103 سوال در خصوص طرح پزشک خانواده

 

103 سوال در خصوص طرح پزشک خانواده

 

برای اطلاع از نحوه اجرا ی طرح سوالات متعددی مطرح گردیده بود  که جواب های  تهیه وتنظیم شده ازطرف معاونت بهداشت دانشگاه شیراز بعنوان اولین دانشگاه مجری طرح در اختیار شما عزیزان قرارمیگیرد

 

  - 1 در ارتباط با پذیرش بیمارستان ، نیازی به جداسازی پذیرش اورژانس و غیر اورژانس نمی باشد با
توجه به اینکه تشخیص اورژانسی بودن تا حدودی با خود بیمار است بیمار در صورت مراجعه به
بیمارستان موظف به پرداخت 30 % تعرفه به عنوان فرانشیزخواهد بود و 70 % مابقی را بیمه به
بیمارستان پرداخت خواهد نمود. در حالیکه اگر بیمار به پزشک خانواده ی خود مراجعه کند رایگان
ویزیت خواهد شد .
  -2 چنانچه عنوان شد و در دستورالعمل نیز قید شده است . تشخیص اورژانسی بودن بیمار علاوه بر
موارد واقعاً اورژانسی مانند سکته قلبی و.... با خود بیمار است .
  -3 در مواردی که پزشک اورژانس ( عمومی یا متخصص ) تشخیص به بستری دهد از خدمات بیمه
ای 95 % و فرانشیز 5% پرداختی بیمار برخوردار خواهد بود و در این صورت نیازی به ارجاع از
پزشک خانواده بعنوان سطح اول نیست . بدیهی است تشخیص احتمالی ناصحیح پزشک رول
معمولی قبلی را دارد .
  -4 درمانگاههای خصوصی در سطح شهرها می توانند بعنوان مراکز بهداشتی درمانی تعریف شده در
طرح عمل نمایند و از 1 تا 4 پزشک خانواده در خود مستقر نمایند . ضمناً این درمانگاهها در تمام
ساعات شبانه روز و علی الخصوص در زمان عدم فعالیت پزشکان خانواده پاسخگوی بیماران
اورژانسی خواهند بود و در ازای این خدمت و اخذ 30 % فرانشیز بیماران 70 % مطالبات را از بیمه
ها دریافت خواهند نمود .
  -5 همه پزشکان خانواده چه شاغل در بخش خصوصی باشند و یا در بخش دولتی می توانند به صورت
یک شیفت در برنامه شرکت نمایند . بدیهی است در اینصورت سقف تعداد افراد تحت پوشش نصف
سقف موجود خواهد بود ( یعنی تا 1250 نفر می توانند پوشش دهند) و لذا به همان نسبت
دریافتی ایشان کسر خواهد شد . بر همین اساس پزشکان شاغل در بخش دولتی می توانند عصرها
در مطب ها یا درمانگاهها بعنوان پزشک خانواده فعالیت نمایند .
-6 بر اساس دستورالعمل 02 فاصله پایگاه پزشک خانواده از منزل فرد نبایستی بیش تر از 1,5 کیلو متر باشد
. وجود پزشکان در میدان وخیابانهای اصلی در شهرستانها وعدم تمایل به جابجایی، از موضوعاتی است که
در ستاد اجرائی استان به بحث گذاشته خواهد شد وتصمیم متخذه به حضورتان اعلام می گردد.
