کاردانی به کارشناسی

-1- شرايط عمومي‌
الف‌ ـ اعتقاد به‌ دين مبين اسلام‌ يا يكي‌ از اديان‌ پذيرفته شده‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
ب‌ ـ پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران.
ج‌ ـ عدم‌ وابستگي تشكيلاتي و هواداري احزاب و گروه‎هاي محارب و ملحد.
د ـ عدم سوءپيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذي‌صلاح.
ﻫ ـ برخورداري‌ از توانايي‌ جسمي‌ لازم متناسب با رشته‌ انتخابي‌ و عدم‌ اعتياد به‌ مواد مخدر.
و ـ داوطلبان واجد شرايط بدون توجه به محدوديت سني مي‌توانند در اين آزمون ثبت‎نام و شركت نمايند.
ز ـ دانشجويان يا فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي و بالاتر مجاز به ثبت‌نام و شركت در اين آزمون نمي‌باشند.
2-1- شرايط اختصاصي‌
الف‌ ـ دارندگان ‌‌مدرك‌ كارداني (فوق‌ديپلم) ناپيوسته و هم‎چنين مدرك كارداني پيوسته نظام جديد آموزش متوسطه مورد تأييد شوراي ‌عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ يا وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و يا  وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و دانشجويان سال آخر مقطع كارداني كه حداكثر تا  تاريخ 30/11/1390 فارغ‌التحصيل شوند، مي‌توانند در اين آزمون ثبت‌نام و شركت نمايند و  در صورت قبولي اوليه (مجاز شدن)، برحسب ضوابط نسبت به انتخاب رشته‌ مبادرت كنند.
تبصره - دارندگان مدرك كارداني پيوسته نظام جديد آموزش متوسطه (به استثناء كاردان‌هاي رشتة تحصيلي كارداني بهداشت مدارس كه مدارك آنان از سوي وزارت آموزش و پرورش صادر شده است)، مجاز به شركت در آزمون پذيرش دانشجو از دوره كارداني به دوره كارشناسي ناپيوسته رشته‎هاي تحصيلي گروه آموزشي علوم پزشكي نمي‎باشند.
ب ـ فارغ‎التحصيلان كارداني (فوق ديپلم) و دانشجويان نيمسال آخر مقطع كارداني گروه آموزشي علوم پزشكي از لحاظ خدمات قانوني بايد واجد شرط زير باشند:
  " بر اساس تصميم متخذه در جلسه مورخ 20/2/1376 شوراي معاونين وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشكي ثبت‎نام و شركت كليه كاردان‎هاي گروه آموزشي علوم پزشكي بدون رعايت سهميه‎هاي30 درصد و 70 درصد در آزمون ورودي دوره‎هاي كارشناسي ناپيوسته بلامانع خواهد بود، مشروط به اينكه مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته تحصيلي آنان مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان باشد. در غير اين ‌صورت ملزم به انجام خدمات قانوني قبل از شركت در آزمون خواهند بود."
تبصره ـ دانشجويان مرد سال آخر مقطع كارداني در رابطه با مسئله خدمت نظام وظيفه مي‎توانند از معافيت تحصيلي براي شركت در آزمون استفاده نمايند.
ج ـ پذيرفتگان گروه آموزشي علوم پزشكي پس از فارغ‎التحصيل شدن بايد برابر طول مدت تحصيل، تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشكي بسپارند و در صورت استنكاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت متعهد شده، بايد دو برابر هزينه تحصيلات را تمام يا به تناسب مدتي كه خدمت نكرده اند، بپردازند.
د ـ دارندگان مدرك تحصيلي با ارزش بالاتر از كارداني (فوق ديپلم) حق شركت در اين آزمون را ندارند.
تبصره1ـ دارندگان‌مدرك‌ معادل كارداني(معادل فوق ديپلم) مشمول ماده 27 آيين‎نامه آموزشي دوره‎هاي كارداني و كارشناسي مصوب اسفندماه 1369 شوراي عالي برنامه‎ريزي سابق كه بر اساس مصوبه جلسه 308 مورخ 12/9/1374 شوراي عالي مذكور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است، مي‎توانند در اين آزمون متقاضي رشته‎هاي كارشناسي ناپيوسته گروه آموزشي غيرپزشكي شوند.
تبصره2 ـ بر اساس مصوبه يازدهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 10/10/1379 كليه دارندگان گواهي اتمام دوره و مدرك معادل مقاطع كارداني و كارشناسي نمي‌توانند در آزمون ورودي مقطع تحصيلي بالاتر (رشته‎هاي كارشناسي ناپيوسته گروه آموزشي علوم پزشكي) شركت نمايند.
تبصره 3ـ  با توجه به مصوبه جلسه شماره 748 مورخ 17/11/88  شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانش‌آموختگان دوره‌هاي معادل كارداني (دارندگان مدرك معادل) به شرط آن كه دوره فوق با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شده باشد و مدرك معادل آنان مورد تأييد وزارت متبوع باشد، مي‌توانند با همان مدرك معادل در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته براي ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي بالاتر شركت نمايند و در صورت قبولي ادامه تحصيل دهند.
