راهیابی و کد گیم شارک بازی خدای جنگ1 God of war1 برای ps2

مرحله اول:دشمنان را از پای درآورده و با دکمه R2درب آهنی را باز کرده به پایین بروید. بعد از شکستن بشکه ها جلوتر بروید تا به اژدها برسید. پس از اینکه چند ضربه به اژدها زدید علامتدایره روی سرش ظاهر می شود به سمتش رفته و دایره را بزنید. وقتی علامت های مثلث آمد باید فوراً آنها را بزنید تا اژدها از بین برود. از نرده هاجلو رفته به سمت چپ از پله ها بالا بروید. در انتها چوب ها را شکسته و بهعرشه ی کشتی بروید. با از بین بردن پرنده ها مجدداً اژدها ظاهر می شود. بر اژدها غلبه یابید و به داخل سوراخی که در کشتی ایجاد شده بروید. به داخل آب رفته و از سمت چپ داخل کانال راه را ادامه دهید. در انتهااز طناب بالا بروید و پس از شکست دادن دشمنان از روی چوب عبور کنید و دردوراهی به سمت چپ بروید. بازی راکنار نور ذخیره کنید. بعد از دیدن دمو، از پله ها پایین رفته و به سمت جعبه بروید. با استفاده از R2 آنرا به سمت تیراندازها ببرید. روی جعبه رفته و از دیوار بالا رفته و تیراندازها را از پای درآورید. راهرو را دنبال کنید و در انتها از طناب بالا بروید. آدم های روی طناب را با دایره به پایین پرتاب کنید یا بامربع و مثلث آنها را از پای درآورید. در انتها با استفاده از طناب به کشتی دیگر بروید. در اینجا باید دو اژدها را نابود کنید. برای اینکار وقتی اژدها برزمین افتاد بسرعت از جعبه های کنارش بالا رفته و دکل بالای سرش را قطع کنید. دکل روی اژدها می افتد و دیگر نمی تواند کاری کند. سپس از طناب بالا رفته تا اژدهای اصلی را از پای درآورید. وقتی چند ضربه به او زدید علامت دایره روی سرش ظاهر شده و باید دکمه دایره را تند تند بزنید تا سر اژدها را به دکل اصلی بکوبید. این کار را چند بار تکرار کرده تا اژدها را از پای درآورید. به داخل دهان اژدها رفته و کلید را از مرد بگیرید. از دهان اژدها بیرون آمده و از جعبه های سمت راست بالا بروید و با طناب به کشتی اول بیایید. به جایی که تیراندازها را از بین بردید برگشته و در انتهای راهرو با کلید درب را باز کرده و راهرو را ادامه دهید تا دمویی ببینید.The Gates of Athnsاز کشتی بیرون آمده و آدم ها را از پای درآورید. از روی پل عبور کنید و سمت راست از روی آب بپرید و اهرم را بکشید تا بالا بروید. دمو را دیده و گاوها) مینوتور( را کشته و راه را ادامه دهید. مجدداً اهرم را بکشید تا به بالابروید. غول ها را از پای درآورید و راهرو را دنبال کنید تا به اتاقی با جعبه های بلندتر برسید. پایه ی دو ستون جعبه ای را بشکنید و از جعبه ها بالا رفته و ازطرف دیگر خارج شوید. دمو را دیده و سپس باید با زنی مبارزه کنید. هرگاه او با چشمانش می خواهد شما را سنگ کند با استفاده از دکمه R3 فرار کنید. پس از شکست دادن او، شما هم دارای همان قدرت می شوید. برای استفاده از این قدرت باید جهت چپ و سپس L2 رانگه داشته و مربع را بزنید. غول ها را از پای درآورده و از راه باز شده عبور کنید. سربازها را از پای درآورده و از نردبان بالا بروید. بازی را ذخیره کنید. با R2 از دستگاه تیر شلیک کنید و به سمت اهرم رفته و فشار دهید. مجدداً تیر شلیک کنید. یکبار دیگر