معرفي ظرفيت هاي پذيرش آزمون کارشناسی ارشد 86 مهندسی مکانیک

رشته مهندسي مكانيك - روزانه  

1267 - مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد  
  0 6 دانشگاه اروميه 3409
  0 3 دانشگاه بيرجند 3410
  0 5 دانشگاه تبريز 3411
ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش 0 12 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 3412
  0 15 دانشگاه تربيت مدرس 3413
  0 10 دانشگاه تهران 3414
  0 9 دانشگاه صنعتي اصفهان 3415
  0 11 دانشگاه صنعتي اميركبير 3416
  0 10 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3417
زمينه تخصصي سيستمهاي توليدصنعتي 0 7 دانشگاه علم وصنعت ايران 3418
زمينه تخصصي شكل دهي 0 7 دانشگاه علم وصنعت ايران 3419
زمينه تخصصي مكاترونيك 0 8 دانشگاه علم وصنعت ايران 3420
  0 5 دانشگاه فردوسي مشهد 3421
  0 5 دانشگاه مازندران 3422
1267 – مهندسي مكانيك -طراحي كاربردي  
  0 4 دانشگاه اروميه 3423
فقط مرد-شرايط درويژه نامه 0 12 دانشگاه امام حسين (ع ) 3424
  0 9 دانشگاه بوعلي سينا-همدان 3425
  0 8 دانشگاه تبريز 3426
  0 8 دانشگاه تربيت مدرس 3427
  0 10 دانشگاه تهران 3428
  0 2 دانشگاه خليج فارس -بوشهر 3429
  0 8 دانشگاه رازي كرمانشاه 3430
  0 5 دانشگاه زنجان 3431
  0 13 دانشگاه سمنان 3432
  0 3 دانشگاه شهركرد 3433
  0 6 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3434
  0 8 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3435
  0 9 دانشگاه شيراز 3436
فاقدخوابگاه 0 8 دانشگاه صنعت آب وبرق (شهيدعباسپور) 3437
  0 30 دانشگاه صنعتي اصفهان 3438
  0 7 دانشگاه صنعتي اميركبير 3439
گرايش ديناميك كنترل 0 10 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3440
گرايش مكانيك جامدات 0 10 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3441
گرايش مكانيك جامدات 0 10 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3441
  0 5 دانشگاه صنعتي شاهرود 3442
* 0 8 دانشگاه صنعتي شريف 3444
** 0 8 دانشگاه صنعتي شريف 3445
  0 25 دانشگاه صنعتي شريف 3443
گرايش ارتعاشات وكنترل 0 13 دانشگاه علم وصنعت ايران 3446
گرايش مكانيك جامدات 0 13 دانشگاه علم وصنعت ايران 3447
  0 9 دانشگاه فردوسي مشهد 3448
  0 10 دانشگاه كاشان 3449
  0 11 دانشگاه گيلان 3450
  0 4 دانشگاه مازندران 3451
  0 7 دانشگاه يزد 3452
* پذيرفته شدگان در اين كد رشته، پروژه و بخشي از دروس خود را در شاخه تخصصي ساخت وتوليد به انجام رسانيده و مدرك كارشناسي ارشد طراحي كاربردي به آنان اعطا مي گردد.
** پذيرفته شدگان در اين كد رشته ، پروژه و بخشي از دروس خود را در شاخه تخصصي بيومكانيك به انجام رسانيده و مدرك كارشناسي ارشد طراحي كاربردي به آنان اعطا خواهد شد.
1267 - مهندسي موادمركب  
باضرايب گرايش طراحي كاربردي -شرايط درويژه نامه 0 2 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 3453
1267 - مهندسي انرژي هاي تجديد پذير  
باضرايب رشته مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي-فاقد امكانات خوابگاهي 0 2 پژوهشگاه موادوانرژي 3454
1267 - مهندسي مكانيك -تبديل انرژي  
  0 10 دانشگاه اروميه 3455
  0 6 دانشگاه بوعلي سينا-همدان 3456
  0 5 دانشگاه بيرجند 3457
  0 6 دانشگاه تبريز 3458
ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش 0 10 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي 3459
  0 8 دانشگاه تربيت مدرس 3460
  0 10 دانشگاه تهران 3461
  0 7 دانشگاه رازي كرمانشاه 3462
  0 9 دانشگاه سمنان 3463
  0 8 دانشگاه سيستان وبلوچستان 3464
  0 3 دانشگاه شهركرد 3465
  0 6 دانشگاه شهيدباهنركرمان 3466
  0 6 دانشگاه شهيدچمران اهواز 3467
  0 8 دانشگاه شيراز 3468
فاقدخوابگاه 0 8 دانشگاه صنعت آب وبرق (شهيدعباسپور) 3469
مديريت انرژي الكتريكي -باهمكاري دانشگاه تربيت مدرس-فاقدخوابگاه 0 7 دانشگاه صنعت آب وبرق (شهيدعباسپور) 3470
