رزومه محمد مهدی بابائی

 

 مقالات کنفرانس ها

1-رابطه بین سبک­های عاطفی (پنهان، تحمل و سازگاری) با هوش هیجانی دانشجویان. نویسنده 3 نفر ، ( دکتر علی رضایی شریف، محمد مهدی بابائی، دکتر علی خالق خواه ).اولین همایش علوم تربیتی و آسیبشناسی اجتماعی ، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی تهران. 1393.

2-رابطه راهبردهای یادگیری با اضطراب امتحان دانش اموزان متوسطه. 4 نویسنده، (دکتر عادل زاهد بابلان، دکتر مهدی معینی کیا،‌ محمد مهدی بابائی، دکتر حسین قمری). اولین همایش علوم تربیتی،‌ دانشگاه تهران،‌1393.

3- رابطه بین بازدهی­های رهبری (کوشش مضاعف، رضایت­مندی، اثربخشی) مدیران با هوش عاطفی. 1 نویسنده،‌ (محمد مهدی بابایی)، اولین همایش علوم تربتی و آسیب شناسی اجتماعی، دانشگاه تهران، 1393.

4-  بررسی روانشناختی اعتیاد به اینترنت از بعد سبک دلبستگی و شخصیت، 3 نویسنده. (دکتر علی خالق خواه، محمد مهدی بابائی، دکتر علی رضایی شریف)، اولین همایش روانشناسی و علوم تربیتی،‌ دانشگاه تهران، 1393.

5- رابطه راهبردهای مدیریت منابع یادگیری با اضطراب امتحان دانش اموزان متوسطه.4 نویسنده، (دکتر عادل زاهد بابلان، دکتر مهدی معینی کیا،‌ محمد مهدی بابائی، دکتر حسین قمری). اولین همایش علوم تربیتی،‌ دانشگاه تهران،‌1393.

6- رابطه ساده و چندگانه راهبردهای مدیریت منابع یادگیری دانش­آموزان با یادگیری ریاضی آن . 5 نویسنده،‌ (محمد مهدی بابایی، دکتر عادل زاهد بابلان، دکتر مهدی معینی کیا، حسین قمری، هاتف هاشمی نسب)، کنفرانس پژوهشهای نوین انسانی، 1393.

7- رابطه ساده و چندگانه بین نگرش به دین (جهت­گیری بیرونی دین و جهت­گیری درونی دین) با هوش معنوی دانش‌آموزان متوسطه، 4نویسنده، (دکتر علی خالق خواه، محمد مهدی بابایی،‌ هادی فرمانبر، عماد روشن قیاس). کنفرانس پژوهشهای نوین انسانی، سخنرانی. 1393.

8- ویژگی­های شخصیتی (روان‌رنجوری، برون­گرایی، گشودگی، باوجدان بودن و توافق) و اعتیاد به اینترنت دانشجویان. 2 نویسنده، (دکتر علی خالق خواه، محمد مهدی بابائی). دومین کنگره روانشناسی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان تهران. 1392.

9- رابطه ساده و چندگانه راهبردهای یادگیری دانش­آموزان با یادگیری ریاضی آنان. 4 نویسنده، (عادل زاهد بابلان، مهدی معینی کیا، حسین قمری ، محمد مهدی بابائی). ششمین همایش ملی آموزش دانشگاه شهید رجایی تهران. سخنرانی، 1393.

10-رابطه بین نگرش به دین با سبک دلبستگی دانش­آموزان متوسطه، 4 نویسنده. (دکتر علی خالق خواه، محمد مهدی بابائی، داود فتحی، محمد شهید نیک)، کنفرانس پژوهش نوین علوم انسانی، 1393.