اهرم را بچرخانید و تیر شلیک کنید. به جلو رفته و از نردبان بالابروید. پس از نابود کردن سربازان، از دیوار سمت چپ بالا بروید. در بالای دیوار با استفاده از ضربدر به طرف دیگر بپرید. در انتهای دیوار پایین آمده به پشت مجسمه رفته و آنرا به پایین هل دهید. به پایین و روی سر مجسمه بروید. به بالای دیوار رفته و زن ها را ازپای درآورده گاوها را کشته و ستون های سمت چپ را شکسته و با استفاده از آنها به بالا بروید. با استفاده از طناب به سمت دیگر رفته و از نردبان پایین بروید. درب را باز کرده و به سمت اهرم رفته و آنرا فشار دهید. تیر را شلیک کنید تا درب انتهایی را نابود کند. گاوها را کشته و از نردبان پایین بروید. راه را ادامه داده تا دمویی ببینید.The Road to Athensسمت چپ رفته و وارد درب شوید. درب بسته می شود. شما باید کاری کنید که گاو به روی دکمه بروید. با R2 آنرا به سنگ تبدیل کنید و به سرعتاز دربی که باز می شود خارج شوید. خیابان را تا انتها ادامه داده و تمام موانعرا از سر راه بردارید. در انتها طناب را گرفته و با زدن دکمه دایره به سمت دیگر بروید. در انتها به سمت میدان بروید.Athens Town Squareاز پله ها بالا رفته و غول ها را نابود کنید. وارد درب شده و زن را دنبال کنید تا در انتها دمویی دیده و زن، خود را به پایین پرت می کند. به پایین برگشته و کلید را از جسد بردارید. مجدداً راه را به بالا برگشته و برای از بین بردن سپر سربازان دو بار مربع و یکبار مثلث را بزنید. در بالا به سمت چپ رفته راه را ادامه داده و قفل را باز کنید و به پایین بروید. راهرو را ادامه داده و به سمت چپ بروید و درب را باز کنید.Rooftops of Athensسبزه ها را گرفته و از دیوار بالا بروید و تا بالا راه را ادامه دهید. در انتها دمویی دیده و سربازان را از پای درآورید) L1 را نگه دارید تا وقتی بصورت دود سیاه به سمت شما می آیند ضربه ای نبینیدسپس آنها را از پای درآورید(. وارد درب شده و راه را ادامه داده به سمت چپ بروید. دیوارها را گرفته و به سمت دیگر بروید. سمت چپ رفته و دستگاه پرتاب تیر را به جلو و به اتاق سمت راست ببرید. اولین اتاق از سمت چپ را باز کرده و سربازها را از پای درآورید. دستگاه پرتاب تیر را روی دایره مقابل درب بگذارید و اهرم را بچرخانید. دستگاه را از روی دایره بردارید و اهرم را بچرخانید. مجدداً دستگاه را روی دایره برده و اهرم را بچرخاند. دستگاه را روبروی درب چوبی قرار داده و شلیک کنید تا درب بشکند. راهرو را دنبال کرده تا دمویی ببینید. دارای قدرت جدید شده اید که باید ابتدا پایین را فشار دهید سپس R2و مربع را بزنید تا از آن استفاده کنید. ازدرب خارج شده و تیراندازهای بالای دیوار را با قدرت جدید از پای درآورید تا راه جدید که امتیازی است باز شود. راه را به عقب برگشته و وارد درب شوید. بازی را ذخیره کرده و از نردبان بالا بروید. در پشت بام به سمت چپ رفته گاو را بکشید و مجدداً به چپ بروید و دیوار را خراب کنید. به جلو پریده و با استفاده از سبزه به بالای دیوار بروید. پل ها را ادامه داده ودر سمت چپ با سرباز صحبت کنید. پس از اینکار با قدرت جدید سرباز را از پای درآورید تا پل بالا بیاید. از پل عبور کرده و راه