مباني و اصول آموزش و پرورش – دكتر غلامحسين شكوهي – قسمت پاياني

باسمه تعالي
مباني و اصول آموزش و پرورش – دكتر غلامحسين شكوهي – قسمت پاياني
 

1- ابزار اجتماعي شدن ساخت عقلي محض ندارد . كاربرد برخي از انها نظير زبان، خط ، علائم حساب از چه طريق آموخته مي‌شود.ص101
الف) از طريق تمرين و تكرار ب) فقط از طريق حافظه
ج) ازطريق حافظه و يادگيري ماشيني د) فقط از طريق كمك و راهنمايي

2- ابزار اجتماعي شدن ساخت عقلي محض ندارد در كليه علوم تا جايي كه از فرمول‌ها ، فهرست‌ها ، علايم و نشانه گذاري استفاده مي‌شود از چه نوع يادگيري استفاده مي شود:ص101
الف) از تمرين و تكرار ب) از دست آموز كردن ج) از حافظه و يادگيري ماشيني د) از يادگيري نهادي

3- بين تربيت آدمي از طريق دست آموز كردن و دست آموز كردن حيوان چه تفاوتي وجود دارد.ص101
الف) هدف دست آموز كردن حيوان تحميل رفتاري است كه با طبيعتش تناسب دارد
ب هدف دست آموز كردن حيوان تحميل رفتاري است كه با طبيعتش تناسبي ندارد و در انسان نيز هدف دست آموز كردن با فطرت آدمي مطابقت ندارد.
ج) هدف دست آموز كردن حيوان تحميل رفتاري است كه با طبيعتش تناسبي ندارد اما انسان هدف دست آموز كردن با فطرت آدمي مطابقت دارد.
د) هدف دست آموز كردن آدمي با فطرت آدمي مطابقت دارد.

4-عمل تربيتي به اعلا درجه واجد خصوصيات هر عمل اخلاقي است يعني :ص102
الف) عدالت است ب) ايثار است ج) احترام است د ) عدالت، ايثار و در عين حال عدل و ايثار است

5-احترام به كودك ، يعني چه ؟ص102
الف) احترام به كودك يعني داشتن حرمت او در مقام كودك فعلي و بزرگسال آينده
ب) احترام به كودك يعني داشتن حرمت او در مقام كودك فعلي
ج) احترام به كودك يعني داشتن حرمت او در مقام بزرگسال آينده
د ) احترام به كودك يعني داشتن حرمت او و نيز والدين كودك

6- تربيت قبل از هر چيز مبارزه عليه خودبيني است، زيرا خودبيني :ص103
الف) خودبيني حياتي موافق حيات معنوي است
ب) خودبيني طرز تلقي عملي است كه خود را قبله خويش كرده و تنها به كششهاي مربوط طبيعت زيستي و رواني خود اجازه تجلي مي‌دهد.
ج) خودبيني انسان را پيوسته به سوي غناي معنوي مي كشاند
د ) خودبيني دهليز زندگي است.

7-اصالت شخصيت به چه معناست؟ص104
الف) اصالت شخصيت به همان معناي اصالت اجتماعي است
ب – اصالت شخصيت يعني براي گرايش به خير ونيكي نيازي به تبعيت از قانون اخلاقي نيست.
ج) اصالت شخصيت تاييد اين مطلب است كه همواره صورتي واحد، ابتدايي و خالص در همه وجدانهاي فعال موجود است.
د) اصالت شخصيت يعني با تكيه بر شخصي گرايي نيازي به وجدان فعال نداريم.

8-حيات اجتماعي زائده اين ضرورت است كه:ص105
الف) هر وجداني، جهان را از خود دورسازد
ب – هر وجداني، تابع وجدانهاي در حال سكوت است
ج) همه وجدانها، بايد بدون ارتباط با يكديگرتحقق يابند
د) همه وجدانها بايد به طرزي پايان ناپذير از طريق يكديگرتحقق يابند.

9-در شرايط جديد با پيشرفت علوم از فلسفه تعليم و تربيت چه انتظاري مي‌رود؟ص107
الف)به تلاش هاي خود براي تعيين هدفهاي غايي با توجه به شرايط زندگي فردي و اجتماعي انسان ادامه دهد
ب) اعتباري نتايج حاصل ار تحقيقات جديد علمي را با توجه به احتياجات اساسي انسان بررسي كند
ج) يافته‌هاي معتبر علوم مربوط به آدمي را براي افزايش كارآيي آنها تلفيق كند.
د) تمام موارد فوق با هم

10-تعليم و تربيت بذاته يك مساله فلسفي است و فلاسفه بزرگ زمان در .................... آن را همواره مطرح كرده اند؟ص108
الف)ارسطو ب) افلاطون ج) كانت د) بيكن