7 – امید است کمبود احتمالی پزشک در شهر ها بتدریج با ادامه ی برنامه برطرف گردد .
-8 پزشکان خانواده هر یک می توانند یک تا دو نفر از همکاران نزدیک به محل فعالیت خود را بعنوان
جانشین معرفی نمایند وبه همین دلیل امکان عدم جانشین وجود ندارد .
-9 داشتن مجوز های قانونی فعالیت در مطب در هر شهرستان،در هر حال برای پزشکان خانواده و جانشین
وجایگزین الزامی است .
-10 پزشکان طرحی در صورتی که در مراکز دولتی مدت طرح را می گذرانند، می توانند به عنوان پزشک
خانواده شهری همکای نمایند . اما با توجه به اینکه پزشکان خانواده روستایی معمولاً کم سابقه بوده
و مجوز فعالیت در شهر را ندارند بهتر است از نیروهای طرحی بعنوان پزشک خانواده روستایی استفاده نمود
.
-11 پزشکان مطب دار در صورتی می توانند در مراکز بهداشتی درمانی فعالیت نمایند که مطب خود را
تعطیل نموده و از دانشگاه مجوز فعالیت در مرکز بهداشتی درمانی به صورت اجاره ای بگیرند .
-12 با توجه به اینکه بیمه ها جهت فعالیت پزشک خانواده در مراکز دولتی با بخش دولتی قرار داد می
بندند پرداخت حقوق پزشک و پرستار یا ماما به عهده بخش دولتی خواهد بود .
-13 حقوق نیروهای بهداشتی(ماما یا پرستار) در مطب ها (پایگاههای پزشک خانواده ) توسط پزشک و
نیروهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی توسط دانشگاه پرداخت می گردد.
-14 پزشکان شاغل در درمانگاههای خصوصی می توانند یا به صورت پزشک خانواده همکاری داشته باشند و
FFS یا به صورت پزشک اورژانس در درمانگاه فعالیت نمایند . بدیهی است حق الزحمه این پزشکان بصورت
توسط بیمه ها پرداخت می گردد. سایر پرسنل شاغل در درمانگاههای خصوصی کما فی السابق فعالیت می
نمایند.
-15 پزشکان استخدام در بیمارستانها می توانند کما فی السابق فعالیت نمایند. در صورت تمایل به شرکت
در برنامه پزشک خانواده بایستی از برنامۀ بیمارستان خارج شوند.
-16 بیمه های تکمیلی ارتباطی به برنامه پزشک خانواده شهری ندارند و کما فی السابق عمل می نمایند.
-17 با توجه به تعداد فارغ التحصیلان زیاد به نظر نمی رسد مشکل ماما جهت بکارگیری وجود داشته باشد.
با توجه به اینکه موافقت شده است که علاوه برکارشناس امکان بکارگیری کاردان مامائی نیز جهت پزشکان
خانواده وجود داشته باشد.
-18 یکی از اهداف برنامۀ پزشک خانواده شهری ایجاد تعادل در فعالیت پزشکان می باشد . بدیهی است
در صورت کاهش بارمراجعه تعدادی از پزشکان بارمراجعه تعداد دیگری افزایش می یابد و این موضوع
اجتناب ناپذیر است.