را دنبال کنید. در انتها روی شاسی بروید تا آسانسور به پایین برود. راهرو را دنبال کنید و از پلکان بالا بروید.Temole of The Oracleپس از کشتن پرنده ها دمویی دیده و به سمت بالای پلکان رفته داخل شوید. در اتاق برای اینکه پرنده ها به شما آسیب نرسانند دو مجسمه ی سرباز بالایاتاق را به سمت شکاف هایی که پرنده ها از آن می آیند ببرید و شکاف ها را پر کنید. از سمت چپ درب را باز کرده از پلکان بالا بروید. چهارچوب را پشت سر گذاشته و ذخیره کنید. سمت چپ وارد راهرو شده و دمویی ببینید. برای نجات دادن زن باید دو مجسمه دو طرفتان را روی هم قرار دهید) اولی را به پایین انداخته و دومی را روی آن بیندازید(. مجسمه ها را به جلو سمت چپ معبد قرار دهید. رویمعبد و روی دو ستون پریده و روی دیوار روبرو که کنار چرخ دنده ها است بپرید. پس از دیدن دمو باید به سرعت راه را دور بزنید و با طناب به روی سکوی بزرگ که روبروی زن است بپرید. دمو را دیده و از پله ها پایین بروید. راه را ادامه داده و از مجموعه پله ها پایین بروید. راه را ادامه داده و دشمنان را از پای درآورید. در انتها از نردبان بالا بروید و از پلکان بالا رفته و اهرم را فشار دهید.The Road to Athensدر اینجا به سمت راست رفته و وارد درب باز شوید.Desert of Lost Soulesراه را ادامه داده تا دمویی ببینید. راه را ادامه دهید. در اینجا باید سرها را پیدا کنید و از بین ببرید. برای پیدا کردن آنها در کویر بچرخید تا صدای آوازی بشنوید. به سمت صدا بروید تا آنها را پیدا کنید و از بین ببرید. وقتی هر سر را کشتید از راهی که باز می شود عبور کنید. راهرو را دنبال کرده و به پایین پریده و درب را باز کنید. اینجا باید جعبه را در انتهای سمت چپ برده و از روی آن بالا بپرید) برای اینکه سربازان شما را اذیت نکنند جعبهرا در کنار ستون ها حمل کنید تا اگر سربازی به شما ضربه زد و جعبه از دستتان رها شد به ستون گیر کند و زحمتتان هدر نرود(. راهرو را دنبال کنید تا به شیپور برسید. آنرا به صدا در آورید تا راه باز شود. از راه عبور کنید تا دمویی ببینید. زن ها را از پای درآورده و مجدداً شیپور را به صدا در آورید تا دمویی ببینید.Pandoras Templeسمت چپ به پایین بروید. در انتها به میله چسبیده و با R2 میله را عقب بکشید و روی سنگ ها بروید. پس از دمو دشمنان را از بین برده تا راه باز شود. از پله ها بالا بروید. اهرم را بچرخانید تا درب باز شود. پس از کشتن دشمنان به طرف دیوار روبرو بروید تا درب باز شود.The Rings of The Pandoraبه داخل بروید. اهرم وسط را جابجا کنید. به راهرو برگشته به سمت اهرمی که پایین آمده رفته و آنرا بچرخانید. وارددرب شوید. پس از دیدن دمو با زدن L1و R1 می توانید یک شمشیر بزرگ داشته باشید. پس از کشتن دشمنان از پلکان سمت چپ بالا بروید. راه را ادامه داده و به طرف تیراندازها رفته و اهرم را جابجا کنید. طناب را گرفته و بهپایین بروید. از طناب دیگر به جلو بروید. سپر آبی را بردارید و به سمتراست بروید. سربازها را از بین برده وجلوتر از طناب بالا بروید. به داخل درب روبرو رفته و جعبه را برداشته و آنرا به اتاق بعد ببرید. مهاجمین را از بینبرده و جعبه را با خود به سمت پلکان ببرید