی همراه با پاسخ - اموزشی علمی فرهنگی ... 3ـ‌ استعداد را به عنوان یکی از عوامل موثر در شغل توضیح د هید ؟
نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن، آزمون استخدامی 92/01/28

27 فوریه 2013 ... دانلود سوالات آزمون و مصاحبه استخدامی - نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن، آزمون استخدامی ... ۷-استعداد و آمادگی شغلی و دروس اختصاصی مربوطه.
استعداد تحصیلی

استعداد تحصیلی | تست استعداد | تست استعداد شغلی | تست هوش و استعداد تحصیلی | جزوه استعداد تحصیلی | دانلود جزوه استعداد تحصیلی | سوالات استعداد
بروشور شغلی آشنایی باشغل معلمی

5 آوريل 2011 ... موضوعات وب. سوالات شناسایی وهدایت استعدادها ی دانش آموزان 91 .... 7- مهارتها ، تجربات و دورههای آموزشی ویژه برا احراز شغل : تحصیلات عالیه چهار ساله
استخدام شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی،سوالات استخدامی برق،سوالات استخدامی وزارت نیرو

4- برخورداری از تندرستی و توانایی لازم متناسب با وظایف شغلی پست مورد نظر 5- داشتن .... دانلود رایگان نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی آزمون های استخدامی.
منابع و سوالات آزمون استخدامی شرکت پالایش نفت

1-سوالات زبان انگلیسی مربوط به آزمونهای استخدامی شرکت ملی نفت با پاسخنامه 2- سوالات زبان و ادبیات ... 4- 80 سوال هوش و استعداد شغلی مربوط به آزمون شرکت نفت. هدیه ویژه سایت به ... دانلود سوالات آزمون استخدامی ارگانهای دولتی · منابع دانشپذیری
برچسب :