موارد مصرف دارو

. فاکتور هشت اسم دارو فاکتور هشت                                               Factor IX Complex اشکال دارویی   گروه... 2. والپروییک اسید اسم دارو والپروییک اسید Valproic Acid اشکال دارویی   گروه دارویی مشتق اسید کربوکسیلیک گروه درمانی ضد تشنج گروه مصرف در حاملگی C موارد ،... 3. دزواکسی کورتیکوسترون � اسم دارو دزواکسی کورتیکوسترون     Desoxycorticosterone اشکال دارویی   گروه دارویی کورتیکوستروئید گروه درمانی مینرالوکورتیکوئید گروه مصرف... 4. اکسار اسم دارو ACA اشکال دارویی   گروه دارویی داروی ترکیبی گروه درمانی ضد درد ، ضد تب گروه مصرف در حاملگی D موارد، روش و مقادیر مصرف درد خفیف تا... 5. استازولامید اسم دارو استازولامید  Acetazolamide اشکال دارویی   گروه دارویی مهار کننده کربنیک انیدراز گروه درمانی ضد گلوکوم ، ضد تشنج ، دیورتیک گروه مصرف... 6. استیک اسید اسم دارو استیک اسید    Acetic Acid اشکال دارویی   گروه دارویی اسید گروه درمانی شستشو دهنده ، قابض گروه مصرف در حاملگی c موارد، روش و مقادیر... 7. استامینوفن اسم دارو استامینوفن    acetaminophen اشکال دارویی   � � گروه دارویی مشتق پاراآمینوفنل گروه درمانی ضد درد غیر مخدر ، ضد تب گروه مصرف در... 8. استامینوفن کدئین اسم دارو استامینوفن کدئین                 acetaminophen codeine اشکال دارویی   گروه دارویی داروی ترکیبی گروه درمانی ضد درد گروه مصرف در حاملگی C... 9. هالوپریدول اسم دارو هالوپریدول  Haloperidol اشکال دارویی � گروه دارویی بوتیروفنون (Butyrophenone) گروه درمانی ضد جنون ( سایکوز ) گروه مصرف در حاملگی C ... 10. استیل کولین کلراید اسم دارو استیل کولین کلراید                   Acetylcholine chloride اشکال دارویی   گروه دارویی آگونیست کولینرژیک گروه درمانی میوتیک گروه مصرف... 11. استیل سیستئین کلراید اسم دارو استیل سیستئین کلراید         chloride  Acetylcysteine اشکال دارویی   گروه دارویی مشتق آمینواسید (L-cysteine) گروه درمانی موکولیتیک ، پادزهر... 12. شارکل یا زغال فعال اسم دارو شارکل یا زغال فعال                       Activated charcoal اشکال دارویی   گروه دارویی جاذب گروه درمانی پادزهر ، ضد اسهال ، ضد نفخ گروه... 13. پروترومبین فعال اسم دارو پروترومبین فعال          Activated prothrombin complex concentrated اشکال دارویی   گروه دارویی مشتق پلاسمای انسانی گروه درمانی ضد هموفیلی گروه... 14. آسیکلویر اسم دارو آسیکلویر                                                   Acyclovir اشکال دارویی   گروه دارویی نوکلئوزید پورین صناعی گروه... 15. آدنوزین اسم دارو آدنوزین                                                   Adenosine اشکال دارویی   گروه دارویی نوکلئوزید گروه درمانی ضد آریتمی... 16. سرما خوردگی اسم دارو سرما خوردگی        Adult Cold اشکال دارویی   گروه دارویی داروی ترکیبی گروه درمانی ضد سرما خوردگی گروه مصرف در حاملگی c موارد، روش و... 17. سرم آلبومین اسم دارو سرم آلبومین                          Albumin Normal Serum اشکال دارویی   گروه دارویی مشتق خون گروه درمانی پروتئین پلاسما گروه مصرف در... 18. آلبوترول اسم دارو آلبوترول                                                    Albuterol اشکال دارویی   گروه دارویی آدرنرژیک گروه درمانی... 