-19 در صورتی که پزشکی داوطلب همکاری باشد ولی نتواند تاسه ماه بیشتر از 500 نفر را جذب نماید از

برنامه حذف می شود.
-20 قوانین حاکم بر پزشک خانواده شهری فعلاً در مراکز روستائی قابل اجرا نیست و مناطق روستائی کما
فی السابق خواهد بود .
-21 خدمات بیمارستانها کمافی السابق انجام خواهد شد و کاهش درآمد احتمالی در صورت صحیح بودن
اجتناب ناپذیر است.
-22 پایین بودن سرانه مورد نظراکثریت دست اندرکاران برنامه می باشد و به وزارت متبوع منعکس شده
است ضمناً قول مساعد مبنی برافزایش مناسب سرانه داده شده است.
-23 سرانه تعریف شده صرفاً جهت پرداخت حقوق پزشک و یک نفر همکار (پرستار یا ماما) وهمچنین
هزینه های سرباری از جلمه اجاره مطب و.... می باشد و حقوق بقیۀ تیم توسط دانشگاه تأمین می شود.
انجام می شود. ffs ضمناً پرداخت به کارشناس تغذیه و روانشناس بالینی از طریق
-24 مشکلات و چالشهای بوجود آمده در سه استان پایلوت شده قبلی در دستورالعمل 01 به طور کامل
توسط تیمهای کشوری بررسی و تجزیه وتحلیل شده ودستورالعمل 02 براساس رفع همان مشکلات نوشته
شده است.
-25 پزشکان خصوصی می توانند به اختیار در طرح شرکت ننمایند اما باتوجه به دستورالعمل 02 که لازم
الاجرا می باشد بعد از شروع برنامه از طرف بیمه لغو قرارداد شده و تنها می توانند بصورت آزاد ویزیت
نمایند. ضمن اینکه هرگونه نسخه از طرف ایشان (دارو – آزمایش – رادیولوژی ...) نیز آزاد خواهد بود
وتوسط سازمان های بیمه گر پذیرفته نمی شود.
-26 پرداخت دقیق و مستمر توسط سازمانهای بیمه گر پس از شروع برنامه از دغدغه های اصلی بوده است
که خوشبختانه اجرای آن به کرات توسط سازمانهای بیمه و وزارت متبوع ایشان تأکید شده است.
-27 با توجه به لزوم ایجاد مراکز مجری به ازای هر 10000 نفر چنانچه تعداد مراکز بهداشتی درمانی تحت
پوشش دانشگاه کافی نباشد بایستی از سایر مراکز بهداشتی درمانی که متعلق به سایرارگانها هستند (مانند
درمانگاههای آموزش و پرورش – نفت – بانک و غیره ) استفاده گردد. در صورتی که این مراکز هم کم
باشند می توان از مطب ها یا مکانهای اجاره ای با تعبیه فضای مناسب استفاده نمود.

-28
طبق دستورالعمل پزشک خانواده پزشکان بایستی متعهد شوند که فقط در این برنامه همکاری نمایند و
لذا اگر در یک شیفت شغل دیگری (مثل پزشک معتمد،انتقال خون ....) دارند نمی توانند در این شیفت
(
صبح ) پزشک خانواده باشند. اما می توانند جهت شیفت عصر پزشک خانواده باشند.
-29 فعلاً دندانپزشکی در برنامه پزشک خانواده دیده نشده اما رایزنی های اولیه جهت ادغام آن در نظام
پزشک خانواده در حال انجام است.
-30 سیستم ارجاع در برنامۀ پزشک خانواده شهری بطور جامع دیده شده است و انشاءاله اگر خوب اجرا
شود به خوبی پاسخگو خواهد بود.
-31 برنامۀ پزشک خانواده روستائی در بسیاری از مناطق کشور و ازجمله در شهرستان شیراز با پایش کامل
انجام شده و خدمات بهداشتی بسیاری به خوبی انجام می شود . و لذا قابل تعمیم است . مستندات لازم
موجود و قابل ارائه است .
-32 فضای فیزیکی مطب ها و درمانگاه ها بایستی جهت برنامه پزشک خانواده اجباراً مناسب سازی شود
و مورد تأیید اداره نظارت بردرمان قرارگیرد. در صورت مناسب نبودن تغییر محل دهند.
-33 موضوع سقف تعداد اقلام دارویی در همۀ سازمانهای بیمه گر از قبل مطرح بوده و اجرا می شده
است.در برنامه پزشک خانواده شهری فعلاً قوانین قبلی اجرا خواهد شد.
-34 جهت دسترسی مناسب به سیستم اینترنتی درمطب ها و درمانگاهها بایستی پی گیری و تعامل با
ادارات مخابرات انجام شود. موضوع از طریق واحد فن آوری دانشگاه نیز در دست پی گیری است.
-35 جهت فعالیت در برنامه پزشک خانواده باید بصورت یک شیفت کامل یا دو شیفت کامل همکاری نمود
و سایر اشکال (ازجمله سه روز درهفته .... )قابل قبول نیست.
-36 شهروندان در انتخاب پزشکان متخصص و فوق تخصص خارج از سیستم ارجاع مختار بوده ولی باید
هزینه را بطورکامل پرداخت نمایند. ضمن اینکه در اینصورت سایر هزینه های ایشان نیز آزاد خواهد بود.
مسلماً این روند نمی تواند به دفعات انجام شود. هر چند در اینصورت نیز پزشک خانواده می تواند درجریان
پی گیریها و درمان بیمار قرار گیرد.