ﻫ ـ دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالي كشور (به استثناء مورد مذكور در بند الف از رديف 2-2 شرايط اختصاصي) حق ثبت‎نام و شركت در اين آزمون را ندارند و در صورت شركت با آنان طبق مقررات رفتار خواهد شد و اگر هم پذيرفته شوند، قبولي آنها «كان لم يكن» تلقي و يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي براي آنان منظور خواهد شد.
وـ داوطلبان مي‎توانند حداكثر دو نوبت در دوره روزانه آزمون پذيرفته شده و به مراكز آموزش عالي ذيربط معرفي گردند.
ز ـ پذيرفتگان رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه در آزمون پذيرش دانشجو از دوره كارداني به دوره كارشناسي ناپيوسته سال 1389، حق ثبت‎نام و شركت در اين آزمون را ندارند.
تبصره ـ پذيرفتگان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و هم‎چنين دوره‎هاي نوبت دوم (شبانه) كليه دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون پذيرش دانشجو از دوره كارداني به دوره كارشناسي ناپيوسته سال 1389، پس از انصراف قطعي از تحصيل و در صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه (براي برادران) مي‎توانند در اين آزمون ثبت‎نام و شركت نمايند.
ح ـ چنانچه در هر مرحله از ثبت‎نام و يا اشتغال به تحصيل مشخص گردد كه داوطلب داراي يكي از شرايط مندرج در دفترچه راهنما نبوده است، بلافاصله از ثبت‎نام، شركت در آزمون و يا ادامه تحصيل وي جلوگيري و مطابق ضوابط با وي رفتار خواهد شد.
ط- مطابق مصوبه 87 شوراي برنامه‌ريزي آموزشي و درسي علمي كاربردي مورخ 12/12/85 ، دانشجويان دوره پودماني ورودي سالهاي 1383 و بعد چنانچه در آزمون ورودي مقاطع بالاتر كه از طريق سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي‌گردد، پذيرفته شوند در صورتي كه رشته فارغ‌التحصيلي با رشته قبولي يكسان باشد، از شركت در آزمون جامع پودماني معاف مي‌گردند.
3-1-  مقررات‌ وظيفه‌ عمومي‌
براساس‌ اعلام‌ سازمان‌ وظيفه‌ عمومي‌ نيروي‌ انتظامي جمهوري اسلامي ايران‌، داوطلب‌ مرد لازم‌ است‌ يكي‌ از شرايط زير را دارا باشد:
1ـ دارا بودن كارت پايان خدمت.
2ـ دارا بودن كارت معافيت دائم كفالت، پزشكي يا موارد خاص.
3ـ متولد سال 1354 و قبل از آن. اين قبيل مشمولان بايد پس از اعلام قبولي در زمان ثبت‌نام كارت معافيت دائم (معافيت رهبري) را ارائه نمايند.
4ـ دارا بودن دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت كه مهلت تاريخ اعزام به خدمت مندرج در آن در زمان ثبت‌نام سپري نشده باشد.
تبصره 1ـ اين افراد لازم است در تاريخي كه توسط سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود به خدمت اعزام شوند. بديهي است در صورت قبولي و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، در هر مرحله‌اي از خدمت وظيفه، از خدمت ترخيص خواهند شد. در غير اين صورت غايب محسوب شده و قبولي آنان «كان‌لم‌يكن» تلقي مي‌گردد.
تبصره 2ـ پذيرفتگاني كه به هنگام ثبت‌نام در دانشگاه مدت 6 ماه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان در دوره كارداني سپري نشده باشد، نيازي به اخذ و ارائه برگ اعزام به خدمت ندارند.
5ـ ارائه گواهي موافقت از سازمان يا وزارتخانه مربوط براي مشمولان متعهد خدمت در سازمانها و يا وزارتخانه‌ها مبني بر اينكه دوران تعهد خدمت آنان تا 31/6/1390 به پايان مي‌رسد.
تبصره ـ ثبت‌نام و شركت مشمولان متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش با رعايت قوانين موضوعه و در صورت موافقت وزارتخانه ذيربط با منفك شدن از ادامه انجام تعهد و شروع مجدد تعهد پس از پايان تحصيل بلامانع خواهد بود.
6ـ دانشجوي سال آخر مقطع كارداني كه تا تاريخ 31/6/1390 فارغ‌التحصيل مي‌شود.
7ـ پرسنل شاغل رسمي در نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران با ارائه گواهي موافقت از يگان مربوط.
8- طلبه دارنده مدرك فوق ديپلم (كارداني) مورد تاييد به شرطي كه مركز مديريت يكي از حوزه‌هاي علميه يا شوراي مديريت حوزه علميه خراسان رضوي و اصفهان تاييد نمايند كه معافيت تحصيلي وي در حوزه، پوششي براي تحصيل در دانشگاه نيست و طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل كند كه در اين صورت با همان معافيت تحصيلي حوزه، اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه بلامانع است. بديهي است هر موقع حوزه علميه معافيت تحصيلي طلبه‌اي را خاتمه يافته اعلام كند، مشمول ديگر نمي تواند به عنوان دانشجو از معافيت تحصيلي دانشگاه استفاده نمايد و بايد به خدمت اعزام شود.
تبصره- افراد مذكور در بند 8 لازم است قبل از ثبت‌نام در آزمون، موافقتنامه مذكور را از شوراي مديريت يكي از حوزه‌هاي علميه فوق‌الذكر دريافت و به هنگام ثبت‌نام در دانشگاه ارائه نمايند.