19. الکل اسم دارو الکل    Alcohol اشکال دارویی   گروه دارویی حلال ، ماده نگهدارنده ، الکل گروه درمانی آنتی سپیتیک ، قابض ، قرمز کننده پوست ، خنک کننده... 20. آلفنتانیل اسم دارو آلفنتانیل                                            Alfentanil HCI اشکال دارویی   گروه دارویی اپیوئید صناعی گروه درمانی ضد درد ،... 21. عصاره آلرژن اسم دارو عصاره آلرژن                                     Allergen Extract اشکال دارویی   گروه دارویی عصاره آلرژن گروه درمانی ماده تشخیصی ... 22. آلوپورنیول اسم دارو آلوپورنیول        Allopurinol اشکال دارویی   گروه دارویی مهار کننده گزاتین اکسیداز گروه درمانی ضد نقرس گروه مصرف در حاملگی c موارد،... 23. روغن آلموند اسم دارو روغن آلموند                                            Almond Oil اشکال دارویی   گروه دارویی داروی گیاهی (روغن بادام) گروه درمانی... 24. آلپرازولام اسم دارو آلپرازولام                                                Alprazolam اشکال دارویی   گروه دارویی بنزودیازپین گروه درمانی ضد... 25. آلپروستادیل اسم دارو آلپروستادیل                                            Alprostadil اشکال دارویی   گروه دارویی پروستاگلاندین گروه درمانی ا.باز... 26. کلرید آلومینیم اسم دارو کلرید آلومینیم                               Aluminum Chloride اشکال دارویی   گروه دارویی نمک آلومینیم گروه درمانی ضد عرق ، قابض ... 27. هیدروکسید آلومینیم اسم دارو هیدروکسید آلومینیم                    Aluminum Hydroxide اشکال دارویی   گروه دارویی نمک آلومینیم گروه درمانی ضد اسید ، کاهنده فسفات ... 28. آلومینیم - منیزیم اسم دارو آلومینیم - منیزیم                                   Aluminum Mg اشکال دارویی   گروه دارویی نمک آلومینیم و منیزیم گروه درمانی ضد... 29. آلومینیوم ام جی اس اسم دارو Aluminum MgS اشکال دارویی   گروه دارویی نمک آلومینیم و منیزیم به علاوه سایمیتکون گروه درمانی ضد اسید / ضد نفخ گروه مصرف در حاملگی C... . کلرید آمبنونیم اسم دارو کلرید آمبنونیم                                      Ambenonium اشکال دارویی   گروه دارویی مهار کننده کولین استراز ، کولینرژیک... 32. آمیکاسین اسم دارو آمیکاسین                                   Amikacin Sulfate اشکال دارویی   گروه دارویی آمینوگلیکوزید گروه درمانی آنتی بیوتیک گروه... 33. آمیلورید اسم دارو آمیلورید  اچ  Amiloride-H اشکال دارویی   گروه دارویی داروی ترکیبی گروه درمانی دیورتیک ، ضد هیپرتانسیون گروه مصرف در حاملگی B موارد،... 34. آمینو استیک اسید - آمینو اسید اسم دارو آمینو استیک اسید                        Aminoacetic Acid اشکال دارویی   گروه دارویی اسید آمینه گروه درمانی شستشو دهنده مجاری ادرار... 35. آملودیپین اسم دارو آملودیپین                                                  Amlodipine Besylate اشکال دارویی   گروه دارویی بلوک کننده کانال کلسیم (CCB)... 36. کلرید آمونیوم اسم دارو کلرید آمونیوم                   Ammonium Chloride          اشکال دارویی   گروه دارویی نمک اسیدی کننده ،الکترولیت گروه درمانی اسیدی... 