ضوابط و مقررات تهیه و ترسیم نقشه هاي معماري (در کاربري مسکونی)

1 نمایش آکس ها و محور ستونها
-2 ستون گذاري
-3 کدگذاري طبقات، پاگردها، ورودیها و اختلاف سطوح
-4 نمایش محل پارك ماشینها و مسیر حرکت آنها در پارکینگها (فضاي پارك هرماشین 5
5 متر درنظر گرفته شود. ) × 3 متر و براي دو ماشین 5 متر × متر
-5 نمایش انباریها درصورت وجود
-6 طراحی فضاي باز حیاط با نمایش مسیرها، فضاي سبز و سپتیک (درصورت وجود)
-7 تفکیک مسیر حرکت پیاده و سواره در طراحی فضاي باز و پیلوت ساختمانها با نمایش
هاي مربوطه
-8 نمایش دقیق ورودیها با جزئیات مربوطه
-9 نمایش دقیق پلهها و شمارهگذاري آنها
-10 تفکیک حمام و توالت در واحدهاي داراي بیش از یک خواب (دو خواب و بالاتر)
-11 تفکیک قسمتهاي خصوصی واحد مسکونی از فضاي عمومی الزامی است.
7/ -12 فضاهاي مورد استفاده براي پخت و پز و صرف غذا باید حداقل داراي زیربناي 5
مترمربع باشد.
5 متر مربع مساحت داشته باشد. حداقل / -13 آشپزخانه واحد مسکونی باید حداقل 5
2 متر مربع باشد. / سطح زیربنا بدون مانع در آن 75
-14 فاصله بین دو ردیف کابینت به عنوان فضاي کار در آشپزخانه حداقل 1,20 متر در
نظر گرفته شود.
-15 حداقل ابعاد فضاهاي بهداشتی مستقل، در تصرف هاي مسکونی، باید 0,90 متر عرض
و 1,20 متر طول داشته باشد.
-16 درآشپزخانههاي باز و دیواري، تخلیه هواي مکانیکی الزامی است.

سیستم هاي تخلیه هواي همهي آشپزخانه هایی که ملزم به تعبیه هواکش روي اجاق

(هود) هستند، باید توسط کانال یا هواکش مستقل به خارج از بنا ارتباط یابند.
-18 تقسیم بندي فضاي شیب بندي بام با ذکر درصد شیب و جهت و محل دفع آب
-19 مبلمان و نامگذاري فضاها
void -20 نمایش پلانهاي معکوس (سقف کاذب، اختلاف سطوح درسقف، وجود نورگیر و
و..)
-21 جانمائی سیستم هاي سرمایشی و گرمایشی در پلانها
-22 براي فضاهاي زیرکد طبیعی زمین تهویه الزامی و نور طبیعی حتی الامکان درنظر
گرفته شود.
-23 درنظر گرفتن حداقل یک بالکن براي کلیه واحدهاي مسکونی الزامی است.
-24 نصب درب ماشین رو درکلیه پخها ممنوع است.
-25 طراحی پلانها به گونهاي صورت پذیرد که پنجرهها و بازشوها، از تابش مستقیم
آفتاب محفوظ باشند. (ضلع شرق و غرب)
-26 استفاده از زیر زمین براي سکونت و همچنین براي فعالیتهایی که بیش از یک ساعت
گذراندن وقت انسان را مستلزم است، مجاز نمی باشد.
-27 ایجاد بالکن درشمال بصورتی که مشرف به قطعات دیگر باشد، مجاز نمی باشد.
1متر باشد. / -28 ارتفاع پنجرههاي شمالی از کف تمام شده نباید کمتر از 70
2 درنظر گرفته / - 29 جهت پارك یک ماشین فاصله محور تا محور ستونها حداقل 80
شود. جهت پارك یک ماشین و عبور یک ماشین از کنار آن حداقل فضاي کافی از محور تا
4 درنظر گرفته شود.جهت پارك دو ماشین کنار هم حداقل فضاي کافی از / محور ستونها 80
4 متر درنظر گرفته شود. جهت / محور تا محور ستونها 5 متر و داخل به داخل ستونها 50
7 درنظر گرفته / پارك سه ماشین کنار هم حداقل فضاي کافی از محور تا محور ستونها 50
شود. جهت پارك دو ماشین کنار هم و عبور یک ماشین از کنار آنها حداقل فضاي کافی از
محور تا محور ستونها 7 متر درنظر گرفته شود.