9- فارغ‌التحصيلان دوره‌ي كارداني كه حداكثر تا 31/6/1390 دوران خدمت وظيفه آنان به پايان برسد با ارائه كارت پايان خدمت به هنگام ثبت‌نام در دانشگاه.
تبصره- فارغ‌التحصيلان دوره كارداني كه حداكثر تا 30/11/1390 دوران خدمت آنان به پايان برسد منحصراً مي‌توانند كد رشته محلهاي نيمسال دوم (در صورت وجود) را انتخاب نمايند.
10- مشمولان غايب به هيچ‌وجه حق شركت در آزمون را نداشته و در صورت شركت و قبولي، مجوز تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاهها مجاز به ثبت‌نام از آنان نمي‌باشند.
11- مشمولان داراي برگه معافيت موقت پزشكي(بدون غيبت) كه حداكثر يك ماه از تاريخ خاتمه معافيت موقت سپري نشده باشد.
12- سربازان وظيفه فارغ‌التحصيل دوره كارداني در حين خدمت و بدون غيبت اوليه و بدون سابقه اخراج و انصراف از دانشگاه با اعلام قبولي از سوي دانشگاه و صدور مجوز تحصيل از سوي سازمان وظيفه عمومي.
13- مدت تحصيل در دوره كارشناسي ناپيوسته حداكثر 3 سال مي‌باشد كه در صورت بروز مشكل با تأييد شوراي موارد خاص دانشگاهها يك نيمسال تحصيلي قابل افزايش است.
4- شرايط و ضوابط ثبت‌نام اتباع خارجي
  داوطلبان شركت كننده اتباع غير ايراني، بايد علاوه بر شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون، داراي شرايط زير باشند و بند مربوط را در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي علامتگذاري نمايند.
1- ثبت‌نام اتباع غير ايراني مقيم ايران منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر زير مي‌باشد.
1-1- گذرنامه كه داراي پروانه اقامت با حداقل شش ماه اعتبار باشد.
2-1- دفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
3-1- كارت هويت ويژه اتباع غيرايراني داراي اعتبار در سال 1389، صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور.
4-1- كارت آمايش مرحله ششم صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور.
تبصره – در هر مرحله‌اي مغايرت شرايط داوطلب با شرايط اعلام شده فوق‌الذكر، از سوي مراجع ذي‌صلاح تشخيص داده شود، از ادامه مراحل گزينش يا تحصيل وي جلوگيري خواهد شد.
2- ثبت‌نام پذيرفتگان غير ايراني و اجراي روند امور كنسولي آنان براساس مفاد شيوه‌نامه ثبت‌نام و پذيرش شدگان غيرايراني كه به تصويب كارگروه دانشجويان غيرايراني رسيده است، انجام مي‌پذيرد.
3- داوطلبان غيرايراني ملزم به مطالعه دقيق مندرجات دفترچه‌هاي راهنماي آزمون بوده و هيچ عذري مبني بر عدم اطلاع از مفاد دفترچه‌ها، پذيرفته نيست.
4- چنانچه اتباع غبرايراني كه در رديف پذيرفتگان نهائي اين آزمون قرار گرفته‌اند در زمان ثبت‌نام بند 13 تقاضانامه را علامتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد.
5- تحصيل همزمان اتباع غير ايراني شاغل به تحصيل در موسسات آموزش عالي در واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور، جامع علمي كاربردي و مركز جامعه المصطفي(ص) العالميه ممنوع مي‌باشد.
6- اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي نمي‌باشند. جدول مناطق ممنوعه براي تردد و اقامت اتباع غيرايراني در دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) درج خواهد شد.
7- پذيرش اتباع غير ايراني در رشته‌هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسلامي ايران شود (از جمله تعهدات استخدامي) و برخي رشته‌هاي خاص و حساس اكيداً ممنوع مي‌باشد.
8-  كليه پذيرفتگان غيرايراني آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته در دوره‌هاي روزانه نيز، ملزم به پرداخت شهريه تحصيلي طبق مصوبات وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند.
9- دارا بودن معدل كل مدرك كارداني حداقل 14 از 20 براي پذيرفتگان دوره كارشناسي ناپيوسته.
10- جمهوري اسلامي ايران هيچگونه تعهدي در خصوص اقامت خانواده پذيرفتگان (به استثناي همسر و فرزند داراي اقامت قانوني دانشجو) ندارد.
11- از اتباع خارجي فقط اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اسلامي ايران، مجاز به شركت در آزمون‌ كارداني به كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند.
12- كليه اتباع خارجي متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط اعلام شده، لازم است در زمان ثبت‌نام با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org و ورود به لينك مربوط نسبت به تكميل اطلاعات درخواستي اقدام نمايند؛ كه پس از تكميل اطلاعات مورد درخواست در پايگاه اينترنتي، به اين دسته از داوطلبان يك كد پيگيري 13 رقمي داده خواهد شد كه مي‌بايست اين كد را دقيقاًً در محل مخصوصي كه در بند 13 تقاضانامه ثبت‌نام، پيش‌بيني شده است درج نمايند.

