منابع مربوط به مطالعات تاریخ معماری

بنا به درخواست مراجعه کنندگان به وبلاگ منابع مربوط به مطالعات تاریخ معماری درج می شود.

1.      آبادی (1375)، برای اسلامی کردن سیمای شهرها چه می‌توان کرد؟، نشریه‌ی آبادی، ش 22، تهران، صص 45ـ40.

2.      آزاد، میترا (1381)، معماری ایران در قلمرو آل بویه، کلیدر، تهران.

3.      ـــــــ (1384)، بررسی تحول بناهاي مذهبی دوره ساسانی به بناهاي مذهبی قرون اولیه اسلامی ایران، رساله‌ی دکتری رشته پژوهش هنر، به راهنمایی محمدرضا پورجعفر و مشاوره‌ی محمود طاووسی و سید علی اصغر میرفتاح، دانشگاه تربیت مدرّس، تهران.

4.      [آیت الله زاده شیرازی، باقر] (1387)، گردهمایی مکتب اصفهان ـ مجموعه مقالات معماری و شهرسازی، فرهنگستان هنر، تهران.

5.      ابن عربی، محی‌الدّین (1377)، در اسرار حج و کعبه، ترجمه‌ی محمّدرضا جوزی، رواق، ش1، تهران، صص 9ـ5.

6.      ابوالقاسمی، لطیف (1379)، هنجار شکلیابی معماری اسلامی ایران، به کوشش محمّدیوسف کیانی، در: م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران ـ دوره‌ اس‍لام‍ی‌، سمت، تهران، صص 394-378.

7.      ارژمند، محمود (11377)، رس‍ال‍ه‌ م‍ع‍م‍اری‍ه‌، رواق، ش1، تهران، صص 96ـ95.

8.      ـــــــ (21377)، م‍ع‍رّف‍ی‌ رس‍ال‍ه‌ م‍ع‍ماری‍ه‌، ک‍ت‍اب‌ م‍اه‌ ه‍ن‍ر، ش4، تهران، صص10ـ1.

9.      ـــــــ (1378)، معماری ایران در سفرنامه‌ها: سفرنامه‌ی مادام دیو لافوا، رواق، ش2، تهران، صص 63ـ51.

10.  ـــــــ (1382)، سفرنامه کمپفر، رواق، ش6، تهران، صص 47ـ34.

11.  اردلان، نادر و لاله بختیار (1380)، حسّ وحدت، سنّت عرفانی در معماری ایرانی، ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ حمید شاهرخ،‌ خاک، اصفهان.

12.  اديب‌الملک (1364)، سفرنامه‌ي اديب‌الملک به عتبات (دليل‌الزّائرين) 1273ه.ق.، به‌تصحيح مسعود گلزاري، دادجو، تهران.

13.       استرآبادی، علی و قیومی‌بیدهندی، مهرداد (1388) واژه‌نامه سه‌زبانه معماری اسلامی، مسجد مقدس جمکران، قم.

14.  استیرلن، هانری (1377)، اصفهان تصویر بهشت، ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ جمشيد ارجمند،‌ فروزان روز، تهران.

15.  ـــــــ (1381)، ترجمه­ی نادر روزرخ، دائره‌المعارف معماری جهان، فرهنگان، تهران.

16.  افشار سیستانی، ایرج (1373)، یادگارهاي یزد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و خانۀ کتاب یزد، 2ج، تهران.

17.  ـــــــ (1377)، مقدّماتی درباره‌ی تاریخ معماری در ایران بر اساس متون فارسی، رواق، ش1، تهران، صص 45ـ41.

18.  ـــــــ (1378)، شهرآشوب پیشه‌های ساختمانی، رواق، ش4، تهران، صص 63ـ55.

19.  افندی، جعفر (1376)، رساله‌ی معماریه: متنی از سده یازدهم هجری، ترجمه‌ی انگلیسی هانری کربن، ترجمه‌ی مهرداد قیّومی بیدهندی، شرکت توسعه‌ی فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، تهران.

20.  اکرمی، غلامرضا (1383)، سنّت ـ هنرـ معماری، ش 38، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص144ـ127.

21.  السعید، عصام و پارمان، عایشه (1387)، نقشهای هندسی در هنر اسلامی، ترجمه‌ی مسعود رجب نیا، سروش، تهران، چ3.

22.  امین‌زاده، بهناز و نقی‌زاده، محمّد (1381)، آرمانشهر اسلام: شهر عدالت، صفّه، ش 35، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص 31ـ20.

23.  انصاری، مجتبی (1367)، اصول طرّاحی معماری اسلامی و سنّتی، به راهنمایی مهندس علی مدن‌پور، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه تربیت مدرّس، تهران.

24.  انصاری، مجتبی و رهبرنیا، زهرا (1383)، هنر اسلامی و زندگی امروز، در مجموعه مقالات گردهمایی پژوهشی هنر و زندگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، صص 137ـ125.

25.  او.بتس، اولکو (1382)، دو سند درباره معماران دوره عثمانی در مصر، ترجمه‌ی فرزین فردانش، رواق، ش 6، تهران، صص 20ـ12.

26.  اولیاء، محمّدرضا (1376)، واژه‌نامه‌‌ی معماری اسلامی، مجموعه‌مقالات اوّلین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج 5، میراث فرهنگی کشور، تهران، صص 322ـ287.