11-وجود فلسفه منوط به روش هاي آن است، انها را نام ببريد؟ص110
الف) روش‌تاريخي، تامل و بازيگري
ب) روش تاريخي ،تاملو بازنگري، روش تحليل منطقي، روش برهان خلف،جدل
ج) روش تحليل منطقي، روش برهان خلف، جدل
د) روش تاريخي، تامل و بازنگري، جدل،روش برهان خلف

12-روش تامل و بازنگري عبارتست از چيست؟ص111
الف) عبارتست از تامل در روش تاريخي
ب) عبارتست از بررسي نتايج حاصله علوم تربيتي در چار چوب جدل
ج) عبارتست است از اين كه نتايج حاصله علوم تربيتي درچه شرايطي و در كدام چارچوب حاصل شده است
د) عبارتست از تامل در روش برهان خلف

13-روش تحليل منطقي را تعريف كنيد؟ص112
الف) يعني مورد سئوال قرار دادن سلسله براهين و استدلالهاي منطقي
ب) يعني تعريف اصطلاحات، تحليل قواعد و بررسي شيوه استدلال آن
ج) يعني آشكار كردن ابهامات و تضادها
د) همه موارد فوق با هم

14-چه چيز تعليم دادن را از مطلع كردن متمايز مي كند؟ص112
الف) قصد آموزش ، روش، برنامه، قابل انتقال بودن محتوا
ب) بازگو كردن، تكرار كردن، جلب نظر
ج ) ناميدن، رشد، تكرار كردن
د) روش، برنامه، انباشتن ذهن

15محدوديت روش برهان خلف كدام صحيح است؟ص114
الف) محدوديت اين روش در اين است كه متكي بر، القاء كردن است
ب) محدوديت اين روش در اين است كه متكي بر، توافقي در يك جامعه و يك فرهنگ است
ج) محدوديت اين روش در اين است كه متكي بر، آنچه بايد بيانديشيم است
د) محدوديت اين روش در اين است كه متكي بر، روحيه انتقادي است

16-مناسب ترين روش فلسفي در قلمرو هدفهاي تعليم و تربيت ديالكتيك كدام است؟ص115
الف) روش تاريخي ب) روش تحليل منطقي ج) روش جدل د) روش تامل و بازنگري

17- كار فلسفه چيست؟ص115
الف) فلسفه بايد در خصوص حقيقت آدمي اظهار نظر كند
ب) فلسفه بايد در خصوص غايت هستي اظهار نظر كند
ج) فلسفه بايد در خصوص شرايط تحول در مسير حركت استكماليش از مبداء به مقصد اظهار نظر كند
د) همه موارد فوق

18-در سطح موسسات اموزشي كه در ولقع محل تلاقي انديشه و عمل است:ص117
الف)فعاليت‌ها به نقاط پاياني فعاليت‌هاي روزمره و فعاليتها به برنامه عملي كوتاه مدت براي نيل به هدف ها تبديل شود.
ب) هدفهاي به نقاط پاياني فعاليت‌هاي روزمره و هدفها به برنامه عملي كوتاه مدت براي نيل به هدف ها تبديل شود.
ج) هدفها و فعاليتها به نقاط پاياني فعاليت‌هاي روزمره و فعاليتها روزمره تبديل مي‌شود.
د) هدفها و فعاليت ها هر دو به برنامه عملي كوتاه مدت براي نيل به هدف تبديل مي‌شود

19-يونسكو مقدمات وشرايط همبستگي جهاني را چه مي داند؟ص119
الف)توافق درباره نظام ارزشي واحد
ب)بررسي ملازمان اين ارزش‌ها از قبل ارزش عدالت ، تساوي، آزادي، همبستگي و جز آنها
ج) موارد الف و ب با هم
د) گزينش سرنوشتي كه بايد بدون احساس مسئوليت مشترك نسبت به آينده انسان تحقق پذيرد

20-به نسبتي كه از سطح ......................به سوي ................................پيش برويم از درجه كليت و ميزان ابهام هدفها كاسته مي‌شود؟ص121
الف) هدفهاي كلي- هدفهاي غايي ب) هدفهاي غايي – هدفهاي كلي
ج) برنامه‌ريزي درسي- برنامه ريزي آموزشي د) برنامه‌ريزي آموزشي- برنامه‌ريزي درسي

21-كدام گزينه درمورد اهداف كلي غلط است؟ص121
الف) اهداف كلي به منزله منازلي است كه گذشتن از آنها شرط لارم وصول مقصد نهايي است
ب) براي رسيدن به هر يك از اين منازل بايد برنامه‌ريزي كرد
ج) اهداف كلي مبناي سياستهاي آموزشي و گام نخست در فعاليت‌هاي مربوط به برنامه‌ريزي آموزشي است
د) براي رسيدن به اهداف كلي برنامه‌ريزي وصول اهداف درسي باشد

22-وقتي فلاسفه و دولتمردان مثلا اعلام مي كنند ميخواهند يك دموكراسي واقعي يا مدينه فاضله بنياد بگذارند. اين قبيل مقاصد عاليه را چه مي‌نامند؟ص122
الف) هدفهاي غايي ب) هدفهاي صوري ج ) هدفهاي جزيي د) هدفهاي رفتاري