30 نمایش بادبندها و یا دیوارهاي برشی درکلیه پلانها خصوصا پیلوت الزامی است
(در صورت وجود)
-31 رعایت ضخامت 20 سانتیمتر براي کلیه دیوارهاي خارجی، دیوار بین واحدها
ودیوارهاي اطراف پله الزامی است.
( -32 نمایش درز انقطاع در کلیه ساختمانها (مطابق با استاندارد آییننامه 2800
-33 درنظر گرفتن پست برق در ساختمانهاي بیش از 10 واحد ( 10 انشعاب) با هماهنگی
اداره برق الزامی است که در شهرداري با توجه به استعلام از اداره برق کنترل می شود.
-34 دربهاي ورودي ساختمانها نباید به طرف بیرون ساختمان (داخل گذر) باز شود.
-35 بازشدن مستقیم درب توالت و حمام به فضاهاي عمومی مجاز نمی باشد. (در
فضاهاي مسکونی)
-36 درساختمانهاي داراي پیلوت طراحی به گونهاي انجام پذیرد تا مسیر حرکت هوا
(سیرکولاسیون هوا) مسدود نگردد.(لازم الاجرا براي ساختمانهاي 3 طبقه روي پیلوت به
بالا)
-37 در ساختمان هاي جنوبی داراي بیشتر از یک واحد تصرف، باید دسترسی مجزا به
حیاط اصلی ، به صورت راهرو یا پلکان براي تمام ساکنان و استفاده کنندگان ساختمان
پیش بینی گردد.
-38 کلیه فضاهاي اصلی ساختمان باید نورگیري مناسب داشته باشند و حداقل 8

درصد از مساحت هریک از فضاهاي اصلی نیز بازشو داشته باشند.

39 درخصوص نورگیرهاي مرکزي مساحت نورگیرها تا 7طبقه حداقل 12 مترمربع و با
عرض حداقل 3 متر درنظر گرفته شود.مساحت نورگیرها از 8 تا 10 طبقه حداقل 15
مترمربع و با عرض حداقل 3 متردرنظر گرفته شود.
مساحت نورگیرها از 11 تا 15 طبقه حداقل 20 مترمربع و با عرض حداقل 4 متردرنظر
گرفته شود.
مساحت نورگیرها از 15 طبقه به بالا حداقل 30 مترمربع و با عرض حداقل 5 متر درنظر
گرفته شود.
تبصره: درصورت اشرافیت پنجره هاي پذیرایی واحدهاي مسکونی در نورگیر حداقل
فاصله پنجرهها از یکدیگر 3 متر درنظر گرفته شود.
-40 درخصوص نورگیرهاي شمالی ساختمان رعایت عرض حداقل 2 متر و مساحت 12
مترمربع الزامی است.
تبصره: براي ساختمانهاي تا 2 طبقه روي پیلوت و زمینهاي کمتر از 200 مترمربع
درخصوص نورگیري حیاط خلوتها و یا نورگیرهاي شمالی حداکثر 6 درصد مساحت زمین
1 متر درنظر گرفته شود) همچنین درخصوص / کفایت میکند (حداقل عرض 5
نورگیرهاي شرقی و غربی تا 5 طبقه روي پیلوت با عرض 2 متر و از 5 طبقه به بالا مطابق
با نورگیرهاي مرکزي درنظرگرفته شود.
عمق نورگیري تا دیوارانتهائی آشپزخانه (open) -41 در مورد نورگیري آشپزخانه هاي باز
8 متر از جبهه نورگیر جنوبی و در صورت تامین نور از نورگیرهاي مرکزي و یا / حداکثر 5
6 متر درنظر گرفته شود. / شمالی حداکثر فاصله تا دیوار انتهایی آشپزخانه 5
تبصره: جهت تامین نور فقط براي آشپزخانه ها نورگیر با 3٪ مساحت زمین و حداقل 6
مترمربع درنظرگرفته شود.
-42 در ساختمانهاي تا 10 طبقه درصورت اشراف پذیرایی واحدهاي روبروي یکدیگر
رعایت حداقل عرض 3 متر الزامی است.