2- امتحان و  روش گزينش دانشجو
در آزمون سال 1390، داوطلبان رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، الكترونيكي (مجازي) و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي گروه‎هاي آموزشي مختلف و هم‌چنين فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني متقاضي ادامه تحصيل از دوره كارداني به دوره كارشناسي ناپيوسته از طريق آزمون ورودي و با روش زير پذيرفته مي‌شوند:
الف ـ آزمون ورودي براي رشته‌هاي امتحاني گروه آموزشي علوم پزشكي شامل مواد عمومي، پايه (رشته‌هاي امتحاني علوم آزمايشگاهي و اتاق عمل آزمون پايه ندارند) و اختصاصي، براي گروه آموزشي دامپزشكي (رشته علوم ‌آزمايشگاهي دامپزشكي) شامل مواد عمومي، پايه، اصلي و اختصاصي و براي رشته‌هاي امتحاني ساير گروه‌هاي آموزشي شامل مواد عمومي و اختصاصي مي‌باشد كه به منظور سنجش و تعيين ميزان آمادگي و آشنايي داوطلبان با پايه‌هاي اساسي و اصولي رشته‌هاي مذكور برگزار مي‌شود.
ب ـ پس از انجام آزمون، نمره كل داوطلبان براساس ضوابطي كه در دفترچه راهنماي شماره 1آزمون درج گرديده، محاسبه و با توجه به اولويت نمرات در رشته‌هاي انتخابي، گزينش به يكي از روشهاي زير انجام خواهد شد:
1- روش متمركز
الف- عادي:گزينش نهايي داوطلبان در اين قبيل رشته‌ها براساس نمره كل اكتسابي حاصل از مواد امتحاني مندرج در كارنامه اوليه و برحسب كد رشته محل‌هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته اينترنتي انجام خواهد شد.
ب- شرايط خاص : اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت اين قبيل رشته‌ها، به منظور شركت در مراحل مختلف مصاحبه اعلام و نتيجه نهايي نيز پس از اعمال نتيجه ارسال شده مراحل مختلف مصاحبه، معاينه و ساير مراحل مختلف گزينش توسط هيأت مركزي گزينش موسسه ذيربط به سازمان سنجش آموزش كشور، در دهه سوم شهريور ماه سال 1390همزمان با اعلام نتايج نهايي رشته‌هاي متمركزعادي اعلام خواهد شد.
2- روش نيمه‌متمركز: اين دسته از رشته‌ها نياز به مراحلي مانند مصاحبه، معاينه، آزمون علمي و يا عملي دارند. لذا پذيرش در اين رشته‌ها منحصراً براي نيمسال دوم سال تحصيلي خواهد بود. ضمناً اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت اين قبيل رشته‌ها همزمان با اعلام نتايج نهايي رشته‌هاي متمركز(بند1 فوق) به منظور انجام مراحل مختلف گزينش همراه با برنامه زماني و مكان مراجعه در پايگاه اينترنتي سازمان اعلام خواهد شد. بديهي است اعلام نتيجه نهايي پس از انجام مراحل فوق براي نيمسال دوم در پايان ديماه و يا حداكثر نيمه اول بهمن ماه خواهد بود.
ج – پذيرفتگان از محل كد رشته‌هاي بومي بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي موظف به سپردن تعهد محضري براي بازگشت به استان بومي خود و خدمت به ميزان يك تا دو برابر مدت تحصيل بستگي به سهميه مورد استفاده مي‌باشند.
3 - سهميه‌ ايثارگران
هر يك ‌از داوطلبان ‌متقاضي‌ سهميه‌ ايثارگران مي‌توانند بر اساس‌ شرايط خود كه ‌در بندهاي‌ «الف‌» تا « ج» ذيل ‌آمده ‌است، ‌متقاضي‌ اين‌ سهميه‌ شوند.
الف) رزمندگاني كه بر اساس ماده 1 و تبصره‌هاي چهارگانه ماده مذكور در آيين‌نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ‌ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب‌ بسيجي ‌به دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش ‌عالي‌ از تاريخ ‌31/6/1359 لغايت‌ 31/6/1367 حداقل‌ شش‌ (6) ماه‌ متوالي‌ يا متناوب‌ داوطلبانه‌ در مناطق‌ عملياتي ‌جبهه‌هاي‌ نبرد حق‌ عليه‌ باطل‌ حضور داشته‌اند، لازم‌ است‌ ضمن مراجعه به ارگان ذيربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا وزارت جهاد كشاورزي) نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران (سازمان بسيج مستضعفين) يا وزارت جهادكشاورزي مورد تائيد نهائي قرار گيرد.
تذكرمهم: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران(سازمان بسيج مستضعفين) لازم است پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به دريافت كدرهگيري 12 رقمي از واحد مربوط اقدام و آن را در زمان ثبت‌نام در محلي كه در تقاضانامه اينترنتي در نظر گرفته شده درج نمايند.
تبصره ‌1- كد رهگيري 12 رقمي براي هر آزمون در هر سال متفاوت مي‌باشد. لذا داوطلبان ضرورت دارد براي ثبت‌نام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دريافت كد رهگيري 12 رقمي مخصوص همان آزمون اقدام كنند.