  0 28 دانشگاه صنعتي اصفهان 3471
  0 6 دانشگاه صنعتي اميركبير 3472
  0 18 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3473
مهندسي سيستمهاي انرژي(با مدرك فارغ التحصيلي سيستمهاي انرژي) 0 8 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3474
  0 7 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 3475
  0 7 دانشگاه صنعتي شاهرود 3476
  0 25 دانشگاه صنعتي شريف 3477
مهندسي سيستمهاي انرژي *** 0 3 دانشگاه صنعتي شريف 3478
  0 5 دانشگاه صنعتي شيراز 3479
زمينه تخصصي ديناميك سيالات 0 13 دانشگاه علم وصنعت ايران 3480
زمينه تخصصي علوم حرارتي 0 13 دانشگاه علم وصنعت ايران 3481
  0 10 دانشگاه فردوسي مشهد 3482
  0 7 دانشگاه كاشان 3483
  0 7 دانشگاه گيلان 3484
  0 7 دانشگاه مازندران 3485
  0 8 دانشگاه محقق اردبيلي 3486
  0 7 دانشگاه يزد 3487
** * پذيرفته شدگان در اين كد رشته ، در گرايش مهندسي سيستمهاي انرژي كه به صورت يك گرايش فرا رشته اي و زير نظر تحصيلات تكميلي دانشگاه ساماندهي شده است در رشته اي كاملاً متفاوت با مدرك كارشناسي خود ادامه تحصيل خواهند داد و با مدرك مهندسي سيستمهاي انرژي فارغ التحصيل مي شوند.
1267 - مهندسي دريا
فقط مرد-باضرايب تبديل انرژي-شرايط درويژه نامه-محل تحصيل شاهين شهراصفهان 0 10 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 3488
1267 - مهندسي هسته اي  
گرايش چرخه سوخت هسته اي-با ضرايب رشته مكانيك-تبديل انرژي 0 10 دانشگاه شهيدبهشتي 3489
گرايش راكتورباضرايب رشته مهندسي مكانيك-تبديل انرژي 0 2 دانشگاه شهيدبهشتي 3490
باضرايب تبديل انرژي-دردانشكده مهندسي مكانيك-مدرك فارغ التحصيلي مهندسي هسته اي* 0 7 دانشگاه صنعتي شريف 3491
* پذيرفته شدگان در اين كد رشته ، در چهار چوب ضوابط دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف ادامه تحصيل خواهند داد و با مدرك كارشناسي ارشد مهندسي هسته اي فارغ التحصيل مي شوند.
1267 - دريانوردي-حمل ونقل دريايي
باضرايب رشته مهندسي مكانيك-تبديل انرژي 8 0 دانشگاه علوم دريايي ودريانوردي چابهار 3492
1267 - مهندسي انرژي هاي تجديد پذير  
باضرايب رشته مهندسي مكانيك-تبديل انرژي-فاقد امكانات خوابگاهي 0 2 پژوهشگاه موادوانرژي 3493
1267 - مهندسي پزشكي -بيومكانيك  
  0 8 دانشگاه صنعتي اميركبير 3494
  0 7 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 3495
  0 7 دانشگاه علم وصنعت ايران 3496
1267 - مهندسي مكانيك -سيستم محركه خودرو  
  0 3 دانشگاه تبريز 3497
  0 6 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3498
  0 7 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 3499
1267 - مهندسي خودرو -سيستم محركه خودرو  
باضرايب رشته مهندسي مكانيك-سيستم محركه خودرو-بورسيه ايران خودرو 0 4 دانشگاه علم وصنعت ايران 3500
باضرايب رشته مهندسي مكانيك-سيستم محركه خودرو-بورسيه شركت سايپا 0 3 دانشگاه علم وصنعت ايران 3501
1267 - مهندسي مكانيك -طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان  
  0 6 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3502
1267 - مهندسي خودرو -طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان  
باضرايب مهندسي مكانيك-طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان-بورسيه ايران خودرو 0 4 دانشگاه علم وصنعت ايران 3503
باضرايب مهندسي مكانيك-طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان-بورسيه شركت سايپا 0 3 دانشگاه علم وصنعت ايران 3504
1267 - مهندسي مكانيك -سازه بدنه خودرو
  0 6 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3505
1267 - مهندسي خودرو -سازه بدنه خودرو  
باضرايب رشته مهندسي مكانيك-سازه بدنه خودرو-بورسيه ايران خودرو 0 4 دانشگاه علم وصنعت ايران 3506
باضرايب رشته مهندسي مكانيك-سازه بدنه خودرو-بورسيه شركت سايپا 0 3 دانشگاه علم وصنعت ايران 3507