11-رابطه ساده و چندگانه بین راهبردهای انگیزشی با مدیریت زمان دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل. کنفرانس ملی پژوهشهای نوین علوم انسانی. محل همایش صدا و سیمای جمهوری اسلامی. تهران 1393. نویسنده مسئول. محمدبابائی-دکترعادل زاهد- دکتر مهدی معینی کیا-دکترحسین قمری

دارای 12مقاله علمی پژوهشی در دست داوری

 1- الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری با یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه آمل. 4نویسنده. نفر اول. نویسنده مسئول. محمدبابائی، عادل زاهدبابلان، مهدی معینی کیا، علی خالق خواه

2- رابطه بین راهبردهای انگیزشی با یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه آمل. 4نویسنده. نفر اول مسئول. محمدبابائی، دکتر عادل زاهد بابلان، دکتر مهدی معینی کیا، دکتر خالق خواه

3- مدلسازی بین هوش هیجانی، هوش معنوی با افسردگی دانشجویان  پرستاری. 2نویسنده.  علی خالق خواه- محمد مهدی بابائی منقاری

4- مدلسازی نگرش مذهبی، هوش معنوی با سخت‌رویی روانشناختی بانوان اردبیل. 2نویسنده. علی خالق خواه- محمد مهدی بابائی

5- مدلسازی تأثیر راهبردهای یادگیری بر یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه آمل. 4نویسنده. نفر اول. نویسنده مسئول. محمدبابائی - دکتر زاهدبابلان- دکتر معینی کیا- دکتر خالق خواه

6- مقایسه راهبردهای یادگیری، سخت­کوشی و نگرانیبیماران تالاسمی و افراد عادی. 4نویسنده نفر اول.نویسنده مسئول. محمدبابائی- مهدی معینی کیا- عادل زاهد- علی خالق خواه

7- مقایسه هوشبهر و توجه دانش­آموزان عادی و هیپوتیروئیدیسم. 3نویسنده.  دکتر خالق خواه- محمدمهدی بابایی- شیوا علیپور

8- رابطه بین  فناوری اطلاعات بر مطالعات .  2نویسنده. محمدبابائی- جورج کالهبر 

9- مدلسازی بازدهی­های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض با خلاقیت کارکنان . 2 نویسنده. نفر اول نویسنده مسئول. . محمد بابایی- جورج کالهبر

10- معادلات ساختاری ویژگیهای شخصیتی با بخشایش دانشجویان . علی خالق خواه- محمد بابائی

11- مدلسازی هوش عاطفی، هوش معنوی با مدیریت استعداد کارکنان نیروی انتظامی. علی خالق خواه- محمد بابایی

12- رابطه سلامت روانی با نگرش مذهبی دانشجوییان دانشگاه پیام نور آمل. نویسنده: علی مهدوی- محمد مهدی بابای - علی خالق خواه

5 مقاله  پذیرفته شده. زیرچاپ

1- مدلسازی نگرش دینی، هوش معنوی با اضطراب دانشجویان علوم پزشکی اردبیل نویسندگان: علی خالق خواه، محمدمهدی بابائی منقاری. مجله علمی پژوهشی پژوهش و سلامت . دانشگاه علوم پزشکی گناباد . زبان انگلیسی. درجه مجله 1 .

2- رابطه بین سبک­های دلبستگی و هوش معنوی با نگرش دینی دانش اموزان متوسطه شهرستان امل در سال 1393 .  دکتر علی خالق خواه، محمدمهدی بابائی منقاری مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

3- رابطه بین تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی با سبک رهبری(مورد مطالعه مدیران و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان آمل). مجله علمی ترویجی توسعه منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین. 2 نویسنده. نفر اول. نویسنده مسئول. محمدمهدی بابائی- دکتر علی خالق خواه

 4- مقاله جهان اسلام ( ISC) چاپ شده. دکتر علی خالق خواه- محمد بابائی- هادی فرمانبر- عماد روشن قیاس

5- معادلات ساختاری سبک دلبستگی و  ویژگی­های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت دانشجویان. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی.  3نویسنده. نفر اول. نویسنده مسئول.  محمدمهدی بابائی- علی خالق خواه- رضا پاشا

1 کتاب ترجمه شده  زیر چاپ. 3مترجم

 مشارکت در کارگاه کاربست نرم افزار لیزرل در دانشگاه محقق اردبیلی 

دارای 3 تقدیر نامة محلی به عنوان دانشجوی نمونه و ممتاز در شهرستان آمل، در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

اولین فارغ التحصیل تحقیقات آموزشی در دانشگاه محقق اردبیلی

دارای مدرک بین المللی کامپیوتر در سطح پیشرفته از سازمان فنی حرفه ای کشور

پذیرفته شده نهایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های بندرعباس، زاهدان، خوارزمی آموزش محور، در رشته تحقیقات آموزشی.  در سال 1391.