در کلیه ساختمانهاي بیش از 2 طبقه روي پیلوت مساحت نورگیرها 6 درصد
1 متر درنظر گرفته شود. / مساحت کل زمین و با عرض حداقل 70
-44 در خصوص کنترل نورگیریها در ساختمان تمهیدات لازم با درنظر گرفتن توصیههاي
طراحی در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان درنظر گرفته شود.
-45 جانمائی محل داکتهاي تاسیساتی به گونهاي طراحی گردد تا لطمهاي به طرح
معماري، تناسبات، هندسه فضاها و سیر کولاسیون حرکتی وارد نشود.
-46 در خصوص ایجاد داکتها و جانمائی آنها با توجه ظرفیت سرویسدهی هر کدام در
حین طراحی با مهندسین تاسیسات هماهنگی لازم بعمل آید اما حداقل ابعاد داکت هاي
تاسیساتی مطابق جدول ذیل می باشد و نمایش دریچهي بازدید الزامی است. (با رعایت
استانداردهاي موجود و دسترسی لازم تهیه شود.)
ابعاد داکتهاي تاسیساتی
جهت یک سرویس
بهداشتی آشپزخانه
جهت دو سرویس بهداشتی
آشپزخانه
جهت سه سرویس بهداشتی
آشپزخانه
جهت چهار سرویس
بهداشتی آشپزخانه
100×60 80×60 70×60 60×60
توضیح: ابعاد ارائه شده در جدول فوق به سانتیمتر بوده و در صورت استفاده
مشترك فضاهاي اشاره شده از یک رایزر ارائه شده است.
-47 در خصوص ابعاد اتاق تاسیسات (پمپها و منابع آب) براي ساختمانهاي مسکونی 10
مترمربع در طبقه همکف یا زیرزمین درنظر گرفته شود (تعبیه فضاي موردنظر در
فضاي باز بلامانع است)
-48 شیب درنظر گرفته شده در طراحی شیبراهههاي مربوط به پارکینگها (رمپها) در
کاربریهاي مسکونی بیش از 24 واحد حداکثر 15 درصد و در سایر کاربریها و مسکونیهاي
کمتر از 24 واحد حداکثر تا 17 درصد درنظر گرفته شود.
-49 براي کلیه واحدهاي مسکونی بیش از 14 واحد پارکینگ که نیاز به رمپ ورود و
خروج خودرو دارد تعبیهي یک توقفگاه به طول 5 متر قبل از شروع رمپ الزامی است.
تبصره 1: مساحت توقفگاه باید مساحت پارك یک خودرو را داشته باشد.
تبصره 2: تعبیه توقفگاه در شیب ممنوع می باشد.

عرض مفید شیبراهههاي پارکینگهاي تجاري، اداري و پارکینگهاي طبقاتی براي عبور
یک ماشین حداقل 3 متر و براي عبور 2 ماشین از کنار یکدیگر حداقل 5 متر درنظر
گرفته شود.
-51 در محل چرخش ماشینها بر روي شیبراههها درنظر گرفتن حداقل 5 متر محور
3 متر الزامی است. / چرخش و عرض 5
-52 عرض قابل قبول در خصوص جانمائی یک واحد پارکینگ از محور تا محور هر ستون
3 متر و براي 2 واحد 5 متر میباشد، درضمن درنظر گرفتن حداقل 5 متر طول براي
جانمائی ماشین الزامی است.
-53 فضاي موردنیاز براي خروج از محل پارك حداقل 5 متر درنظر گرفته شود.
1متر و در محل توقف خودرو / -54 ارتفاع مفید سقف پارکینگها براي عبور خودرو 80
2 متر درنظر گرفته شود . / ارتفاع مفید 40
-55 رعایت کد ارتفاع کف ساختمانها حداقل 30 سانتیمتر در صورتیکه صرفا دسترسی از
فضاي باز داشته باشد الزامی است.
تبصره: در واحدهایی که ورودي مستقیما از سطح اشغال ساختمان در نظر گرفته
میشود حداقل ارتفاع 15 سانتیمتر درنظر گرفته شود.
-56 حداقل کد ارتفاعی کف ساختمانهاي بدون پیلوت و زیرزمین 40 سانتیمتر درنظر
گرفته شود.
-57 ایجاد هرگونه پله و رمپ در معابر عمومی مجاز نمی باشد.
-58 طراح باید تعداد ظرفیت و نوع آسانسورهاي (مسافربر یا باربر) ساختمان را در
مراحل اولیه طراحی تعیین نموده و بر اساس اطلاعات حاصله و مقررات جانمایی نماید
ضمناٌ پیش بینی تمهیدات لازم متناسب با شرایط اقلیمی بعهده طراح می باشد.
-59 در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حرکت بیش از 9 متر از کف ورودي اصلی تعبیه
آسانسور الزامی میباشد(معمولاٌ بیش از 3 طبقه).

