نمونه سوالات تشریحی انفلاب اسلامی

نمونه سوال درس  انقلاب اسلامی

1-نارضایتی انقلابی چه ویژگی هایی دارد ؟ 5/نمره         

2-مهمترین ضعف های مقاله دولت تحصیلدار و اسلام شیعی در انقلاب ایران از نگاه تدا اسکاچپل چیست ؟ 1نمره

3- اهداف رضا شاه از تقویت ارتش را بنویسید ؟1نمره

4- دلایل عدم حمله انگلستان به ایران بعد از ملی شدن نفت چه بود ؟ انگلیسی ها از چه راه هایی برای مقابله با ایراناستفاده کردند ؟ 1نمره

            

5- چه عواملی باعث آغاز سیاست فضای باز سیاسی در سال 1355 در ایران  شد ؟ 1نمره

6- چرا مارکسیسم در ایران از مقبولیت عمومی برخوردار نشد ؟ 1نمره 

7- دلایل اهمیت فداییان اسلام را بنویسید ؟5/1نمره 

8- تاثبر انقلاب اسلامی را در لبنان و عراق بنویسید ؟ 5/1نمره                   موفق وسربلند باشید

انقلاب شهریور 89

1- درانقلاب هایی که ایدئولوژی واحد و سازگار با شرایط فرهنگی جامعه دارنداین ویژگی چه پیامد هایی دارد ؟ 1نمره

2- نظرات آیت ا...نائینی در مورد مشروطیت را بنویسید4 مورد 1 نمره

3- مهمترین ضعف های روشنفکران عصر ناصرالدین شاه را بنویسید 4مورد 1نمره

4-ترور ساختگی شاه در سال 1327 هه ش به چه گروه هایی نسبت داده شد پیامد های ترور را بنویسید 1نمره

5- چه عواملی با عث آغاز سیاست های فضای باز سیاسی در ایران در سال 1355 شد 1نمره

 6- الف ) چرا شاه ارتش را تقویت ونیرومند ساخت   ب)بزرگترین ضعف ارتش بزرگ و مدرن دولت پهلوی چه بود؟ 1نمره

 7- چرا امام خمینی (ره) در مبارزه با رژیم پهلوی هیچ گاه از مشی مسلحانه به عنوان استراتژی مبارزه سیاسی استفاده نکرد ؟ 1نمره

8-تحولات ورخداد های خارجی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به چند دوره تقسیم می شود بصورت خلاصه توضیح دهید 5/1نمره

 

امام علی (ع): خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند تا آن که از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند   حکمت 478

1-     مفهوم انقلاب را توضیح دهید1نمره

2-     علل اسکان عشایر توسط رضا شاه را بنویسید1نمره 

3-     چرا جریان مشروطه خواهی نتوانست رهبری مبارزات انقلابی را در اختیار بگیرد 5/1نمره

4-     چرا امام خمینی (ره) حکومت پهلوی را نامشروع می دانست 1نمره

5-     چرا حزب توده به شدت با دولت بازرگان مخالفت می کرد 5/1نمره

6-     مهمترین مسائل ایران در دوره اول تحولات خارجی را بنویسید 4مورد 1نمره

7-     الف)چهار مورد از اقدامات امریکا علیه ایران در سال58را بنویسید   1نمره

8-     ب)فوکویاما در مورد پایان تاریخ چه اعتقادی دارد ؟ نیم نمره                                       

 1-از نظر جیمز دیویس انقلاب در چه زمانی به وقوع می پیونددومهمترین ضعف های این نظریه را درمورد انقلاب اسلامی ایران بنویسید  5/1نمره          

2-چرا در اواخر قرن 19مردم از حکومت قاجارها متنفر شدند (4مورد) ؟ 1نمره

3- دلایل عدم حمله انگلستان به ایران بعد از ملی شدن نفت چه بود ؟ انگلیسی ها از چه راه هایی برای مقابله با ایران استفاده کردند ؟ 1نمره

4- پیامد های قیام 15خرداد 1342رابنویسید  ؟ 1نمره

5- چرا فضای باز سیاسی در ایران به ضرر حکومت پهلوی تمام شد ؟ 5/1نمره 

6- چرا محمد رضا پهلوی ارتش را تقویت ونیرومند می ساخت –ارتش در کدام حوادث سلطنت را نجات داد ومهمترین ضعف ارتش پهلوی چه بود  ؟5/1نمره 

7-چرا امام خمینی حکومت پهلوی را نامشروع می دانست ؟1نمره

                                                                                                                                                                                     موفق وسربلند باشید


مطالب مشابه :


نمونه سوالات تشریحی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

شهرسازی دانشگاه بینالود - نمونه سوالات تشریحی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
نمونه سوالات تشریحی انفلاب اسلامی

ضعف های این نظریه را درمورد انقلاب اسلامی ایران بنویسید 5 نمونه سوالات تشریحی
دانلود رایگان نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران با جواب تستی و تشریحی دانلود رایگان انقلاب اسلام

دانلود رایگان نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران با جواب تستی و تشریحی دانلود رایگان
نمونه سوالات تستی درس انقلاب اسلامی

الف)جلو گیری از انقلاب اسلامی در ایران ب نمونه سوالات تشریحی درس انقلاب
دانلود رایگان نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران دانشگاه پیام نور

نمونه سوال انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی ایران سوالات درس انقلاب اسلامی
دانلود رایگان نمونه سوال و پاسخنامه انقلاب اسلامی ایران دانشگاه پیام نور مازندران

دانلود نمونه سوالات پیام و پاسخنامه انقلاب اسلامی ایران دانشگاه تستی یا تشریحی
نمونه سؤالات درس انقلاب اسلامی ایران

نمونه سؤالات درس انقلاب اسلامی ایران: نمونه سوالات درس انقلاب نمونه سؤالات تشریحی
حکومت های ایران از ماد ها تا پیروزی انقلاب اسلامی

حکومت های ایران از ماد ها تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران وسقوط نمونه سوالات تشریحی
دانلود نمونه سوالهای تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالهای تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات سوال انقلاب اسلامی ایران: 5.
برچسب :