27.       اولیاء، محمّدرضا (1385)، اصطلاح‌شناسی معماری سنّتی ایران ـ به سوی روشی جایگزین در بازشناسی معماری (رساله‌ی دکتری)، به راهنمایی دکتر باقر آیت‌ا...زاده شیرازی، دانشگاه تهران‌ـ‌پردیس هنرهای زیبا، تهران.

28.  اولیا، محمّدرضا و قدیری، بهرام (1372)، آشنایی با استادکاران معماری سنّتی ایران ـ حاجی علی‌اکبر آخوند، در صفّه، ش 12ـ11، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص65ـ58.

29.  اهری، زهرا (1378)، عالم مثال و بیان فضایی آن در مکتب شهرسازی اصفهان، در: دومین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج1، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، صص86ـ67.

30.  اهري، زهرا و حبيبي، سیّد محسن (۱۳80)، مکتب اصفهان در شهرسازي (زبانشناسي عناصر و فضاهاي شهري، واژگان و قواعد دستوري)، دانشگاه هنر، اصفهان. ‌

31.  ایبل، کریس (1378)، آموزش معماری در کشورهای در حال توسعه، ترجمه‌ی فرزین فردانش، رواق، ش 2، تهران، صص 50ـ39.

32.  ایمانی، نادیه (1386)، آیا معماری اسلامی می‌شود؟، مجموعه گفتارهای اوّلین و دومین هم‌اندیشی مباحث معماری، به کوشش وحید قاسمی، موزه حمّام علی‌قلی آقا، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری، اصفهان، صص 54ـ43.

33.  باروکاند، ماریانه و بدنورتس، آخیم (1386)، معماری اسلامی در اندلس، ترجمه‌ی فائزه دینی، فرهنگستان هنر، تهران.

34.  باقری، اشرف السّادات (1384)، مأخذشناسی شهرهای قلمرو فرهنگی اسلام، صفّه، ش 41، تهران، صص 156ـ142.

35.  باقری، مهری (1385)، دین‌های ایران باستان، قطره، تهران.

36.  بزرگ‌نیا، زهره (1383)، معماران ایران از آغاز دوره اسلامی تا پایان دوره قاجار، سازمان میراث فرهنگی، تهران.

37.  بِزِنوال، رولان (1379)، ترجمه‌ی سیّد محسن حبیبی، فن‌آوری تاق در خاور کهن، ج1و2، سازمان میراث فرهنگی (پژوهشگاه)، تهران، چ 1.

38.  بلخاری قهی، حسن (1385)، قّوّه خیال در آراء و اندیشه‌های امام محمّد غزّالی ـ تأمّلی در مبانی نظری هنر اسلامی، هنرهای زیبا، ش 26، دانشگاه تهران، تهران، صص 12ـ5.

39.  بمات، نجم الدین، شهر اسلامی (1369)، ترجمه‌ی محمد حسین حلیمی و منیژه اسلامبولچی، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، تهران.

40.  بمانيان، محمدرضا (1378)، مسكن از ديدگاه قرآن كريم، دومين جشنواره مهندسي ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي، تهران، صص61ـ60.

41.  ـــــــ (1382)، دين باوري و معماري مسلمين، مجموعه مقالات اوّلين همايش هنر اسلامي، دانشگاه تربیت مدرّس، صص80-71.

42.  ـــــــ (1386)، رهیافت‌هایی در تبیین معماري مسلمين، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، تهران.

43.  بورکهارت، تیتوس (1370)، ارزشهای جاودان در هنر اسلامی، در: جاودانگی و هنر، ترجمه‌ی سیّد محمّد آوینی، برگ، تهران، صص 26ـ13.

44.  ـــــــ (1376)، نقش کعبه در هنر اسلامی، در: مبانی هنر معنوی، ترجمه‌ی سیّد حسین نصر، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، صص 50ـ35. *

45.  ـــــــ (1381)، سهم هنرهای زیبا در تعلیم مسلمانان، ترجمه‌ی سیّد علاءالدّین طباطبایی، در: خیال، ش3، تهران، صص 33ـ22.

46.  ـــــــ (1386)، مبانی هنر اسلامی، ترجمه‌ی امیر نصری، حقیقت، تهران.

47.  بوزجانی، ابوالوفاء محمّد بن محمّد، (1384)، سیّد علیرضا جذبی، هندسه‌ی ایرانی‌ـ‌کاربرد هندسه در عمل، سروش، تهران، چ3.

48.  بهشتی، سیّدمحمّد (1375)، تأویل معماری مسجد با تأمّلی در مناسک حج ـ‌مسجد مکان معراج مؤمنین‌ـ، مجموعه‌مقالات اوّلین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج 4، میراث فرهنگی کشور، تهران، صص 40ـ11 .

49.  ـــــــ (1378)، نسبت ظاهر و باطن در معماری ایران، در: دومین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج2، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، صص366ـ357.

50.       بهشتی، محمد و قیومی‌بیدهندی، مهرداد (1388) فرهنگ‌نامه معماری ایران در مراجع فارسی، ترجمه و نشر آثار هنری متن، تهران.

51.  ‌پائولزی، پیرو سن (1354)، تأثیر معماری گنبد سلطانیه در گنبد سانتا ماریا دل فیوره، سازمان حفاظت آثار باستانی، تهران.

52.  پاپادوپولو، آلکساندر (1368)، معماری اسلامی، ترجمه‌ی حشمت ا... جزنی، مرکز نشر فرهنگی رجاء، تهران.

