« شرح وظایف مدیر فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري »

« شرح وظایف مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري »

مدیر فنی شخصی است که با تایید سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري

 در دفتر

/ شرکت خدمات مسافرتی و گردشگري به کار گمارده می شود که ضمن تسلط

به یکی از زبان هاي خارجی ، ترجیحأ انگلیسی ، آگاهی کامل از کلیه قوانین و مقررات

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگري و رعایت آن نسبت به برنامه ریزي

 گشت هاي داخلی ، ورودي و خروجی ،قیمت گذاري ، سازماندهی و هماهنگی

، راهبر ي و نظارت بر اجراي گشت ها و در راستاي اهدافدفتر/ شرکت بشرح ذیل فعالیت نمایند:

اهداف دفتر

/ شرکت خدمات مسافرتی و گردشگري

-1

شناخت نیازهاي مشتري

-2

ارائه راه حل مناسب براي رفع این نیازها

-3

کسب رضایت منطقی مشتري و حفظ آن

-4

فروش ، کسب درآمد و افزایش سود متعارف

-5

نظارت بر حسن اجراي ارایه خدمات

ajans.JPG

وظایف مدیران فنی

-1

برنامه ریزي

-2

سازماندهی

-3

راهبري

-4

کنترل و نظارت

برنامه ریزي

:

برنامه ریزي به معناي تفکر پیشاپیش و پیش بینی راه ح ل هاي احتمالی آینده است

.

فرآیند برنامه ریزي می بایست در جهت اهداف کلی دفتر و در قالب چهارچوب و

قوانین سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري باشدو شامل موارد

زیر است:

  • شناسایی و تعیین بازارهاي هدف جهت جذب گردشگر خارجی ، شناسایی
  •  و تعیین مقاصد
گردشگري مناسب و گشت هاي تخصصی نحوه ارایه تبلیغات و بازاریابی و جلب مشتري پیش بینی فروش و تعیین بودجه دقیق تور تهیه بسته سفر و قیمت گذاري نهایی

سازماندهی

:

سازماندهی به معناي فراهم آوردن امکانات و وسایل مورد نیاز ، ایجاد روابط کاري ،

مسئولیت ها و اختیارات به نحو مطلوب و موثر براي رسیدن به اهداف و با هماهنگی مدیر دفتر

:
  • مدیریت کلیه ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی
آگاهی از کیفیت واحد هاي اقامتی و وسایل حمل ونقل آگاهی از چگونگی اخذ ویزاي کشورها از طریق منطقی و کانالهاي قانونی آگاهی از نحوه صدور بلیط و قوانین مربوط مدیریت ارتباط مناسب و سالم کاري با مراجعین

از آنجائی که گزینش و بکارگیري افراد توانا ، ساعی ، داراي دانش و معلومات لازم

 در ارایه خدمات مطلوب به مشتریان و موفقیت آمیز بودن عملیات فروش به انتخاب

و گزینش صحیح کارمند ان فروش بستگی دارد لذا مدیران فنی م یبایست

با هماهنگی و نظارت مدیر نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند

.
  • گزینش و استخدام افراد مورد نیاز براي تکمیل نیروي انسانی قسمت فروش
فراهم نمودن امکانات لازم جهت آموزش کافی نیروي انسانی تحت سرپرستی گماردن راهنمایان داراي کارت و با تجربه جهت همراهی تورها

راهبري

:

به معناي اداره ، مدیریت ، راهنمایی و هدایت نیروهاي تحت سرپرستی

است با هماهنگی مدیر:

  • ایجاد ارتباط رسمی از طریق مکاتبات با کارگزاران داخلی و خارجی
ایجاد ارتباط رسمی از طریق مکاتبات با مدیران واحدهاي اقامتی و وسایل حمل ونقل ارتباط با مدیران فنی سایر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري جهت توسعه کار تشکیل جلسات با پرسنل تحت سرپرستی و توجیه آنان درخصوص بخشنامه ها، دستورالعمل ها و راهنمایی کارکنان توجیه پرسنل در ارائه اطلاعات صحیح و حقایق موجود به مسافر با صداقت کامل آگاه نمودن کارکنان در توجیه مسافران از مقررات گمرك کشورها ، محدودیت هاي ارزي ، واکسیناسیون و قوانین بهداشتی کشورها و سایر موارد