در ساختمانهاي مسکونی که تعبیه آسانسور اجباري است باید یک آسانسور قابل
حمل صندلی چرخدار (از نوع 450 یا 600 کیلوگرمی) مناسب براي معلولین جسمی حرکتی
نصب شده باشد و براي کلیه مجتمعهاي مسکونی بیش از 1000 مترمربع زیربنا ویا بیش
از 10 واحد مسکونی باید ارتباطات عمودي و افقی و فضاهاي عمومی قابلیت استفاده براي
معلولین جسمی-حرکتی را داشته باشند با توجه به لزوم استفاده از آسانسور و
دسترسی و امکان استفاده از آن رعایت موارد مربوطه درکلیه ساختمانهاي داراي
آسانسور الزامی است.
-61 در کلیه ساختمانهاي با طول مسیر حرکت بیش از 28 متر حداقل یکدستگاه
آسانسور مناسب حمل بیمار (از نوع برانکاردبر 1000 کیلوگرمی) نیز باید پیش بینی شود.
این آسانسور باید با علامت مخصوص قابل رویتی مشخص شده و کلیه طبقات را
سرویس دهد.
-62 آسانسورها بایددر مرکز یا مرکز حرکتی و ترافیکی ساختمان قرار گیرد. بطوریکه با
کمترین حرکت و جابجایی مسافر یا بار بتوان از نقاط مختلف ساختمان به آنها دسترسی
پیدا نمود.
-63 شیب رمپ معلولین حداکثر 8 درصد درنظر گرفته شود.
1متر درنظر گرفته شود. / -64 عرض مفید رمپ معلولین حداقل 10
1 الزامی است. / -65 به ازاي هر 9 متر طول رمپ تعبیه یک پاگرد به عمق حداقل 20
-66 تعبیه پاگردها در محل چرخش یا شکست مسیر رمپ الزامی است.
67 – در واحدهایی با عرض بالاي 10 متر تفکیک ورودي سواره و پیاده در طبقه همکف

الزامی است و پیشنهاد می گردد تا تعریف فضاي ورودي پیاده به همراه عقب نشینی

/ -68 رعایتحداقل عرض پله ها و راهروها به میزان 20
در نظر گرفتن ابعاد تیرها و کلیه مسائل سازه اي ساختمان الزامی است. (در مشاعات)
-69 رعایت میزان پیشروي کنسول در معابر با عرض 8 متر به بالا به میزان 10 درصد
1متر مجاز است. / عرض معبر حداکثر تا 20
-70 رعایت ارتفاع حداقل 3 متر در قسمت زیرین پیشروي کنسول در معابر الزامی است.
2 متر مجاز است. / -71 پیش آمدگی کنسول پاگرد پله تا 50 سانتیمتر و ارتفاع مفید 20
2 متر است. / -72 حداقل ارتفاع غیر سرگیر پله ها در تمام طول مسیر 05
-73 استقرار بنا درحد 60 درصد شمال قطعه مجاز است، در صورتیکه ساختمانهاي
مجاور به صورت نوساز و بیش از حد مجاز قطعه باشد، احداث بنا تا حد مجاور با نظر
معاون فنی و معاونت شهرسازي شهرداري مشخص خواهد گردید.
-74 محل استقرار ستونها در ردیف 60 % پیشروي طولی الزامی است.
-75 در صورتیکه قطعه شرقی-غربی باشد نحوه استقرار بنا با نظر شوراي فنی و
شهرسازي شهرداري تعیین خواهد شد.
-76 در نظر گرفتن پیش فضاهاي مناسب و عقب نشینی براي جلوي ورودي واحدها و
عدم تداخل فضاي مانور ورود به هر واحد با فضاي ورود به آسانسور و دسترسی به پله
ها و سایر عملکردهاي دیگر در طراحی ساختمانها توصیه میگردد.
-77 در نظر گرفتن عقب نشینی در ورودیهاي اصلی ساختمانها در معابر و ایجاد پیش
فضاي ورود توصیه میگردد. عمق فضاي جلوي وروديهاي مشرف به معابر با درنظر
1متر درنظر گرفته شود. / گرفتن سایبان حداقل 20