-37 در دستورالعمل 02 پیشنهاد شده است که اعضای خانواده همگی تحت پوشش یک پزشک باشند. علی

رغم اینکه این موضوع مزایای بسیاری دارد ، اما بدلیل تمایل احتمالی بعضی از اعضای خانواده ها به
انتخاب پزشکی دیگر، احتمالاً این موضوع بلامانع خواهد شد . (متعاقباً اعلام قطعی می گردد)
-38 پزشکانی که در آینده مشمول برنامه پزشک خانواده شهری می شوند فقط می توانند جانشین پزشکانی
شوند که بهردلیل از برنامه خارج شده اند و می توانند جمعیت ایشان را بعهده بگیرند.
-39 تأمین پزشک اتفاقات بیمارستان از سایر پزشکان که در برنامۀ پزشک خانواده همکاری ندارند و یا
دراستخدام بیمارستان هستند یا در خواهند آمد، انجام می شود.
-40 با توجه به اینکه برنامه پزشک خانواده توسط سیستم دولتی انجام می شود ، تعرفه های عنوان شده
همان تعرفه های دولتی است .
-41 پزشکان خانواده روستایی مستقیماً تحت قرارداد با دانشگاه بوده واز مزایای آن استفاده می نماید.
-42 امکان ادامه تحصیل در رشته تخصصی پزشک خانواده صرفاًجهت پزشکان خانواده روستائی در نظر
گرفته شده است.
-43فعالیت در برنامه پزشک خانواده شهری جهت پزشکانی امکان پذیر خواهد بود که تعهدات قانونی خود
را گذرانده و امکان فعالیت بصورت پروانه مطب در منطقه شهری را داشته باشند .
-44 اگر پزشک عمومی به هر دلیلی پزشک خانواده نباشد می تواند برای هر کسی و از جمله خانواده خود
نسخه بنویسید اما سازمانهای بیمه گر دارو سایر خدمات را نمی پذیرند .
-45 درصورتیکه در مرکز دولتی فضای کار برای استقرار پزشکان خانواده به تعداد بیشتر از یک نفر موجود
نیست به همان یک نفر پزشک خانواده که مسوول هم خواهند بود بسنده شود .
-46 کشیک شب در مرکز اورژانس برای پزشکان خانواده اجباری نیست و حتی بهتر است از سایر پزشکان
که پزشک خانواده نیستند استفاده شود .
-47 مسوول فراخوان افراد تحت پوشش فرد پزشک خانواده و ماما – پرستار همکار وی می باشند و
بایستی از طریق ارتباط تلفنی دعوت شوند .
-48 پزشکان بخش خصوصی که وارد برنامه پزشک خانواده نشوند فقط می توانند به طور آزاد مریض ببینند
و بیمه ها با آنها لغو قرارداد خواهند نمود .

-49 بیمه هایی نظیر نفت ، مخابرات ... در صورت تمایل بایستی یا بیمه خدمات درمانی تعامل نموده و با