53.  پازوکی طرودی، ناصر (1381)، آثار تاریخی فیروزکوه، میراث فرهنگی کشور، تهران.

54.  ـــــــ (1381)، آثار تاریخی دماوند، میراث فرهنگی کشور، تهران.

55.  پورنادری، حسین (1379)، شعرباف و آثارش، ج2: گره و کاربندی، میراث فرهنگی کشور، تهران.

56.       پوستین‌دوز، محمّدمهدی (1374)، معماری شناسی، گامی به سوی چگونگی معماری الهی

57.  پیرنیا، محمّدکریم (1368)، تدوین غلامحسین معماریان، شیوه‌های معماری ایرانی، هنر اسلامی، تهران.

58.  ـــــــ (1370)، گنبدهای ایران، به کوشش زهره بزرگمهری و دیگران، مجلّه‌ی اثر، ش20، میراث فرهنگی کشور، تهران.

59.  ـــــــ (1378)، تحقیق در معماری گذشته‌ی ایران، تدوین غلامحسین معماریان،دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

60.  ـــــــ (1381)، مصالح ساختمانی آژند اندود آمود در بناهای کهن ایران، زهره بزرگمهری، میراث فرهنگی کشور، تهران.

61.  ـــــــ (1382)، تدوین غلامحسین معماریان، آشنایی با معماری اسلامی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، چ7.

62.  ـــــــ (1386)، تدوین غلامحسین معماریان، سبک‌شناسی معماری ایرانی، سروش دانش، تهران، چ5.

63.  ـــــــ (1387)، تدوین و تألیف غلامحسین معماریان، معماری ایرانی، سروش دانش، تهران.

64.  پیرنیا، محمّدکریم و بزرگمهری، زهره (1385)، هندسه در معماری، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، چ3.

65.  پوپ، آرتور آپهام (1388)، معماري ایران، ترجمه‌ی زهرا قاسم علی، سمیرا، تهران.

66.   تجویدي، علی اکبر (1350)، تداوم در معماري ایران، مجلّه‌ی هنر و مردم ، ش111، تهران.

67.  تکمیل همایون، ناصر (1376)، جایگاه اجتماعی و فرهنگی حرفه‌ی بنّایی و معماری در تاریخ ایران، مجموعه‌مقالات اوّلین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج 5، میراث فرهنگی کشور، تهران، صص 340ـ323 .

68.  توسّلی، محمود (1381)، ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران، پیام و پیوند نو، تهران، چ4.

69.  ـــــــ (1383)، هنر هندسه ـ پویایی اشکال، احجام کروی ابوالوفای بوزجانی، پیام و پیوند نو، تهران.

70.  تهامی، جواد (1384)، طهران قدیم، ابریشمی‌فر، تهران.

71.  تولّایی، نوین (1378)، عوامل مؤثّر بر توسعه و ویرانی شهرها از نظر ابن خلدون، صفّه، ش 28، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص15ـ4 .

72.  چنکوا، گالینا آناتولینا پوگا (1387)، شاهکارهای معماری آسیای میانه‌ ـ سده‌های چهاردهم و پانزدهم میلادی، ترجمه‌ی سیّد داوود طبایی، فرهنگستان هنر، تهران.

73.  حاجی ابراهیم زرگر، اکبر و ندیمی، حمید (1386)، راهنمای معماری مسجد، دید، تهران.

74.  حاجی قاسمی، کامبیز و نوایی، کامبیز (1377)، از خاک تا کیمیا، رواق، ش1، تهران، صص 40ـ29.

75.  حائری، محمّدرضا (1386)، قنات در ایران (از ایران چه می‌دانم؟/78)، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.

76.  حبیبی، سیّد محسن (1385)، شرح جریان‌های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر ـ با تأکید بر دوره‌ی زمانی 1357ـ 1385، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.

77.  حسینی، سیّد بهشید (1378)، درک و فهم فضای قدسی آتشکده و آتشگاه در چهارچوب نظام شکل و معنا، دومین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج1، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، 424ـ393.

78.  حصوری، علی (1385)، مبانی طرّاحی سنّتی در ایران ـ دفتر نخست، چشمه، تهران، چ2.

79.  حلّی، سیّد اکبر (1386)، عروس مساجد خاورمیانه، در شباک، ش2، انجمن علمی معماری دانشگاه کاشان، کاشان.

80.  حیدر، سیّد گلزار (1378)، آموزش در جهت معماری اسلامی، ترجمه‌ی فرزین فردانش، رواق، ش3، تهران، صص 44-35.

81.  خادم‌زاده، محمد حسن (1389)، معماری دوره آل مظفر یزد (ایلخانی و تیموری) با نگاهی به بناهای عصر اتابکان، با همکاری مجید علومی و الهه الوندیان، سازمان میراث فرهنگی، تهران.

82.  خامنه‌ای، سیّدعلی (1375)، ساخت و ساز شهرها باید براساس معماری اسلامی و ایرانی باشد، روزنامه‌ی ایران، ش455، 6شهریور1375، تهران، صص 1و2.

83.  خان‌محمّدی، علی‌اکبر (11371)، فتوّت‌نامه‌ی بنّایان، صفّه، ش 5، دانشکده‌ی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص15ـ10.

84.  ـــــــ (21371)، شهرآشوبهای فارسی در باب بنّایان، صفّه، ش 8ـ7ـ6، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص51ـ46 .