23-كدام گزينه در مورد اهداف غايي صحيح است؟ص123
الف) هدفهاي غايي از سنتهاي اجتماعي، مايه مي گيرد
ب) هدفهاي غايي نمي‌توانند محصول تصورات انتزاعي ذهن فيلسوف باشند
ج) غايات تربيت، به آساني نزد جوامع مختلف مقبول واقع مي شود
د) تما موارد فوق

24-نظام تعليم و تربيت به تمامي در خدمت تحقق چه اهدافي است ؟ص124
الف) هدفهاي كلي ب) هدفهاي جزيي ج)هدفهاي غايي د) هدفهاي رفتاري

25-غايت خود بر چند قسم اند؟ص125
الف)غايات ابزاري و كوتاه مدت
ب) غايات ضمني و بلند مدت
ج) موارد الف و ب
د) غايات عاليه

26-هدف كانت و پيروان مكتب اخلاقي وي تربيت شخصيتي است كه :ص126
الف) متمايل به ارزش باشد
ب)در شرايط مختلف منطبق با هدف باشد
ج) در عمل و رفتار خود قانونگذار خود باشد
د) بسوي كمال متافيزيكي گرايش داشته باشد

27-اين اظهار نظركه به منظور افزايش پيشرفت مادي ملت بايدمدارس فني تاسيس شود مبين چه نوع هدفي است؟ص126
الف) هدف غايي ب) هدف جزيي
ج) هدف رفتاري د) هدف كلي

28-تحقق هدف كلي تعميم تعليمات ابتدايي مستلزم پيش گرفتن چه سياستهايي است؟ص128
الف) افزايش ظرفيت پذيرش نظام آموزشي و بهبود نظام آموزش و يادگيري در مدارس
ب) افزايش احتمال دسترسي افراد لازم التعليم به تعليم و تربيت
ج) كاهش ميزان اتلاف تحصيلي در مدارس
د) موارد الف، ب، ج با هم

29-نيل به اهداف كلي از چه طريق امكان پذير است ؟ص129
الف)از طريق وساطت هدفهاي آموزشي و با دستيازي مربيان و معلمان
ب) از طريق وساطت هدفهاي جزيي و با دستيازي مربيان و معلمان
ج) از طريق وساطت هدفهاي آموزشي و با كمك دانش‌آموزان
د) از طريق وساطت هدفهاي جزيي و با دستيازي مربيان و معلمان

30-علم آموزش و پرورش عبارت از كدام گزينه است؟ص134
الف) صفاي انديشه و آرامش خاطر معلم
ب) شناسايي مجموعه اصولي كه منشاء رفتار آموزگار و دانش‌آموز است
ج) مربي در فعاليتهاي رومزه از لحاظ فقط به ابتكار عمل خود متكي باشد
د) تعليم و تربيت كودكان در شرايط غير مترقبه

31-از نظر دكتر هوشيار، اصول رفتار شاگرد نسبت به معلم بنابر ارتباط پنجاه سال گذشته(سال1280) عبارتست از :ص134
الف) فراز از معلم، مخفي داشتن اعمال خود، تظاهر به اخلاقي كه مطلوب معلم است و ترس از معلم
ب) عصيان در مقابل سنن
ج) آزادي لجام گسيخته در مقابل اعتبارات
د) ترس از معلم و عصيان درمقابل سنن

32-آشنايي با اصول رفتار شاگرد زندگي يعني پس از خروج از دستگاه اموزش و پرورش به نظر دكتر هوشيار چه فايده‌اي دارد؟ص135
الف) درجه تاثير اصولي را كه مطلوب فن آموزش و پرورش است در زندگي افراد معين مي كند
ب) درجه تاثير اصولي را كه مطلوب فن آموزش و پرورش از طرفي و آموزگار از طرف ديگر است در زندگي آينده افراد و اجتماعات معين مي كند.
ج) ميزان عصيان در مقابل سنن را مشخص مي كند
د) ميزان آزادي لجام گسيخته در مقابل اعتبارات را تعيين مي كند.

33-از نظر دكتر هوشيار مقام اصول در فرآيند تربيت چگونه است ؟ص135
الف) ارتباطي ميان اصل تربيت و هدف معين وجود ندارد
ب) ارتباطي جزيي ميان اصل تربيت و هدف معين وجود ندارد
ج) تعليم و تربيت فعل و انفعالي است ميان دو قطب سيال كه مسبوق به اصلي و متوجه به هدفي و مستلزم طرح و نقشه اي باشد
د)تعليم و تربيت فعل و انفعالي است ميان دو قطب سيال كه مسبوق به اصل و هدفي نمي باشد

34-تا نيمه قرن دوازدهم نظريه‌هاي تعليمو تربيت بر اثر القائات روانشناسي قوي تحت تاثير كدام دانشمند بود كه تا اوايل قرن حاضر نيز سنديت خود را حفظ كرده بود؟ص136
الف) افلاطون ب) مونتني
ج) ارسطو د) هربارت