تبصره‌2- مناطق‌ عملياتي‌ بر اساس‌ مصوبات‌ شوراي‌ عالي‌ دفاع‌ تعيين‌ مي‌شود.
تبصره‌3- مدت‌ حضور يا خدمت‌ در جبهه‌ سربازان‌ و پاسداران‌ وظيفه‌ و همچنين‌ تعهدات‌ و مأموريت‌هاي‌ خدمتي‌ پرسنل‌ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌هاي‌ نظامي‌ در جبهه‌ و نيز طرح‌ 6 ماهه‌ دانشجويان‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌، حضور داوطلبانه‌ تلقي‌ نمي‌شود.
تبصره 4- نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاه‌هاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمي‌شوند.
تبصره 5- فرزندان و همسران رزمندگاني كه منحصراً مدت حضور در جبهه را دارند، مشمول استفاده از اين سهميه نخواهند بود.
تبصره6- داوطلبان ‌متقاضي ‌استفاده ‌از سهميه ‌رزمندگان (سازمان بسيج مستضعفين) درصورت ‌عدم‌ تاييد سهميه ‌به‌ واحدهاي ‌تابعه‌ شهرستانهاي ‌محل‌ تشكيل پرونده مراجعه ‌نمايند.
ب) جانبازان‌ 25% و بالاتر‌، فرزند و همسر جانبازان 50% و بالاتر، آزادگان‌ و فرزندان‌ و همسران‌ آنان‌، و همچنين‌ فرزندان ‌و همسران‌ شهدا، مفقودين ‌و اسرا براي ‌استفاده‌ از سهميه ايثارگران بايد براساس‌ ضوابط مندرج‌ در بند ذيل‌ اقدام‌ كنند.
اين قبيل داوطلبان ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي ايثار به نشاني:
WWW.isaar.ir با درج كد ملي و كد ايثارگري و اطلاعات لازم در لينك مربوط كد 12 رقمي پيگيري دريافت دارند و آن را در بند 10 تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي درج نمايند. پس از آن ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي ايثار در قسمت پيگيري سهميه از وضعيت تأييد يا عدم تأييد سهميه خود مطلع شوند و در صورت هرگونه مشكل با شماره تلفن‌هاي مندرج در پايگاه اينترنتي ايثار (سامانه تأييد سهميه)تماس حاصل نمايند. با توجه به متفاوت بودن كدپيگيري 12 رقمي در هر آزمون و در هر سال، داوطلبان ضرورت دارد براي ثبت‌نام در هر آزمون با مراجعه به اين پايگاه اينترنتي نسبت به دريافت كد پيگيري 12 رقمي مخصوص آن آزمون اقدام كنند.
تبصره- در اين آزمون، خانواده محترم شهدا (خواهر و برادر شهيد) داراي سهميه نمي باشند و شامل سهميه ايثارگران نمي‌شوند.
تذكرمهم: جانبازان ‌با درصد جانبازي حداقل 25% و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج كدپيگيري در بند 10 تقاضانامه ثبت‌نامي، به ارگان ذيربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا وزارت جهاد كشاورزي) مراجعه و با ارائه كارت جانبازي و يا آزادگي، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تكميل نمايند، تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام، توسط ستاد مشترك سپاه ‌پاسداران (سازمان بسيج مستضعفين) و يا وزارت جهاد كشاورزي مورد تائيد نهائي قرارگيرد و درگزينش نهائي به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازي و مدت اسارت اضافه گردد.(اين قبيل داوطلبان نيازي به دريافت كدپيگيري 12 رقمي از ارگان سپاه پاسداران (سازمان بسيج مستضعفين) ندارند و ملاك شناسايي آنان همان كد 12 رقمي دريافتي از سايت ايثار مي‌باشد).
ج) بر اساس‌ تبصره ‌2 ماده ‌10 آيين‌نامه ‌اجرايي‌ قانون ‌ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب ‌بسيجي‌ به‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش ‌عالي‌ مصوب 18/2/1368 هيأت‌ محترم‌ وزيران و قانون اصلاح‌ قانون‌ مذكور مصوب 11/9/71 مجلس‌ محترم‌ شوراي‌ اسلامي‌، داوطلبانــي‌ كه‌ از سـال‌ 1368 به‌ بعد يك‌ نوبت‌ با سهميه‌ رزمندگان‌ در آزمون‌هاي‌ ورودي‌ پذيرفته‌ شده‌اند، در صورتي‌ كه‌ داراي‌ حداقـل‌ مدت‌ 12 ماه‌ حضور داوطلبانه‌ در جبهه‌هاي‌ نبرد حق‌ عليه‌ باطل ‌باشند، با توجه به تذكر مهم فوق مي‌توانند در اين‌ آزمون‌ با سهميه‌ رزمندگان‌ شركت‌ نمايند. در غير اين‌ صورت‌ حق‌ استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ در آزمون‌ كارداني به كارشناسي ناپيوسته ‌سال‌ 1390 را نخواهند داشت‌.
تذكرمهم‌: داوطلبان‌ واجد شرايط كه با استفاده از سهميه ايثارگران در آزمون‌‌ كارداني به كارشناسي ناپيوسته ‌سنوات‌ گذشته ‌شركت‌ كرده‌اند، لازم است براي‌ استفاده‌ از سهميه‌ ايثارگران ‌در اين آزمون طبق توضيحات فوق عمل نمايند. ضمناً كليه داوطلبان (رزمنده، شاهد و ايثارگر ) در اين آزمون در سهميه ايثارگران (رزمندگان)گزينش مي‌شوند.