پرداخت سرانه به سازمان بیمه خدمات درمانی جزء برنامه قرار بگیرند . در غیر این صورت از پزشکان خود
استفاده می نمایند .
-50 تعرفه آزمایشگاه در بخش دولتی و خصوصی مشابه قبل و بر اساس آخرین بخشنامه دولت خواهد بود .
-51 شرط سنی برای بکارگیری نیروها اعلام نشده است و نیروهای بازنشسته در صورت صلاحدید کمیته
شهرستانها و توانمندی لازم قابل بکارگیری خواهند بود .
-52 اتباع بیگانه با توجه به اینکه تحت پوشش بیمه ها نیستند بایستی بصورت آزاد خدمات بگیرند .
-53 پزشکانی که در مناطق روستایی مطب دارند شامل برنامه پزشک خانواده شهری نیستند .
-54 اگر ثبت نامی پزشکان در مراحل اول کم باشد،پرداخت به پزشکان تا سه ماه بر اساس حداقل
جمعیت یعنی 500 نفر خواهد بود.
-55 مراکز دولتی می تواند در اختیار پزشکان خصوصی قرار گرفته و البته طبق قرارداد و اجاره بهای
مشخص .لازم به یاد آور است که طبق نظر ریاست محترم دانشگاه می توان در اجاره بها .... مساعدت لازم و
تخفیف مناسب داده شود.
-56 عدم حضور پزشک بایستی توسط پزشک جانشین با جایگزینی جبران شود و به نوعی می توان پذیرفت
که در هر حال بایستی پوششی لازم را بدهد . گر چه در مرخصی باشد .
-57 پزشکان خانواده می توانند در صورت تمایل فقط در یک شیفت ( صبح یا عصر ) فعالیت داشته باشند
در این صورت سقف تعداد بیماران ثبت نام شده برای آنها بایستی نصف سقف کامل باشد .
-58 پزشکی که تک شیفت فعالیت می نماید در هنگام ثبت نام باید به افراد ثبت نام شده اطلاع رسانی کند
که فقط در شیفت صبح یا عصر فعالیت دارد . تا در همان شیفت حضور پیدا کنند .
-59 در برنامه پزشک خانواده شهری سازمان های بیمه گر فقط با پزشک یا موسسات دولتی یا خصوصی که
پزشک و ماما را بکار می گیرند قرارداد می بندند و قرارداد مستقیم با ماما بسته نمی شود .
-60 در مرکز بهداشتی درمانی دولتی طرف قرارداد بیمه ها ، رئیس شبکه خواهد بود و سرانه به شبکه
پرداخت می گردد.

-61 پزشک خانواده مسوول و پرسنل رسمی شبکه ماهانه حقوق فعلی خود را خواهند گرفت اما پزشکان و

ماماهای شاغل به برنامه بسته به میزان همکاری تا 80 % حقوق ناشی از سرانه را بطور ماهانه و بصورت ما به
تفاوت یا حقوق استخدامی فعلی دریافت خواهند نمود.
-62 بر اساس آخرین تصمیمات کمیته اجرایی استان علیرغم اعلام قبلی عدم اجرای برنامه در شهرهای
20 نفر که دفترچه / 20 نفر مقرر گردید در کلیه مناطق شهری استان و از جمله شهرهای زیر 000 / زیر 000
روستایی صادر شده است ، دستور العمل به اجرا گذاشته شود .
-63 تصمیم براین است که به تدریج دستورالعمل مناطق شهری به مناطق روستایی نیز تسری یابد .
حداقل اینکه بر اساس اعلام شفاهی مسوولان کشوری در زمان اجرای طرح 02 در مناطق شهری خدمات به
روستائیان نیز رایگان خواهد شد .( در صورت رسیدن ابلاغ مکتوب از وزارت متبوع به شهرستانها ابلاغ
خواهد شد) .
-64 جهت جذب پزشک در برنامه شهری مانند برنامه روستایی بایستی از ایجاد انگیزه های مختلف مثل
امتیازات مالی و حمایتی استفاده نمود . لازم به یاد آوری است که طبق دستورالعمل بین 4 تا 40 % در
مناطق محروم به سرانه پرداختی به پزشک اضافه خواهد شد .
-65 افرادی که مدت زیادی در سفر می باشند ، علاوه بر استفاده از برگ سفر با تماس با کال سنتر
شهرهایی که در آن حضور دارند می توانند از خدمات پزشک خانواده استفاده نمایند .
-66 ماماهای مطب دار می توانند کماکان به فعالیت در مطب خود ادامه دهند، در صورت تمایل به شرکت
در برنامه پزشک خانواده بایستی بصورت چند پیشه عهده دار بسته خدمتی تعریف شده شوند.
-67 پزشکان بیمارستان فقط با موافقت ریاست بیمارستان و شبکه و مسلماً در صورت نبود مشکل نیروی
اورژانس امکان همکاری در برنامه خواهند داشت.
-68 هر پزشکی که پزشک خانواده شود در شیفت اداری موظفی نمی تواند فعالیت دیگری (ازجمله همکاری
در مرکز شبانه روزی ) داشته باشد . اما خارج از ساعات اداری موظفی صبح و عصر می تواند در هرمرکزی
فعالیت داشته باشد.
-69 حقوق پرداختی به ماما یا پرستار براساس قوانین موجود اداره کار و مابقی دریافتی از بیمه ها متعلق به
پزشک و سایر هزینه های سرباری خواهد بود.