35-نظريه‌هاي تعليم و تربيت متاثر از صاحب نظران مانند فردريك هربارت:ص136
الف) معلم محور بودند ب) دانش‌آموز محور بودند
ج)جامعه محور بودند د) فرد مدار بودند

36-طبق نظريات دانشمنداني چون ديويي تعليم و تربيت بايد :ص137
الف) معلم محمود باشد
ب) دانش آموز محور باشد
ج) جامعه محور باشد
د) فرد مدار باشد

37-دكتر هوشيار سعي مي كند چگونه هدف تربيت انسان را معين كند؟ص138
الف) با مطالعه زندگي فردي نوع انسان
ب) با مطالعه زندگي جمعي نوع انسان
ج) با مطالعه زندگي فردي و جمعي نوع انسان
د) با مطالعه زندگي اقتصاد نوع انسان

38-تربيت منظم به نحوايجاز از نظر استاد(دكتر هوشيار) عبارت است :ص141
الف) هست كردن،هستي،اجتماعي در انسان
ب) ترقي اصل اجتماع و كشتن شخصيت در در انسان
ج)وارد كردن آدميزاد در حلقه زندگي اجتماعي
د) هدايت و اداره جريان ارتقايي و تكاملي و مراد از جريان ارتقايي و تكاملي نيز طفل و زندگي وي و آينده اوست

39-اصول هفتگانه آموزش و پرورش را كدام دانشمند پايه گذارده است ؟ص142
الف- كرشن اشتانير ب) اگوست كنت
ج)جان ديويي د) فردريك هربارت

40-اصل فعاليت مبتني بر چه قاعده هايي است؟ص142
الف)ساخت رواني كودك – فعاليت هدايت شده دانش‌آموز
ب) ساخت رواني كودك – فعاليت آزاد دانش آموز وارسي دقيق پيشرفت كار توسط كودك
ج) فعاليت آزاد دانش‌اموز –وارسي دقيق پيشرفت كار توسط كودك
د) فعاليت هدايت شده دانش‌آموز، وارسي دقيق ...........

41-جام ديويي و اوارد كلاپارد از پيشوايان كدام مكتب تربيتي هستند؟ص143
الف) مكتب اصالت احساس ب) مكتب اصالت عقل ج) مكتب عمل و تجربه د) مكتب آزمايش

42-نتيجه تربيتي نظريه مكتب تجربه و عمل كاپارد كدام است ؟ص144
الف)معلم بايد سعي در برقراري مجدد تعادل نمايد
ب) معلم بايد سعي در برقراري مجدد عدمتعادل نمايد
ج) معلم بايد براي برانگيختن فعاليتهاي مورد نظر از عدم تعادل دانش‌آموز استفاده كند
د) معلم بايد براي برانگيختن فعاليتهاي مورد نظر خود از رغبتهاي طبيعي دانش‌آموز استفاده كند

43-كداميك از گزينه‌هاي زير تفاوت بين علايق با واسطه و علايق بي‌واسطه نمي باشد؟ص145
الف) عمل تربيتي مي تواند تنوعي در علايق اجتماع ايجاد كند
ب) عدم منبعث از چيزي كه خود آن در مقام وسيله نيل به هدفي مورد نظر باشد، باواسطه است
ج) نظام علايق فرد با نظام غايات و ارزشهايش متناسب است
د)علاقه واقعي مستلزم همانندي شي مورد علاقه و تمايلات محركه « من» است

44-دانش‌آموزي كه دستور زبان را فقط براي نمره خوب و دريافت پاداش از والدينش مطالعه مي كند، علاقه اش به اين مطالعه:ص146
الف) دروني است ب) بالقوه
ج) بروني است د) بالفعل

45-علت مخالفت ديويي با مدارس سنتي چه بود؟147
الف) كودك بايد خود را در جمعيت رفع نيازهاي فوري خود آماده كند
ب) كودك مي‌بايست همواره دم را غنيمت شمارد
ج) به نظر وي كودك بايد همواره خود را براي مرحله اي از حيات كه خواهند آمد،‌آماده نمايد.
د) كودك بايد همواره خودرابراي مراحل واسطه اي آماده كند.