 

مهندسی مکانیک- شبانه
1267 - مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد  
  0 2 دانشگاه بيرجند 8250
  0 2 دانشگاه تبريز 8251
  0 5 دانشگاه تهران 8252
فاقدخوابگاه براي دوره شبانه 0 3 دانشگاه صنعتي اصفهان 8253
فاقدخوابگاه براي دوره شبانه 0 7 دانشگاه صنعتي اميركبير 8254
  0 5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 8255
زمينه تخصصي سيستمهاي توليدصنعتي-فاقدخوابگاه براي شبانه 0 3 دانشگاه علم وصنعت ايران 8256
زمينه تخصصي شكل دهي-فاقدخوابگاه براي شبانه 0 3 دانشگاه علم وصنعت ايران 8257
زمينه تخصصي مكاترونيك-فاقدخوابگاه براي شبانه 0 4 دانشگاه علم وصنعت ايران 8258
  0 3 دانشگاه فردوسي مشهد 8259
  0 5 دانشگاه مازندران 8260
1267 - مهندسي مكانيك -طراحي كاربردي  
  0 9 دانشگاه بوعلي سينا-همدان 8261
  0 3 دانشگاه تبريز 8262
  0 5 دانشگاه تهران 8263
  0 2 دانشگاه خليج فارس – بوشهر 8264
  0 7 دانشگاه رازي كرمانشاه 8265
  0 5 دانشگاه زنجان 8266
  0 2 دانشگاه سمنان 8267
فاقدخوابگاه براي دوره شبانه 0 2 دانشگاه شهركرد 8268
  0 6 دانشگاه شهيدباهنركرمان 8269
  0 2 دانشگاه شهيدچمران اهواز 8270
  0 3 دانشگاه شيراز 8271
فاقدخوابگاه براي دوره شبانه 0 10 دانشگاه صنعتي اصفهان 8272
فاقدخوابگاه براي دوره شبانه 0 7 دانشگاه صنعتي اميركبير 8273
گرايش ديناميك كنترل 0 5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 8274
گرايش مكانيك جامدات 0 5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 8275
  0 3 دانشگاه صنعتي شاهرود 8276
* 0 2 دانشگاه صنعتي شريف 8278
  0 6 دانشگاه صنعتي شريف 8277
گرايش ارتعاشات وكنترل-فاقدخوابگاه براي شبانه 0 6 دانشگاه علم وصنعت ايران 8279
گرايش مكانيك جامدات-فاقدخوابگاه براي شبانه 0 6 دانشگاه علم وصنعت ايران 8280
  0 4 دانشگاه فردوسي مشهد 8281
  0 7 دانشگاه كاشان 8282
  0 5 دانشگاه گيلان 8283
  0 6 دانشگاه مازندران 8284
  0 3 دانشگاه يزد 8285
* پذيرفته شدگان در اين كد رشته ، پروژه و بخشي از دروس خود را در شاخه تخصصي بيومكانيك به انجام رسانيده و مدرك كارشناسي ارشد طراحي كاربردي به آنان اعطا خواهد شد.
1267 - مهندسي موادمركب  
باضرايب رشته مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي -شرايط درويژه نامه 0 1 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 8286
1267 - مهندسي مكانيك -تبديل انرژي  
  0 6 دانشگاه بوعلي سينا-همدان 8287
  0 3 دانشگاه بيرجند 8288
  0 3 دانشگاه تبريز 8289
  0 5 دانشگاه تهران 8290
گرايش ماشينهاي آبي 0 8 دانشگاه تهران 8291
  0 5 دانشگاه رازي كرمانشاه 8292
  0 8 دانشگاه سيستان وبلوچستان 8293
فاقدخوابگاه براي دوره شبانه 0 2 دانشگاه شهركرد 8294
  0 6 دانشگاه شهيدباهنركرمان 8295
  0 2 دانشگاه شهيدچمران اهواز 8296
  0 3 دانشگاه شيراز 8297
فاقدخوابگاه براي دوره شبانه 0 7 دانشگاه صنعتي اصفهان 8298
فاقدخوابگاه براي دوره شبانه 0 7 دانشگاه صنعتي اميركبير 8299
  0 9 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 8300
مهندسي سيستمهاي انرژي(با مدرك فارغ التحصيلي سيستمهاي انرژي) 0 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 8301
  0 3 دانشگاه صنعتي شاهرود 8302
  0 7 دانشگاه صنعتي شريف 8303
گرايش ديناميك سيالات-فاقدخوابگاه براي شبانه 0 6 دانشگاه علم وصنعت ايران 8304
گرايش علوم حرارتي-فاقدخوابگاه براي شبانه 0 6 دانشگاه علم وصنعت ايران 8305
  0 5 دانشگاه فردوسي مشهد 8306
  0 5 دانشگاه كاشان 8307
  0 3 دانشگاه گيلان 8308
  0 7 دانشگاه مازندران 8309
  0 3 دانشگاه محقق اردبيلي 8310
  0 3 دانشگاه يزد 8311
1267 - مهندسي دريا
فقط مرد-باضرايب تبديل انرژي-شرايط درويژه نامه-محل تحصيل شاهين شهراصفهان 0 5 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 8312
1267 - مهندسي پزشكي -بيومكانيك  
فاقدخوابگاه براي دوره شبانه 0 6 دانشگاه صنعتي اميركبير 8313
فاقدخوابگاه براي شبانه 0 3 دانشگاه علم وصنعت ايران 8314
1267 - مهندسي مكانيك -سيستم محركه خودرو  
  0 2 دانشگاه تبريز 8315
  0 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 8316
1267 - مهندسي مكانيك -طراحي سيستمهاي تعليق،ترمزوفرمان  
  0 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 8317
1267 - مهندسي مكانيك -سازه بدنه خودرو  
  0 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 8318