بطوری که پشت شمادرب آهنی و جلویتان شاسی باز کردن درب قرار گیرد. با نگه داشتن R2 و ضربدر جعبه را به سمت شاسی پرتکنید و سریع با R3 به سمت درب بپرید و تا وقتی که درب می چرخد به آنطرف بروید. از نردبان بالا رفته و روبرو، سپر قرمز را بردارید. به اتاق قبلی برگشته و روی درب سمت چپ سپرها را استفاده کنید تا درب باز شود. راه را ادامه داده و ذخیره کنید. از نردبان بالا بروید. در اتاق چرخ دنده ها بطرف درب سمت راست بروید و دیوار را بشکنید. در انتها از پله ها بالا رفته، راه را ادامه داده و از دیوار بالا بروید. در انتها به سمت درب راست بروید. درب بسته می شود و شما باید سربازها را سریع از پای درآورید. اهرم را برداشته و از درب خارج شوید. اهرم را بکشید و از طناب پایین بروید.راه را تا اتاق چرخ دنده ها برگردید. در این اتاق باید دو اهرم را پیدا کرده و به ترتیب و سریع بزنید تا درب بسته نشود. پس از گذشتن از درب، از گوشه سمت راست به آرامی راه بروید و درب را باز کنید. اهرم را در جایش قرار داده و تا انتها بچرخانید تا بت، سنگ را پشتش قرار دهد. از سمت راست به بالای پله ها بروید واهرم را بچرخاند. دمو را دیده و به سمت دربی که شکسته بروید. در بالای پلکان، درب قبر را برداشته و سر اسکلت را بردارید. از راه جدید پایین بروید. راه را ادامه داده تا دموییببینید. در انتها درب را باز کنید. به سمت راهرو بروید و در انتها سر اسکلت را استفاده کنید. به داخل راه جدید بروید.در این قسمت، چرخ دنده به سمت تان می آید، راه را چرخیده و از پله ها بالا بروید. وقتی چرخ دنده می آید به رویش پریده و در جهت مخالف روی آن راه بروید تا شما را به سمت نردبان ببرد. روی نردبان پریده تا دمویی بیبینید که چرخ دنده در جایش قرار می گیرد. از نردبان و پله بالا بروید.The Challenge of Posidonپس از دیدن دمو، سگ های سه سر را بکشید و راه را تا درب ادامه داده و همه را از پای درآورید. وارد درب شده و اهرم را بچرخانید. از درب اصلی خارج شده و دشمنان را از پای درآورید. از دیوار بالا رفته و وسیله را بردارید. به پایین پریده و مجدداً به سمت بالا بروید. از سمت چپ راه را ادامه داده و بازی را ذخیره کنید. جلوتر وارد اتاق شده و اهرم را از سمت راست بردارید. برگردید و اهرم را استفاده کنید تا یک قفس پایین بیاید. قفس را به اتاقی که اهرمرا از آنجا برداشتید ببرید و جلوی درب، روی شاسی بگذارید تا دو وسیله آتش زا به کنارش بیاید. اهرم را بچرخانید تا درب باز شود. از درب عبور کرده و به بالا بروید. پس از دمو، سه شاخه را از روبرو برداشته، داخل آب پریده و ازسوراخ عبور کنید. موانع را با R1 از بین برده و در انتها از آب خارج شده و سگ ها را از بین ببرید. در انتها، اهرم رابچرخانید. راه را به جایی که سه شاخه را کندید برگردید، از سنگ ها بالا رفته و داخل سوراخ بروید. در انتها وارد آب شده و به پایین شنا کنید. در جلو به سمت راست بروید و در انتها وارد درب شوید. این اتاق را باید سریع ترک کنید تا در بین تیغ ها کشته نشوید. برای اینکار باید دکمه R1 را نگه داشته و ول کنید تا سریع تر شناکنید. در انتها از آب بیرون آمده و سربازها را از بین برده و اهرم را بچرخانید. راه