لیست شرکتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی

پیوست قانون بودجه سال 1390 کل کشور

شركتهاي قابل واگذاري در سال 1390 (گروه 1)

رديف

شرکت مادر تخصصی

 شرکت مصوب واگذاری

دولت

266

عمران و بهسازي شهري ايران

عمران ومسكن سازان استان گيلان

1.00

267

عمران و بهسازي شهري ايران

عمران ومسكن سازان استان قزوين

17.00

268

عمران و بهسازي شهري ايران

عمران ومسكن سازان استان چهار محال بختياري

20.00

269

عمران و بهسازي شهري ايران

عمران ومسكن سازان استان اردبيل

17.00

270

عمران و بهسازي شهري ايران

عمران ومسكن سازان استان هرمزگان

17.00

271

عمران و بهسازي شهري ايران

عمران ومسكن سازان شهرستان كرج

17.00

272

عمران و بهسازي شهري ايران

عمران ومسكن سازان استان ايلام

20.00

273

عمران و بهسازي شهري ايران

عمران ومسكن سازان استان گلستان

17.00

274

عمران و بهسازي شهري ايران

عمران ومسكن سازان استان فارس

49.87

275

عمران و بهسازي شهري ايران

عمران ومسكن سازان استان همدان

17.00

276

عمران و بهسازي شهري ايران

عمران ومسكن سازان استان كردستان

17.00

277

عمران و بهسازي شهري ايران

عمران ومسكن سازان استان آذربايجان غربي

20.00

278

عمران و بهسازي شهري ايران

عمران ومسكن سازان استان زنجان

17.00

279

عمران و بهسازي شهري ايران

عمران ومسكن سازان استان خراسان شمالي

17.00

280

عمران و بهسازي شهري ايران

ايجاد محيط

13.10

281

عمران و بهسازي شهري ايران

عمران تكلار

22.00

 

 

28۳

توانير

سازمان انرژي هاي نو ايران

100.00

284

توانير

سازمان بهره وري و انرژي ايران

100.00

285

توانير

توزيع نيروي برق آذربايجان

40.00

286

توانير

توزيع نيروي برق اردبيل

40.00

287

توانير

توزيع نيروي برق تبريز

40.00

288

توانير

توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي

40.00

289

توانير

توزيع نيروي برق اصفهان

40.00

290

توانير

توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان

40.00

291

توانير

توزيع نيروي برق چهار محال بختياري

40.00

292

توانير

توزيع نيروي برق لرستان

40.00

293

توانير

توزيع نيروي برق همدان

40.00

294

توانير

توزيع نيروي برق مركزي

40.00

295

توانير

توزيع نيروي برق نواحي استان تهران

40.00

296

توانير

توزيع نيروي برق غرب تهران

40.00

297

توانير

توزيع نيروي برق  تهران بزرگ

40.00

298

توانير

توزيع نيروي برق استان قم

40.00

299

توانير

توزيع نيروي برق مركز خراسان

40.00

300

توانير

توزيع نيروي برق خراسان شمالي

40.00

301

توانير

توزيع نيروي برق جنوب خراسان

40.00

302

توانير

توزيع نيروي برق شهرستان مشهد

40.00

303

توانير

توزيع نيروي برق شهرستان اهواز

49.00

304

توانير

توزيع نيروي برق استان خوزستان

49.00


پیوست قانون بودجه سال 1390 کل کشور

 

شركتهاي قابل واگذاري در سال 1390 (گروه 1)