-70 همه پزشکان در صورتی که شرایط عمومی پزشک خانواده شهری را داشته باشند می توانند ثبت نام

کنند پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی که عملاً پزشک خانواده مسوول خواهند بود نسبت
به پزشکان مطب دار در اولویت هستند .
-71 پزشکان طرحی می توانند ثبت نام نمایند .پزشکان شاغل در بیمارستان در صورت موافقت از
بیمارستان وپزشکان بیمه روستایی ترجیحاً در مراکز روستائی باقی بمانند .
-72 پزشکانی که در شیفت مراکز شبانه روزی و اورژانس فعالیت دارند در صورت نیاز به شیفت ایشان
بایستی در همان اورژانس ادامه خدمت نمایند .
-73 پزشکانی که مطب دارند در ساعت صبح وعصر بهترین کاندید برای پزشک خانواده هستند .
74 – جهت پزشکان جانشین محدود یتی وجود ندارد وهر دو پزشک خانواده مجاور هم می توانند جانشین
هم باشند در ضمن پزشکان حداقل در یک شیفت صبح یا عصر می توانند فعالیت نمایند وکمتر از یک
شیفت کامل امکان پذیر نیست .
-75 مقرر گردیده است فعلاً کال سنترها (گروه توسعه شبکه ها و ارتقاء سلامت)در شیفت اداری فعالیت
نمایند،در مراحل بعدی در خصوص بکار گیری نیرو تصمیم گرفته خواهد شد .
76 –پزشکان شاغل که تحت پوشش یک مرکز قرار می گیرند می توانند در مطب ها مستقر باشند ودر
صورتی که مرکز فضای کافی داشته باشد تا 4 پزشک می توانند در آن مستقر شوند.
-77 نیروهای بهداشتی موجود در پایگاههای شهری جزءتیم 17 نفره تعریف شده جهت مرکز می باشند .
78 – تهیه تجیهزات مورد نظر مناسب در مطب ها بعهده فرد پزشک طرف قرار داد می باشد .
-79 جهت بروز رسانی اطلاعات پزشکان خانواده در آینده نزدیک برنامه ریزی های لازم صورت خواهد
گرفت.
-80 انجام سایر خدمات سرپائی در مطب پزشکان در ساعات فعالیت امکان پذیر خواهد بود.
-81 طبق دستور العمل همکار پزشک، فقط می تواند پرستار یا ماما باشد.
-82 زمان ثبت نام مردم نزد پزشکان از طرف این ستاد اعلام خواهد شد.

