طرز تهیه محلولهای آزمایشگاهی


محلول اسید نیتریک 0.1 نرمال : 6.9 میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ را به حجم یک لیتر برسانید.

محلول 0.1 نرمال سود : 1 گرم NaOH جامد را در آب مقطر حل نمـــوده و در یک بالن ژوژه 250 میلی لیتری به حجم برسانید.

محلول 10 گرم در لیتر سود : 10 گرم سود جامد را در آب مقطر حل نموده و به حجم یک لیتر برسانید.

محلول 4 نرمال KOH : مقدار 250 گرم KOH جامد را در آب مقطر حل نموده و به حجم یک لیتر برسانید.

محلول کلرور استانو : مقدار 5 گرم SnCl2.2H2O را در ده میلی لیتر اسید کلریدریک غلیظ حل نموده و حجم را با آب مقطر به  100 میلی لیتر برسانید. محلول را جوشانده تا رنگ آن شفاف شود، سپس مقداری قلع فلزی به آن اضافه کنید.

محلول دی کرومات پتاسیم 0.05 نرمال : یک عدد تیترازول 0.1 نرمال را به حجم دو لیتر برسانید یا جامد آن را بمدت 2 ساعت در اون در حرارت 120 خشک نموده و 2.4516 گرم را در آب مقطر حل کرده و حجم را به یک لیتر برسانید.

محلول نیترات نقره (جهت شناسائی حضور کلر و برای اطمینان از شستشوی رسوبات) : 17 گرم نیترات نقره را در آب مقطر حل نموده و حجم را به یک لیتر برسانید.

محلول نیترات آمونیوم 20 گرم در لیتر (NH4NO3) : مقدار 20 گرم نیترات آمونیوم را در آب مقطر حل نموده و حجم را به یک لیتر برسانید. محلول باید در حضور معرف متیل رد با آمونیاک تا پیدایش رنگ زرد خنثی شده باشد.

محلول 0.01 نرمال : EDTA یک عدد تیترازول 0.1 نرمال EDTA را به حجم ده لیتر برسانید. یا 37.224 گرم از نمک (Na2H2Y.2H2O) خالص را که در اون در حرارت  80 درجه سانتیگراد خشک شده است وزن نموده و به حجم ده لیتر برسانید.

محلول بافر : (PH=10) مقدار 50 گرم کلرور آمونیوم را در آب مقطر حل نموده و 550 میلی لیتر NH3 غلیظ اضافه نموده و به حجم یک لیتر برسانید.

کلرور باریم 100 گرم در لیتر : مقدار 100 گرم BaCl2.2H2O را در آب مقطر حل و به حجم یک لیتر برسانید.

محلول نیترات نقره 0.05 نرمال : 8.4938 گرم نیترات نقره را که قبلا در اون در حرارت 105 درجه سانتیگراد حداکثر بمدت یک ساعت قرار داده شده را در آب مقطر حل نموده و حجم را به یک لیتر برسانید. همچنین می توانید یک عدد تیترازول 0.1 نرمال را به حجم 2 لیتر برسانید.

محلول 5 درصد کرومات پتاسیم : مقدار 12.5 گرم کرومات پتاسیم را در 250 میلی لیتر آب مقطر حل نمائید.

اسید فسفریک 1+1 : 500 میلی لیتر اسید فسفریک غلیظ (H3PO4) را با 500 میلی لیتر آب مقطر مخلوط نمائید.

محلول کلرور جیوه اشباع : یک محلول اشباع از جامد کلرور جیوه (HgCl2) تهیه کنید.

محلول آمونیاک 1+1 : حجم مساوی از آب مقطر و آمونیاک غلیظ مخلوط نمائید.

محلولppm Na2O 1000 : مقدار 1.8859 گرم از کلرور سدیمی که قبلا بمدت 2 ساعت در اون و در حرارت 105 تا 110 درجه سانتیگراد گذاشته شده است در آب مقطر حل نمائید و حجم را به یک لیتر برسانید.

محلول ppm K2O 1000 : مقدار 1.5829 گرم از کلرور پتاسیمی که قبلا بمدت 2 ساعت در اون و در حرارت 105 تا 110 درجه سانتیگراد گذاشته شده است را در آب مقطر حل نمائید و حجم را به یک لیتر برسانید.

محلولppm Na2O 5 و ppm K2O 10 : مقدار 5 میلی لیتر از محلول ppm Na2O 1000 و 10 میلی لیتر از محلول ppm K2O 1000 را در یک بالن ژوژه یک لیتری به حجم برسانید.

مخلوط کربنات سدیم و پتاسیم : مقدار مساوی از کربنات سدیم و پتاسیم را وزن کرده و با هم مخلوط نمائید.

محلول 0.05 نرمال کلرور سدیم : مقدار 2.9222 گرم از کلرور سدیمی که قبلا در اون در حرارت 105 درجه سانتیگراد بمدت یک ساعت خشک شده است، در آب مقطر حل نموده و به حجم یک لیتر برسانید.

محلول 0.05 نرمال کلرور پتاسیم : مقدار 3.7277 گرم از کلرور پتاسیمی که قبلا در اون در حرارت 105 درجه سانتیگراد بمدت یک ساعت خشک شده است، در آب مقطر حل نموده و به حجم یک لیتر برسانید.

محلول نیترات آلومینیوم Al(NO3)3 : مقدار 208.5 گرم نیترات آلومینیوم را در آب مقطر حل نموده و به یک بالن ژوژه یک لیتری منتقل نمائید و پس از رسیدن به دمای محیط به حجم برسانید


مطالب مشابه :


طرزتهیه محلول با نرمالیته مشخص

ازاسیدغلیظ فوق را با اب مقطر دریک بالون250 به حجم کلی 250برسا نیم250ml محلول طرز تهیه
طرز تهیه محلولهای آزمایشگاه شیمی

طرز تهیه محلولهای آزمایشگاه يك محلول اشباع از جامد كلرور جيوه (HgCl2) تهيه كنيد.
تهیه گل اشباع وعصاره گیری از آن

اندازه گیری آنیون و کاتیون های موجود در محلول خاک تهیه گل اشباع و تهیه عصاره از گل
طرز تهیه بعضی از الکترودها

طرز تهیه بعضی از محلول نقره نیترات پوشانیده اند و ان را در محلول پتاسیم کلرید اشباع
طرز تهیه ی محلول هاو معرف های مختلف آزمایشگاه و کاربرد آن ها

طرز تهیه ی محلول هاو معرف های را تا رسيدن به حد اشباع در محلول حاصله بريزيد
طرز تهیه محلولهای آزمایشگاهی

طرز تهیه محلولهای محلول کلرور جیوه اشباع : یک محلول اشباع از جامد کلرور جیوه (HgCl2) تهیه کنید.
طرز تهیه ی محلول هاو معرف های مختلف آزمایشگاه زیست شناسی و کاربرد آن ها

طرز تهیه ی محلول هاو معرف های را تا رسيدن به حد اشباع در محلول حاصله بريزيد
روش تهيه چند معرف آزمايشگاهي

سپس 500 سی سی آب مقطر را با انیدرید سولفورو اشباع نموده و با محلول یا محلول ید یدوره : طرز تهیه:
محلول سازی

مثال 2 : طرز تهیه 250 سی سی سود 0/2 n را بنویسید . ااف ) روش خطی . 100 cc محلول اشباع کربنات
برچسب :