46-روش تعليم در مدارس سنتي شامل كداميك از گزينه‌هاي زير نمي باشد؟ص148
الف) مبتني بر قوايي مثل حافظه استدلال اراده و تصوربود
ب) مبتني بر دشوار كردن مواد برنامه بود
ج)مستلزم نوعي انظباط ذهني و اخلاقي بود
د) مبتني بر تناسب برنامه با مقتضيات عملي زندگي بود

47- تعليم و تربيت كودك از نظر روسو چگونه بايد باشد؟ص149
الف) در تربيت كودك هر سني فضيلتي خاص خود و سعادتي معين و مخصوص به خود دارد
ب) فرمانبرداري و پيروي از دستور معلم توسط كودك
ج) كودك فقط براي هدف نمايي تربيت شود
د) در كودك بايد انظباط ذهني و اخلاقي را قوياً ايجاد كرد

48-هدف مدرسه آزمايشگاه ديويي چه بود؟ص151
الف) دانش‌آموز را در حل مسايل و مشكلات غايي كمك كند
ب) دانش‌آموز را در حل مشكلات وسايل زندگي روزمره و محيط طبيعي و اجتماعي خود كودك كمك كند
ج) دانش‌آموز به نحض اين كه بزرگ شد بايد از انچه در كودكي انجام مي داد چشم بپوشد
د) ناديده گرفتن زندگي واقعي كودك

49-نظم و ترتيب و انظباط مطلوب اصل سنديت از چه راهي بدست مي‌آيد؟ص152
الف)از راه امروز نهي معلم
ب) از راه وقوف به حقوق معلم
ج)از طريق احترامي كه كودك براي كارش قايل بود
د)از طريق احترام به معلم

50-يكي از جنبه هاي بديع فكر ديويي اين است كه بين علم و اطلاع فرق مي گذارد و معتقد است:ص153
الف) تجربيات كتاب ها، دائره المعارف ها و اطلس‌ها علم است
ب) مي توانيم به صحت و دقت نتايج تجربه گذشتگان اطمينان حاصل كنيم
ج) براي مطالب آموختني نظم و ترتيب قطعي وجود دارد
د) علم دانشي است كه با آزمودن مستقيم واقعيت حاصل مي‌شود

51- مراحل روش حل سماله از نظر ديويي عبارتند از:ص154
الف) فعاليت تجربي كودك – برخورد با مانع- بررسي راه‌حل‌ها-تشكيل فرضيه - ارزيابي
ب) برخورد با مانع – تشكيل فرضيه- ارزيابي-فعاليت تجربي كودك
ج)برخورد با مانع- ارزيابي- تشكيل فرضيه
د) فعاليت تجربي كودك – بررسي راه‌حل ها- ارزيابي

52-اين سخن از كدام دانشمند است « اگر دانش‌آموز براي رسيدن و كشف حقيقي شخصا سه روز صرف كند به صرفه تر از آن است كه همان حقيقت را در يك ربع ساعت برايش توضيح دهيم؟ص157
الف) ديويي ب) پياژه ج) كانت د) ارسطو

53-آزادي واقعي عبارتست از:ص158
الف) اطاعت از قانوني كه شخص از روي غريزه خود را ملزم به اطاعت از آن مي‌داند
ب) اطاعت از قانوني كه شخص از روي رغبت خود را ملزم به اطاعت از آن مي‌داند
ج) اطاعت از قانوني كه شخص از روي عقل خود را ملزم به اطاعت از آن مي‌داند
د) اطاعت از قانوني كه شخص از روي احساس خود را ملزم به اطاعت از آن مي‌داند

54-ماريا مونته سوي ايتاليايي معتقد است كه آموزش و پرورش بايد:ص159
الف) به اتكاي مشاهدات فاصله دار، از اجتماع و قوانين رشد كودك الهام گيرد
ب به اتكاي مشاهدات دقيق و مستمر، از طبيعت و قوانين رشد كودك الهام گيرد
ج) به اتكاي مشاهدات فاصله دار، از طبيعت و قوانين رشد كودك الهام گيرد
د) به اتكاي مشاهدات دقيق و مستمر، از اجتماع و قوانين رشد كودك الهام گيرد

55-كدام يك از گزينه‌هاي زير، از قاعده هاي اصل كمال و تماميت كرشن اشتاين نمي باشد؟ص160
الف) هرگزعمل ترتيبي را طبق طبيعت درخت علي شخصيت دانش‌آموز تعيين مكن
ب) هرگزعمل ترتيبي را فقط بر اساس چشم اندازخاص مشخص مكن
ج) اعتماد به نفس دانش‌آموز را از بين مبر
د ) سازمان ارزش شناسي شخص نبايد مقياس مطلق ارزش‌شناسي ساير اعضاء جامعه باشد

56-اين نظرمبتني بر چه اصلي است : «معلم نمي‌تواند بدان اكتفا كند تا زندگي سائقي آني جلوگيري به عمل آيد و مقدمه تجارت لازمي كه اين جامعيت پسنديده و مقدس را تامين مي‌كند بيابد و پس از آن به تجربه شخص گرايد.ص161
الف) اصل فعاليت ب) اصل حريت ج) اصل كمال و تماميت د ) اصل سنديت

57-چرا ديويي معتقد است پيش بيني برنامه از ساده لوحي مربي است؟162
الف) زيرا هر دانش‌آموزي از لحاظ وراثت بي‌همتاست
ب) زيرا هر دانش‌آموزي از انگيزه‌هاي خانوادگي و سوابق تجربي بي‌همتاست
ج) موارد الف و ب با هم
د ) زيرا هر دانش‌آموزي از رغبت هاي آني پيروي مي‌كند.