مطالب مشابه :


معرفي ظرفيت هاي پذيرش آزمون کارشناسی ارشد 86 مهندسی مکانیک

معرفي ظرفيت هاي پذيرش آزمون و مدرك كارشناسي ارشد طراحي دانشگاه خليج
اصلاحيات دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي آزمون‌ ارشد سال‌ 92

ظرفيت پذيرش دانشگاه خليج فارس كارشناسي ارشد
تاريخ‌ برگزاري‌ آزمون‌ کارشناسی ارشد سال 1394 دانشگاه های سراسری

كارشناسي ارشد حسابداری .:. ظرفيت پذيرش در مقطع ارشد دانشگاه خليج فارس بوشهر.
آغاز توزيع کارت آزمون ارشد1392 دانشگاه آزاد از هفته آينده

آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد ظرفيت پذيرش 15441 دانشگاه خليج فارس
منابع آزمون کارشناسی ارشدعلوم باغبانی،منابع ارشدباغبانی،منابع ارشد میوه کاری،ارشد سبزیکاری:

نمونه كارنامه كارشناسي ارشد دانشگاه ها و ظرفيت پذيرش در گرايش خليج فارس- بوشهر. 3
اطلاعیه سازمان سنجش در باره زمان دریافت کارت ورود به جلسه و سایر شرایط کنکور دوره های فراگیر کلیه مق

و كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور قابل پذيرش دانشگاه خليج فارس
برچسب :