85.  ـــــــ (11372)، منظومه‌ی اصفهانیه، صفّه، ش 10ـ9، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص7ـ2.

86.  ـــــــ (21372)، افسانه‌ی سنمار، صفّه، ش 12ـ11، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص5ـ2.

87.  ـــــــ (1377)، خطوطی از علم‌الجمال (زیبایی شناسی) اسلامی به ویژه در بنای مسجد، صفّه، ش 26، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص73ـ68.

88.  خمینی، سید روح ا... (1360)، رسالة نوین ـ تحریرالوسیله، ترجمه و شرح عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، انجام کتاب، تهران، چ4.

89.  خویی، حمیدرضا (1385)، در باب تجزیه و تحلیل و شرح آثار تاریخی، سومین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج4، رسانه‌پرداز، تهران، 39ـ29.

90.  دانشدوست، یعقوب (1385)، هسته‌های آغازین خانه، تداوم، گستره و دگرگونی‌های آن در معماری ایران، مجموعه‌مقالات سومین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج 4، رسانه‌پرداز، تهران، صص 28ـ9.

91.  دروویل، گاسپار (1388)، سفرنامه دروویل، ترجمه‌ی جواد محیی، نیک‌فرجام، تهران.

92.  دوتیه، ژان (1385)، معماری با خاک یا آینده­ی سنتی هزاران ساله، ترجمه‌ی محمّد احمدی‌نژاد، خاک، تهران.

93.  دهقان منشادی، غلامرضا (1384)، کتابشناسی گزیده توصیفی تیتوس بورکهارت، صفّه، ش40، تهران، صص 121ـ112.

94.  ذکاء، یحیا (1366)، استادکاران دوران اسلامی، به کوشش محمّدیوسف کیانی، در م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌: دوره‌ اس‍لام‍ی‌، ج‍ه‍اد دانش‍گ‍اه‍ی‌، تهران.

95.  ذوالفقارزاده، حسن (1384)، فقه و معماری ـ شیوه تعامل تفقه دینی و دانش معماری، به راهنمایی دکتر هادی ندیمی و مشاوره­ی حجة‌الاسلام سیّد محمّد مهدی میرباقری، دانشکده معماری و شهرسازی دانش‍گ‍اه‍ شهید بهشتی، تهران.

96.  رئیس‌زاده، مهناز (1375)، یادنامه‌ی سه نسل از معماران سنّتی معاصر ایران، مجموعه‌مقالات اوّلین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج 4، میراث فرهنگی کشور، تهران، صص 52ـ49 .

97.  رئ‍ی‍س‌زاده‌، م‍ه‍ن‍از و ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ف‍ی‍د (1384) اح‍ی‍ای‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ از ی‍اد رف‍ت‍ه‌: م‍ب‍ان‍ی‌ معماری س‍ن‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌ به روای‍ت‌ استاد ح‍س‍ی‍ن‌ ل‍رزاده‌، مولی، تهران، چ2.

98.  ریاضی، محمّدرضا (1375)، صنف معمار در دوران اسلامی، مجموعه‌مقالات اوّلین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج 2، میراث فرهنگی کشور، تهران، صص 379ـ356 .

99.       رهنورد، زهرا (1378)، مقدّمه‌ای بر حکمت هنر اسلامی، هنرهای زیبا، ش 4و5، دانشگاه تهران، تهران، صص 31ـ22.

100.   ـــــــ (1385)، حکمت هنر اسلامی، سمت، تهران، چ4.

101.   زارعی، باب ا... (1377)، کتیبة کوفی مسجد جامع قزوین ـ معرّفی اجمالی خطوط کوفی و کاربرد آنها در گرافیک، وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چ2.

102.   زرگر، اکبر (1375)، جایگاه درس تاریخ در آموزش معماری، مجموعه‌مقالات اوّلین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج 4، میراث فرهنگی کشور، تهران، صص 66ـ53.

103.   زمانی‌فرد، علی (1378)، جایگاه مسجد جامع در شهرهای ایران بر اساس متون قرن چهارم هجری، رواق، ش 4، تهران، صص 93ـ69.

104.   ستوده، منوچهر (1366)، هنرمندان دوران اسلامی، به کوشش محمّدیوسف کیانی، در م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌: دوره‌ اس‍لام‍ی‌، ج‍ه‍اد دانشگاهی‌، تهران.

105.   سلطان‌زاده، حسین (1376)، تبریز‌ـ‌خشتی استوار در معماری ایران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.

106.   ـــــــ (1377)، معماری و شهرسازی ایران به روایت شاهنامه فردوسی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.

107.   ـــــــ (1386)، بازارهای ایرانی (از ایران چه می‌دانم؟/11)، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران، چ4.

108.   سیفیان، محمّدکاظم (1376)1، قالب و محتوی در معماری اسلامی، هنرهای زیبا، ش1، دانشگاه تهران، تهران، صص 63ـ60.

109.   ـــــــ (1376)2، اسراف و تبذیر در معماری، هنرهای زیبا، ش2، دانشگاه تهران، تهران، صص 60ـ58.

110.   ـــــــ (1377)، قاعده لاضرر و رعایت آن در اصول معماری و شهرسازی اسلامی، هنرهای زیبا، ش3، دانشگاه تهران، تهران، صص 77ـ73.

111.   شریعتی، علی (1357)، هنر در انتظار موعود، اسرار، تهران.