37. هیدروکسیدآمونیم اسم دارو  هیدروکسیدآمونیم                   Ammonium Hydroxide    اشکال دارویی   گروه دارویی هیدروکسید آمونیوم گروه درمانی محرک تنفسی، ضد... 38. آموکسی سیلین اسم دارو آموکسی سیلین   Amoxicilin اشکال دارویی   گروه دارویی آمینو پنی سیلین گروه درمانی آنتی بیوتیک گروه مصرف در حاملگی B موارد،روش و... 39. کوآموکسی کلاو اسم دارو کوآموکسی کلاو           Amoxicilin/Clavulanate اشکال دارویی   گروه دارویی داروی ترکیبی (آمینوپنی سیلین +مهار کننده بتالاکتاماز) گروه... 40. آمفوتریسین اسم دارو آمفوتریسین           Amphotricin-B اشکال دارویی   گروه دارویی ماکرولید پلی ان گروه درمانی ضد قارچ گروه مصرف در حاملگی B موارد،روش و... 41. آمپی سیلین اسم دارو آمپی سیلین       Ampicillin     اشکال دارویی   گروه دارویی آمینو پنی سیلین گروه درمانی آنتی بیوتیک گروه مصرف در حاملگی B موارد،روش و... 42. آمیل نیتریت اسم دارو آمیل نیتریت                             Amyl Nitrite اشکال دارویی   گروه دارویی نیتریت گروه درمانی وازودیلاتور (ضد آنژین ،پادزهر... 43. فاکتور ضد هموفیلی اسم دارو فاکتور ضد هموفیلی               Antihemophilic Factor اشکال دارویی   گروه دارویی فاکتور VIII گروه درمانی هموستاتیک ،فاکتور خونی ،ضد... 44. ترکیب ضد هموروئید اسم دارو ترکیب ضد هموروئید          Antihemorrhoid Compound اشکال دارویی   گروه دارویی داروی ترکیبی گروه درمانی ضد هموروئید گروه مصرف در حاملگی c... 45. آنتی هیستامین دکونژستات اسم دارو آنتی هیستامین دکونژستات                         Antihistamine Decongestant اشکال دارویی   گروه دارویی داروی ترکیبی گروه درمانی ضد... 46. آپومورفین اسم دارو آپومورفین     Apomorphine HCI   اشکال دارویی   گروه دارویی مشتق مورفین با ساختمان مشابه دوپامین ،آگونیست رسپتور D2 دوپامین گروه... 47. آمینوگلوتتامید اسم دارو آمینوگلوتتامید           Aminoglutethimide اشکال دارویی   گروه دارویی مهار کننده استروئید آدرنال گروه درمانی آنتی نئوپلاسم گروه مصرف... 48. آمیودارون اسم دارو آمیودارون   Amiodarone HCI اشکال دارویی                                                                                     ... 49. آمی تریپتیلین اسم دارو آمی تریپتیلین    Amitriptyline HCI اشکال دارویی   گروه دارویی ضد افسردگی سه حلقه ای (TCA) گروه درمانی ضد افسردگی گروه مصرف در حاملگی NR... 50. آپروتینین اسم دارو آپروتینین                                                             Aprotinin اشکال دارویی   گروه دارویی مهار کننده آنزیم... 51. روغن آراچیس اسم دارو روغن آراچیس                                 Arachis Oil           اشکال دارویی   گروه دارویی داروی گیاهی (روغن بادام زمینی ) گروه... 52. آرژینین اسم دارو آرژینین                                          Arginine HCI  اشکال دارویی   گروه دارویی اسید آمینه آلیفاتیک گروه درمانی ماده... 53. اشک مصنوعی اسم دارو اشک مصنوعی     Arificial Tears اشکال دارویی   گروه دارویی هیدروکسی پروپیل متیل سلولز گروه درمانی اشک مصنوعی گروه مصرف در حاملگی C... 54. اسکوربیک اسید-ویتامین c اسم دارو اسکوربیک اسید    Ascorbic Acid  اشکال دارویی   گروه دارویی ویتامین محلول در آب گروه درمانی ویتامین گروه مصرف در حاملگی A(بیش از C:RDA)... 