توصیه میگردد در طراحی ساختمانها جهت ورود به فضاي واحدهاي موجود در
یک ایستگاه تمهیداتی درنظر گرفته شود که مانع از تداخل حرکتی و اشراف مستقیم
به واحدها گردد.
-79 ساختمانهاي واقع در جنوب معابر چنانچه بخشی از فضاي باز موردنیاز در کنار
20 کامل m جبهه خیابان قرار دهند (ساختمان عقبتر از معبر احداث شود) به ازا هر 2
از چنین فضایی میتواند یک واحد پارکینگ کمتر احداث نماید.
-80 در معابر اصلی فقط یک راه ورودي پارکینگ مجاز خواهد بود مگر آنکه طول بر
زمین بیش از 25 متر باشد که در اینصورت میتوان از دو درب ورودي استفاده کرد.
(در خصوص زمینهاي با عرض کمتر از 20 متر تعیین تکلیف با شوراي فنی شهرداري
خواهد بود.)
-81 رعایت ابعاد زیر براي آسانسورها در طراحی ساختمانها بسته به ظرفیت هر
آسانسور الزامی است. ( اندازههاي ذکر شده ابعاد داخلی میباشند.) حداقل ابعاد
1/60 × 1/ اتاقک آسانسور 80

85 براي جانمایی اتاق موتورخانه، رعایت حداقل فاصله از کف آخرین سقف (پشتبام)
3 متر درنظر گرفته شود و ابعاد اتاق موتورخانه بای د ا ز / تا سقف چاه آسانس و ر حداقل 20
ابعاد کابین آسانسور بزرگتر باشد.
-86 آسانسورها با وز ن 375 و 300 کیلوگرمی فقط براي انتقال عاد ي مسافران بکار می
رود. ظرفیت 600 و 450 کیلوگرمی براي جابجایی افراد با صندلی چرخدار و آسان س و ر 1000
کیلوگرمی در ساختمانهاي مسکونی و بیمارستانها براي حمل برانکار استفاده می شود.
-87 در طراحی ساختمانه ا یی که داراي آسانسور م ی باشند رع ایت کل یه ضوابط مندر ج
در مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.
(18 cm 17 پله ) 3/ -88 حداقل ارتفاع ساختمانهاي مسکونی (از کف تا کف طبقا ت ) 06
درنظر گرفته شود.
-89 نصب دو دستگاه آسانسور در ساختمانها ي 8 سقف و 28 متر به بالا ی ا 30 واحد
بیشتر الزامیاست. (سقف زیرزمین نیز محاسبه میگردد.)
-90 براساس مقررات ملی ساختما ن (مبحث 3) هر بخش از یک بنا در هر ساختمان ک  ه
ساخته می شود باید به راههاي خروجی اصولی و کافی بدون مانع مجهز شود تا درصورت
بروز حریق متصرفان به راحتی و به موقع فرار کنند .
-91 حداقل عرض راهروي دسترسی 120 سانتیمتر درنظر گرفته شود.
-92 حداکثر طول خروج از آخرین محل تصرف تا دسترسی خرو ج 30 متر و در صورتیکه
شبکه اطفاء حریق بارنده داشته باشد تا 45 متر قابل افزایش است.
تبصره: در واحدهاي مسکونی ت ا 5 طبقه از تراز همکف فاصله فوق از درب ورودي ت  ا
دستگاه پله حداکثر 10 متر باشد.
-93 براي ساختمانها ي 8 طبقه روي پیلوت و با سطح اشغ ا ل 600 متر مربع و بیشتر نیاز ب ه
2 دستگاه پله مجزا می باشد.