112.   شقاقی، میرزا مهدی خان (1362)، خاطرات ممتحن‌الدوله، بکوشش حسینقلی خانشقاقی، تهران، امیرکبیر.

113.   شکاری نیّری، جواد (1378)، ارزشهای اعتقادی و مفاهیم توحیدی در معماری اسلامی ایران، مجموعه‌مقالات دومین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج 4، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، 396ـ367.

114.   شمس، صادق (1388)، واژه‌نامه سنتی معماری ایران، علم و دانش، تهران.

115.   شیخ‌الحکمایی، عمادالدّین و جعفریان، محمودرضا (1388)، کتابچة برآورد مخارج راه‌سازی مازندران از حسین‌قلی‌خان قاجار مهندس، در: گلستان هنر، ش15، تهران، صص 44ـ36.

116.   شیمل، آنماری (1378)، باغ ملکوت، ترجمه‌ی امید نیک‌فرجام، رواق، ش3، تهران، صص 33ـ21.

117.   صادقی پی، ناهید (1388)، تأملی در معماری سنتی، صفّه، ش 48، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص 16ـ7.

118.   صدری، مینا (1387)، صورت و معنا در هنر دینی، کتاب ماه (هنر)، ش ۱۲۵، تهران، صص ۶۸ - ۷۵.

119.   [صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی] (1388)، آگاهینامه استادکاران گروه میراث فرهنگی، صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، تهران.

120.   ضیایی، نادر و میلانی، مهرداد (۱۳89)، آشنایی با معماری اسلامی، پر سیمرغ، مشهد.

121.   طاقی، زهرا و فخّار تهرانی، فرهاد (1376)، استاد پیرنیا از نگاهی دیگر، صفّه، ش24، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص73ـ52.

122.   طاهباز، منصوره (11383)، شکل مقدّس، صفّه، ش38، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص125ـ96.

123.   ـــــــ (21383)، ردّ پای قداست در معماری اسلامی ایران، صفّه، ش39، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص124ـ103.

124.   ـــــــ (1384)، عوامل تفاوت بنیادی معماری اسلامی و معاصر ایران، مجموعه‌مقالات سومین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج1، رسانه‌پرداز، تهران، صص 288ـ260.

125.   طبسی، محسن (1379)، واژه‌های معماری در دیوان حافظ، رواق، ش 5، تهران، صص 94ـ75.

126.   ـــــــ (1381)، بازخوانی وقفنامه و بررسی کالبدی مرکز محلّه علیقلی آقا، صفّه، ش 35، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص 31ـ20.

127.   ـــــــ (1382)، نگاهی به کتاب معماری و شهرسازی ایران به روایت شاهنامه فردوسی، رواق، ش 6، تهران، صص 63ـ56.

128.   عبّاسی هرفته، محسن (1385)، مهریز سرزمین مهر و خشت (معرفی چهل بنا از بناهای تاریخی شهرستان مهریز)، نورگستر، قم.

129.   عبد‌الله‌زاده، محمد‌مهدی (1388)، معمار دوره‌ گذار : نگاهی به خاطرات ممتحن‌الدوله، در: گلستان هنر، ش15، تهران، صص 63ـ53.

130.   عضد‌الملک (1370)، سفرنامه‌ي عضدالملک به عتبات (‌84ـ1283ه.ق.)، به کوشش حسن مرسلوند، مؤسّسه‌ي پژوهش و مطالعات فرهنگي، تهران.

131.   عکّاش، سمیر (1378)، تجلّی نظم جهانی و نشانه‌برداری از آن در معماری سنّتی اسلامی، ترجمه‌ی دکتر علی‌اکبر خان‌محمّدی، صفّه، ش 28، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص 61ـ48.

132.   علی‌آبادی، محمّد (1382)، شهر خداوند تصویری از ساختار معنایی آرمان شهر اسلامی، در مدرّس هنر، ش 3، دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، صص 91ـ73.

133.   عمرانی، بهروز و اسمعیلی سنگری، حسین (1385)، بافت تاریخی شهر تبریز، سمیرا، تهران.

134.   غفّاری، علی (1379)، زواره نمادی از اسطورة کویر، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.

135.   ف‍اراب‍ی، ‌اب‍ون‍ص‍ر م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (1348)، ترجمه‌ی حسین خدیوجم، احصاء العلوم، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌، تهران.

136.   فاروقی، فؤاد (1361)، سیری در سفرنامه­ها، مؤسّسه­ی مطبوعاتی عطایی، تهران.

137.   فتح ا... یف، شامیل سیف ا... اوغلی (1375)، ترجمه‌ی لیلا ربن‌شه و حسین سلطان‌زاده و بهرام قدیری، گونه‌شناسی معماری مساجد در جمهوری آذربایجان، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.

138.   فخّار تهرانی، فرهاد (1378)، مقدّمه‌ای بر پی‌سازی در معماری سنّتی ایران، مجموعه‌مقالات دومین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج4، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، صص245ـ229.

139.   ـــــــ (1385)، مقابله‌ی پدرانمان با زمين لرزه در تبريز شيوه‌هاي تأمين ايمني ابنيه در برابر زلزله در معماري سنّتي شهر تبريز، دومين كنفرانس بين‌المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقّبه طبيعي، تهران.

140.   فخر‌الملک (1372)، از حريم تا حرم ـ سفرنامه‌ي فخرالملک (اردلان) به عتبات 1304ه.ق.، سازمان اسناد ملّي ايران، به کوشش محمّدرضا عبّاسي، تهران.