58-بنابر گزارش كميسيون بين‌الملي تعليم و تربيت چرا زندگي،دانش‌تعليم و تربيت را در مقابل مسايل جديدي قرار مي دهد كه دشوارتر از مسايلي بوده كه در گذشته نزديك ناگزير از حل آنها بوده‌است؟ص163
الف) بعلت قلت اطلاعات علمي ب – جدايي روز افزون دانش جديد و هنر
ج) موارد الف و ب د) بعلت انبوه اطلاعات علمي و ادغام روزافزون دانش جديد و هنر

59-پائولوفر در اثري به نام انديشه‌هاي نامانوس در باره تربيت به2 نوع هدف اشاره دارد:ص164
الف) تربيت با هدف دست‌آموز كردن و تربيت با هدف رهايي بخشيدن
ب – تربيت با هدف دست‌آموز كردن و تربيت با هدف اجتماعي كردن
ج) تربيت با هدف فعال كردن و تربيت با هدف رهايي بخشيدن
د) تربيت با هدف فعال كردن و تربيت با هدف اجتماعي كردن

60-عقيده «رنه هوبر» درمورد تعليم و تربيت كدالم يك از گزينه هاي زير است؟ص165
الف)ترتيباتي كه از طريق تربيت كسب مي‌شود خود سرمايه محسوب مي‌شود
ب) ترتيباتي كه از طريق تربيت كسب مي‌شود خود سرمايه محسوب نمي‌شود
ج) منظور از تربيت هوش دانشمند شدن است
د) منظور از تربيت عواطف، خوشبختي است

61-به نظر ديويي، موفقيت روش مساله در مراحل اخلاقي و منطقي خود منوط به چيست؟ص162
الف)منوط به آن است كه كودك در آن از امر ون هي معلم پيروي كند
ب) منوط به آن است كه كودك در آن فقط چيزهايي را ياد بگيرد كه بدانها علاقه‌مند است
ج) منوط به آن است كه كودك در آن شديداً احساس مسئوليت شخصي كند
د) منوط به آن است كه كودك در آن شديداً احساس مسئوليت اجتماعي كند

62-به عقيده ديويي كودك چگونه بايد از نتايج فعاليتهاي گذشته استفاده كند؟ص167
الف) با حذف نتايج تجربيات زندگي روزمره
ب) با انتقال مطلق نتايج فعاليتهاي گذشته به آينده
ج) آنها را مورد غفلت قرار دهد
د) آنها را سرمايه كار و عمل خود سازد

63-مخرج نظريات مربوط به مدارس كار به كدام اصل است؟ص168
الف) اصل حريت ب) اصل سنديت
ج) اصل فعاليت د) اصل كمال و تماميت

64-اصل حريت و آزادي شرط اساسي كداميك از گزينه‌هاي زير نمي باشد؟ص169
الف) آزادي شرط ضروري سعادت فرو واجتماع است
ب) آزادي شرط ضروري پيشرفت تمدن و فرهنگ است
ج) آزادي شرط ضروري تبعيت از اوامر معلم است
د) آزادي شرط ضروري بروز استعدادهاي متنوع است

65-به حال خود گذاشتن كودك را با چه اشكالي مواجه مي كند؟ص171
الف) سبب هرج ومرج مي‌شود
ب) سبب تن آسايي كودك مي‌شود
ج ) موارد الف و ب
د) سبب بندگي كودك مي‌شود

66-دكتر هوشيار مي نويسد: بايد طفل آزادي داد تا به پرورش ..............خود همت گمارد و از بركات ...................در ضمن كارهاي مورد علاقه خود برخوردار و اگاه گردد؟ص172
الف) كمال – استمرار ب) كمال – پايداري و استقامت
ج) نيروهاي طبيعي – استمرار د) نيروهاي طبيعي – پايداري و استقامت

67-نرمان مان معتقد است : در آغاز آموختن پيشرفت‌ما........................است، اما گاه پيشرفت به نقطه‌اي مي‌رسد كه تا مدتي در ان حد متوقف ميشود و معني يادگيري بصورت .........................سير مي كند؟ص173
الف) سريع- افقي ب) سريع - عمودي ج) كند- افقي د) كند - عمودي

68-چرا كسب آزادي بايد تدريجي باشد؟ص174
الف) چون رشد فرآيندي ثابت است ب) چون رشد فرآيندي مدام است
ج) چون رشد فرآيندي غريزي است د) چون رشد فرآيندي غايي است

69-قواعد اساسي اصل سنديت عبارتند از:ص175
الف)اطاعت جبري – پرورش حس احترام و ترس – تحقق مفهوم ارزش
ب) اطاعت جبري – پرورش حس احترام و ترس – تحقق مفهوم استقلال
ج) اطاعت مطبوع – پرورش حس احترام و ترس –تحقق مفهوم ارزش
د) اطاعت مطبوع – پرورش حس احترام و ترس –تحقق مفهوم استقلال