55. آسپاراژنیاز اسم دارو آسپاراژنیاز                                                         Asparaginase اشکال دارویی   گروه دارویی آنزیم E.Coli گروه... 56. آسپرین اسم دارو آسپرین                                       Aspirin اشکال دارویی   گروه دارویی سالیسیلات گروه درمانی ضد درد غیر مخدر ، ضد تب... 57. آسپرین اسم دارو آسپرین                                                              Aspirin اشکال دارویی   گروه دارویی سالیسیلات گروه درمانی... 58. آستمیزول اسم دارو آستمیزول                                                           Astemizole اشکال دارویی   گروه دارویی آنتی هیستامین ،مشتق... 59. آتنولول اسم دارو آتنولول      Atenolol اشکال دارویی   گروه دارویی بتابلوکر گروه درمانی ضد هیپرتانسیون ،ضد آنژین گروه مصرف در حاملگی C موارد،روش و... 60. آتراکوریوم اسم دارو آتراکوریوم                               Atracurium Besylate اشکال دارویی   گروه دارویی بلوک کننده عصبی عضلانی غیر دپلاریزان گروه... . آتروپین اسم دارو آتروپین                                   Atropine Sulfate                                                           اشکال... 62. آزایتوپرین اسم دارو آزایتوپرین                                                      Azathioprine اشکال دارویی   گروه دارویی آنتاگونیست پورین گروه... 63. کلیسترول اسم دارو کلیسترول                                                    Calcitriol      اشکال دارویی   گروه دارویی آنالوگ ویتامین D گروه... 64. کلسیم اسم دارو کلسیمCalcium اشکال دارویی   گروه دارویی مکمل کلسیم گروه درمانی الکترولیت ،آنتی اسید ، کاردیوتونیک موارد،روش و مقادیر مصرف درمان... 65. کاپرئویالین اسم دارو کاپرئویالین Capreomycin Sulfate اشکال دارویی   گروه دارویی آنتی میکرو بیال پلی پیتید گروه درمانی ضد سل گروه مصرف در حاملگی C موارد،روش و... 66. کامفور اسم دارو کامفور   Camphor                       اشکال دارویی   گروه دارویی کتون (ketone) ، کافور ، ضد درد ملایم گروه درمانی قرمز کننده پوست ،... 67. کاپسیکوم اسم دارو Capsicum اشکال دارویی   گروه دارویی داروی گیاهی (عصاره گل همیشه بهار کارتنوئید ) گروه درمانی ضد درد ملایم ، قرمز کننده پوست ، ضد خارش... 68. کاپتوپریل اسم دارو کاپتوپریل   Captopril         اشکال دارویی   گروه دارویی مهار کننده ACE گروه درمانی ضد هیپرتانسیون ، داروی کمکی در نارسایی قلبی   C... 69. کاربامازپین اسم دارو کاربامازپین    Carbamazepine اشکال دارویی   گروه دارویی مشتق ایمینواستیبلن ، از نظر شیمیایی وابسته به TCAs گروه درمانی   موارد،روش و... 70. پراکسید کاربامید اسم دارو پراکسید کاربامید  Carbamide Peroxide       اشکال دارویی   گروه دارویی پراکسید هیدروژن اوره       سرومینولیتیک گروه مصرف در حاملگی C... 71. کار پو پلاتین اسم دارو   کار پو پلاتین      Carboplatin  D          اشکال دارویی   گروه دارویی آلکیله کننده گروه درمانی ضد نئوپلاسم موارد،روش و مقادیر مصرف... 72. کارموستین اسم دارو کارموستین         Carmustine اشکال دارویی   گروه دارویی آلکیله کننده ، نیتروزوره گروه درمانی ضد نئوپلاسم گروه مصرف در حاملگی D... 73. کارنیتین اسم دارو کارنیتین     Carnitine          اشکال دارویی   