آيين نامه شوراي بهورزان

فصل يك : شوراي بهورزي مرکز بهداشتي درماني

 

ماده 1:  اهداف شورا

هدف از تشکيل شوراهاي بهورزي ، مشارکت فعال بهورزان براي تصميم گيري ، برنامه ريزي ، اجراي برنامه ها ، پيگيري در امور جهت بهبود وضعيت شغلي ، رفاهي و اداري بهورزان است .

اعضاي شورا عبارتند از : رئيس مرکز ، 3 نفر بهورز ، کاردان يا کارشناس مرکز بهداشتي درماني

 

ماده2: وظايف شوراي بهورزي مراکز بهداشتي درماني

1-     جمع بندي نظرات بهورزان در خصوص بهينه سازي امور آموزشي ، اجرايي ، اداري و رفاهي آنان

2-    دريافت مشكلات مطرح شده از سوي بهورزان خانه هاي بهداشت

3-    بررسي مشكلات و اولويت بندي آنها

4-    ارائه راه حلهاي مناسب

5-    ارائه پيشنهاد در مورد حل مشكلات حرفه اي و فردي بهورزان

6-    مشاركت در ارتقاء عملكرد حرفه اي بهورزان

7-    تنظيم و برنامه ريزي اجراي فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي براي بهورزان

8-    بررسي ساير مسائلي كه نياز به طرح در شورا داشته باشند ، بنا به پيشنهاد مسئول و يا اعضاء شورا

9-    پيگيري مصوبات جلسات و اعلام نتايج به بهورزان

10-  همكاري با کاردان و پزشک مسئول مرکز بهداشتي درماني  در خصوص برگزاري مراسم روز بهورز و ساير مراسم مرتبط

11-  انعكاس گزارش شورا به شوراي نمايندگان شهرستان  در زمينه مشكلات موجود و اقدامات انجام شده  و پيگيري در جلسه شوراي برنامه ريزي مركز بهداشت شهرستان

 

 

 

 

ماده3: تشكيلات شوراي بهورزي مراکز بهداشتي درماني

شوراي بهورزي مراکز بهداشتي درماني متشكل از نماينده بهورزان ، پزشک مسئول مرکز ، کارشناس يا کاردان مرکز مي باشد

رياست شورا به عهده پزشک مسئول مرکز بهداشتي و درماني مي باشد .

دبير شوراي بهورزي مراکز ، نماينده بهورزان آن مرکز مي باشد .

 

ماده 4: زمان و مكان برگزاري جلسات

جلسات شوراي بهورزي  مرکز هر ماه يکبار در مرکز بهداشتي درماني بايد تشكيل مي گردد.

 

ماده 5: وظايف رئيس شوراي بهورزي مرکز بهداشتي درماني

تشکيل جلسات شوراي بهورزي مرکز بهداشتي درماني

حضور مرتب در جلسات شورا

پيگيري انعکاس و گزارش صورتجلسات به مرکز بهداشت شهرستان

اعلام نتايج اقدامات و پيگيري انجام شده به نمايندگان بهورزان

 

فصل دوم : شوراي بهورزي شهرستان

 

ماده6: وظايف نمايندگان منتخب بهورزان در شهرستان :

-          شركت منظم در جلسات شوراي بهورزي شهرستان

-          همكاري با مدير مركز آموزش بهورزي (دبير شوراي شهرستان ) در برنامه هاي مربوط به سطح شهرستان

-          حضور فعال در جلسات آموزشي و توجيهي مراكز بهداشتي درماني

-       جمع بندي مشكلات بهورزان در زمينه حرفه اي و مطرح نمودن آن در شوراي بهورزي (بصورت مكتوب با ذكر تعداد بهورزاني كه داراي آن مشكل بوده اند جهت تعيين اولويتهاي حل مشكلات )

-          جمع بندي نظرات بهورزان در خصوص بهبود وضعيت شغلي و حرفه اي آنان و مطرح نمودن آن در جلسات شوراي بهورزي

-          هماهنگي با ساير نمايندگان بهورزان  بخش مربوطه و تبادل اطلاعات و تجربيات

-       اعلام نتايج اقدامات انجام شده و مباحث طرح شده در جلسه شوراي بهورزي شهرستان به بهورزان نماينده بخش و متعاقباً پرسنل مركز بهداشتي درماني

 

ماده 7 : تشکيلات شوراي بهورزي شهرستان:

اعضاي شوراي بهورزي شهرستان عبارتند از هر مرکز بهداشتي درماني يک نماينده ، مدير شبکه بهداشت و درمان ، رئيس مرکز بهداشت شهرستان ، مدير مرکز آموزش بهورزي ، کارشناس مسئول گسترش شبکه ها و در صورت نياز ، ساير مسئولين واحدهاي ذيربط مي باشد .