-83 ساعات کاری نیروهای موجود در مراکز بهداشتی درمانی شهری در برنامه تحت بررسی می باشد که در

اسرع وقت اعلام خواهد شد .کلیه پزشکان عمومی و متخصص و فوق تخصصطبق نشست ستاد کشوری
91 همگی باید پزشک خانواده داشته باشند . /3/ مورخ 1
می باشد . ffs -84 پرداخت به پزشکان اورژانس مراکز شبانه روزی از طرف بیمه ها به صورت
-85 موضوع بسته حمایتی از پزشکان مثل بیمه های بازنشستگی و درمانی تحت بررسی و پیگیری می باشد و
طبق دستورالعمل فعلی ،پزشک با عقد قرارداد با بیمه ها و در درمانگاهها با مؤسس درمانگاه فعالیت می کند
و در استخدام بیمه ها یا وزارت بهداشت نمی باشند .
-86 جهت هزینه هایی که جهت استقرار برنامه پزشک خانواده شهری در شهرستانها انجام خواهد شد.
اعتبار مناسبی از طرف وزارت متبوع در نظر گرفته شده است . که به محض وصول به اطلاع مدیران
محترم شبکه رسانده خواهد شد .
-87 در صورتی که پزشکان مطب دار فعلی در برنامه وارد نشوند راه اندازی برنامه با سایرپزشکان انجام
خواهد شد ودر صورتی که بعد از استقرار برنامه ورود کنند فقط تا سقف ممکن ( 2500 نفر ) به نفع
پزشکان خانواده جدید کاسته خواهد شد .
-88 مرکز شبانه روزی موجود در شهرستان به عنوان تنها مرکز ارائه دهنده ی خدمات اورژانسبا شیفت
کامل 24 ساعته پزشک بایستی به خدمات خود ادامه دهد در صورتی که قرار است پزشکان خانواده در مرکز
شبانه روزی مستقر شوند بایستی کسانی غیر از پزشکان اورژانسی شبانه روزی باشند تا بتوانند مسوولیت
تعداد مشخص خانوار را بپذیرند ضمناًپزشکان فقط مجاز به معاینه خانوار تحت پوششخود می باشند .
- 89 ازهر چهار پزشک خانواده که مستقر می شوند یک نفر پزشک خانواده مسوول خواهد بود که حق
مسوولیت نیز بر اساس جمعیت تحت پوشش دریافت خواهد کرد .
- 90 پزشکی که در شیفت صبح وعصر شبانه روزی فعالیت دارد نمی تواند پزشک خانواده باشد فقط
پزشکانی که شب کار هستند می توانند صبح وعصر پزشک خانواده باشند ( البته تا سه شیفت شب بر اساس
دستورالعمل )
1 کیلومتر فاصله منزل افراد تا پایگاه پزشک خانواده / -91 در دستورالعمل چنین دیده شده است که با قید 5
، پزشکان در نقاط مختلف شهر پراکنده شوند ومردم حق انتخاب بین پزشکان را دارند که در این شعاع در
حوالی محل سکونت ایشان هستند .