70-درچه زماني فرد از نظر اجتماعي تربيت شده محسوب مي‌شود؟ص176
الف)وقتي با تحميل ارزشها به صورت حامل ارزشها درآمد
ب) وقتي با انگيزه دروني به صورت حامل ارزشها درآمد
ج) وقتي با انگيزه بيروني به صورت حامل ارزشها درآمد
د) وقتي با ادراك ارزشها به صورت حامل ارزشها درآمد

71-به عقيده سقراط مقدمه لازم حيات اخلاقي چيست؟ص178
الف) شناختن خير و فضيلت ب) شناختن طبيعت
ج) شناخت فطرت د) شناخت آزادي

72-عاليترين ارزش و مهمترين سرمايه اي كه آدمي مي‌تواند در جريان رشد خويش كسب كند كدامست؟ص180
الف) استقلال ب) شخصيت ج) آزادي د) اعتبار

73-نكات زير ناظر بر كدام اصل تربيتي است ؟ص182
آموزش بايد با درجه رشد ذهني دانش آموز با نيازهاي واقعي كودك و مسير آينده نيازها متناسب باشد؟
الف) اصل فعاليت ب) اصل سنديت ج ) اصل تناسب عمل و وضع د) اصل حريت

74-اگر توقفي كه به طور معقول و عملي است، قبل از وقت از طرف مربي مطرح شود نتيجه چه خواهد شد ؟ص183
الف) اعتماد به نفس كودك تقويت مي شود ب) مربي مايوس مي‌شود
ج) مربي تشويق خواهد شد د) مربي و كودك مايوس مي‌شوند

75- نظرات تربيتي ديويي بر دو مفهوم دموكراسي و تجربه بنا شده است اين دو مفهوم برچه اصولي بنا شده است؟ص230
الف) اصل اجتماع و اصل تفرد ب) اصل تفرد و اصل اجتماع
ج)اصل فعاليت و اصل حريت د) اصل حريت و اصل فعاليت

76-درمدارس سنتي « مربيان هدفهاي تربيتي را بدون ان كه با محصلين مشورت كرده باشند بر آنان تحميل مي كند» اين هدف تحميلي چه خطرات اساسي دارد؟ص231
الف)اولا سبب محروم ساختن دانش‌آموز از بكار بردن هوش و حس پيش‌بيني مي‌شود دوماً هدفهاي تحميلي به صورت هدفهاي انعطاف پذير در مي‌آيد
ب) اولا سبب محروم ساختن دانش‌آموز از بكار بردن هوش و حس پيش‌بيني مي‌شود دوماً هدفهاي تحميلي به تدريج به صورت هدفهاي انعطاف ناپذير در مي‌آيد
ج) اولا باعث مي‌شود اين هدفها هيچ رابطه اي با فعاليتهاي كه بايد بوسيله انها هدايت شوند ندارد دوماً چون هدفهاي زاييده فعاليتهاي آتي نيست. نتايج حاصله ملاك تشخيص اعتبار آنها نيست
د) اولا باعث مي‌شود اين هدفها رابطه مستقيم با فعاليتهاي كه بايد بوسيله انها هدايت شوند داشته باشد دوماً چون هدفهاي زاييده فعاليتهاي آتي نيست. نتايج حاصله ملاك تشخيص اعتبار آنها نيست

77-ديويي درمورد برنامه هاي درسي چه نظري دارد؟ص232
الف) برنامه هاي درسي را بايد به صورت وسيله مناسبي جهت حل مسايل جاري دانش‌آموز و رفع نيازهاي تجربي او درآورد
ب) برنامه هاي درسي را بايد به صورت وسيله مناسبي جهت حل مسايل جاري دانش‌آموز و رفع نيازهاي غريزي او درآورد
ج) برنامه هاي درسي را بايد به صورت وسيله مناسبي جهت حل مسايل جاري دانش‌آموز و رفع نيازهاي حياتي او درآورد
د) برنامه هاي درسي را بايد به صورت وسيله مناسبي جهت حل مسايل آتي دانش آموز و رفع نيازهاي حياتي او درآورد

78-كدام گزينه از نظرات ديويي درمورد برنامه درسي نمي‌باشد؟ص233
الف) برنامه درسي بايد وسيله مناسبي جهت حل مسايل جاري دانش‌آموز باشد
ب) برنامه درسي بايد نيازهاي حياتي دانش‌آموز را رفع كند
ج) اعتبار برنامه درسي براي دانش‌آموز مسلم و فوايد آن محرز باشد
د) برنامه درسي مجموعه اي از نتايج تجربيات گذشته است

79-مراحل روش معروف مساله ديويي كدامند؟ ص234
الف) تجربه كودك در زمان حال تشكيل فرضيه
ب) قطع ادامه فعاليت مورد علاقه كودك، آزمايش فرضيه
ج) وارسي آن قسمت از اطلاعات موجود، كه احتمال دارد راه‌حلي پيش پاي دانش‌آموز بگذارد
د) موارد الف، ب، ج با هم

