آموزش بافت شلوار سرهمی

مدل این شلوار از ابتدا تا انتها به شکل زیر است:(یعنی نحوه ی بافت دانه ها به این شکل است)

رج اول:۴زیر -۴رو-۴زیر-۴رو-...تا اخر رج

رج دوم و سوم و چهارم را ساده ببافید.

رج پنجم: ۴رو - ۴زیر-۴ رو ۴ زیر-...

سپس سه رج ساده بافی کنید

رج ۹ :مانند رج ۱ بافته شود.

(بافت رکن:همه ی دانه های هر رج از زیر یا از رو بافته شود.یعنی در طول بافت به روش رکن تنها باید از زیر ببافید یا به دلخواه از رو)

پشت :

پای راست:۳۰ دانه سر انداخته پس از ۶ رج رکن و  ۳ رج ساده بافیبافت مدل را به روش گفته شده در ابتدای این اموزش ادامه دهید و ان را تا ۴ سانتی متر بافتیدهر ۶ رج یکبار از یک طرف یک دانه اضافه کنیدو همینطور ادامه دهید تا تعداد دانه ها به ۳۸ دانه و بلندی ان به ۱۷ سانتی متر برسد.

سپس دانه ها را نگه دارید.

پای چپ:را قرینه ی پای راست بافته

سپس همه ی دانه های هر دو پا را در یک میل گرفته و این ۷۶ دانه را ۱۷ سانت دیگر ببافید.

سپس برای حلقه استین دانه ها را به ترتیب ابتدا ۶ دانهدر رج رفت سپس در رج رفت بعدی ۲ دانه وبعد ۱ دانه و باز هم ۱ دانه کور کنید.وقتی پس از شروع حلقه استین اندازه ی ان به ۹ سانت رسید ۲۰ دانه ی وسط را برای ایجاد گودی یقه کور کنید.و دو قسمت بافت را به صورت زیر ادامه دهید.

از رج بعد دانه ها را از سمت یقه (۳-۳)کور کنید یعنی ۲ بار هر بار ۳دانه در رج رفت از سمت یقه کور کنید.۱۲ دانه ی باقیمانده را تا جایی ببافید که فاصله ی حلقه استین تا سر شانه ۱۵ سانت شودسپس همه ی دانه ها را کور کنید.روی بافت سرشانه های جلو ۲ جادکمهباز کنید.

بلندی سرشانه ی پشت ۳ سانت از جلو بیشتر خواهد بود.

جلو :

دانه ها رامانند پشت سر انداخته و همانگونه ببافیدتا ۶ سانت بعد از حلقه استینیقه ی پشت را با کور کردن ۱۲ دانه ی وسط شروع کنیدسپس بافت به دو قسمت تقسیم می شوداز سمت یقه دانه ها را به ترتیب (۱-۲-۳-۴)کور کنید یعنی ابتدا ۴ دانه سپس ۳ دانه و به همین ترتیب ت.وقتی بلندی حلقه استین به ۱۲ سانت رسید۱۲ دانه ی سرشانه را کور کنید.

درز پهلو ها را دوختهو از قسمت حلقه ی جلو و پشت ۷۰ دانه بیرون اورده ۶ رج رکن ببافیداز یقه ی پشت نیز ۷۸ دانه بیرون اورده و ۶ رج رکن ببافید.


مطالب مشابه :


آموزش بافت شلوار

زمستان است - آموزش بافت شلوار - آموزش بافتنی
بافت ژاکت و شلوار نوزاد

آموزش بافتنی - بافت ژاکت و شلوار نوزاد - آموزش انواع بافتنی
بافت ژاکت و شلوار نوزاد دو

اموزش بافتنی،اموزش، خیاطی،کاردستی وآشپزی - بافت ژاکت و شلوار نوزاد دو - اموزش هنر خیاطی و
آموزش شلوار پیش سینه دار و کلاه و ژاکت

فرنوشت های اولدوز - آموزش شلوار پیش سینه دار و کلاه و ژاکت - اينكه بافت به 8 – 8 – 9 ( 9
آموزش بافت مدل سرهمی

بافتنی - آموزش بافت مدل سرهمی - برای جادگمه که در جلوی شلوار نیاز هست بایستی برای
آموزش بافت شلوار سرهمی

مدل این شلوار از ابتدا تا انتها به شکل زیر است:(یعنی نحوه ی بافت دانه ها به این شکل است)
آموزش بافت کشباف

بانوی 2000 گلبانو - آموزش بافت کشباف - بانوی 2000 (وبلاگ شخصی)حاوی مطالب هنری- قلاببافی - نقاشی
برچسب :