4- شرايط و ضوابط  فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش
1ـ دارا بودن حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يا پيماني در زمان ثبت‌نام در آزمون(مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش).
تبصره : تاريخ صدور حكم استخدام رسمي و يا پيماني داوطلبان بايد قبل از 10/12/1389 باشد در غير اينصورت مجاز به علامتگذاري بند مربوط به اشتغال اين دسته از داوطلبان نمي‌باشند.
2ـ دارا بودن فرم موافقتنامه كتبي مبني بر موافقت با ادامه تحصيل شاغلان رسمي يا پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود بر‌اساس شرايط مندرج در فرم معلم و دستورالعملهاي مربوط( داوطلبان بايد براي دريافت اين فرم به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود – صادر كننده حكم كارگزيني - مراجعه نمايند). اين دسته از داوطلبان لازم نيست اين فرم را به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال نمايند و مي‌بايست آن‌را نزد خود نگهدارند تا درصورت قبولي به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.
تبصره: عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت‌نام در آزمون است. لذا درصورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي(فرم معلم) در آزمون شركت نموده، پذيرفته شود قبولي وي "كان لم يكن" تلقي خواهد شد.
3ـ دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني (فوق ديپلم) مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا گواهي فراغت از تحصيل حداكثر تا تاريخ 31/6/1390 براي رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول و 30/11/1390 براي رشته‌هاي تحصيلي نيمسال دوم.
4- دارندگان مدرك تحصيلي معادل كارداني، فقط به شرط قبولي در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل ، مجاز به شركت در آزمون خواهند بود.
5- عدم اشتغال به تحصيل در هر يك از دوره‌هاي تحصيلي اعم از پيوسته، ناپيوسته و ... در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي يا غيردولتي .
6- فرهنگياني كه به هر نحوي قبلاً مدرك كارشناسي (پيوسته يا ناپيوسته) و بالاتر از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي يا آزاد بصورت معادل يا غير معادل دريافت نموده‌اند مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي‌باشند.
7- چنانچه آمار پذيرفتگان در هر يك از كدرشته محل‌ها، براي تشكيل كلاس به حد نصاب لازم نرسد، قبولي اين افراد در آزمون "كان لم يكن" مي‌شود.
8- كليه رشته‌هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در گروههاي مختلف امتحاني، مخصوص شاغلان رسمي و يا پيماني واجد شرايط آموزش و پرورش مي‌باشد، لذا ساير داوطلبان اعم از قراردادي، قرارداد تطبيقي نهضت سواد آموزي، شركتي، معلمان حق التدريس، آموزشياران نهضت سوادآموزي، حق‌التدريسي‌هاي مدارس غيرانتفاعي  و ...، مجاز به انتخاب اين رشته‌ها  نبوده و در صورت انتخاب و قبول شدن، قبولي آنان "كان لم يكن"  خواهد شد.
9- علاوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي يادشده، رعايت شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در  دفترچه كه داوطلبان ملزم به رعايت آن هستند، براي فرهنگيان الزامي است.
10- با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري و ممنوعيت اعطاي مأموريت آموزشي، فرهنگيان محترم در خارج از ساعت اداري موظف خود مي‌توانند، ادامه تحصيل دهند. (تلاش مي‌شود در صورت امكان بعضي از كلاسها در روزهاي پنج‌شنبه و جمعه تشكيل شود.)
تبصره- كلاس‌هاي نيمه‌حضوري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در روزهاي پنج‌شنبه و در صورت نياز جمعه‌ها برگزار خواهد شد.
11- تغيير رشته پس از ثبت‌نام در آزمون امكان‌پذير نيست .
12- چنانچه فردي با اطلاعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص شود كه شرايط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت‌نام يا تحصيل، قبولي وي لغو مي‌گردد  حسب مورد مكلف به پرداخت خسارتهاي ناشي از آن خواهد بود.
13- مسئوليت ناشي از عدم رعايت ضوابط عمومي و اختصاصي مندرج در  دفترچه به عهده داوطلب بوده و هيچگونه حقي براي وي ايجاد نمي‌كند.