رديف

شرکت مادر تخصصی

 شرکت مصوب واگذاری

دولت

305

توانير

توزيع نيروي برق كهكيلويه و بوير احمد

49.00

306

توانير

توزيع نيروي برق استان زنجان

40.00

307

توانير

توزيع نيروي برق استان قزوين

40.00

308

توانير

توزيع نيروي برق استان سمنان

40.00

309

توانير

توزيع نيروي برق استان سيستان و بلوچستان

40.00

310

توانير

توزيع نيروي برق استان كرمانشاه

40.00

311

توانير

توزيع نيروي برق استان كردستان

40.00

312

توانير

توزيع نيروي برق استان ايلام

40.00

313

توانير

توزيع نيروي برق استان فارس

40.00

314

توانير

توزيع نيروي برق استان شيراز

56.00

315

توانير

توزيع نيروي برق استان بوشهر

40.00

316

توانير

توزيع نيروي برق استان شمال كرمان

40.00

317

توانير

توزيع نيروي برق جنوب كرمان

49.00

318

توانير

توزيع نيروي برق استان گيلان

49.00

319

توانير

توزيع نيروي برق استان مازندران

40.00

320

توانير

توزيع نيروي برق غرب مازندران

40.00

321

توانير

توزيع نيروي برق استان گلستان

40.00

322

توانير

توزيع نيروي برق استان هرمزگان

40.00

323

توانير

توزيع نيروي برق استان يزد

40.00

324

توانير

تعميرات نيروگاهي ايران

49.90

325

توانير

مدیریت تولید برق یزد

40.00

326

توانير

مديريت توليد برق منتظر قائم

49.00

327

توانير

مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان

40.00

328

توانير

مديريت بهره برداري توليد برق فارس

40.00

329

توانير

مديريت توليد برق طوس

40.00

330

توانير

مديريت توليد شهيد منتظري اصفهان

40.00

331

توانير

مديريت توليد برق اصفهان

40.00

332

توانير

مديريت توليد برق شازند

40.00

333

توانير

مديريت توليد برق شهيد مفتح

40.00

334

توانير

مديريت توليد برق بعثت

40.00

335

توانير

مديريت توليد برق ري

49.00

336

توانير

مديريت توليد برق شهيدرجايي

49.00

337

توانير

مديريت بهره برداري نيروگاه طرشت (مديريت نيروگاه طرشت)

40.00

338

توانير

مديريت توليد برق اهواز-نيروگاه رامين

49.00

339

توانير

مديريت توليد برق نيروگاههاي استان سيستان و بلوچستان

40.00

340

توانير

مديريت توليد برق جنوب فارس

40.00

341

توانير

مديريت توليد برق زرند

40.00

342

توانير

مديريت توليد برق نكاء

49.00

343

توانير

مديريت توليد برق هرمزگان

49.00

344

توانير

مديريت توليد برق زنجان

40.00

345

وزارت مسكن و شهرسازي

شركت ساختماني و شهرسازي واوان

100.00

346

سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري

توسعه ايرانگردي  و جهانگردي

100.00


پیوست قانون بودجه سال 1390 کل کشور

 

شركتهاي قابل واگذاري در سال 1390 (گروه 1)

رديف

شرکت مادر تخصصی

 شرکت مصوب واگذاری

دولت

347

سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري

توسعه گردشگري ايران

73.00

348

سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري

صندوق احيا و بهره برداري از اماكن تاريخي

100.00

349

مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

خدمات انفورماتيك راهبر

100.00

350

سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور

توسعه علوم زمين

37

351

وزارت نيرو

سيمان كارون (طرح كارون 3)

5.00

352

مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات

95.00

353

شركت ملي گاز ايران

خدمات غير صنعتي گاز

100

 


پیوست قانون بودجه سال 1390 کل کشور

 

شركتهاي قابل واگذاري در سال 1390 (گروه 2)

رديف

شرکت مادر تخصصی

 شرکت مصوب واگذاری

دولت

1

ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

پالایش نفت تبریز

19.53

2

ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

پالایش نفت شهید تندگویان تهران

60.00

3

ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

پالایش نفت شیراز

60.00

4

ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

پالایش نفت کرمانشاه

60.00

5

ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

پالایش نفت اصفهان

20.00

6

ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

پالایش نفت امام خمینی(شازند اراک)

60.00

7

ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

60.00

8

ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

توسعه صنایع پالایش نفت (صادرات فرآورده های نفتی ویژه)