گروه دارویی مشتق اسید آمینه گروه درمانی مکمل غذایی (کوفاکتور ضروری متابولیسم اسید... 74. روغن کاستور اسم دارو روغن کاستور      Castor Oil اشکال دارویی   گروه دارویی گلیسرید ، روغن کرچک گروه درمانی ملین محرک گروه مصرف در حاملگی X موارد،روش و... 75. سفازولین اسم دارو سفازولین           Cefazolin Sodium اشکال دارویی   گروه دارویی سفالوسپورین G1            گروه درمانی آنتی بیوتیک گروه مصرف در حاملگی B... 76. سفیکسیم اسم دارو سفیکسیم    Cefixime اشکال دارویی   گروه دارویی سفالوسپورین G3 گروه درمانی آنتی بیوتیک گروه مصرف در حاملگی B موارد،روش و مقادیر مصرف... 77. سفوتاکسیم اسم دارو سفوتاکسیم       Cefotaxime Sodium اشکال دارویی   گروه دارویی سفالوسپورین G3 گروه درمانی آنتی بیوتیک گروه مصرف در حاملگی B موارد،روش و... 78. سفتازیدیم اسم دارو سفتازیدیم          Caftazidime اشکال دارویی   گروه دارویی سفالوسپورین G3 گروه درمانی آنتی بیوتیک گروه مصرف در حاملگی B موارد،روش و... 79. سفتیزوکسایم اسم دارو سفتیزوکسایم     Caftizoxime Sodium اشکال دارویی   گروه دارویی سفالوسپورین G3 گروه درمانی آنتی بیوتیک گروه مصرف در حاملگی B موارد،روش و... 80. سفتریاکسون اسم دارو سفتریاکسون      Ceftriaxone Sodium اشکال دارویی   گروه دارویی سفالوسپورین نسل سوم گروه درمانی آنتی بیوتیک گروه مصرف در حاملگی B... 81. سلکوکسیب اسم دارو سلکوکسیب       Celecoxib اشکال دارویی   گروه دارویی مهار کننده cox-2 - سیکلواکسیژناز -2 گروه درمانی NSAID ، ضد تب و ضد التهاب گروه مصرف در... 82. سفالکسین اسم دارو سفالکسین   Cephalexin اشکال دارویی گروه دارویی سفالوسپورین نسل اول گروه درمانی آنتی بیوتیک گروه مصرف در حاملگی B موارد،روش و مقادیر... 83. سفالوتین اسم دارو سفالوتین           Cephalothin Sodium اشکال دارویی   گروه دارویی سفالوسپورین نسل سوم گروه درمانی آنتی بیوتیک گروه مصرف در حاملگی B... 84. سفرادین اسم دارو سفرادین            Cephradine اشکال دارویی   گروه دارویی سفالوسپورین نسل اول گروه درمانی آنتی بیوتیک گروه مصرف در حاملگی B... 85. ستریمید اسم دارو ستریمید            Cetrimide-C       اشکال دارویی   گروه دارویی آمونیم نوع چهارم گروه درمانی آنتی سپتیک گروه مصرف در حاملگی  ... 86. کلرید استیل پیریدبنیوم اسم دارو کلرید استیل پیریدبنیوم     Cetylpyridinium Chloride اشکال دارویی   گروه دارویی پیریدینیوم نوع چهارم گروه درمانی آنتی سپتیک ، دهان شویه... 87. سرما خوردگی کودکان اسم دارو سرما خوردگی کودکان      Children Cold اشکال دارویی   گروه دارویی داروی ترکیبی گروه درمانی ضد درد ، ضد احتقان ، ضد حساسیت گروه مصرف در... 88. کلرال هیدراته اسم دارو کلرال هیدراته      Chloral Hydrate اشکال دارویی   گروه دارویی دپرسانت عمومی CNS گروه درمانی سداتیو-هیپنوتیک گروه مصرف در حاملگی C... 89. کلرامبوسیل اسم دارو کلرامبوسیل        Chlorambucil اشکال دارویی   گروه دارویی آلکیله کننده گروه درمانی ضد نئوپلاسم گروه مصرف در حاملگی D موارد،روش و... 90. کلرامفنیکل اسم دارو کلرامفنیکل      Chloramphenicol اشکال دارویی   گروه دارویی مشتق دی کلرواستیک اسید گروه درمانی آنتی بیوتیک گروه مصرف در حاملگی C... . کلر دیازپوکساید اسم دارو کلر دیازپوکساید   