14- اولويت جذب در كليه رشته‌هاي حضوري (روزانه و شبانه) دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي با فرهنگيان رسمي و يا پيماني استان تهران مي‌باشد.
نكات مهم:
1- كليه پذيرفتگان ملزم به گذراندن دروس پيش‌نياز دانشگاهي و يا جبراني (كه توسط شوراي آموزشي هر مركز، بر اساس نمره خام آزمون ورودي و مدرك كارداني آنان، تعيين و اعلام مي‌شود.) مي‌باشند.
2- كليه پذيرفتگان ملزم هستند علاوه بر "دروس دوره و پيش‌نياز دانشگاهي يا جبراني"، دروس تربيتي را( كه مركز آموزش نيروي انساني، آمار و فن آوري اعلام نموده) نيز بگذرانند.
3- امكان استفاده از خوابگاه براي دانشجويان مراكز تربيت معلم با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، فراهم خواهد شد.
5-  تكاليف‌ داوطلبان، مدارك لازم و مراحل ثبت‌نام اينترنتي
الف) تكاليف داوطلبان‌ براي‌ شركت‌ در آزمون:‌
   داوطلب‌ متقاضي‌ شركت‌ در آزمون‌ بايد يكايك‌ اقدامات‌ زير را به‌ موقع‌ و در مهلت‌ مقرر انجام‌ دهد:
1- مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور يا  به ادارات پست، براي تهيه كارت اعتباري و دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته  سال 1390.
2- ثبت‌نام از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور در زمان مقرر.
3- مراجعه به سايت سازمان در تاريخ 17/12/89 تا 19/12/89 و مشاهده و كنترل اطلاعات ثبت‌نامي.
5- پرينت كارت‌ شركت در‌ آزمون، با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور‌ به نشاني:
www.sanjesh.org در موعد مقرر.
6- حاضر شدن در محل‌ و حوزة امتحاني تعيين‌ شده‌، شركت در آزمون‌ و پاسخ دادن به سؤالها.
ب) ثبت‌نام‌ براي‌ شركت‌ در آزمون:‌
ثبت‌نام براي شركت در آزمون‌ كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1390‌، منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني:
www.sanjesh.org امكان‌پذير است. لذا داوطلبان لازم است به يكي از دو روش پرداخت هزينه به صورت اينترنتي و يا مراجعه به دفاتر پستي، كه در زير توضيح داده شده است، اقدامات لازم را به عمل آورند.
1- روش اول (پرداخت اينترنتي):
1-1- مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني:
www.sanjesh.org
2-1- دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور.
3-1- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام در اين روش به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي‌باشد، با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و پرداخت مبلغ 000/111 (يكصد و يازده هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.
4-1- آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام.
2- روش دوم (مراجعه به دفاتر پستي):
1-2- مراجعه به دفاتر پستي براي تهيه دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون و كارت اعتباري .
2-2- پرداخت مبلغ 000/111 (يكصد و يازده هزار) ريال بابت دريافت يك كارت اعتباري ثبت‌نام و دفترچه راهنماي شركت در آزمون.
تبصره - مبلغ 000/7 (هفت هزار) ريال بابت هزينه توزيع دفترچه راهنما و كارت اعتباري ثبت‌نام نيز توسط دفتر پستي، از داوطلب دريافت مي‌گردد.
3-2- آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام.
پس از مطالعه دفترچه راهنماي شركت در آزمون و آشنايي با كليه شرايط و ضوابط آزمون، داوطلب بايد با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: 
www.sanjesh.org  نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايد. لازم به توضيح است كه دفترچه راهنماي شماره 1 (يك) آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته و همچنين نحوه ورود به پايگاه اينترنتي به منظور انجام و اقدامات لازم براي ثبت‌نام اينترنتي در پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور آمده است
6-تاريخ توزيع كارت و برگزاري آزمون
الف- كارت شركت در آزمون از روز دوشنبه 3/5/90 بر روي سايت سازمان سنجش به نشاني
www.sanjesh.org   قرار مي گيرد تا داوطلبان بتوانند نسبت به پرينت آن اقدام نمايند.
ب_  آزمون ورودي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1390براساس برنامه زماني پش بيني شده در روز پنج شنبه 6/5/90 برگزار خواهد شد.