100.00

9

وزارت اموراقتصادی ودارایی

بیمه دانا

0.00

10

وزارت اموراقتصادی ودارایی

بانک صادرات

32.97

11

وزارت اموراقتصادی ودارایی

بانک تجارت

30.56

12

وزارت اموراقتصادی ودارایی

پست بانک

66.40

13

وزارت راه و ترابری

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)

70.00

14

ملی نفت ایران

بهینه سازی مصرف سوخت

100.00

15

ملی نفت ایران

مهندسی وتوسعه نفت

100.00

16

ملی نفت ایران

بازرگانی نفت ایران نیکو

100.00

17

ملی نفت ایران

خدمات عمومی و بهداشتی صنعتی وخدمات درمانی صنعت نفت

100.00

18

ملی نفت ایران

پایانه های صادراتی موادنفتی

60.00

19

ملی صنایع پتروشیمی

هلدینگ خلیج فارس

59.00

20

ساتکاب

مهندسین مشاور مهاب قدس

0.00

21

ساتکاب

صنایع برق (صبا)

49.00

22

وزارت صنایع و معادن

دخانیات ایران

60.00

23

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

فولاد خوزستان**

50.50

24

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

ذوب آهن اصفهان

100.00

25

توانیر

تولید نیروی برق سبز  منجیل

100

26

توانیر

تولید نیروی برق سنندج

0

27

توانیر

تولید نیروی برق  سهند

0

28

توانیر

تولید نیروی برق  شیروان

0

29

توانیر

تولید نیروی برق کرمان

0

30

توانیر

نیروگاه تبریز

0

31

توانیر

نیروگاه منتظر قائم

0

32

توانیر

نیروگاه لوشان

0

33

توانیر

نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

0

34

توانیر

نیروگاه طوس

0

35

توانیر

نیروگاه شهید منتظری اصفهان

0

36

توانیر

نیروگاه جهرم

 

37

ملی گاز ایران

پالایش گاز  سرخون قشم

100

38

ملی گاز ایران

پالایشگاه فجر جم

100

39

ملی گاز ایران

پالایشگاه پارسیان 1 و 2

100

40

ملی گاز ایران

پالایشگاه بیدبلند 1

100

41

ملی گاز ایران

پالایشگاه مسجد سلیمان

100

42

ملی گاز ایران

پالایشگاه ایلام (میمک)

100

...


مطالب مشابه :


حمايت از پايان‌نامه‌ و رساله های مقاطع ارشد و دکتری

کانون فنی مهندسی شرکت گاز استان فارس . و دكتري مندرج در وب سایت کانون را به دقت
هوشنگ محمدی مدیرعامل شرکت گاز استان فارس شد !

هوشنگ محمدی مدیرعامل شرکت گاز استان فارس شد ! "استفاده از مطالب این وبلاگ در سایت ها
گزارش وضعیت طرح های علمی - پژوهشی تا دی ماه 1393

سوی نظام پیشنهادات شرکت گاز استان فارس به شرح جدول شرکت از طریق همین وب‌سایت
اطلاعیه شماره یک تامین نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

کانون فنی مهندسی شرکت گاز استان فارس در نظر دارد به لینک اطلاعیه در وب سایت
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر: با گاز رسانی به بخش صنعت، صنایع استان متحول می شود

مدیرعامل شرکت گاز استان گاز استان بوشهر از فارس، این توسط سایت های
گاز رسانی ، ناحیه صنعتی انجیره مرودشت را رونق می بخشد

سایت خبری سلام برهفت میلیارد و187 میلیون و 910 هزار ریال از محل بودجه های عمرانی شرکت گاز
لیست شرکتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی

اپراتورهای برق فارس (سایت از اپراتورهایی از سراسر استان فارس و بوشهر شرکت مادر تخصصی
پروژه گاز رسانی آسپاس

مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس. وب سایت استانداری فارس سایت نماینده شهرستان
برچسب :