را بازگشته و از دربی کهباز شد عبور کنید. به پایین رفته و باز با استفاده از R1 سریع شنا کنید و در انتها به پایین رفته و از آب خارج شوید. بازی را ذخیره کنید. اهرم را فشار داده و به زیر آب بروید. از داخل سوراخی که در آخرین ستون است بروید. در انتها به اتاق که رسیدید به سمت درب بروید تا محلی که اهرم رامی چرخانید و به اتاق جدیدی می رسید راببینید. به اتاقی که چرخ دنده در آن بود وارد شوید. از پله ها بالا بروید و داخل سوراخ داخل آب شوید. راهرو را دنبال کنید و به اتاقی که درب بزرگ قفل شده دارد برسید. درب روبرو را شکسته و رد شوید. بازی را ذخیره کرده و از نردبان بالا بروید.The Challenge of Headesابتدا در سمت چپ به بالای دیوار رفته و درب را باز کنید. دمو را دیده و برای کشتن غول ها داخل دایره های آبی بروید.بگذارید غول ها داخل آب بیایند و سپس آنها را از پای درآورید. وارد درب شده و راهرو را دنبال کنید. دشمنان را از پای درآورده و با استفاده از اهرم به بالا بروید. به اتاقی که سنگی در داخل آن به عقب و جلو می رود بروید. روی آن رفته و در انتها به سمت درب بروید. درب بسته است. در کنار سمتراست، اتاقی وجود دارد. باید وقتی که سنگ به عقب برگشته بهپایین رفته و داخل آن اتاق شوید. سربازها را کشته تا درب باز شود. به بالای سنگ بروید و وارد درب شوید. در انتها روی شاسی بروید تا مجسمه گاو از آببیرون بیاید. به داخل آب رفته و اهرمی که زیر آب و در مجسمه گاو استرا فشار دهید. از آب بیرون آمده و از نردبان گاو بالا بروید. اهرم را در بالای سر گاو بچرخانید تا دمویی ببینید. داخل راهرو با گوی های آتشین بروید. ابتدا در انتها وارد شکاف میان سنگ ها شده، کتاب را بخوانید و به اول راهرو برگشته و وارد سومین درب از سمت چپ شوید. به سمت راست رفته و تیراندازها را از پای درآورید. به سمت چپ بروید و از طناب عبور کنید. روی دایره بپرید و بعد از کشتن دشمناناز دربی که باز شد عبور کنید. راهرو را دنبال کرده و بازی را ذخیره کنید. از چهارچوبها عبور کرده و در انتها باید روی یک قسمت چوبی که در میان تیغهای چرخان است بپرید. از نردبان بالا رفته و با طناب به سمت دیگر بروید.از نردبان پایین رفته و وارد راهرو شوید. اهرم را چرخانده و از پله ها پایین بروید. از درب خارج شده و به سمت درب چوبی بزرگ بروید تا دمویی ببینید. در اینجا باید سگ بزرگ را از پای درآورید. برای اینکار پس از زدن به سرش علامت دایره ظاهر می شود، دایره را زده و فلش ها را بچرخانید. وقتی بی حال شد از پله ها بالا بروید و اهرم را بچرخانید تا به سمت سگ تیر پرتاب کنید. پس از چند بار پرتاب کردن، سگ می میرد. از درب کوچک که کنار پای سگ باز شده عبور کرده و از پله ها بالا بروید. دربقبر را باز کنید و سر اسکلت را بردارید. راه را برگردید و وارد درب کوچک سمت راست شوید. پس از دیدن دمو اینک دارای یک قدرت دیگر می شوید که برای استفاده از آن باید دسته را بالا داده و L2 و مربع را بزنید. وارد درب شده و داخل آب شوید. از سمت دیگر خارج شده و سر اسکلت رادر جایش که در زیر آبی که کنار بت بزرگ است قرار دهید. پس باید تمام اهرم ها را طوری بچرخانید که تمام درب های باز