 


مطالب مشابه :


تصحیح آدرس اینترنتی موسسه شرق گلستان

آدرس اینترنتی موسسه آموزش عالی شرق گلستان تصحیح شد: موسسه شرق گلستان. تاريخ : چهارشنبه ۵ مهر۱۳۹۱ | 12:50 | نویسنده : مدیریت | آرشیو نظرات.
کارت ورود به جلسه امتحان

وبلاگ موسسه آموزش عالی شرق گلستان - کارت ورود به جلسه امتحان -
جدول رشته های تحصیلی موسسه شرق گلستان

رشته های تحصیلی موسسه شرق گلستان. كارشناسي پيوسته, كارشناسي ناپيوسته, كارداني. حسابداری. حسابداري. مديريت بيمه. مديريت بازرگاني. مديريت صنعتي.
کاردانی به کارشناسی

ﻫ ـ دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالي كشور (به استثناء مورد مذكور در بند الف از رديف 2-2 شرايط اختصاصي) حق ثبت‎نام و شركت در اين
مدیریت امور بانکی

معرفی رشته مدیریت امور بانکی (علوم انسانی). اداره اقتصاد یک کشور از طریق کنترل مالی و پولی آن امکان پذیر است و باید طبق برنامه ریزی های مشخص و هدف دار جلو
چارت تحصیلی رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

وبلاگ موسسه آموزش عالی شرق گلستان - چارت تحصیلی رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی -
نمایی از ساختمان در حال احداث موسسه شرق گلستان

خیلی وقت بود که قصد داشتم این پست رو بذارم ولی بهتر دیدم که قبلش،اجازه انتشار این عکس رو بگیرم،واسه ی همین از خانم کمیلی کسب اجازه کردم و ایشون هم مثل همیشه
اعلام برنامه کلاسی دانشگاه های استان گلستان (لینک مستقیم)

9 سپتامبر 2013 ... لینک مستقیم سایت های دانشگاه های استان گلستان جهت دریافت برنامه کلاسی: آموزش عالي شرق گلستان · واحد علوم تحقیقات گلستان · دانشکده فنی
معرفی نرم افزار های حسابداری

استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری برای سرعت بخشیدن و بالا بردن سرعت مراحل حسابداری از سالهای اولیه پدید آمدن کامپیوتر و نرم‌افزار شروع شد. اولین سیستم نرم‌افزاری
نمونه سوال ریاضی 1 دانشگاه فردوسی مشهد

نمونه سوال ریاضی 1 دانشگاه فردوسی مشهد. نام آزمون : پایان ترم ریاضی عمومی 1. تاریخ برگزاری : 27/10/1383. نام استاد : دکتر صابری نجفی. دانشگاه : فردوسی مشهد.
برچسب :