رياست شورا به عهده مدير شبکه بهداشت و درمان شهرستان مي باشد ، معاون بهداشتي شهرستان جانشين رئيس شورا مي باشد .

به پيشنهاد دبير شورا و تائيد شورا يک نفر بعنوان مسئول دبيرخانه انتخاب مي شود

حضور اعضاء غيرثابت در جلسه با تشخيص و صلاحديد مسئول شوراي بهورزي شهرستان مي باشد .

تبصره 1 : کارشناس مسئول واحد آموزش بهورزي ، مسئول نظارت بر فعاليت شوراي بهورزي

تبصره 2 : پيگيري تشکيل هرجلسه و مصوبات آن به عهده رئيس شوراي بهورزي شهرستان مي باشد

تبصره3 : ضمانت اجرايي مصوبات شورا در هر شهرستان برعهده رئيس مرکز بهداشت استان مي باشد

تبصره 4 :حضور ساير کارشناسان مسئول واحدهاي ستادي و ميهمانان بنا به ضرورت و براساس دستور کار جلسه بلامانع مي باشد

تبصره 5 : دبيرخانه شورا در مرکز آموزش بهورزي و در صورتيکه شهرستان مرکز آموزش بهورزي نداشته باشد در واحد گسترش شبکه مستقر مي باشد

تبصره 6 : تصميمات اتخاذ شده در جلسات شورا پس از تنظيم صورت جلسه و امضاء و ثبت شماره و تاريخ در دفتر انديکاتور مرکز آموزش بهورزي به مرکز بهداشت و سپس به نمايندگان و بهورزان هر منطقه ابلاغ مي شود و پيگيري اجراي مفاد صورت جلسه به عهده مسئول شورا خواهد بود

 

ماده 8: زمان و مكان برگزاري جلسات

جلسات شوراي بهورزي حداقل هر دوماه يكبار بايد تشكيل گردد.

تبصره7: در صورت نياز و ضرورت و بنا به درخواست دبير شورا و با هماهنگي ساير اعضاء و موافقت رئيس شورا جلسات شورا زودتر از موعد مقرر تشكيل خواهد شد .

 

ماده9 :وظائف رئيس شورا شهرستان :

1-     تشكيل جلسات شوراي بهورزي در شهرستان

2-    حضور مرتب در جلسات شورا

3-     پيگيري انعكاس و گزارش صورتجلسات

4-    پيگيري مشكلات قابل حل در شهرستان و ارسال صورتجلسات جهت پيگيري به مركز بهداشت استان

5-     اعلام نتايج اقدامات و پيگيريهاي انجام شده به نمايندگان بهورزان در شوراي بهورزي

 

ماده 10 : وظائف دبير شورا شهرستان :

1-     پيگيري تشكيل جلسات شوراي بهورزي شهرستان براساس برنامه زمان بندي و دستور كار هر جلسه

2-    تدوين صورتجلسه و ارائه مصوبات جلسه به اعضاي شورا با تائيد رئيس شورا

3-    پيگيري اجراي مصوبات هر جلسه

4-    اعلام نتايج اقدامات انجام شده به اعضاي شوراي بهورزي

 

ماده 11 : وظائف مسئول دبيرخانه :

1-     حضور مرتب در جلسات شورا

2-    انعكاس صورت جلسات دبير و رئيس شورا

3-    پيگيري ارسال دعوتنامه جهت اعضاي شورا

4-    جمع بندي اقدامات انجام شده و ارائه گزارش به دبير و رئيس شورا

ماده 12 :  نمايندگان بهورزان :

بهورزان هر يك از مراكز بهداشتي درماني هر بخش از شهرستان مي توانند يك نفر نماينده منتخب در شوراي بهورزي شهرستان داشته باشند در صورتيکه تعداد بخشهاي شهرستان کمتر از سه باشد نفر سوم در اولين جلسه شوراي بهورزي شهرستان انتخاب مي شود .

تبصره 8: نمايندگان بهورزان از بين بهورزان متعهد و مورد تائيد از نظر اخلاقي و اجتماعي با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت در خانه هاي بهداشت انتخاب مي گردند .

