2 - مطالبی در مورد درخت گردو ( 2 )هرس و بیماری های درختان گردو

هرس و بیماری های درختان گردو

مبارزه با آفات و بیماریهای گردو به علت بزرگ بودن این درخت مشکل است زیرا سمپاشی تمام درخت به سختی انجام می شود. کاشت درختان پیوندی، استفاده از پایه های پا کوتاه، ترییت وهرس و انتخاب ارقامی که بطور جانبی محصول می دهند موجب کاهش اندازه درخت شده و بطور محسوسی سمپاشی و برداشت میوه را آسانتر می کند. تدابیر بهداشتی تاثیرزیادی در کنترل آفات و بیماریها دارد ولی اغلب این تدابیر فراموش می شوند. تدابیر بهداشتی شامل کاشت درختان سالم جلوگیری از انتقال آفات و بیماریها ا زطریق ادوات هرس وسایر وسایل کاشت ،هرس برگهاوشاخه های بیمار وسوزاندن آنها است.نهالها قبل از کاشت باید در نهالستان از نظر آفات و بیماریها بررسی شوند.

 آفات گردو

laspeiresia pomonela -۱  کرم گردو:

کرم گردو (کارپوکاپس)پروانه ای است که لاروآن به اغلب میوه های دانه دار بطور اعم و به گردو بطور اخص حمله می کندوخسارت آنگاهی تا 30% محصول را نابود می سازد.پروانه این حشره در اواخر اردیبهشت و اواخر خرداد ظاهر می شود.ابتدا از محل گلگاه وارد میوه های در حال رشد شده و باعث ریزش آنها می شود. لارو نسل دوم در حدود مرداد ماه به  رغم خشبی شدن پوست گردو از ناحیه دم میوه وارد می شود و با تغذیه از مغز گردو در گردو تکامل می یابد و مغز گردو را از بین می برد.

مبارزه:

برای تعین زمان سمپاشی از تله های فرمونی که در ادیبهشت ماه کار گذاشته می شوند می توان استفاده کرد .برای مبارزه با این آفات می توان از دیازینون یا کارباریل به غلظت 2 00 /0استفاده نمود.

2-کرم میوه  Paramyelois   transitella     

بر خلاف کرم گردوکه فقط یک لارو در داخل میوه های آلوده وجود دارد در صورت حمله این آفت چندین  لارودر داخل  یک میوه مشاهده می شود. لارونسل اول و دوم در طول بهار و تا بستان به میوه ها خسارت دیده و مومیایی شده حمله می کند،ولی لارو نسل سوم از طریق پوست سبز ترک خورده خسارت زیادی به مـــــیوه ها وارد می کند.

مبارزه :  1-حذف میوه های مومیایی شده  2-مبارزه با کرم گردو که زمینه را برای فعالیت این آفت فراهم می کند   3-مبارزه با بابلایت گردو4-برداشت سریع میوه ها پس از ترک برداشتن پوست سبز   5- تیمار میوه های با سموم گازی.

http://baghbanbashi.blogsky.com/1389/12/29/post-12/


مطالب مشابه :


بازهم درختكاري

شعر و سرود و داستان برای درهر صورت كاشتن درخت در ماه اسفند و بها دادن به درختكاري ، كار
درخت نمدار

"اعظم وحيدي" كه در مورد خصوصيات اين درخت تحقيقاتي انجام داده است، مي گويد: شعر استاد
2 - مطالبی در مورد درخت گردو ( 2 )هرس و بیماری های درختان گردو

مطالبی در مورد درخت گردو لارو نسل دوم در حدود مرداد ماه شعر گیاهان
درخت سرو نماد ایرانی

شعر دانستنی ها اند اين عنوان در ادبيات فارسي مورد دو درخت سرو كاشت كه يكي در فريومد و
درخت بی میوه

میگویند شاعری در مورد شعر سپید گفته است درخت شعر سپید یک میوه داشت و آن را هم شاملو خورد!
هرس درخت زیتون- قسمت آخر

هرس درخت زیتون- قسمت شعر در مورد برزه
شعر امروز:برگ سبزی تحفه ی......

برای برگ درخت انار دل تنگم/ برای مردن با افتخار می شعر در مورد بهار
برچسب :