TravelAgency2.jpg

کنترل و نظارت

:

به معناي اطمینان از اجراي سیاس ت ها و برنامه هاي

 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري ،

ارزیابی عملکرد نیروهاي تحت سرپرستی و مقایسه نتایج بدست آمده

با نتایج مورد انتظار و بررسی علل مغایرت آنها

:
  • کنترل گزارش فروش روزانه تورها
تهیه گزارش فروش تورها در پایان هرماه با هماهنگی واحد مالی کنترل و بررسی کیفیت اجرایی تورها از طریق تهیه و در اختیار قرار دادن فرم هاي نظرخواهی به مسافران که در پایان هر گشت جمع آوري و رسیدگی می شود. تهیه آمار گشت هاي برگزارشده ، تنظیم و ارایه گزارش عملکرد به صورت ماهانه در فر م هاي مخصوص و ارسال به سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري به انضمام مداركو مستندات مربوطه نظارت بر ثبت نام و نحوه اجراي گشتها رسیدگی به شکایات واصله از نحوه ارایه خدمات به مسافرین با نظارت مدیر انجام امور ارجاعی از طرف مدیر در رابطه با خدمات گردشگري.

وظایف و تعهدات مدیران فنی با استناد به دستورالعمل تاسیس و نظارت بر فعالیت  دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري

  • مدیر فنی به طور همزمان نمیتواند مدیر فنی بیش از یک دفتر بوده و موظف به حضور تمام
وقت در دفتر می باشد. حضور دارنده پروانه یا مدیر فنی در دفتر الزامی است و در غیاب دارنده پروانه ، مدیر فنی در اشخاص حقیقی و رئیس هیئت مدیره به همراه مدیر فنی در اشخاص حقوقی عهده دارمسئولیت بوده و موظف به پاسخگویی به مراجع ذیربط خواهند بود. مدیر فنی موظف است حسب درخواست کمیته فنی جهت اداي توضیحات در محل تشکیل آن حضور بهم رساند. در صورت احراز تخلف مدیر فنی در کمیته فنی ، پروانه فعالیت آن به مدت سه ماه تعلیق و در صورت تکرار لغو و غیر قابل احیاء میباشد.


مطالب مشابه :


شرح وظایف مدیر فروش

ilkin - شرح وظایف مدیر فروش - وبلاگ تخصصی مقالات مدیریت بازرگانی - ilkin
وظایف مدیر فروش چیست؟

وظایف مدیر فروش منتهی هریک در حیطه اختیارات و شرح وظایفشان با نگرش سیستمی برای توفیق
شرح وظایف مدیر بازرگانی

داشتن آگاهی کافی در مورد سیستم های بازاریابی، تکنیک های فروش وظایف مدیر شرح وظایف
« شرح وظایف مدیر فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري »

« شرح وظایف مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري » مدیر فنی شخصی است که با تایید سازمان
مدیربازرگانی - شرح وظایف، مسئولیت ها، اختیارات، آموزش ها، توانمندی ها و مهارت های مورد نیاز

شرح وظایف، مسئولیت ها قسمت های فروش، خرید و از دیگر وظایف مدیر
وظایف مدیر بازاریابی

وظایف مدیر به نتایج اطلاعات به دست آمده و منابع شركت مانند مشخص كردن هدف‏های فروش و
شرح وظایف مدیر اجرایی

شرح وظایف مدیر اجرایی مجتمع (مالک و یا مستأجر) و دریافت فروش نامه یا قولنامه
شرح وظایف مدیر خرید و سفارشات خارجی

شرح وظایف مدیر خرید و کاری مستقیم در امر فروش داخلی، خرید خارجی، عقد مدیر وبلاگ پست
شرح وظایف و ویژگی های مدیر امور مشتریان

شرح وظایف و ویژگی شرح وظایف و ویژگی های مدیر به منظور افزایش فروش محصولات یا
برچسب :