شعر 8

تصمصم گرفتم بعضي از شعر هامواينجا بذارم

شب شراب


در روايت از شبِ  سرمستيم                         از شبِ  سردِ   ترين   هستيم

در ميان  جمله  ياران   شفيق                      داستان  مي گساري  با  رفيق

گاه ياد و بزم و  اندوه  و   خيال                       گاه  اندر وهم  ثروت بي  ريال

جامها را  نوبتي   بر  هم    زدن                    سر كشيدن جام ساغر هم زدن

پيرمجلس را سخن در گوش گير                   در جواب اين سلامت نوش گير

گفت ساقي لحظه ها را ارج نه                    توشه گير اما سفر كم خرج به

در ميان مبدأ و مقصد رهيست                      راهزن   را  از  گذارت   آگهيست

آن كه اموالش به دندانش كشيد                   در ميان  بادِ  شــن  جان  بريد

چشم مي بندد كه آرامــد  دمي                  ديده  بگــشايد  نبيند هم  دمي

مال وجانش چون به هم آميخته                  مال   رفته ،  پس   اَلـك   آويخته

جامها  بر  جام  ساقي  ميزنيم                     در  خيال  جام  باقــي  ميزنيم

معني صحبت ز ساقي كَس نديد             شعله ي شمعي كه ميشد نا پديد 


مطالب مشابه :


آزمون دکتر فیل مک گرا

قلم فرسايي هاي آيبك يادداشت هاي يك خواب براده های قلم
معمولی بودن

قلم فرسايي هاي آيبك در ارتباط با معمولی بودن یادداشت خلوت به قلم مهردخت رو هم بخونید.
سيگار برگ دست پيچ

يكي از بهترين سيگار هاي دنياس اين سيگار برگ دست پيچ كوبا چندتا رابطه قلم فرسايي هاي آيبك
نوروز 91 خجسته باد

قلم فرسايي هاي آيبك يادداشت هاي يك خواب براده های قلم
ربات

قلم فرسايي هاي آيبك يادداشت هاي يك خواب براده های قلم
رفاقت، انسانیت

قلم فرسايي هاي آيبك يادداشت هاي يك خواب براده های قلم
شعر 8

آيبك - قلم فرسايي هاي
برنامه‌ریزی به زبان ساده (قسمت اول – مفهوم برنامه‌ریزی)

قلم فرسايي هاي آيبك يادداشت هاي يك خواب براده های قلم
برچسب :