141.   فرشاد، مهدی (1376)، تاریخ مهندسی در ایران، نشر بلخ وابسته به بنیاد نیشابور ، تهران، چ3.

142.   فلّاح‌فر، سعید (1388)، فرهنگ واژه‌های معماری سنّتی ایران، کاوش‌پرداز، تهران، و2.

143.   فلامکي، محمدمنصور (۱۳۷۴)، باز زنده‌سازي بناها و شهرهاي تاريخي، دانشگاه تهران، ت‍ه‍ران.

144.   فلچر، سر بنیستر (1388)، م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌، ترجمه‌ی سمانه قرایی، مقدّس، تهران.

145.   [قاسمی، وحید] (1386)، پنجره 1 ـ مجموعه گفتارهای اوّلین و دومین هم‌اندیشی مباحث معماری، گردآوری وحید قاسمی، موزه حمّام علی‌قلی آقا، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری، اصفهان.

146.   قبادیان، وحید (1382)، معماری در دارالخلافه ناصری (سنت و تجدد در معماری معاصر تهران)، پشوتن، تهران.

147.   قزلباش، محمّدرضا و ابوضیاء، فرهاد (1364)، الفبای کالبد خانه‌ سنّتی یزد، سازمان برنامه و بودجه، تهران.

148.   قدیری، بهرام (1369)، احیای فرهنگ وقف با هدف تسهیل زندگی در مجتمعهای زیستی، در صفّه، ش1، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص43ـ36 .

149.   ـــــــ (11373)، آشنایی با استادکاران معماری سنّتی ایران ـ استاد محمّدرضا معماران بنام، در صفّه، ش 14ـ13، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص95ـ88.

150.   ـــــــ (21373)، آشنایی با استادکاران معماری سنّتی ایران ـ استاد اسماعیل زهره، در صفّه، ش 16ـ15، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص81ـ72.

151.   ـــــــ (11376)، آشنایی با استادکاران معماری سنّتی ایران ـ استاد محمّد غلامعلی شعرباف، در صفّه، ش 24، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص111ـ92.

152.   ـــــــ (21376)، وقفنامه‌ها یکی از اسناد معتبر در شناخت تاریخ معماری و شهرسازی ایران، در صفّه، ش 24، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص89ـ74.

153.   قمی، قاضی‌سعید (1378)، رموز صورت کعبه، ترجمه‌ی سیّد علی عمادی استرآبادی، رواق، ش3، تهران، صص 8ـ3.

154.   قیّومی، مهرداد (1378)، واژه‌های معماری در رساله‌ی معماریه، رواق، ش 2، تهران، صص 81ـ68 .

155.   ـــــــ (1385)، آموزش معماری در دوران پیش از مدرن بر مبنای رساله‌ی معماریه، صفّه، ش 42، تهران، صص 85ـ64 .

156.   ـــــــ (1388)، سخنی در منابع مکتوب تاریخ معماری ایران و شیوه جستجو در آن‌ها، در: گلستان هنر، ش15، تهران.

157.   کاراپتیان، کاراپت (1385)، خانه‌های ارامنه جلفای نو اصفهان، ت‍رج‍م‍ه‌‌ی مریم قاسمی سیچانی،‌ فرهنگستان هنر‌، ت‍ه‍ران.

158.   کاشانی، غیاث‌الدّین جمشید (1366)، ترجمه و تحشیه: سیّد علیرضا جذبی، رساله‌ طاق و ازج، سروش، تهران.

159.   عابدی، عقیل (1375)، معماری خانه کعبه و مسجد الحرام به روایت سفرنامه حکیم ناصرخسرو قبادیانی، مجموعه‌مقالات اوّلین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج 3، میراث فرهنگی کشور، تهران، صص 52ـ13.

160.   کریمیان، نادر (1375)، سیمای جغرافیای شهری در قرآن کریم، مجموعه‌مقالات اوّلین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج2، میراث فرهنگی کشور، تهران، صص 522ـ498.

161.   ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ (1380)، م‍ی‍رزارض‍ا م‍ه‍ن‍دس‌ب‍اش‍ی‌ از ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ در ع‍ص‍ر ق‍اج‍ار، در: گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ اس‍ن‍اد، ش44، تهران، صص 57ـ44.

162.   کسمایی، مرتضی (1376)، به یاد استاد پیرنیا، صفّه، ش 24، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص15ـ8 .

163.   کمپفر، انگلبرت (1363)، سفرنامه کمپفر، ترجمه‌ی کیکاووس جهانداری، خوارزمی، تهران، چ3.

164.   کوماراسوامی، آناندا (1377)، سخنی در حکمت هنر ایرانی، ترجمه‌ی مهرداد قیّومی، رواق، ش1، تهران، صص 7ـ11.

165.   ـــــــ (1378)، ماهیت هنر قرون وسطی، ترجمه­ی علاءالدین طباطبایی، در: رواق، ش2، تهران، صص 19ـ15.

166.    کونئو، پائولو (1377)، تاريخ شهرسازي جهان اسلام، ت‍رج‍م‍ه‌‌ی سعيد تيزقلم زنوزي،‌ سازمان عمران و بهسازي شهري‌، ت‍ه‍ران.

167.   کیانی، محمّدیوسف (1366)، م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌: دوره‌ اس‍لام‍ی‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، تهران.