Chlordiazepoxide اشکال دارویی گروه دارویی بنزودیازپین گروه درمانی ضد اضطراب و تشنج ، خواب آور گروه مصرف در حاملگی D... 92. کلرهگزیدین اسم دارو کلرهگزیدین         Chlorhexidine Gluconate اشکال دارویی   گروه دارویی بیس بی گوانید (bisbiguanide) گروه درمانی آنتی سپتیک و دیس انفکتانت گروه... 93. کلروکوئین  اسم دارو کلروکوئین      Chloroquine اشکال دارویی   گروه دارویی 4-آمینوکیولین گروه درمانی ضد مالاریا ، آمیب کش ، ضد التهاب گروه مصرف در حاملگی... 94. کلرواکسی لنول اسم دارو کلرواکسی لنول   Chloroxylenol اشکال دارویی   گروه دارویی آنتی سپتیک فنلی کلرینه گروه درمانی ضد عفونی کننده گروه مصرف در حاملگی  ... 95. كلرفنيرآمين اسم دارو كلرفنيرآمين        Chlorpheniramine Maleate                                                اشکال دارویی   گروه دارویی آنتي هيستامين... 96. فاکتور هشت اسم دارو فاکتور هشت                                                       Factor IX Complex اشکال دارویی   گروه دارویی از مشتقات خونی گروه... 97. فاموتیدین اسم دارو فاموتیدین   Famotidine اشکال دارویی   گروه دارویی آنتاگونیست رسپتور H2 گروه درمانی ضد اولسر گروه مصرف در حاملگی B موارد، روش و مقادیر... 98. امولسیون چربی اسم دارو امولسیون چربی                          Fat Emulsion اشکال دارویی   گروه دارویی چربی (Lipid) گروه درمانی تغذیه تام (TPN) گروه مصرف در... 99. فنتانیل سیترات اسم دارو فنتانیل سیترات                             Fentanyl Citrate اشکال دارویی   گروه دارویی آگونیست اپیوئید گروه درمانی ضد درد، کمک... 100. فومارات فرو اسم دارو فومارات فرو                         Ferrous Fumarate F اشکال دارویی   گروه دارویی مکمل آهن خوراکی گروه درمانی هماتینیک گروه مصرف در... 101. فروس سولفات اسم دارو فروس سولفات    Ferrous Sulfate اشکال دارویی   گروه دارویی مکمل آهن خوراکی گروه درمانی هماتینیک گروه مصرف در حاملگی A موارد، روش و... 102. فکسفنادین اسم دارو فکسفنادین                                                          Fexofenadine اشکال دارویی   گروه دارویی آنتاگونیست رسپتور H1... 103. فیبرینوژن اسم دارو فیبرینوژن                                                               Fibrinogen اشکال دارویی   گروه دارویی مشتق خونی گروه... 104. فیلگراستیم اسم دارو فیلگراستیم                                                         Filgrastim اشکال دارویی   گروه دارویی تعدیل کننده پاسخ... 105. فیناسترید اسم دارو فیناسترید     Finasteride اشکال دارویی   گروه دارویی مشتق استروئید (4- آزاستروئید صناعی) گروه درمانی مهارکننده سنتز آنذروژن گروه... 106. فلکاینید اسم دارو فلکاینید                                                             Flecainide Acetate اشکال دارویی   گروه دارویی بیحس کننده... 107. فلوکونازول اسم دارو فلوکونازول    Fluconazole اشکال دارویی   گروه دارویی مشتق بیس تریازول گروه درمانی ضد قارچ گروه مصرف در حاملگی C موارد ، روش و مقادیر... 108. فلوسیتوزین اسم دارو فلوسیتوزین                                                         Flucytosine       اشکال دارویی   گروه دارویی پیریمیدین... 