روبروی هم قرار بگیرند. به اتاق انتهایی بروید و اهرم هایی که مانند دو شیشه هستند را بچرخانید تا شیشه ها به هم متصل شوند و از خود نور تولید کنند. دمویی دیده و به اتاق انتهایی رفته و اهرم را بچرخانید تا به بالا بروید. جلوتر دمویی می بینید و با دشمن مبارزه می کنید.The Cliffs of Madnessاز روی صخره ها رفته و راه را ادامه دهید. از طناب عبور کنید، اهرم را چرخانده و به بالا بروید. سمت راست از روی سنگ ها بپرید و وارد غار شوید. سربازها را از پای درآورده و از درب باز شده خارج شوید. از نردبان بالا رفته و وارد غار دیگر شوید. درب را با اهرم باز کرده و تا تیغ ها از زمین خارج نشده اند جعبه ها را خارج کرده و به سمت راست ببرید. در انتها به سمت راست بپرید. جلوتر روی علف ها پریده و از دیوار بالا بروید. گردنبند قرمز را بردارید تا راه ها باز شود. خارج شده و در سمت راست روی صخره پریده و با طناب پایین بروید. سمت راست راه را ادامه داده و در انتها روی پل متحرک بپرید. اهرم را بچرخانید و روی پل دیگر پریده و راه را ادامه دهید. از غار خارج شده و از دیوار سمت چپ بالابروید. از نردبان پایین رفته و با طناببه طرف دیگر بروید و وارد غار شوید. برای برداشتن گردنبند سبز باید معمارا حل کنید. سنگی که به صورت L برعکس است را در انتهای سمت چپ قرار دهید) آنرا باید روی دایره وسط اتاق قرار داده و با اهرم ۱۸۰ درجه بچرخانید(. سنگی که گوشه سمت راست قرار دارد را برداشته و کنار سنگL برعکس قرار دهید. سپس سنگ T شکل را ۹۰ درجه روی اهرم چرخانده و درکنار آنها قرار دهید. سنگ I شکل را در انتهای سمت راست قرار دهید و بزرگترین سنگ را چرخانده و در جایش قرار دهید تا راه باز شود.) شکل سنگ ها(گردنبند را برداشته و از غار خارج شوید. از نردبان بالا رفته و به جایی که طناب را گرفته بودید برگردید. از صخره ها عبور کرده و دو گردنبند را در دو طرف مجسمه هایی که شبیه سر زن هستند قرار دهید تا صخره ها بیرون بیایند. از سنگ ها بالا بروید و پس از دیدن دمو از روی مانع ها بپرید و طناب ها را گرفته و به سمت دیگر بپرید. از دیوار بالا بروید و اهرم را بکشید تا به طبقه ی بالا برسید. داخل غار شوید.The Architects Tombروی سنگ ها پریده و به طرف مقابل بروید. درب سمت راست را باز کنید وبه جلو بروید. از نردبان بالا رفته و اهرم را بچرخانید و سنگ را روی قسمتترک خورده قرار دهید. اهرم روی سن رابرخانید تا به پایین افتاده و آن قسمت را بشکند. سنگ را بالا آورده واهرم را بچرخانید و آنرا روی شاسی که روی زمین است قرار داده و آنرا روی آن بیندازید تا یک ردیف میله هایی که جلوی درب اصلی را گرفته باز شود. به پایین آمده و در سمت چپ، مجسمهرا در پایین شکافی که شکستید روی شاسی بگذارید تا ردیف دیگر باز شود. بالا آمده و از روی سنگ هایی که متحرک هستند راه را برگردید. روی شاسی اول ایستاده تا درب باز شود و سریع راه را برگردید و داخل شوید. به پشت اسکلت بروید و جمجمه ی آنرا کنده تا راه باز شود. داخل شده و از پله ها پایین بروید. سربازها را از پایدرآورده و وارد درب شده و به سمت جعبه رفته و با R2 آنرا باز کنید تا دمویی ببینید. جعبه پاندورا را به سمت درب خروجی