168.   ـــــــ (1379)، تاریخ هنر معماری ایران در دورة اسلامی، سمت، تهران، چ3.

169.   گالدیری، اوژینیو (1362)، عالیقاپو، ترجمه‌ی عبدا.. جبل‌عاملی، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران.

170.   ـــــــ (1370)، مسجد جامع اصفهان، ترجمه‌ی عبدا.. جبل‌عاملی، سازمان میراث فرهنگی کشور، اصفهان.

171.   گرابار، اولگ (1379)، شکل‌گیری هنر اسلامی، ترجمه‌ی مهرداد وحدتی دانشمند، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

172.   ـــــــ (1384)، هنر، معماری و قرآن، ترجمه‌ی حسن رضایی هفتادر، دوفصلنامه  اسلام‌پژوهی، تهران، صص 80ـ51.

173.   ـــــــ (1387)، نماد و نشانه در  تفسیر معماری اسلامی، ترجمه‌ی نیّر طهوری، گلستان هنر، ش9، تهران، صص 25-13.

174.   گروبه، ارنست و دیگران (1380)، معماری جهان اسلام، ویراسته‌ی جرج میشل، ترجمه‌ی یعقوب آژند، مولی، تهران.

175.    مینکه، گرنت (1384)، شیوه‌های ساخت بناهای گلین مقاوم در برابر زلزله، ترجمه‌ی ندا منصوری، ایکس‌ـ‌چنج کالچر‌ـ‌ساینس، تهران.

176.   گدار، آندره (1377)، هنر ایران، ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ دکتر بهروز حبیبی،‌ دانشگاه ملّی ایران، ت‍ه‍ران، چ3. ‌

177.   گدار، آندره و گدار، یدا و سیرو، ماکسیم (1371)، آثار ایران، ترجمه‌ی ابوالحسنِ سروقد مقدّم، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، چ2. *

178.   گنون، رنه (1381)، معانی نمادین گنبد، ترجمه‌ی فرزین فردانش، خیال، ش4، فرهنگستان هنر، تهران، صص 77ـ72.

179.   ـــــــ (1384)، سیطرة کمیت و علائم آخر زمان، ترجمه‌ی علیمحمد کاردان، نشر دانشگاهی، تهران، چ3.

180.   لباف خانیکی، رجبعلی و صابرمقدم، فرامرز (1385)، مساجد خراسان (از آغاز تا دوران معاصر)، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، تهران.

181.   ماهوش، مریم (1384)، چگونگی پیدایش باور دینی در اثر معماری، مجموعه‌مقالات سومین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج 2، رسانه‌پرداز، تهران، صص 426ـ403 .

182.   م‍اه‍رال‍ن‍ق‍ش‌، م‍ح‍م‍ود (۱۳51)، اص‍ول‌ فنی س‍اخ‍ت‍م‍ان‌، ت‍ه‍ران‌.

183.   م‍اه‍رال‍ن‍ق‍ش‌، م‍ح‍م‍ود (۱۳61)، طرح‌ و اج‍رای‌ ن‍ق‍ش‌ در ک‍ارشیک‍اری‌ ایران‌: دوره‌ی‌ اس‍لامی‌، 5ج، م‍وزه‌ رض‍ا ع‍ب‍اسی، ت‍ه‍ران‌.

184.   م‍اه‍رال‍ن‍ق‍ش‌، م‍ح‍م‍ود (۱۳73)، آج‍ر و ن‍ق‍ش‌، محمود ماهرالنقش، ت‍ه‍ران‌.

185.   م‍اه‍رال‍ن‍ق‍ش‌، م‍ح‍م‍ود (۱۳۷۶)، م‍ع‍م‍اری‌ م‍س‍ج‍د حکیم، سروش، ت‍ه‍ران‌.

186.   م‍اه‍رال‍ن‍ق‍ش‌، م‍ح‍م‍ود (۱۳81)، م‍ی‍راث‌ آج‍رک‍اری‌ ایران، سروش، ت‍ه‍ران‌.

187.   م‍اه‍رال‍ن‍ق‍ش‌، م‍ح‍م‍ود (۱۳83)، طرح‌ و اج‍رای‌ ن‍ق‍ش‌ در ک‍ارشیک‍اری‌ ایران‌: دوره‌ی‌ اس‍لامی‌، 5ج، سروش، ت‍ه‍ران‌.

188.   م‍اه‍رال‍ن‍ق‍ش‌، م‍ح‍م‍ود (۱۳8۶)، م‍ع‍م‍اری‌ م‍س‍ج‍د سید اصفهان، محمود ماهرالنقش، ت‍ه‍ران‌.

189.   محمودی، مهناز (1388)، بادگیر نماد معماری ایران، یزدا، ت‍ه‍ران.

190.   مختاری، اسکندر (1387)، دومین سالنامه گزارش فعالیتهای مطالعاتی و اجرایی پروژه نجات‌بخشی میراث فرهنگی بم (ارگ)، رسانه­پرداز، تهران.

191.   مرتضی، هشام (1387)، اصول سنّتی ساخت و ساز در اسلام، ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ابوالفضل مشکینی و کیومرث حبیبی،‌ وزارت مسکن و شهرسازی، ت‍ه‍ران.

192.   [مرکز اسناد و تحقیقات معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی] (1375)، گنجنامه، زیر نظر کامبیز حاجی‌قاسمی، شرکت توسعه‌ی فضاهای فرهنگی و دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

193.   مصطفوي، سیّد محمّدتقی (1350)، استمرار هنر معماري در ایران، یادبودجشن بزرگداشت دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی ایران، تهران.