-92
پزشکان شاغل در مرکز مشاوره به نوعی پزشکان ستادی با فعالیت مشخصبه حساب می آیند و لذا
نمی توانند پزشک خانواده شوند . بدیهی است ایشان فقط در صورت موافقت ریاست مرکز بهداشت
شهرستان و تعیین جانشین می توانند از این فعالیت کنار رفته و بعنوان پزشک خانواده مشغول خدمت شوند
.
-93تمامی افرادی که در نقاط شهری ساکن هستند یا بیمه هستندو یا بیمه نیستند در این صورت با
مراجعه به اداره بیمه خدمات درمانی می توانند بیمه شوند . بنابراین کل جمعیت شهری می تواند بیمه شده
و در برنامه قرار گیرد.
-94 هر پزشک خانواده که نتواند بیش از دو ماه بهر دلیلی در محل کار حاضر باشد باید توسط پزشک
خانواده دیگر پوشش داده شود . در کمتر از 2 ماه پزشک جایگزین و کمتر از 25 روز پزشک جانشین
پوششخواهد داد .
-95 خدماتی که در سطح اول رایگان می باشد از ملزومات اصلی برنامه پزشک خانواده است . ان شاء اله با
تلاش همه عوامل اجرائی فرهنگ صحیح استفاده از این خدمات رایگان به درستی ایجاد شود.
-96 همه داروخانه ها می توانند در برنامه پزشک خانواده شرکت نمایند . در غیر اینصورت همه نسخ ارسالی
به ایشان آزاد خواهد بود که مسلماً مشکلاتی برای ایشان ایجاد خواهد کرد
.
-97 بر اساس نظرات ستاد کشوری همکاری تلفنی پزشکان فقط بصورت مشاوره است و ویزیت بیماری
بطور کوتاه مدت قابل انجام است.
-98 بر اساس نظارت ستاد کشوری ، فعلاً قرار نیست سقف مراجعه برای بیماران به پزشک در نظر گرفته
شود .
-99 در شهرهای مختلف بر اساس ضریب محرومیت بین 4 تا 40 % تفاوت سرانه وجود خواهد داشت .این
ضرایب محرومیت جهت اجرا در برنامه هنوز از طریق ستاد کشوری اعلام نشده است .
-100 کمبود احتمالی پزشک بایستی از طریق همکاری همه پزشکان شاغل در شهرستان اعم از دولتی -
خصوصی - مطب دار و .... و احتمالاً پزشکانی از سایر شهرستانها و از جمله شیراز جبران گردد.
-101 با توجه به اینکه بیمه ها طرف قرارداد پزشکان مطب دار و موسسات خصوصی و دولتی خواهند بود
رفع اختلاف احتمالی فی ما بین بر اساس قوانین موجود اتفاق خواهد افتاد .

-102 حداقل و حداکثر بیمارانی که پزشک باید در یک روز معاینه نمایند اعلام نشده است . منطقاًپزشک

باید با دادن نوبت وتخمین تعداد مراجعین برنامه ریزی نماید.
-103 در تمام نقاط شهری با هر جمعیتی باید دستورالعمل پزشک خانواده شهری نسخه 02 اجرا شود.


مطالب مشابه :


دندانپزشکان طرف قرارداد با بیمه آسیا در تهران

42 rows · دندانپزشکان طرف قرارداد با بیمه آسیا در طرف قرارداد با بیمه مجتمع دندانپزشکی.
آدرس مراکز در مانی طرف قرارداد با بیمه ایران(شاغلین) - کارت طلایی

همکاران محترم شاغل جهت کسب اطلاع از مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ایران (کارت طلایی) برای
لیست بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان

لیست بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه تکمیلی در مانگاه کلینیک دندانپزشکی ایران
بيمارستان‌هاي طرف قرارداد با بيمه تكميلي بازنشستگان تأمين اجتماعي معرفي شدند

تعداد بيمارستان‌هاي طرف قرارداد با بيمه دي در استان ايلام هم 6 بيمارستان از جمله مصطفي
بیمه کانون سردفتران و دفتریاران !

و مراکز طرف قرارداد شرکتهای بیمه دندانپزشکی سهمیه بیمه شده ایران در
اطلاعیه مهم در رابطه با بیمه سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته

دفتر حفاظت منافع ایران در مراکز درمانی طرف قرارداد با جامعه سردفتران و دفتریاران کرج
قرارداد مشارکت در ساخت ساختمان را چگونه تنظیم کنیم؟

قرارداد مشارکت در ساخت یافته است.در ایران نیز ساختن دو طرف در
103 سوال در خصوص طرح پزشک خانواده

-29 فعلاً دندانپزشکی در برنامه پزشک دولتی طرف قرارداد بیمه ها ، رئیس کرج انجمن
لیست و آدرس دفاتر پلیس +10 در تهران فهرست دفاتر پلیس+10 تهران بزرگ,نشانی دفاتر پلیس 10 تهران,آدرس د

پلاک 162 81 تهران تهران بزرگ خلیج فارس جاده قدیم کرج طرف قرارداد در شمال ایران
برچسب :