آشنایی با زبان: انگلیسی(اینترمدیا)- آلمانی(ابتدایی)- عربی

زبان انگلیسی: LEVEL 6

زبان آلمانی: Höhe 2

عضو شبکه پژوهشگران ایرانی. کد عضویت: 9811461000013  سطح پژوهشی خودم در کشور: پژوهشیار 2

عضو بسیج دانشجویی

عضو بسیج در شهرستان آمل

عضو انجمن آموزش مهندسان ایران

همکاری با افراد: دکتر علی خالق خواه (استادیار محقق اردبیلی)، دکتر عادل زاهدبابلان (دانشیار محقق اردبیلی)، دکتر مهدی معینی کیا (استادیار محقق اردبیلی)، دکتر حسین قمری (دانشیار محقق اردبیلی) دکتر پاشا (دکتری تکنولوژی آموزشی علامه طباطبایی مدرس و دبیر)، علی مهدوی (ارشد مدیریت آموزشی تهران مدرس و معلم)، عماد روشن قیاس (ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران، مدرس و معلم)، داود فتحی (ارشد مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی)، محمد شهید نیک (ارشد بهسازی منابع انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی)، ملیحه فتحی جناقرد (ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه محقق)، شیوا علیپور (ارشد روانشناسی تربیتی)، هاتف هاشمی تسب (ارشد برنامه ریزی درسی، سرگروه آموزشی آموزش و پرورش استان مازندران)، دکتر جورج کلهبر (دکتری علوم سیاسی)، غزل مالکی (دکتری  شهید بهشتی)،

در آینده

انجام مقاله  علمی پژوهشی تکمیل نشده در نیروی انتظامی، بیمارستان ، کارمندان بانک رفاه

عضویت در: پژوهشگران و نخبگان جوان در دست بررسی مدارک توسط مسئولین

عضو مدیریت آموزشی ایران

کارگاه آموزشی: تدریس نرم افزار SPSS در دانشگاه پیام نور. فروردین 94 مدرس   

نوشتن طرح تحقیقاتی

تالیف 2 کتاب تکمیل نشده

گرفتن مدرک زبان  

 صاحب يكي از فعال ترين وبلاگهاي آموزشي و پژوهشي براي افزايش ميزان آگاهي در پژوهش و آموزش در حوزه علوم آموزشي وتربيتي وعلوم انساني به آدرس

www.babaei92.blogfa.com


مطالب مشابه :


مسابقه طراحی معماری سر در دانشگاه علوم انتظامی امین - نویسنده : مسعود جوادی

Arciran - مسابقه طراحی معماری سر در دانشگاه علوم انتظامی امین - نویسنده : مسعود جوادی - * آرک
بازدید از مجتمع آموزش عالی کوثر

مستقر در دانشگاه علوم انتظامی امین عصار، رئیس دانشگاه علوم انتظامی امین و
دانلود سوالات آزمون استخدامی نیروی انتظامی

دانلود سوالات آزمون استخدامی نیروی انتظامی سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و
به میزبانی تیم پژوهشگاه شاخص پژوه، قهرمانان لیگ تیراندازی با کمان در اصفهان رخ نمائی خواهند کرد

دانشگاه علوم انتظامی امین، ریف ایران استراحت، دانشگاه علوم انتظامی امین
ناجا باید مسلح بر تکنولوژی جدید باشد/ افتخار داریم هر نقطه چرکینی در سازمان را جراحی و به مردم اعلام

دانشگاه فضای سایبر سردوشی‌بگیر دانش‌آموختگان دانشگاه علوم انتظامی امین اظهار
پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان همچنان در صدر لیگ تیراندازی با کمان

4 دهکده کمانداران، دانشگاه علوم انتظامی امین تیم دانشگاه علوم انتظامی امین با
تستهای پزشکی دانشگاه افسری ارتش:

نیروی انتظامی تستهای پزشکی دانشگاه از زیر نظر وزارت علوم خارج شد و شرط ورودی آن
رزومه محمد مهدی بابائی

دانشگاه علوم پزشکی مجله علمی ترویجی توسعه منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین. 2
روحانی: تذکر پلیس آخرین مرحله در مساله حجاب است

مجله اینترنتی حجاب ایرانی - روحانی: تذکر پلیس آخرین مرحله در مساله حجاب است - گاهنامه فرهنگی
برچسب :