194.   مطهّری، مرتضی (1387)، خدمات مقابل اسلام و ایران، صدرا، تهران، چ36.

195.   [معاونت پژوهشی دانشگاه هنر] (1380)، مجموعه‌مقالات دومین همایش بین‌المللی معماری مسجد، دانشگاه هنر، تهران.

196.   معماریان، غلامحسین (1371)، آشنایی با معماری مسکونی ایرانی گونه شناسی برونگرا، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

197.   ـــــــ (1372)، دفتري از معماري کوير: سيري در معماري آب انبارهاي يزد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

198.   ـــــــ (۱۳77)، نیارش سازه‌های طاقی، دانشگاه علم و صنعت ايران، ت‍ه‍ران‌.

199.   ـــــــ (1386)، سیری در مبانی نظری معماری، سروش دانش، تهران، چ2.

200.   ـــــــ (1387)، آشنایی با معماری مسکونی ایرانی گونه شناسی درونگرا، سروش دانش، تهران، چ5.

201.   ـــــــ (۱۳89)، مسجد جامع اصفهان، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، ت‍ه‍ران‌.

202.   نعیما، غلامرضا (۱۳۷۶)، دزفول شهر آجر، س‍ازم‍ان‌ میراث‌ ف‍رهنگی ک‍ش‍ور، ت‍ه‍ران‌.

203.   مفتاح، عبدالعلی (1369)، نقدی بر خاطرات ممتحن‌الدوله، بی‌جا: بی‌نا، تهران؟ .

204.   مفید، حسین (1375)، تجلیات عرفانی در هندسه معماری گره بنّایی، مجموعه‌مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج4، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، صص 8ـ41.

205.   ـــــــ (1378)، به دنبال وجود ادراکی در فضاهای معماری، دومین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج1، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، صص 62ـ51.

206.   مفید، حسین و رئیس‌زاده، مهناز (1385)، ماجرای معماری سنتی ایران در خاطرات استاد حسین لرزاده ـ از انقلاب تا انقلاب به انضمام منتخب اشعار، مولی، تهران.

207.   مک چنسی، آر. دی. (1377)، احداث اصفهان عبّاسی در متون صفوی، ترجمه‌ی مهرداد محمودزاده، رواق، ش 1، تهران، صص 93ـ67.

208.   ـــــــ (1378)، مستدرک مقاله‌ی احداث اصفهان عبّاسی، ترجمه‌ی مهرداد محمودزاده، رواق، ش 2، تهران، صص 67ـ66.

209.   ملکمیان، لینا (1380)، کلیساهای ارامنة ایران (از ایران چه می‌دانم؟/17)، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران، چ2.

210.   مندگاری، کاظم (1378)، نقش رمز در تربیت معماران، مجموعه‌مقالات دومین کنگره‌ی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج 4، میراث فرهنگی کشور، تهران، صص 276ـ269.

211.   ـــــــ (1382)، بازنگری در مفهوم معماری اسلامی، در نشریه واحه، کانون فرهنگی قلم دانشگاه یزد، یزد، صص 7ـ1.

212.   منشی­باشی، محمّدعلی (1356)، سفرنامه­ رکن­الدوله به سرخس، در: سفرنامة رکن­الدّوله، بکوشش محمّد گلبن، سحر، تهران، صص 132ـ44.

213.   منصوری، فیروز (1372)، نگاهی نو به سفرنامه­ ناصر خسرو، چاپخش، تهران.

214.   مهدوی‌نژاد، محمّدجواد (1381)، هنر اسلامی در چالش مفاهیم معاصر و افق‌


مطالب مشابه :


طاق و قوس در معماری ایرانی

منابع: ۱_نیارش سازه های طاقی در معماری اسلامی ایران:غلامحسین معماریان ۲_هنر ایران:ترجمه
طاق در معماری اسلامی ایران

۱ _ نیارش سازه های طاقی در معماری اسلامی ایران:غلامحسین
طاق در معماری اسلامی ایران-مختصری در رابطه با انواع طاق و سازه ومصالح آن

طاق در معماری اسلامی ایران-مختصری در رابطه با انواع طاق و سازه پل ،سازه های
طاق در معماری اسلامی ایران

در معماری اسلامی در ایران وبه طور اخص در سازه های طاقی اکثر از مصا لح سنگین استفاده شده است
منابع ارشد 4

پایدار کردن سازه های نیارش سازه های طاقی غلامحسین معماریان. مقاله حفاظت بناهای
معماری اسلامی در هنر جهان

۱- نیارش سازه های طاقی در معماری اسلامی ایران:غلامحسین
لیست کامل کتب معماری

نیارش سازه های طاقی در معماری اسلامی ایران / تهران : دانشگاه علم و صنعت ایران ، 1367.
آهک در بناهای تاریخی و روشهای مرمت آن

آهک مصرف کرده اند اما ملات های آهکی ایران روش سازه چینه نیارش سازه های طاقی
معماری اسلامی

سبک رازی این سبک در زمان ظهور حکومت های کوچک در به صورت 4 طاقی نیارش ( سازه و
منابع مربوط به مطالعات تاریخ معماری

(۱۳ 77)، نیارش سازه‌های طاقی، دانشگاه علم و ، ترجمه‌ی مهرداد وحدتی، حفاظت سازه­های
برچسب :