ببرید تا دمویی دیگر ببینید.The Path of Hadesاز سنگ های روبرو عبور کرده و در دو راهی به سمت راست بروید. سپس به چپ رفته و روی سنگ بزرگ بروید. از روی چوب سیخ دار عبور کردهو روی ستون بپرید. روی ستون سیخ داربه سمت چپ بروید و راه را به جلو ادامه دهید. به ستون سمت چپ برویدو مجدداً روی ستون سمت راست پریدهو راه را تا بالا ادامه داده و بازی را ذخیره کنید. به روی سکوهای متحرک رفته و در انتها تمام غول ها را از بین ببرید تا راه باز شود. در اینجا باید از ستون سیخ دار بالا بروید. در انتها یکبار دیگر از ستون دیگر بالا رفته و به سمت چپ بروید. دشمنان را از بین برده و از راه عبور کنید تا دموییببینید. طناب را بگیرید و بالا بروید.Oracles Temple) Destroyed(راه را ادامه داده و از درب باز شده داخل شوید. از پله ها بالا رفته و از راهرو عبورکرده و از پله ها بالا بروید. به پایین پریده و وارد درب شوید. از پله ها پایین رفته و به جلو بروید. پس از دیدن دمو باید با غول مبارزه کنید. پس از شکست دادن غول، دمویی می بینید. در قسمت بعد باید از زن و بچه مراقبت کنید. برای اینکار وقتی که با غول ها مبارزه می کنید و آنها زن را زدند و خونش کم شد به سمت زن رفته و با زدن دایره قدرت آنها را دوباره برگردانید. پس از کشتن همه غول ها دمویی می بینید و باید با غول آخر مبارزه کنید. پس از شکست دادن غول آخر، دمویی می بینید .Olympousاز پله ها بالا رفته و وارد درب شده و در انتها روی صندلی بنشینید تا به خدایجنگ تبدیل شوید.گیم شارک ورژن ۳ و ۴]M[ Must Be On 980C9D66 78FBB0B3Infinite:Health 28632282 E1BF7A65Magic 282A0478 E1BF7A65Rage of the Gods 282A0403 E1BF7A65Max:Red Orbs/Power Up Meter 286CEBF6 0CA5B0AFMassive:Hit Counter 2816ED40 F7C9E4852816EDD8 A1C9D6AC2816EDED 84C97A8228019568 A1426965Have:All Magic Abilities/Moves 182A0445 0CA5883EMagic Level Codes:Max:Zeus’ Fury 286CEB9C 0CA57A71Blade of Artemis 286C52D8 0CA57A71Army of Hades 286C5240 0CA57A71Blades of Chaos 286C52ED 0CA57A6FPoseidon’s Rage 286CEB64 0CA57A71Medusa’s Gaze 286CEBE5 0CA57A71Item Codes:HaveAll Muse Keys 082A044A 0CA57A71Gorgon Eyes 082A040E 0CA57A54Phoenix Feathers 082A04CF 0CA57A54


مطالب مشابه :


داستان کامل بازی خدای جنگ 1

خدای جنگ - داستان کامل بازی خدای جنگ 1 - داستان کامل خدای جنگ1. در افسانه های یونان باستان
راهنمای فارسی بازی خدای جنگ 2

مطالب - راهنمای فارسی بازی خدای جنگ 2 - اگر ز دیدن یوسف بریده شد انگشت×جمال یوسف زهرا هزار
داستان بازی خدای جنگ1

مقایسه ی بازی های اکشن - داستان بازی خدای جنگ1 - داستان بازی ها و مقایسه بین آن ها
راهیابی و کد گیم شارک بازی خدای جنگ1 God of war1 برای ps2

ازشیرمرغ تاجوراب دایناسور(حتیٰ عمر جنتی) - راهیابی و کد گیم شارک بازی خدای جنگ1 God of war1 برای ps2
داستان کوتاه :روستایی مردی مثل شبه

را تا حدود سرحدات گوششان باز نموده بودند وهرآن احتمال می دادیم که خدای ناکرده دهان حضرت
پل بعثت

بعد از نصب هر لوله برادرها باید تکبیر می گفتند و خدای را شکر می کردند. کلیپ در مورد جنگ1
برچسب :