تبصره9: مدت نمايندگي بهورزان منتخب 2 سال مي باشد .

تبصره10: دو ماه قبل از اتمام دوره نمايندگي موضوع انتخاب نمايندگان جديد به بهورزان ابلاغ مي شود تا داوطلبين واجد شرايط در انتخابات شركت نمايند .

تبصره11: صلاحيت حرفه اي و اخلاقي افراد داوطلب ، توسط رئيس مركز بهداشت شهرستان ، مدير مركز آموزش بهورزي ، كارشناس مسئول واحد گسترش شبكه ها و مسئول دفتر حراست مركز بهداشت شهرستان تاييد خواهد شد و اسامي افراد تاييد شده براي برگزاري انتخابات به كليه بهورزان ابلاغ خواهد شد .

 

 

ماده 13 : امور رفاهي

به نمايندگان بهورزان مطابق با فعاليتهاي انجام شده برابر شرح وظايف اضافه كار تعلق مي گيرد كه  به پيشنهاد دبير شوراي بهورزي و تائيد رئيس مركز بهداشت به نمايندگان پرداخت خواهد شد . بديهي است ساعت پيشنهادي بستگي به فعاليتهاي مستمر نمايندگان دارد .

 

ماده14: تشويقات و تنبيهات :  

به ازاي فعاليتها و طرحهاي مفيد و ارزنده كه نمايندگان بهورزان داشته باشند گواهي فعاليتهاي ارزنده بهداشتي جهت آنان صادرمي شود .(برابر ضوابط و آئين نامه هاي موجود )

تبصره1: به ازاي هر فعاليت ارزنده بهداشتي ، امتيازي جهت افراد مربوطه در نظر گرفته مي شود كه در مسئله ارتقاء شغلي كاركنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

تبصره12: نظريه نهايي در مورد كيفيت فعاليتهاي انجام شده  برابر طرح وظايف توسط نمايندگان بهورزان  به عهده مدير مركز آموزش بهورزي و كارشناس مسئول واحد گسترش شبكه ها و با تائيد رئيس مركز بهداشت شهرستان ارائه خواهد شد .

تبصره13 :در صورتيكه هر يك از اعضاء باعث ايجاد بي نظمي و اغتشاش در جلسه و يا باعث آشفته و مغشوش كردن اذهان بهورزان شوند و  از موقعيت خود سوء استفاده كنند و مقررات اداري را رعايت ننمايند چنانچه پس از تذكر مسئول شورا در وضعيت رفتار و يا عملكرد نماينده تغييري ايجاد نشود موضوع در جلسه مسئولين ستاد مطرح و توسط رئيس مركز بهداشت شهرستان از نمايندگي بركنار خواهد شد .

تبصره14: رئيس شورا در برنامه ريزي هاي مداخله اي در سطح خانه هاي بهداشت ، مي تواند از مشورت بهورزان نماينده در دوره هاي قبل كه فعاليت قابل قبولي داشته اند و موفق به گذراندن دوره هاي آموزشي شده اند استفاده كند .

 

پ _ فصل سوم : شوراي بهورزي استان

 

ماده 15 : اهداف شوراي استاني :

هدف از تشكيل شوراي بهورزي استان جلب مشاركت فعال بهورزان و مديران شهرستاني و استاني در جهت بهبود وضعيت و رفع مشكلات حرفه اي و رفاهي بهورزان و افزايش انگيزش آنان در جهت بهبود كيفيت ارائه خدمات مي باشد

 

ماده 16 : وظائف شوراي بهورزي استان :

1-     جمع بندي نظرات ارائه شده توسط شوراي بهورزي شهرستانها

2-     اولويت بندي مشكلات موجود جهت طرح در شوراي بهورزي  استاني

3-     بحث و تبادل نظر در مورد ارائه راهكارهاي عملي در جهت رفع مشكلات موجود

4-     پيگيري مصوبات هرجلسه و اعلام نتايج حاصله به شهرستانها

5-     انعكاس مصوبات  و نتايج بدست آمده به رئيس دانشگاه و معاونت سلامت وزارت متبوع

 

ماده17:  تشكيلات شوراي بهورزي استان :

شوراي بهورزي استان متشكل از :

معاون بهداشتي دانشگاه - معاون فني مركز بهداشت استان معاون اجرايي مركز بهداشت استان مدير گروه  توسعه شبکه و ارتقاء سلامت -  كارشناس مسئول و كارشناسان  واحد آموزش بهورزي – کارشناس مسئول گسترش استان  و يك نفر نماينده منتخب بهورزان هر شهرستان مي باشد

اعضای شوراي بهورزي استان :

رئيس شوراي بهورزي استان  معاون بهداشتي يا معاون فني مركز بهداشت استان مي باشد .