94 دستگاه پله باید به گونه اي طراحی شود که در زمان وقوع حریق قابلیت جداس  ا ز ي
بوسیله یک درب ضد حریق خودبسته شو از دستگاه آسانسور را داشته باشد.
تبصره: بهتر است مجموعه دستگاههاي پله و آسانسور توسط درب ضد حریق خودبسته ش و
( از گذرگاه خروج و محل تصرف واحدها جدا

5 در ساختمانهاي بلندمرتبه ( 8 طبقه روي همکف و بیشتر ) راههاي خروج باید به
روشنایی اضطراري مجهز باشد و امکان استفاده از نور طبیعی نیز در روز بلامانع است.
تبصره: پنجره هاي راه پله درصورت نورگیري از نورگیرهاي مرکزي یا هر نورگ ی ر
دیگري باید بدون بازشو و مقاوم دربرابر حریق بوده و امکان ورود دود در زمان ح ر ی  ق
( را نداشته باشد.

96 هر بناي آپارتمانی با حداکثر 7 طبقه بالاتر از همکف با حداکثر 4 واحد مسکونی در هر
طبقه به شرط تطبیق با ضوابط زیر استثنائا می تواند فقط یک پلکان خروج داشته باشد.
الف)پلکان خروج توسط موانع حریق با حداقل 1 ساعت مقاومت کاملا دوربندي شده باشد و
دربهاي حریق خودبسته شو با نرخ 1 ساعت محافظت حریق تمام بازشوهاي واقع بین
دوربند پلکان و آن بنا را محافظت کند.
ب)پلکان خروج بیش از 3 طبقه پائین تر از تخلیه خروج ادامه نداشته باشد.

ج) راهروهایی که به عنوان دسترسی خروج مورد استفاده واقع می شوند حداقل 1 ساعت
مقاومت حریق داشته باشد.
د) فاصله عبوري بین درب ورودي هر واحد مسکونی تا پلکان خروج بیش از 10 متر نباشد.
3 ساعت نرخ مقاومت / ه) ساختار افقی و قائم جدا کننده واحدهاي مسکونی حداقل داراي 4
حریق با شد.
-97 رعایت ضخامت خطوط با توجه به ماهیت آنها در ترسیم نقشهها الزامی است.
-98 در طراحی ساختمانها درنظر گرفتن محل مناسب براي نصب تابلوهاي تاسیساتی و
دیگر موارد تاسیساتی و تجهیزاتی با هماهنگی با مهندسین تاسیسات الزامی است.
-99 در نظر گرفتن مطالب ارائه شده در مبحث نوزدهم در طراحی ساختمانها الزامی است.
جهت گیري ساختمان، حجم و فرم کلی ساختمان، جانمایی فضاهاي داخلی، جدارهاي نورگذر »
«.... و سایبانها، اینرسی حرارتی جدارها، تعویض هواي فضاها
ارائه گردند. A 1و بزرگتر و حداقل در قطع 3 / -100 کلیه پلانها با مقیاس 100
2 متر درنظر گرفته شود. / -101 عرض مفید درب ماشین رو حیاط در واحدهاي شمالی 80
(Title Block). -102 عنوان و مشخصات نقشهها در جدول طراحی شده مشخص درج گردد
-103 در خصوص پیش آمدگی کنسول ساختمانها در معابر طراح میتواند با هماهنگی
1متر طول و با سطح معادل ( 10 / مهندس محاسب حداکثر تا 5
1 عرض × عرض معبر
ساختمان) کنسول ساختمان را طراحی نماید که این امر موجب تنوع در احجام ساختمانی
میگردد.
1 متر پیشروي الزامیست. / تبصره:در محل فصل مشترك ساختمانها رعایت حداکثر 20
-104 مقرر گردید انباريهاي روي بام به طور کلی حذف گردد.