109. فلودارابین اسم دارو فلودارابین                    Fludarabine Phosphate اشکال دارویی   گروه دارویی آنتی متابولیک گروه درمانی ضد نئوپلاسم گروه مصرف در... 110. فلودروکورتیزون اسم دارو فلودروکورتیزون                 Fludrocortisone Acetate اشکال دارویی   گروه دارویی مینرالوکورتیکوئید ، گلوکوکورتیکوئید گروه درمانی... 111. فلومازنیل اسم دارو فلومازنیل                                                            Flumazenil اشکال دارویی   گروه دارویی آنتاگونیست... 112. فلئوسینولون استوناید اسم دارو فلئوسینولون استوناید            Fluocinolone Acetonide اشکال دارویی   گروه دارویی کورتیکوستروئید گروه درمانی گلوکوکورتیکوئید ، ضد... 113. فلوئوروسین سدیم اسم دارو فلوئوروسین سدیم                                                Fluorescein Sodium اشکال دارویی   گروه دارویی رنگ فلوئورسین گروه... 114. فلورومتالون اسم دارو فلورومتالون                                                          Fluorometholone اشکال دارویی   گروه دارویی کورتیکواستروئید ... 115. فلوئوروراسیل اسم دارو فلوئوروراسیل                                                       Fluorouracil اشکال دارویی   گروه دارویی آنتی متابولیت گروه... 116. فلوکزتین اسم دارو فلوکزتین    Fluoxetine اشکال دارویی   گروه دارویی مهارکننده انتخابی جذب مجدد سروتونین (SSRI) گروه درمانی ضد افسردگی گروه مصرف در... 117. فلوپنتاگزول اسم دارو فلوپنتاگزول                                                          Flupenthixol Decanoate اشکال دارویی   گروه دارویی Thioxanthene گروه... 118. فلوفنازین اسم دارو فلوفنازین     Fluphenazine    اشکال دارویی   گروه دارویی فنوتیازین (مشتق پیپرازین) گروه درمانی ضد سایکوز گروه مصرف در حاملگی NR... 119. فلوراندرینولید اسم دارو فلوراندرینولید                                                       Flurandrenolide اشکال دارویی   گروه دارویی آدرنوکورتیکوئید... 120. فلورازپام اسم دارو فلورازپام  Flurazepam HCI اشکال دارویی   گروه دارویی بنزودیازپین گروه درمانی سداتیو-هیپتونیک گروه مصرف در حاملگی X موارد، روش و... 30. آمانتادین اسم دارو آمانتادین  Amantadine HCI اشکال دارویی   گروه دارویی آمین نوع اول حلقوی صناعی گروه درمانی ضد ویروس ، ضد پارکینسونیسم گروه مصرف در...


مطالب مشابه :


صورت هزینه

هزینه دارو بعد از انتقال 116 (آمپول فیلگراستیم، امپول دکا، هپارین) هزینه ازمایش بتا 28.




در تعهد قرارگرفتن داروی پگفیلگراستیم( PEGfilgrastim )

عدم تجویز داروی فیلگراستیم همزمان با این




فهرست پر فروش ترین داروهای ایران

12-فیلگراستیم (Filgrastim)، شکل مصنوعی G-CSF (فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت) است، نوعی پروتئین طبیعی




پر مصرف ترین داروها در جهان کدامند؟

9- فیلگراستیم (Filgrastim)، شکل مصنوعی G-CSF (فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت) است، نوعی پروتئین طبیعی




موارد مصرف دارو

Fibrinogen اشکال دارویی گروه دارویی مشتق خونی گروه 104. فیلگراستیم اسم دارو فیلگراستیم




اطلاعیه های تامین اجتماعی

عدم تجویز داروی فیلگراستیم همزمان با این




دارو شناسی 3

فیلگراستیم (نوعی پروتئین مصنوعی):تاثیرروی




برچسب :