اصلاحيه آئين نامه تشکيلات و طبقه بندي مشاغل دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

اصلاحيه آئين نامه تشکيلات و طبقه بندي مشاغل دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني کشور

 منبع: سایت طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی


مطالب مشابه :


برقراري فوق‌العاده جذب کارکنان غيرهيئت علمي دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتی و درمانی کشور

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان گرفت و کارکنان وزارت بهداشت، درمان
تصویب‌نامه درخصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در سال ۱۳۹۱

سامانه ارتقا رتبه کارکنان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم (عیدی) در سال
راه اندازی سامانه ارتقا رتبه کارکنان وزارت بهداشت و دانشگاهها و سازمانهای تابعه

راه اندازی سامانه ارتقا رتبه کارکنان وزارت بهداشت و پرداخت عیدی به کارکنان
بخشنامه شماره 115743/101 مورخ 2/7/1384 درخصوص ارزش استخدامي مدارك تحصيلي صادره از سوي دانشگاه ها

سامانه ارتقا رتبه کارکنان وزارت بهداشت و مشاغل عمومی و اختصاصی وزارت بهداشت و
پرسش و پاسخ در زمینه طبقه بندی مشاغل کارگری و روابط کار

سامانه ارتقا رتبه کارکنان وزارت بهداشت و نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب 20/10/1374
نظریه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور مبنی بر ضرورت انتصاب ذیحساب دانشگاهها به حکم وزارت امور اقتصادی

دانشگاهها به حکم وزارت کارکنان وزارت بهداشت و وزارت بهداشت و
آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان وزارت بهداشت کارکنان ستادی وزارت
مخالفت مجلس با طرح برقراری فوق‌العاده جذب کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان حوزه ستادی وزارت بهداشت، درمان و
بخشنامه273298درخصوص آيين نامه سازماندهي و تشكيلات دانشگاههای وزارت علوم

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان مشاغل عمومی و اختصاصی وزارت بهداشت و
اصلاحيه آئين نامه تشکيلات و طبقه بندي مشاغل دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان کارکنان وزارت بهداشت وزارت بهداشت
برچسب :