80-درمدرسه سنتي از قوه به فعل درآمدن يا توسعه استعدادهاي كودك مبتني بر چه بود؟ص235
الف)تمرين و ورزش قوايي مانند حافظه، استدلال، اداره ، تصور
ب) فعاليت تجربي و تجربه كودك در زمان حال
ج) آزمايش فرضيات و انتخاب فرضيه
د) آزمايش حقيقت

81-مشكل اجتماعي يك اجتماع خوب را ديويي چه‌مي نامد؟ص237
الف) آزادي ب) دموكراسي ج) تعليم و تربيت د) سياست

82-كدام گزينهمبين نظام آموزش و پرورش مبتني بر راهنمايي تحصيلي و حرفه اي نمي‌باشد؟ص238
الف) آموزش و پرورش بايد بكوشد نيروهاي بالقوه افراد را متناسب با نيازهاي فرد و جمع پرورش دهد
ب) آموزش و پرورش بايد بكوشد روحيه همكاري و تعاون را تقويت كند
ج) آموزش و پرورش بايد بكوشد فرد مصالح اجتماعي راضمن استفاده مشروع از امكانات خويش همواره نصب العين قرار دهد
د) آموزش و پرورش بايد بكوشد به مثابه فرهنگ فرد را براي خود او تربيت كند

83-چگونه بايد كودك را راهنمايي كرد؟ ص239
الف) بايد به او مجال داد تا خود ارزشهاي فرهنگي چيزي را انتخاب كند كه واقعيت دروني او را بهتر ارضا مي‌كند
ب) بايد براي كودك همه نوع فرصتي را كه لازمه كشف رغبتها و فعاليتهاي مختلف اوست فراهم كنم
ج) بايد طفل را به قبول خود چنانچه امروز هست واگذاريم
د) موارد الف و ب با هم

84-حاصل معرفتي كه زنده و انساني است كدامست ؟ص241
الف) آن حس پيوستگي متقابل فعاليتها و بستگي اذهان واتحاد اثار است
ب) آن حس پيوستگي است كه تلاش آدمي را جنبه فردي مي‌بخشد
ج) آن حس پيوستگي است كه تلاش آدمي را جنبه عاطفي مي‌بخشد
د)فقط حس پيوستگي متقابل فعاليتها است

85-تحقق انسان واقعي در آدميزاده منوط به كدام گزينه است؟ص 244
الف) منوط بدان است كه، امكانات ذاتي‌اش به تصادف از قوه به فعل درآيد
ب) منوط بدان است كه، امكانات ذاتي‌اش در سايه تدابيرمربي از قوه به فعل درآيد
ج) منوط بدان است كه، امكانات بالفعل اش به تكامل شخصي برسد
د) منوط بدان است كه، امكانات بالفعل اش به تكامل اجتماعي برسد

86-ارزش هاي امكانات بالقوه آدمي با توجه ضرورتها و واقعيتهاي زندگي فردي و اجتماعي كدامند؟ص245
الف) استعدادهاي ذاتي و استعدادي عقلي ب) استعدادهاي دروني و استعدادهاي بيروني
ج)استعدادهاي عام، استعدادهاي خاص د) استعدادهاي فطري و استعدادهاي غريزي

87-دسترسي همه افراد به تعليمات عمومي شرط لازم چيست؟ص 445
الف) تعليمات اجباري ب) نظم مطلوب دروابط فرد با محيط طبيعي و اجتماعي
ج) ازقوه به فعل درآمدن استعدادهاي طبيعي د) استقرار عدالت اجتماعي

88-آموزش متوسطه بيشتر به پرورش كدام دسته از استعدادها اختصاص دارد؟ص 246
الف) استعدادهاي خاص ب) استعدادهاي عام
ج) استعدادهاي ذاتي د) استعدادهاي فطري

89-انواع فعاليت متمايز مقطع راهنمايي تحصيلي كدامند؟ص248
الف) مطالعات نظري تعريف رشته هاي تحصيلي دوره متوسطه و تعيين خصوصياتي كه موفقيت هر رشته را تخمين مي‌كند
ب) شناخت عيني استعدادها و خصوصيات هر دانش‌آموز كه بايد به طور منظم گيرد
ج)تهيه گزارشي كه بتواند مبناي نگارش توصيه نامه‌اي درباره هر يك از دانش آموزان قرار گيرد
د) همه موارد فوق با هم
 


مطالب مشابه :


کلیاتی در آموزش و پرورش ( مبانی و اصول آموزش و پرورش )

( مبانی و اصول آموزش و ما در این مبحث ، مطالبی پیرامون اصول آموزش و پرورش ، خصوصیات
مباني و اصول آموزش و پرورش – دكتر غلامحسين شكوهي – قسمت پاياني

مباني و اصول آموزش و پرورش آموزش و پرورش بايد بكوشد به مثابه فرهنگ فرد را براي خود او
برچسب :