دبير شوراي بهورزي استان  مدير گروه گسترش شبكه ها مي باشد .

مسئول دبيرخانه شورا  كارشناس آموزش بهورزي مي باشد .

 

ماده 18 : زمان و مكان برگزاري جلسات شوراي استاني :

جلسات شوراي بهورزي استان حداقل هر 6 ماه يكبار تشكيل مي گردد و محل برگزاري اولين جلسه آن در مركز بهداشت استان خواهد بود . در هر جلسه محل برگزاري جلسات بعد نيز تعيين مي گردد .

 

ماده 19 : وظائف رئيس شوراي استاني :

1-     تشكيل جلسات شوراي بهورزي در استان

2-    حضور مرتب در جلسات شورا

3-    انعكاس و گزارش صورتجلسات به شوراي بهورزي شهرستان

4-   پيگيري مشكلات قابل حل در  استان (با هماهنگي معاون بهداشتي ) و ارسال صورتجلسات جهت پيگيري به رئيس دانشگاه و معاونت سلامت وزارت متبوع 

5-     پيگيري اعلام نتايج اقدامات و پيگيريهاي انجام شده به اعضا در هر جلسه

 

ماده 20 :  وظائف دبير شوراي استاني

1-     پيگيري تشكيل جلسات شوراي بهورزي استان براساس برنامه زمان بندي و دستور كار هر جلسه

2-    تدوين صورتجلسه و ارائه مصوبات جلسه به اعضاي شورا پس از  تائيد رئيس شورا

3-    پيگيري اجراي مصوبات هر جلسه

4-    اعلام نتايج اقدامات انجام شده به اعضاي شوراي بهورزي استاني در هر جلسه

 

ماده 21 : وظائف مسئول دبير خانه شوراي استاني :

1-     حضور مرتب در جلسات شورا

2-    انعكاس  مصوبات صورت جلسات به  دبير و رئيس شورا

3-    جمع بندي اقدامات انجام شده و ارائه گزارش به دبير و رئيس شورا

4-    پيگيري ارسال دعوتنامه جهت  تشكيل جلسات شورا

5-   مسئول دبيرخانه شورا  اجازه چاپ نشريه در خصوص فعاليتهاي انجام گرفته در جهت پيگيري مسائل  حرفه اي و رفاهي بهورزان را خواهد داشت .

 

 

اين آيين نامه شامل مقدمه ، 3 اصل ، 21 ماده و 14 تبصره تدوين و در تاريخ 1/8/86  در  شوراي استاني تصويب  و به شوراهاي بهورزي در شهرستانها ابلاغ گرديد .


مطالب مشابه :


فرم خبره و عالی

دبير. سابقه خدمت *مستندسازي تجربيات « کارمند محترم لطفاٌ درخصوص جهت ارتقاء رتبه شغلي
مقاله: تجربیات مدون یک معلم از رفتار دانش آموزان در ارزشیابی

معلم به معني كلي كه شامل آموزگار ، دبير است ؛ نقش وجايگاه شغلي و با توجه به تاريخ
اساسنامه انجمن علمـي جغرافيا وبرنامه ريزي شهري دانشگاه پيام نور رشت

تعداد 15 نفر هيئت موسس در تاريخ 1/3/87 با پرداخت پذيره اقدام از تجربيات و بار شغلي براي
آيين نامه شوراي بهورزان

بهبود وضعيت شغلي اطلاعات و تجربيات و ثبت شماره و تاريخ در دفتر
شرايط شرکت در آزمون جامع ويژه قضات

قضاييه و دبير کميته دوره‌هاي شغلي هاي نوين و تجربيات قضات مجرب و
آموزش و پرورش در کشور سوئد

کارگزاران حقوقي که به عنوان دبير کل در طبق تجربيات گذشته ام رئيس شغلي من که يک
طرح نظام پیشنهادات

بردن سطح علمي كاركنان به روشي غير مستقيم بالا بردن سطح ارتقاء شغلي تاريخ دريافت دبير
برچسب :