3. مقاطع:

حداقل دو مقطع عمود برهم، یکی از مقاطع از محل پلهها و آسانسورها و ترجیحا
محل مقطع دوم بگونهاي در نظر گرفته شود که تفاوت ارتفاعات و کدها در پلانها بطور
کامل معرفی گردد.
-2 نمایش خطوط برش در کلیه پلانها الزامی است.
-3 نمایش کدهاي ارتفاعی در مقاطع (طبقات- پاگردها – اختلاف سطوح- دست
اندازهاي بام و تراس ..... ) الزامی است.
-4 رعایت عمق مناسب براي چاهک آسانسور و ترسیم در مقاطع الزامی است.
-5 نمایش شیبها با ذکر درصد شیب در مقاطع الزامی است.
-6 نمایش کلیه سقفهاي کاذب و کف هاي کاذب در مقاطع الزامی است.
-7 نمایش دیوارهاي حیاط در مقاطع طولی الزامی است.
-8 نمایش محورها (آکس ها ) در مقاطع الزامی است.
-9 رعایت ضخامت خطوط در ترسیم نقشهها الزامی است.
ارائه گردند. A 1و بزرگتر و در قطع حداقل 3 / -10 کلیه مقاطع با مقیاس 100

4. نماها

ترسیم کلیه نماهاي موجود در ساختمانها الزامی است.
-2 کلیه کدهاي ارتفاعی در نماها نمایش داده شود.
-3 معرفی مصالح اصلی بکار رفته در نماهاي ساختمانی الزامی است.
-4 استفاده از نماي شیشیه اي و آلومینیومی ممنوع است.
تبصره 1: اگر بیشتر از 60 % نما شیشه یا آلومینیوم باشد ، به آن نماي شیشه اي یا
آلومینیومی گفته می شود.
تبصره 2: در صورت اجراي نماي شیشه اي و آلومینیومی لزوم اجراي صحیح و فنی و
همچنین ارائه دیتایل مناسب الزامی است.
تبصره 3: تقسیمات شیشه و آلومینیوم به صورت پیوسته حداکثر 20 متر مربع می باشد.
تبصره 4: استفاده از شیشه رفلکس و بازتابنده و آلومینیوم بازتابنده در نماي مجاورمعابر
عمومی شهر ممنوع است.
تبصره 5: در صورت استفاده از نماي ترکیبی مجموع سطوح شیشه وآلومینیوم محاسبه
میگردد.
-5 ترسیم خرپشته و اتاقک آسانسور در نماها الزامی است.
-6 رعایت تناسبات و درنظر گرفتن هندسه و ترکیبات مناسب در طراحی نما الزامی
است.
-7 در طراحی نماهاي ساختمانی تمهیداتی براي محل نصب کولرهاي قرارگرفته در
بدنههاي اصلی نما انجام پذیرد.
-8 کلیه فضاهاي اصلی ساختمان شامل اتاقها – آشپزخانهها و سایر فضاهاي موردنیاز
باید نورگیري مناسب داشته و حداقل 8% از مساحت هر یک از فضاهاي اصلی داراي
پنجره (بازشو) باشد.
-9 رعایت ضخامت خطوط در ترسیم نقشهها الزامی است.
ارائه گردند. A 1 در قطع حداقل 3 / -10 کلیه نماهاي ساختمانی حداقل با مقیاس 100


مطالب مشابه :


ادامه ضوابط پارکینگ

صدور پروانه جهت ساختمان جدید و یا اضافات - رامپ پارکینگ در فضای باز ساختمان جزء
فیلم آموزشی ترسیم رمپ راه پله در ساختمان توسط نرم افزار Etabs

مهندسی عمران - فیلم آموزشی ترسیم رمپ راه پله در ساختمان توسط نرم افزار Etabs - سازه - مهندسی عمران
ضوابط واستانداردهای ساختمان های مسکونی

طول پيشآمدگي هر ساختمان در هر طبقه از درصد رمپ پارکينگ در فضاي باز ساختمان پيش بيني
الزامات مربوط به رمپ معلولین

اگر چه بیشتر ساختمان های دولتی و عمومی سطح شهر اقدام به احداث رمپ در ورودی ها نموده اند
آنچه که باید درباره پله و رمپ باید بدانیم

در اکثر ساختمان های دو طبقه به عنواع پلکان دسترسی یا فرار استفاده می پله و رمپ در فضا های
ساخت آسان رمپ در اسکچاپ-HOMEARCHITECT,خانه معمار

پایان نامه معماری - ساخت آسان رمپ در اسکچاپ-homearchitect,خانه معمار -
ضوابط و مقررات تهیه و ترسیم نقشه هاي معماري (در کاربري مسکونی)

-37 در ساختمان هاي -66 تعبیه پاگردها در محل چرخش یا شکست مسیر رمپ الزامی است. 67 – در
برچسب :